ΠΟΛ.1138/07-12-06:

Κατάσχεση "εις χείρας τρίτου" βεβαίωση - είσπραξη του χρέους σε βάρος του

Σας κοινοποιούμε την 57/2006 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας & Οικονομικών.

Με τη γνωμοδότηση αυτή έγιναν δεκτά τα παρακάτω:

Επί κατασχέσεως στα χέρια τρίτου, σύμφωνα με τα άρθρα 30 επ. του Κ.Ε.Δ.Ε., χρηματικής απαίτησης του καθού η κατάσχεση, επέρχεται αναγκαστική εκχώρηση της κατασχεθείσας απαίτησης στο Δημόσιο από την κοινοποίηση στον τρίτο του κατασχετηρίου εγγράφου.

Με την τελεσιδικία της απόφασης, η οποία δέχεται την ανακοπή του Δημοσίου κατά της αρνητικής δήλωσης του τρίτου, στα χέρια του οποίου επιβλήθηκε η κατάσχεση εκ μέρους του Δημοσίου, ολοκληρώνεται η αναγκαστική εκχώρηση και ο τρίτος έχει την υποχρέωση να καταβάλει στο κατασχόν Δημόσιο ό,τι οφείλει στον καθ΄ ού η κατάσχεση (δανειστή του) και όχι ό,τι έχει κατασχεθεί στα χέρια του, η δε αναγκαστική εκχώρηση λειτουργεί αναδρομικά και ανατρέχει στο χρονικό σημείο της κοινοποίησης του κατασχετηρίου εγγράφου.

Επιβληθείσα κατάσχεση στα χέρια τρίτου μετά το θάνατο του καθ΄ ου η κατάσχεση είναι ανυπόστατη, ως στρεφόμενη κατ΄ ανυπάρκτου προσώπου.

Η επερχόμενη αναγκαστική εκχώρηση της κατασχεθείσας απαίτησης στο Δημόσιο (μετά από κατάσχεση στα χέρια τρίτου) καθιστά την απαίτηση αυτή δημόσιο έσοδο και ως εκ τούτου, για την επιδίωξη της είσπραξής της με τα μέσα της διοικητικής εκτέλεσης απαιτείται η συγκρότηση νέου νόμιμου τίτλου κατά του τρίτου και η βεβαίωσή αυτού.

Στοιχεία απαραίτητα για την δημιουργία του νέου νόμιμου τίτλου αποτελούν:

- Ο τίτλος είσπραξης στο όνομα του οφειλέτη, επί του οποίου βασίστηκε η έκδοση του κατασχετηρίου εγγράφου "εις χείρας τρίτου".

- Το κατασχετήριο έγγραφο

- Η έκθεση κοινοποίησης στον τρίτο και

- Κατά περίπτωση:

- βεβαίωση της υπηρεσίας για μη υποβολή από τον τρίτο της προβλεπόμενης από το άρθρο 32 του Κ.Ε.Δ.Ε. δήλωσης ή το αντίγραφο της εκπροθέσμου ή μη νομοτύπως υποβληθείσης δήλωσής του,

- η τελεσίδικη δικαστική απόφαση που δέχεται την ανακοπή του Δημοσίου κατά της αρνητικής δήλωσης του τρίτου,

- η θετική δήλωση αυτού και βεβαίωση της υπηρεσίας για μη καταβολή του κατασχεθέντος ποσού βάσει αυτής.

Επισημαίνονται τέλος τα εξής:

α) Χρόνος έναρξης των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής των απαιτήσεων του Δημοσίου κατά του τρίτου βάσει του νέου νόμιμου τίτλου είναι η επόμενη εργάσιμη ημέρα από εκείνη κατά την οποία αυτές καθίστανται ληξιπρόθεσμες - κατ΄ άρθρο 5 του Κ.Ε.Δ.Ε..

β) Η καταβολή εκ μέρους του τρίτου του οφειλόμενου ποσού βάσει του νέου τίτλου είσπραξης θα οδηγεί σε πίστωση αυτού με αντίστοιχη ισόποση διαγραφή από την οφειλή του αρχικού οφειλέτη.