.

Άρθρο 32

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ν. 1514/1985 (ΦΕΚ 13 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128 Α΄), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Οι προσωποπαγείς θέσεις ερευνητών σε ερευνητικά κέντρα, ινστιτούτα τους και αυτοτελή ερευνητικά ινστιτούτα, οι οποίες έχουν καταληφθεί από πρόσωπα που διορίσθηκαν σε θέσεις Διευθυντών ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των κέντρων και ινστιτούτων αυτών, καταργούνται, αυτοδικαίως, εφόσον τα πρόσωπα αυτά είναι συνταξιούχοι ή έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης από οποιονδήποτε φορέα.»