ΠΟΛ.1150/28-12-2006

Παράταση προθεσμίας προμήθειας σημάτων τελ.κυκλοφορίας έτους 2007

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 28 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285),

2) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 20 του Ν. 2948/2001 (ΦΕΚ Α΄ 242),

3) Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων στην προμήθεια των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έτους 2007,

4) Την 37930/ΔΙ0Ε 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ Β 1432) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών καθώς και την 5733/ΔΙΟΕ 179/9.2.2006 (ΦΕΚ Β 204) περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

5) Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154) και τροποποιήθηκε με την παρ. 2α του άρθρου 1 του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) και τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης τελών κυκλοφορίας έτους 2007 που καταβάλλονται με ειδικό σήμα,

6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη προμήθεια των ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων και μοτοσικλετών έτους 2007, που κανονικά έληγε στις 29 Δεκεμβρίου 2006, παρατείνεται μέχρι 10 Ιανουαρίου 2007. Κατά το χρονικό διάστημα της παράτασης τα ειδικά σήματα θα χορηγούνται μόνο από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

2. Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.