.

οικ. 10069/52/ΦΓ.6.19/28.1.2016
Εφαρµογή του σηµείου 3γ) της υποπαραγράφου ΣΤ23 του ν.4254/2014

ΣΧΕΤ.:
α) ν.6422/34 (ΦΕΚ Α'412)
β) ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143)
γ) Τροποποίηση του ν. 3982/2011 µε το άρθρο 228 του ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α'86)
δ) Τροποποίηση του ν. 3982/2011 µε το άρθρο 1, υποπαράγραφος ΣΤ.23 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α'85) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»

Σύµφωνα µε το σηµείο 3γ) της υποπαραγράφου ΣΤ23 του ν.4254/2014, η κατά τα προεδρικά διατάγµατα
112/2012 (Α'197), 113/2012 (Α΄ 198), 114/2012 (Α'199), 115/2012 (Α'200), 1/2013 (Α'3) και 108/2013 (Α'141) χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας στους Μηχανικούς που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934 (Α'412) επεκτείνεται σε όλους τους ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικής Σχολής Ιδρυµάτων του Πανεπιστηµιακού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιµης σχολής της αλλοδαπής, το γνωστικό αντικείµενο σπουδών των οποίων αντιστοιχεί σε επιµέρους πτυχές της δραστηριότητας της Μηχανικής.

Προκειµένου για την οµοιόµορφη εφαρµογή των εν λόγω διατάξεων σε όλη τη χώρα και την ίση µεταχείριση των διοικουµένων και δεδοµένου ότι:

1. το επίπεδο διευκρίνισης του «γνωστικού αντικειµένου», και κείθεν των διατάξεων του σηµείου 3γ της υποπαρ.ΣΤ.23 του ν.4254/14, αφορά αυτό της Κεντρικής ∆ιοίκησης

2. µε βάση τις διατάξεις του ν.6422/34 (άρθρο 3), στις απλές µηχανολογικές ή ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις πρόσβαση έχουν (α) κατόπιν σχετικής αδείας οι πτυχιούχοι ειδικότητος Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου µέσων ή κατώτερων τεχνικών σχολών ή οι τεχνίτες πείρας και (β) αυτοδικαίως, χωρίς άδεια, οι κάτοχοι διπλώµατος Ανώτατης Τεχνικής Σχολής ηµεδαπής ή αλλοδαπής άλλων ειδικοτήτων.
Με βάση το ανωτέρω συνάγεται ότι όλοι οι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί κατέχουν το γνωστικό αντικείµενο για να δραστηριοποιηθούν στις εγκαταστάσεις στις οποίες έχουν πρόσβαση οι τεχνικοί επαγγελµατίες απόφοιτοι µέσων ή κατώτερων τεχνικών σχολών ή οι εµπειροτέχνες

3. τα αναφερόµενα έξι ΠΔ. ρύθµισαν τις επαγγελµατικές δραστηριότητες στις οποίες έχουν πρόσβαση οι τεχνικοί επαγγελµατίες απόφοιτοι µέσων ή κατώτερων τεχνικών σχολών ή οι εµπειροτέχνες, µε εξαίρεση τις επαγγελµατικές δραστηριότητες των εγκαταστατών 3ης και 4ης οµάδας της Α’ ειδικότητας του Π.∆. 108/13, στις οποίες δεν έχουν πρόσβαση οι τεχνικοί επαγγελµατίες απόφοιτοι µέσων ή κατώτερων τεχνικών σχολών ή οι εµπειροτέχνες.

4. σύµφωνα µε το ν.6422/34, ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί κάτοχοι του γνωστικού αντικειµένου επί εγκαταστάσεων, πέραν αυτών που αναφέρονται στο ανωτέρω σηµείο 2, είναι οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, Ναυπηγοί και Χηµικοί Μηχανικοί, ειδικότητες οι οποίες µε την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη της τεχνολογίας έχουν σήµερα αναδιαµορφωθεί. Σήµερα οι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί οι έχοντες γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε τις εγκαταστάσεις είναι όσοι βάσει του διπλώµατός τους κατανέµονται από το ΤΕΕ σε µία από τις βασικές ειδικότητες του
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Ναυπηγού, ΜεταλλουργούΜεταλλειολόγου, Χηµικού Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού.

5. οι δραστηριότητες των εγκαταστατών 3ης και 4ης οµάδας της Α’ ειδικότητας του Π.∆. 108/13 αφορούν στην υλοποίηση/επιτήρηση/επισκευή/συντήρηση µίας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης-και όχι στην εκπόνηση και επίβλεψη εκτέλεσης των µελετών της σχεδίασης της ασφαλούς λειτουργίας ή στην επίβλεψη και τον έλεγχο της καλής λειτουργίας αυτής- η οποία µπορεί να αποτελεί µέρος µίας άλλης κατηγορίας κύριας εγκατάστασης.

6. σύµφωνα µε το άρθρο 5 παρ. 10 τελευταίο εδάφιο του ν.3982/2011, σε κάθε περίπτωση, για το χειρισµό µηχανηµάτων έργου απαιτείται αντίστοιχη άδεια και από τους ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς

σας ενηµερώνουµε για τα κάτωθι:

1. Όσον αφορά την επέκταση στα ρυθµιζόµενα µε τα προεδρικά διατάγµατα 112/2012 (Α'197), 114/2012 (Α'199), 115/2012 (Α'200) και 1/2013 (Α'3) αυτή αφορά σε όλους τους Διπλωµατούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικής Σχολής Ιδρυµάτων του Πανεπιστηµιακού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιµης σχολής της αλλοδαπής, µε την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος [ΤΕΕ] και σύµφωνα µε τη ίδια διαδικασία που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις των ανωτέρω Π.∆. για τους Μηχανικούς που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934.

2. Όσον αφορά την επέκταση στα ρυθµιζόµενα µε το Π.∆. 113/12 (Α'198), την οποία αναφέρει το ως άνω σηµείο 3γ της υποπαραγράφου ΣΤ.23 του ν.4254/2014, αυτή αφορά σε όλους τους ∆ιπλωµατούχους Μηχανικούς Πολυτεχνικής Σχολής Ιδρυµάτων του Πανεπιστηµιακού Τοµέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης ή ισότιµης σχολής της αλλοδαπής, µε την εγγραφή τους στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος [ΤΕΕ] και σύµφωνα µε την αυτή διαδικασία που προβλέπεται στις σχετικές διατάξεις για τους Μηχανικούς που εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934, ήτοι µε την διαδικασία της αδειοδότησης, και όχι της βεβαίωσης αναγγελίας στο Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος [ΤΕΕ] για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες των εγκαταστατών 3ης και 4ης οµάδας της Α’ ειδικότητας, στις οποίες δεν έχουν πρόσβαση οι απόφοιτοι µέσων ή/και κατωτέρων τεχνικών σχολών ή/και οι εµπειροτεχνίτες.

Ο Γενικός Γραµµατέας Βιοµηχανίας ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ