Αριθμ. Πρωτ. Ε57/14 - 31/03/2009

ΘΕΜΑ: Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

 

Προκειμένου να διευκολυνθούν όσες επιχειρήσεις υποβάλλουν αιτήματα για τη χορήγηση βεβαιώσεων ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α. και  Ε.Τ.Α.Μ., ώστε να δανειοδοτηθούν από Τραπεζικά Ιδρύματα μέσω του προγράμματος του «Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» 
(Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.), παρακαλούμε όπως, στα πλαίσια της νομιμότητας και των δυνατοτήτων των κατά τόπους υπηρεσιών εσόδων, αυτές να χορηγούνται αμέσως, σε όσους εργοδότες έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Ίδρυμα, καθώς και σε όσες επιχειρήσεις δεν έχουν απασχολήσει ποτέ προσωπικό, ενώ για όσους εργοδότες απαιτείται η διενέργεια ελέγχου για τον προσδιορισμό της οφειλής τους, αυτός να γίνεται κατά απόλυτη προτεραιότητα και πάντως οπωσδήποτε εντός της δεκαήμερηςπροθεσμίας, που προβλέπουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 2690/99 (Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, Εγκ. 67/99 και 45/01 παρ. 4).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ    

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &    ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ