ΠΟΛ.1147/21-12-2006

Τύπος και περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2006.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (N. 2859/2000, ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύουν :

α) Της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 36,

β) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2, 9 και 10 του άρθρου 38,

γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,

δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Την 1001235/7266/1355/0014/ΠΟΛ. 1001/8-1-2004 (ΦΕΚ 42 Β΄) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του N. 2362/1995 (ΦΕΚ 247Α΄), περί αποδεικτικών εισπράξεως.

5. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264/14-10-2005 (ΦΕΚ 1432 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την όμοια 5733/ΔΙΟΕ 179/9-2-2006 (ΦΕΚ 204 Β΄).

6. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. για το έτος 2006, (έντυπο 009/06 - Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2006, Φ1 TAXIS), όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας. Το ίδιο έντυπο θα χρησιμοποιηθεί και από τους υποκείμενους που θα διακόψουν τη δραστηριότητά τους ή η διαχειριστική τους περίοδος λήξει μετά την 1 Ιανουαρίου 2006 και μέχρι τη θέσπιση νεώτερου εντύπου εκκαθαριστικής δήλωσης.

Άρθρο 2

Όσον αφορά τον τρόπο και το χρόνο υποβολής, την αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποβολής, καθώς και τη διαδικασία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2006 ισχύουν, όσα ορίζονται στην Α.Υ.Ο.Ο. 1001235/7266/1355/0014/ΠΟΛ. 1001/8-1- 2004.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.