.

Άρθρο 34
Ρύθμιση θεμάτων ΕΟΜ και λοιπές διατάξεις

1. Στην παράγραφο 7 του άρθρου 9 του ν. 3984/2011 (Α'150) προστίθεται εδάφιο γ΄ ως ακολούθως:
«Η επέμβαση για τη λήψη μοσχεύματος προηγείται άλλων επεμβάσεων που δεν έχουν επείγοντα χαρακτήρα.»

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν. 3984/2011 (Α'150) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, ορίζονται οι προ-ϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο Οργανισμός Αφαίρεσης όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, την οργάνωση, το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό, τα όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Επίσης, ορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την ανάκληση της άδειας στους Οργανισμούς Αφαίρεσης. Με την ίδια υπουργική απόφαση ορί-ζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες διασύνδεσης των ιδιωτικών κλινικών με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσε-ων και τις Μονάδες Μεταμόσχευσης.»

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 15 του ν. 3984/2011 (Α'150) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που εκδίδεται μετά από πρόταση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί η Μονάδα Μεταμόσχευσης όσον αφορά τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, την οργάνωση, το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό, τα όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Επίσης, ορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την ανάκληση της άδειας, καθώς και κάθε άλλο θέμα.»

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 3984/2011 (Α'150) αντικαθίσταται ως εξής:
«Συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις ειδικών επιστημόνων που απασχολούνται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας πέντε ετών που μπορεί να ανανεώνεται δύο φορές. Τα ειδικότερα καθήκοντα του προσωπικού αυτού καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 28.»

5. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 57 του ν.3984/2011 (Α'150) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Η εφαρμογή των ιστών και κυττάρων με την έννοια του άρθρου 3 περίπτωση 12 του π.δ. 26/2008 πραγματοποιείται σε Μονάδες Εφαρμογής Ιστών και Κυττάρων. Εξαιρούνται τα αναπαραγωγικά κύτταρα για τα οποία ισχύουν τα προβλεπόμενα στο ν. 3305/2005.»

6. Οι Μονάδες Εφαρμογής Ιστών και Κυττάρων λειτουργούν σε νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. κοινωφελούς και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχουν λάβει τη σχετική άδεια. Ειδικά οι επεμβάσεις κερατοπλαστικής πραγματοποιούνται και σε μονάδες υγείας Ν.Π.Ι.Δ., που έχουν λάβει τη σχετική άδεια κατά τις διατάξεις του παρόντος.

7. Σε περίπτωση κατά την οποία τιμολογημένες απαιτήσεις ιδιωτών πιστωτών κατά του Δημοσίου έχουν εκχωρηθεί από τον πιστωτή σε αναγνωρισμένη τράπεζα της ημεδαπής ή του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου με σκοπό τη χρηματοδότησή τους, αυτές μπορούν να συμψηφιστούν με απαιτήσεις του Δημοσίου υπό δύο προϋποθέσεις:
α) αίτηση του πιστωτή προς την Τράπεζα,
β) βεβαίωση της Τράπεζας ότι συναινεί στον συμψηφισμό και αποστολή του εκχωρηθέντος τιμολογίου προς το Δημόσιο.

8. Στο άρθρο 49 του ν. 2082/1992 (Α'158) στην παράγραφο 2 άρθρο 6, παράγραφος 1 το τρίτο και τέταρτο εδάφιο αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Έξι τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά μέλη διορίζονται από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.»

9. Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν.3868/2010 (Α'129) αντικαθίστανται ως εξής:
«Το Άρθρο Δεύτερο του άρθρου 2 του ν.3627/2007 (Α'292) αριθμείται ως 1 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
2. Πέραν των άνω υποχρεώσεων, ο Δωρητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει από κεφάλαια, τα οποία έχει συγκεντρώσει, καθώς και από κάθε άλλο ποσό που θα περιέλθει σε αυτόν με οποιονδήποτε τρόπο για το σκοπό αυτόν, όπως από κάθε είδους δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, συνδρομές και ενισχύσεις που θα διατεθούν για τη δημιουργία της Ογκολογικής Μονάδας, τη δαπάνη για την απόκτηση μέρους του αναγκαίου για τη λειτουργία της Μονάδας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και δη να διαθέσει το συνολικό ποσό των δύο εκατομμυρίων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα (2.784.180) ευρώ προκειμένου να αποκτηθούν επ’ ονόματι του νοσοκομείου και προς χρήση της Ογκολογικής Μονάδας τα ακόλουθα μηχανήματα:

Περιγραφή Εξοπλισμού

Τεμάχια

Τιμή μονάδος €

Μερ. Σύνολον €

Νοσηλεναχή κλίνη ηλεκτρική - Κομοδίνο Χρώμα Γαλάζιο

74

4.500

333.000

Νοοηλενηκή κλίνη ηλεκτρική - Κομοδίνο Χρώμα Πορτοκαλί

59

4.500

265.500

Κλίνη εξεταστική ρυθμιζόμενοι) ύψους ηλεκτρική

6

6.000

36.000

Ηλεκτροκίνητο φορείο

6

10.000

60.000

Στατό ορού τροχήλατο

178

800

142.400

Διαφανοσκόπιο επίτσιχο διπλό

12

4.000

48.000

Ροόμετρο οξυγόνου με υγραντήρα

169

250

42.250

Αναρρόφηση κενού

169

300

50.700

Τροχήλατο φωτισμού

4

4.000

16.000

Ραφιερες αρχειοθέτησης

16

16.000

256.000

Τηλεόραση με τηλεσκοπικό βραχίονα

6

25.000

150.000

Σύστημα Απολύμανσης και Καθαρισμού Χώρων

2

45.000

90.000

Ψυγείο αίματος 4 °C

3

10.000

30.000

Καταψύκτης μοσχευμάτων

2

20.000

40.000

Αυτόματος απινιδωτής

2

3.500

7.000

Αντλία έγχυσης

85

4.200

357.000

Μόνιτορ 4 παραμέτρου

8

16.000

128.000

Διαγνωστικό σετ ωτοσκοπίου

32

250

8.000

Φορητής υπέρηχος

1

19.000

19.000

Αναισθησιολογικό μηχάνημα

1

30.000

30.000

Πιεσόμετρο τροχήλατο

37

2.700

99.900

Ψυχόμενη Φυγόκεντρος για eppendorf

2

15.000

30.000

Ψυχόμενη φυγόκεντρος ασκών αίματος BECKMAN

2

60.000

120.000

Καταψύκτης -20°C

2

7.000

14.000

Θάλαιιος νηματικής ροής

1

30.000

30,000

Τράπεζα υπεριώδους ακτινοβολίας

2

1.990

3.980

πίΐνηιιπνανύ νια δημιουργία θρυμματισμένου πάγου

1

8.000

8.000

Μικροσκόπιο ανάστροφο

1

17.000

17.000

Φορητός καρδισγράφος

2

4.000

8.000

Ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας με φωτογραφική έξοδο

1

15.000

15.000

Μηχανήματα απόρριψης μολυσματικού υλικού

4

17.000

68.000

Αναδευτήρες ασκών αίματος μετά ζυγού

3

12.000

36.000

Ηλεκτρονική φυγόκεντρος σωληναρίων

1

20.000

20.000

Αποψύκτης πλάσματος

1

14.000

14.000

Αναδευτήρες αιμοπεταλίων

1

32.000

32.000

Καρέκλα ζυγαριά

3

2.000

6.000

Ζυγός δαπέδου με αναστημόμετρο

7

5.000

35.000

Βρεφοζυγός ψηφιακός

8

4.200

33.600

Ζυγός δαπέδου

19

4.150

78.850

Πολυθρόνα τροχήλατη μεταφοράς ασθενών

10

600

6.000

 

10. Η παράγραφος 6 του άρθρου 39 του ν.2725/1999, όπως προστέθηκε με το άρθρο 76 του ν. 3057/2001 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6. Η Ειδική Γραμματεία Διατροφής και Άθλησης (ΕΓΔΑ ) του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τα Ν.Π.Ι.Δ. και Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από αυτήν, μπορούν να προσλαμβάνουν και να απασχολούν πτυχιούχους φυσικής αγωγής αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης των προγραμμάτων Άθλησης για Όλους ή και Αναπτυξιακού Αθλητισμού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας όχι μεγαλύτερης των οκτώ μηνών. Επιτρέπεται να συνάπτονται συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου, καθ’ υπέρβασην των προβλεπομένων περιορισμών της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν.3986/2011, όπως κάθε φορά ισχύει, μέχρι ύψους δαπάνης του ποσού που εγγράφουν οι προσλαμβάνοντες φορείς ως πρόβλεψη στον προϋπολογισμό αυτών του τρέχοντος έτους από είσπραξη διδάκτρων ή συνδρομών συμμετοχής στα προγράμματα Άθλησης για Όλους ή από είσπραξη δωρεών ή χορηγιών για τα προγράμματα Άθλησης για Όλους και το οποίο ποσό της δαπάνης δεν υπερβαίνει το ποσό που εισέπραξαν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.»

11. Το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) που εποπτεύεται από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3871/2010 (Α'41)

Η παράγραφος 11 του άρθρου 34 του νόμου 4052/2012 καταργήθηκε με την παράγραφο 1 της ΠΝΠ 24/24.12.2015, ΦΕΚ Α'182/24.12.2015.