.

Άρθρο 33

Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις:

α) του άρθρου 11 του ν. 3485/1955 (ΦΕΚ 353 Α΄), όπως ισχύει,
β) του άρθρου 22 του ν.δ. 3717/1957 (ΦΕΚ 131 Α΄),
γ) της υπ' αριθμ. 3833/17.1.1956 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Βιομηχανίας και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.