.

Άρθρο 1
Περιφερειακή συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3329/2005 (Α΄81) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Η Επικράτεια διαιρείται στις ακόλουθες επτά (7) Υγειονομικές Περιφέρειες, τα γεωγραφικά όρια των οποίων ταυτίζονται με τα όρια των επτά (7) Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας:

α) Την 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Αττικής και περιλαμβάνει τους Δήμους του Νομού Αττικής, με έδρα την Αθήνα.
β) Τη 2η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας και περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδος και Φωκίδος, με έδρα τη Λάρισα.
γ) Την 3η Υγειονομική Περιφέρεια Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρεβέζης, Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, με έδρα τα Ιωάννινα.
δ) Την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Ζακύνθου, Κέρκυρας, Κεφαλληνίας και Λευκάδας, με έδρα την Πάτρα.
ε) Την 5η Υγειονομική Περιφέρεια Αιγαίου, η οποία εκτείνεται στα όρια των περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου και περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Λέσβου, Σάμου, Χίου, Κυκλάδων και Δωδεκανήσου με έδρα τον Πειραιά. Για το 2013 προστίθενται και οι Δήμοι της Αντιπεριφέρειας Πειραιώς και Νήσων.
στ) Την 6η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Κρήτης και περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων, με έδρα το Ηράκλειο.
ζ) Την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας - Θράκης, η οποία εκτείνεται στα όρια της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας και περιλαμβάνει τους Δήμους των Νομών Δράμας, Έβρου, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πιερίας, Πέλλας, Σερρών και Χαλκιδικής, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την 1.1.2013

Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 1, όπως ισχύει, αναστέλλεται έως 30.12.2015, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 64 του ν. 4316/2014. Στην συνέχεια και με το άρθρο 23 της ΠΝΠ της 30ης Δεκεμβρίου 2015, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4366/2016, η ισχύ της παραγράφου αναστέλλεται έως τις 31.12.2016.

2. Το εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3329/2005 (Α΄81) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Έδρα έχει την πόλη όπου εδρεύει κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση και εποπτεύεται και ελέγχεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να μεταβιβάζονται αρμοδιότητές του σχετικά με τον έλεγχο και εποπτεία των Δ.Υ.ΠΕ. στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης

3. Προστίθεται παρ. 7 στο άρθρο 1 του ν. 3329/2005 (Α΄81) ως ακολούθως:
«7. Τα υπάρχοντα επτά Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Δ.Υ.ΠΕ.» μετονομάζονται την 1.7.2013 ως ακολούθως:

αα) Η 1η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής μετονομάζεται σε «1η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής».
βα) Η 5η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας μετονομάζεται σε «2η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας».
γα) Η 3η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας μετονομάζεται σε «3η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας».
δα) Η 6η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας μετονομάζεται σε «4η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου».
εα) Η 2η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου μετονομάζεται σε «5η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Αιγαίου».
στα) Η 7η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης μετονομάζεται σε «6η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης».
ζα) Η 4η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης μετονομάζεται σε «7η Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης».

Το προσωπικό της 3ης και 4ης Δ.Υ.ΠΕ. που κατέχει μόνιμη οργανική θέση, ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή προσωποπαγή θέση, δύναται με αίτησή του να παραμείνει στην έδρα της 4ης Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης που μετονομάζεται σε 7η Δ.Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών και Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την ακίνητη περιουσία των Δ.Υ.ΠΕ. που βρίσκεται στην τοπική αρμοδιότητα άλλης Δ.Υ.ΠΕ. μετά τον επαναπροσδιορισμό των ορίων κάθε Δ.Υ.ΠΕ. ανάλογα με τα όρια των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τη μεταβολή έδρας κάποιας Δ.Υ.ΠΕ., θέματα προσωπικού και τη ρύθμιση κάθε σχετικού θέματος.»

Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου 3, όπως ισχύει, αναστέλλεται έως 30.12.2015, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 64 του ν. 4316/2014. Στην συνέχεια και με το άρθρο 23 της ΠΝΠ της 30ης Δεκεμβρίου 2015, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4366/2016, η ισχύ της παραγράφου αναστέλλεται έως τις 31.12.2016.

4. Επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που ανήκουν στην ίδια Υ.ΠΕ., στον επιστημονικό και εκπαιδευτικό τομέα, καθώς και στον τομέα παροχής υπηρεσιών υγείας και υποστηρικτικών υπηρεσιών. Για την έναρξη της συνεργασίας απαιτείται απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται ύστερα από σχετικές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των νοσοκομείων. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας επιτρέπεται και η μετακίνηση προσωπικού (ιατρικού, νοσηλευτικού, διοικητικού) από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, εντός των ορίων της ίδιας Υ.ΠΕ., ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και για την κάλυψη των εκάστοτε λειτουργικών αναγκών των νοσοκομείων. Αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης μετακίνησης ορίζεται ο Διοικητής της Υ.ΠΕ. και στην απόφαση ορίζεται και το χρονικό διάστημα μετακίνησης.

Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 του νόμου 4052/2012 προστέθηκε σύμφωνα με την περίπτωση β’ του άρθου 18 του νόμου 4213/2013, ΦΕΚ Α’261/9.12.2013.
Σημειώσεις του άρθρου 1

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 64 του Ν. 4316/14, ΦΕΚ Α’270/24.12.2014, ορίζεται ότι : “1. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 του ν. 4052/2012, όπως ισχύουν, αναστέλλεται έως 30.12.2015”.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 23 της ΠΝΠ 30/30.12.2015, ΦΕΚ Α’184/30.12.2015, ορίζεται ότι : “1. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 4052/2012 (Α΄41), όπως ισχύουν, αναστέλλεται έως τις 31.12.2016. Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει από 1-1-2017”).

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 54 του Ν. 4223/2013, ΦΕΚ Α’287/31.12.2013, ορίζεται ότι : “Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4052/2012 (Α’41), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1, του τέταρτου άρθρου, του ν. 4118/2013 (Α’32), αναστέλλεται έως τις 31.12.2014. Η ισχύς των ως άνω διατάξεων άρχεται από 1.1.2015. Η παρ. 1 του τέταρτου άρθρου του ν. 4118/2013 καταργείται”.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 64 του Ν. 4316/2014, ΦΕΚ Α’ 270/24.12.2014, ορίζεται ότι : “1. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 του ν. 4052/2012, όπως ισχύουν, αναστέλλεται έως 30.12.2015”

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 23 της ΠΝΠ 30/30.12.2015, ΦΕΚ Α’184/30.12.2015, ορίζεται ότι : “1. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 1 του Ν. 4052/2012 (Α΄41), όπως ισχύουν, αναστέλλεται έως τις 31.12.2016. Η ισχύς των διατάξεων αυτών αρχίζει από 1.1.2017”).