.

Άρθρο 33
Μεταβατικές διατάξεις

1. Συμβάσεις που έχουν καταρτιστεί με συμβαλλόμενους τα καταργούμενα και εντασσόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τρίτους και ιδίως εκμισθωτές, προμηθευτές, εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους και παράγουν δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι των φορέων υποδοχής που υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε αυτές.

2. Με τροποποίηση του Οργανισμού των οικείων νοσοκομείων θα ρυθμιστούν θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των ψυχιατρικών τμημάτων, διάρθρωση προσωπικού, διαβάθμιση και κατανομή των θέσεων, οι κλάδοι προσωπικού, η δύναμη των κλινών, οι αρμοδιότητες, και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Μέχρι την τροποποίηση του υφιστάμενου Οργανισμού των νοσοκομείων, στα οποία εντάχθηκαν τα καταργούμενα Ν.Π.Δ.Δ., αυτά λειτουργούν ως τμήμα του οικείου νοσοκομείου και παρέχουν υπηρεσίες περίθαλψης σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς, διατηρώντας τον Οργανισμό που έχουν και λειτουργούν σύμφωνα με αυτόν εκτός των διατάξεων που έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος.

3. Ο αναπληρωτής διοικητής διατηρεί και ασκεί τις αρμοδιότητές του στο ψυχιατρικό τμήμα του νοσοκομείου.

4. Το από 13.8.1958 βασιλικό διάταγμα (Α΄120), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΥΑ Α3β/οικ.17964/1987 (Β΄ 75), το από 24.5.1956 βασιλικό διάταγμα (Α΄128) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΥΑ Α 3β/οικ.14146/ 1986 (Β΄700), το από 5.4.1951 βασιλικό διάταγμα (Α΄108) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η ΥΑ Αεβ/οικ.19192/1986 (Β΄ 816), το με αριθμό 703/1969 β.δ. (Α΄220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και η ΥΑ Α3β/οικ.14176/1986 (Α΄648) καταργούνται.