.

Άρθρο 43
Διοικητικό Συμβούλιο

1. Το Ταμείο διοικείται από το Διοικητή και το Διοικητικό Συμβούλιο.

2. Ο Διοικητής είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, με διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα ή σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής. Επιλέγεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4369/2016 και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Διορίζεται με τετραετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης άπαξ κατά την ως άνω διαδικασία.

Οι δύο (2) Υποδιοικητές του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ιδίων προσόντων με το Διοικητή, πλήρους απασχόλησης, επιλέγονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4369/2016 και διορίζονται με τετραετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση διορισμού ορίζονται οι Υποδιοικητές, ο οποίοι αναπληρώνουν τον Διοικητή ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο σε όλα τα καθήκο-ντά του Διοικητή και Προέδρου Δ.Σ., κατά τη σειρά αναπλήρωσης που προβλέπεται σε αυτήν. Ο Διοικητής του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις αρμοδιότητες των Υποδιοικητών.

3. Το Δ.Σ. είναι εννεαμελές (9) και συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποτελείται από:

α. Τον Διοικητή του ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,

β. δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισμένων, οι οποίοι προτείνονται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (Π.Ν.Ο.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.Σ.Υ.), τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και τη Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με τους αναπληρωτές τους,

γ. δύο (2) εκπροσώπους των εργοδοτών, οι οποίοι προτείνονται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.), την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) και το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), με τους αναπληρωτές τους,

δ. έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από την Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Ε.Ε.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. (Π.Ο.Σ. Ο.Α.Ε.Ε.), την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος Ι.Κ.Α. και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.), με τον αναπληρωτή του,

ε. έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Ταμείου, ο οποίος κατά την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ταμείου και μέχρι την εκλογή του εκπροσώπου των υπαλλήλων του Ταμείου, προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.), με τον αναπληρωτή του,

στ. έναν (1) ειδικό επιστήμονα με εμπειρία και κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής ή σε θέματα οικονομικά ή διοίκησης και οργάνωσης που ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τον αναπληρωτή του,

ζ. έναν (1) υπάλληλο που προέρχεται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος ή υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας με πενταετή υπηρεσία στη Γ.Γ.Κ.Α., με τον αναπληρωτή του,
Αν λήξει η θητεία των μελών του Δ.Σ., αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του ορισμού νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρίμηνο από τη λήξη της.
Οι Υποδιοικητές του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ..

4. Τα μέλη των περπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄της παραγράφου 3 επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τις οικείες οργανώσεις μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας

5. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου ως κυβερνητικός επίτροπος υπάλληλος που προέρχεται από τη Γ.Γ.Κ.Α., προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης ή Τμήματος, καλείται δε πάντοτε επί ποινή ακυρότητας της συνεδρίασης σε όλες τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Η απουσία του κυβερνητικού επιτρόπου ή του αναπληρωτή του, εφόσον αυτοί έχουν προσκληθεί νομίμως και δεν προσήλθαν δεν επηρεάζει το κύρος των συνεδριάσεων του Συμβουλίου.

6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με ισάριθμους αναπληρωτές, καθώς και ο κυβερνητικός επίτροπος με τον αναπληρωτή του διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

7. Ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου παρίσταται ο αρμόδιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης και ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης ανάλογα με τη φύση του θέματος που συζητείται.

8. .... .

8. Μέλος του Δ.Σ. το οποίο απουσιάζει επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, κατά την κρίση του Δ.Σ., αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετά από πρόταση του Δ.Σ..

9. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Ταμείου, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με πράξη του Προέδρου του Δ.Σ..

10. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωση των πρακτικών. Σε κάθε συνεδρίαση επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες το Δ.Σ. αποφασίζει την άμεση επικύρωση τους.

11.

Η θητεία του Προέδρου, του κυβερνητικού επιτρόπου και των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι του διορισμού νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρεις μήνες από τη λήξη της.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθορίζονται οι αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών του ΕΤΕΑ και με όμοια απόφαση καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση των λοιπών προσώπων που συμμετέχουν νόμιμα στο Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.

13. Μέχρι τη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α. συγκροτείται προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από έναν εκ των Προέδρων των εντασσομένων Ταμείων ή των Ταμείων των οποίων Τομείς ή Κλάδοι επικουρικής ασφάλισης εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, ως Πρόεδρο, καθώς και τους Προέδρους των λοιπών εντασσομένων Ταμείων - Τομέων και Κλάδων επικουρικής ασφάλισης ως Αντιπροέδρους, με μείωση αντίστοιχη των μελών, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Τα υπόλοιπα μέλη προέρχονται από την τάξη των ασφαλισμένων, των εργοδοτών και των συνταξιούχων. Ο ακριβής αριθμός τους, οι οργανώσεις από τις οποίες προτείνονται, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με την ανωτέρω απόφαση. Στη σύνθεση του εν λόγω Συμβουλίου συμμετέχουν υπάλληλοι που προέρχονται από τη Γ.Γ.Κ.Α. ως Κυβερνητικός Επίτροπος και μέλος αντίστοιχα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Στον Πρόεδρο του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΕΑ καταβάλλονται αποδοχές ίσες με τις αποδοχές της θέσης από την οποία προέρχεται και από την οποία δεν λαμβάνει πλέον αποδοχές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση των λοιπών προσώπων που συμμετέχουν στο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.

14. Αρμοδιότητες του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου είναι η μέριμνα για την κατανομή και τοποθέτηση του μεταφερόμενου προσωπικού, η προεργασία και η λήψη κάθε απόφασης σχετικά με την οργανωτική διάρθρωση και λειτουργία του Ταμείου, η στέγαση των υπηρεσιών του και η ανάληψη κάθε άλλης δράσης σχετικής με τη λειτουργία του.

15. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται οι αρμοδιότητες του Διοικητή του ΕΤΕΑ, του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ και των υποδιοικητών του ΕΤΕΑ. 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 43 αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 80 του νόμου 4387/2016, ΦΕΚ Α'85/12.5.2016. Ισχύς από 1.1.2017
Πριν την αντικατάσταση ίσχυαν τα εξής: Το Ταμείο διοικείται από τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο.
Η παράγραφος 2 του άρθρου 43 αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 80 του νόμου 4387/2016, ΦΕΚ Α'85/12.5.2016. Ισχύς από 1.1.2017
Πριν την αντικατάσταση ίσχυαν τα εξής: Ο Πρόεδρος επιλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και διορίζεται με απόφαση του ανωτέρω Υπουργού για τριετή θητεία. Είναι πλήρους απασχόλησης και πρέπει να έχει πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής, καθώς και να έχει διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα ή σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής.
Η παράγραφος 3 του άρθρου 43 αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 80 του νόμου 4387/2016, ΦΕΚ Α'85/12.5.2016. Ισχύς από 1.1.2017
Πριν την αντικατάσταση ίσχυαν τα εξής:
Το Δ.Σ. αποτελείται από:

α) Τον Πρόεδρο.
β) Δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από τη Γ.Σ.Ε.Ε. και την ΑΔΕΔΥ, εκ των οποίων ο ένας (1) προέρχεται από τους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα και ο δεύτερος από τους ασφαλισμένους του Δημοσίου.
γ) Δύο (2) εκπροσώπους των εργοδοτών, οι οποίοι προτείνονται από το Σ.Ε.Β., τη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. και την Ε.Σ.Ε.Ε..
δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων που προτείνεται από την ΠΟΑΞΙΑ, την ΠΟΑΣΥ, την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικού Προσωπικού Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης και την ΠΟΕΥΠΣ ή την ΕΑΠΣ.
ε) Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από τη δευτεροβάθμια οργάνωση του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής, την Πανελλήνια Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αστυνομίας Πόλεων και από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Στις περιπτώσεις β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ όπως αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4052/2012 (Α'41), όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις στ΄και ζ΄. Οι τομείς του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.) δύνανται, μέχρι 31.12.2014, μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικοτέρων οργανώσεων των κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, να μετατρέπονται αυτοδίκαια σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α΄160), μη εφαμοζομένων στην περίπτωση αυτή των ανωτέρω εδαφίων της παρούσας παραγράφου.

Οι περιπτώσεις δ και ε της παραγράφου 3 προστέθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 220 του νόμου 4281/2014, ΦΕΚ Α'160/8.8.2014 με αντίστοιχη αναρίθμηση των περιπτώσεων που ακολουθούν

στ) Έναν εκπρόσωπο των συνταξιούχων που προτείνεται από τις οικείες δευτεροβάθμιες οργανώσεις (Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του άρθρου 59 του νόμου 4144/2013, ΦΕΚ Α'88/18.4.2013 αντικαταστάθηκε η  περίπτωση δ (νυν στ) της παραγράφου 3 του άρθρου 43 του νόμου 4052/2012)

ζ) Έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Ταμείου, ο οποίος κατά την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ταμείου και μέχρι την εκλογή του εκπροσώπου των υπαλλήλων του Ταμείου, προτείνεται από την ΠΟΠΟΚΠ.

η) Εναν (1) ειδικό επιστήμονα με εμπειρία και κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής ή σε θέματα οικονομικά ή διοίκησης και οργάνωσης.

θ) Έναν (1) υπάλληλο που προέρχεται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος ή υπάλληλο ΠΕ ή TE κατηγορίας με πενταετή υπηρεσία στη Γ.Γ.Κ.Α.

Η παράγραφος 4 του άρθρου 43 αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 80 του νόμου 4387/2016, ΦΕΚ Α'85/12.5.2016. Ισχύς από 1.1.2017
Πριν την αντικατάσταση ίσχυαν τα εξής: Τα μέλη των περιπτώσεων β', γ', δ' και ε' της παραγράφου 3 του παρόντος διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τις οικείες οργανώσεις μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.
Η παράγραφος 8 καταργήθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 59 του νόμου 4144/2013, ΦΕΚ Α'88/18.4.2013 και οι παράγραφοι 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 και 16 του ιδίου άρθρου αναριθμούνται σε 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 και 15 Πριν την κατάργηση ίσχυαν τα εξής: Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει κατά την πρώτη συνεδρίαση με μυστική ψηφοφορία των παρόντων μελών τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται. Ο Αντιπρόεδρος διατηρεί το αξίωμα του εφόσον διατηρεί την ιδιότητα του μέλους. Σε περίπτωση εκπτώσεως ή θανάτου ή της καθ ' οιονδήποτε τρόπο αποχωρήσεως από το Διοικητικό Συμβούλιο, διενεργείται νέα εκλογή για το υπόλοιπο της θητείας του εκπεσόντος ή αποβιώσαντος ή αποχωρήσαντος Αντιπροέδρου
Η παρ. 11 αντικαταστάθηκε σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 80 του νόμου 4387/2016, ΦΕΚ Α'85/12.5.2016. Ισχύς από 1.1.2017.
Πριν την αντικατάσταση ίσχυαν τα εξής: α. Η θητεία του Διοικητή, του κυβερνητικού επιτρόπου και των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι του διορισμού νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρεις μήνες από τη λήξη της.

β. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 59 του νόμου 4144/2013, ΦΕΚ Α'8/18.4.2013 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 12 του άρθρου 43 του νόμου 4052/2012
Σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 59 του νόμου 4144/2013, ΦΕΚ Α'8/18.4.2013 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 15 του άρθρου 43 του νόμου 4052/2012