.

Άρθρο 8
Λοιπές προϋποθέσεις εγγραφής, τήρησης της Μερί­δας και καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. και προϋποθέσεις χο­ρήγησης αντιγράφων, αποσπασμάτων και πιστοποιητι­κών

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 81 του νόμου 4314/2014, ΦΕΚ Α’265/23.12.2014 αντικαταστάθηκε ο τίτλος του άρθρου 8 του νόμου 3419/2005. Πριν την αντικατάσταση ίσχυαν τα εξής: “Λοιπές προϋποθέσεις καταχώρησης”

1. Η καταχώρηση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη μερί­δα ή πιστοποιητικών, καθώς και η τήρηση της Μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., προϋποθέτουν την προηγού­μενη καταβολή σχετικού τέλους, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4, οι ενέργειες δε αυτές γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα. Το Γ.Ε.ΜΗ. δύναται να εισπράττει κάθε ποσό (ενδεικτικά φόρο ή τέλος κ.λπ.) υπέρ τρίτων, σχετικά με την καταχώρηση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και για τη χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων και πιστοποιητικών. Με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και κάθε άλλου συναρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, καθορίζονται οι λεπτομέρειες και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των άνω ποσών.

Το εδάφιο “Η καταχώρηση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη μερί­δα ή πιστοποιητικών, καθώς και η τήρηση της Μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., προϋποθέτουν την προηγού­μενη καταβολή σχετικού τέλους, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4, οι ενέργειες δε αυτές γίνονται και με ηλεκτρονικά μέσα” της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του νόμου 3419/2005 αντικατέστησε το εδάφιο “Η καταχώρηση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα ή πιστοποιητικών, προϋποθέτει την προηγούμενη καταβολή σχετικού τέλους, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4, η οποία λαμβάνει χώρα και με ηλεκτρονικά μέσα” σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 81 του νόμου 4314/2014, ΦΕΚ Α’265/23.12.2014

2. Η χορήγηση αντιγράφων, αποσπασμάτων των πρά­ξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα και πι­στοποιητικών γίνεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμε­νου που υποβάλλεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορ­φή στις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ή, κατά περίπτωση, στην αρ­μόδια για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσία της Γε­νικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλω­τή. Ο αιτών έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την ταχυδρομική αποστολή των ανωτέρω αντιγράφων και αποσπασμάτων, καθώς και των πιστοποιητικών ιστορικότητας ή των πιστοποιητι­κών για τα οποία απαιτείται να γίνει σύνθετη αναζήτηση στοιχείων εκτός του πληροφορικού συστήματος του Γ.Ε.ΜΗ.. Με τον ίδιο τρόπο οποιοσδήποτε έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά των πράξεων και στοι­χείων που τηρούνται στο φάκελο και δεν δημοσιεύονται στο «Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας».

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 81 του ν. 4314/2014 και ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (23/12/2014).

3. Τα ως άνω αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστο­ποιητικά χορηγούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 30ή Ιουνίου 2014 και έκτοτε αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του νόμου 4242/2014, ΦΕΚ Α’50/28.2.2014 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του νόμου 3419/2005.
Πριν την αντικατάσταση της παραγράφου ίσχυαν τα εξής:
Τα ως άνω αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά χορηγούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 1.1.2015 και έκτοτε αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

4. α) Για τη χορήγηση των πιστοποιητικών, των αντι­γράφων και των αποσπασμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, ο αιτών καταβάλλει προηγουμένως στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ενιαίο ειδικό τέλος. Εάν ο αιτών είναι ο ίδιος υπόχρεος, ένα από τα πιστοποιητικά ε­τησίως χορηγείται ατελώς.

β) Για την καταχώριση και την οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. ο αιτών καταβάλλει προηγουμένως στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ενιαίο ειδικό τέλος. Το σχετικό τέλος, που είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου, αποτελεί πόρο των Ε­πιμελητηρίων, με εξαίρεση εκείνο που καταβάλλεται υ­πέρ της αρμόδιας για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπη­ρεσίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστα­σίας Καταναλωτή το οποίο αποτελεί εξ ολοκλήρου έσο­δο του Κρατικού Προϋπολογισμού.

γ) Τα τέλη αρχικής καταχώρισης (εγγραφής) όσο και τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. είναι ενιαία για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υ­πόχρεου, εισπράττονται από αυτές ή από τις Υπηρεσίες μιας στάσης, κατά περίπτωση και αποτελούν πόρους των Επιμελητηρίων, με εξαίρεση τα τέλη εκείνα που κατάβάλλονται υπέρ της αρμόδιας για την καταχώριση ατο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή τα οποία αποτελούν εξ ο­λοκλήρου έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 81 του νόμου 4314/2014, ΦΕΚ Α’265/23.12.2015 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 4 του άρθρου 8 του νόμου 3419/2005.
Πριν την αντικατάσταση της παραγράφου ίσχυαν τα εξής:

α) Για τη χορήγηση των αντιγράφων και των αποσπασμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, ο αιτών καταβάλλει προηγουμένως στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή στην Κ.Ε.Ε. ενιαίο ειδικό τέλος.
β) Για την καταχώριση και την οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. το σχετικό τέλος αποτελεί έσοδο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.) κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) έσοδο της οικείας υπηρεσίας καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. με εξαίρεση εκείνο που καταβάλλεται υπέρ του Τμήματος Γ. Ε. ΜΗ. της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου το οποίο αποτελεί εξ ολοκλήρου έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού.
γ) Η Κ.Ε.Ε. διαθέτει τα παραπάνω έσοδα κατά προτεραιότητα για τις ανάγκες του Εποπτικού Συμβουλίου και της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται το ύψος, η διαδικασία, ο τρόπος, ο χρόνος και οι όροι εί­σπραξης και απόδοσης των ανταποδοτικών τελών των παραγράφων 1 και 4, η κατανομή, τα κριτήρια κατανομής αυτών μεταξύ των δικαιούχων, ο φορέας συγκέντρωσης, ο τρόπος συλλογής και διαχείρισης αυτών των τελών, καθώς και το ποσοστό από αυτά τα τέλη που διατίθεται για την κάλυψη των ελαχίστων παγίων δαπανών λει­τουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., των υπηρε­σιών Γ.Ε.ΜΗ. κάθε επιμελητηρίου και του Εποπτικού Συμβουλίου αυτού. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται τα παραστατικά της καταβολής, η διαδικασία ελέγχου τους, ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, τα ελάχιστα καταχωρούμενα στοιχεία των προ­σωπικών εταιριών, των ατομικών επιχειρήσεων και των λοιπών υπόχρεων κάθε χρόνο, καθώς και κάθε άλλη ανα­γκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων αυτών.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 81 του νόμου 4314/2014, ΦΕΚ Α’265/23.12.2014 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του νόμου 3419/2005.
Πριν την αντικατάσταση της παραγράφου ίσχυαν τα εξής:

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται το ύψος και η διαδικασία και οι όροι είσπραξης και απόδοσης των ανωτέρω τελών, που είναι ενιαία για όλες τις υπηρεσίες καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται, τα παραστατικά της καταβολής, η διαδικασία ελέγχου τους, καθώς επίσης και ο τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων αυτών.

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα­γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να ρυθμίζεται το δικαίωμα κάθε ενδιαφερομένου να αποκτά, κατόπιν αίτησής του και καταβολής αντίστοι­χου τέλους προς την Κ.Ε.Ε., δικαίωμα εξ αποστάσεως πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ. και αυτοδύναμης ανάκλησης των αποθηκευμένων, σε αυτά, δεδομένων.

7. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το ύψος του ανωτέρω τέλους, το οποίο αποτελεί πόρο της Κ.Ε.Ε., οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ασκείται το δικαίω­μα αυτό, κατά τρόπο συμβατό με τις διατάξεις του ν. 2472/1997, η διαδικασία ελέγχου της συνδρομής των προϋποθέσεων αυτών και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 10 του νόμου 4155/2013, ΦΕΚ Α’120/29.5.2013 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 7 του άρθρου 8 του νόμου 3419/2005. Είχε τροποποιηθεί με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του νόμου 4013/2011, ΦΕΚ Α’204/15.9.2011 και με την παράγραφο 7 του άρθρου 13 του νόμου 3853/2010, ΦΕΚ Α’90/17.6.2010.