Αριθμ. Πρωτ. 1043614/207/0015 - 23/04/2009

ΘΕΜΑ: « Μη υποχρέωση προσκόμισης βεβαίωσης Επιμελητηρίου κατά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων οικοδόμων που παρέχουν χειρονακτική εργασία.»
 

ΣΧΕΤ.: Το 191/23-2-2009 υπόμνημα της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας
Με αφορμή το ανωτέρω σχετικό υπόμνημα που μας διαβιβάστηκε από το γραφείο του κ. Υφυπουργού και άλλα προφορικά ερωτήματα που τέθηκαν στην Υπηρεσία μας αναφορικά με την υποχρέωση ή μη προσκόμισης βεβαίωσης Επιμελητηρίου κατά τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων των οικοδόμων που παρέχουν χειρονακτική εργασία και για την άρση των αμφισβητήσεων που έχουν δημιουργηθεί στις Δ.Ο.Υ. σχετικά με το θέμα αυτό, σας διευκρινίζουμε τα εξής:

1.Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2081/92 οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. δεν θεωρούν φορολογικά βιβλία ή στοιχεία επιχειρήσεων ή επιτηδευματιών αν η σχετική αίτηση των ενδιαφερομένων δεν συνοδεύεται από βεβαίωση του οικείου επιμελητηρίου περί καταβολής ή διακανονίσεως των ετήσιων εισφορών προς αυτό.

2.Περαιτέρω σύμφωνα με το Κ1-306/16-2-1993 έγγραφο του υπουργείου Ανάπτυξης (πρώην Εμπορίου) εξαιρούνται από την υποχρεωτική εγγραφή τους σε 1επιμελητήρια όσοι παρέχουν κυρίως χειρονακτική εργασία (εργατοτεχνίτες, οικοδόμοι, κλπ.-σχετική η εγκύκλιός μας 1060739/408/0015/ΠΟΛ.1167/28.4.1993 .).

3. Ενόψει των ανωτέρω, οι οικοδόμοι που παρέχουν χειρονακτική εργασία κατά τη θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων τους στη Δ.Ο.Υ. απαλλάσσονται από τη προσκόμιση βεβαίωσης επιμελητηριακής ενημερότητας. Επειδή όμως το τελευταίο διάστημα έχουν δημιουργηθεί αμφισβητήσεις στις Δ.Ο.Υ. σχετικά με το θέμα αυτό δεδομένου ότι η δραστηριότητα του οικοδόμου που παρέχει χειρονακτική εργασία έχει τον ίδιο ΚΑΔ με αυτόν του εργολάβου οικοδομών και του υπεργολάβου, για την άρση αυτών των αμφισβητήσεων και προκειμένου να μην παρακωλύεται η διαδικασία της θεώρησης βιβλίων και στοιχείων, η οποία εξυπηρετεί πρωτίστως φορολογικούς σκοπούς, οι εν λόγω επιτηδευματίες(φυσικά πρόσωπα) κατά τη θεώρηση των βιβλίων και των στοιχείων τους στη Δ.Ο.Υ., πρέπει να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία θα δηλώνουν ότι παρέχουν χειρονακτική εργασία χωρίς να διαθέτουν προσωπικό ή μηχανήματα.

Η ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΓΥΦΤΑΚΗ