Αριθμ. Πρωτ. Ε40/131 - 31/03/2009

ΘΕΜΑ : «Υποβολή Α.Π.Δ. Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης».

 

ΣΧΕΤ. : Τα αριθ. Ε40/138/14-6-07, Ε40/276/21-12-07 και Ε40/231/8-7-08 έγγραφά μας.
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών και καθώς αναμένεται νέα νομοθετική ρύθμιση, σας γνωρίζουμε ότι οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης θα συνεχίσουν και για τα δύο επόμενα τρίμηνα (Α΄/2009 και Β΄/2009) να καταχωρούν στις Α.Π.Δ. που υποβάλλουν για το μόνιμο προσωπικό που απασχολούν και τους εργαζόμενους που παραχωρούν σε έμμεσους εργοδότες.

Η καταβολή των εισφορών θα πραγματοποιείται κατά τα γνωστά (τον επόμενο μήνα από αυτόν της απασχόλησης).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ