.

Άρθρο 3
Συμβούλια Διοίκησης Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.

Το άρθρο 3 του νόμου 4052/2012 καταργείται με την παράγραφο 7 του άρθρου 23 του νόμου 4316/2014, ΦΕΚ Α' 270/24.12.2014.

Πριν την κατάργηση του ίσχυαν τα εξής:

1. Σε κάθε νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. συνιστάται πενταμελές Συμβούλιο Διοίκησης που αποτελείται από:

α) τον Διοικητή των διασυνδεόμενων νοσοκομείων,
β) τον αναπληρωτή Διοικητή, του νοσοκομείου για το οποίο συστήνεται το Συμβούλιο Διοίκησης ή αν δεν υπάρχει τον αναπληρωτή Διοικητή της έδρας των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ή αν αυτός δεν υπάρχει ένα μέλος που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
γ) τον δεύτερο αναπληρωτή Διοικητή του Δ.Σ. του άρθρου 2 του παρόντος ή ένα μέλος που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
δ) τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας,
ε) τον Προϊστάμενο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Τεχνικής - Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας.

2. Με απόφαση του Διοικητή του νοσοκομείου καθορίζονται ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Διοίκησης και οι αρμοδιότητες που ασκούνται από το ως άνω Συμβούλιο Διοίκησης, καθώς και κάθε είδους θέμα που αφορά τη διοίκηση και λειτουργία του ως άνω Συμβουλίου, το οποίο πάντως έχει μόνον εκτελεστικές και εποπτικές αρμοδιότητες, καθώς και εισηγητικές προς το Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ., μέσω του Διοικητή του. Στα Συμβούλια Διοίκησης που υπάρχει Αναπληρωτής Διοικητής, αυτός διορίζεται και Αντιπρόεδρος.

3. Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την 1.1.2013.