Αριθμ. Πρωτ. Γ41/5 - 30/03/2009

ΘΕΜΑ: Υποχρέωση τήρησης των προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας ( άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999).
 

Σχετ. Εγκ: 103/04, 22/08, 4/09

Με τις παραπάνω σχετικές Εγκύκλιες δόθηκαν οδηγίες για το θέμα των προθεσμιών διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών, όπως αυτές ορίζονται από τα άρθρα 4 και 25 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, την υποχρέωση τήρησης αυτών, καθώς και το δικαίωμα αποζημίωσης των πολιτών στις περιπτώσεις μη τήρησης αυτών.

Με αφορμή σχετική Έκθεση Διερευνητικού Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, που αφορά υπόθεση μη έγκαιρης διεκπεραίωσης (εντός 50 ημερών) Δήλωσης Απασχόλησης – Καταγγελίας
ασφαλισμένου από υποκατάστημά μας, σας υπενθυμίζουμε και πάλι την υποχρέωση τήρησης των προθεσμιών διεκπεραίωσης των αιτημάτων των πολιτών σύμφωνα με τις προαναφερόμενες οδηγίες.

Επισημαίνουμε ότι η μη τήρησή τους αφ΄ ενός γεννά το δικαίωμα στον πολίτη για αποζημίωση, μετά την έκδοση σχετικής απόφασης από τις αρμόδιες Επιτροπές (παρ. 13 άρθρο 5 Ν.1943/1991, άρθρο δεύτερο Ν. 2690/99), αφετέρου αποτελεί λόγο πειθαρχικής δίωξης των υπαλλήλων (άρθρα 106, 107, 117 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων - άρθρο πρώτο Ν. 3528/07).

Τέλος για διευκόλυνσή σας σας συναποστέλλουμε συνοπτική καταγραφή σε μορφή Πίνακα των οριζομένων προθεσμιών κατά περίπτωση.

 Κατηγορίες αιτημάτων     Προθεσμία διεκπεραίωσης  
 Αιτήματα πολιτών, γενικά Παροχή πληροφοριών   50 ημέρες (+ 10 ημέρες όταν είναι συναρμόδιες υπηρεσίες)   
 Χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαιώσεων   10 ημέρες   
 Διαβίβαση της αίτησης σε αρμόδια υπηρεσία   3 ημέρες   
 Ενημέρωση του πολίτη ότι δεν είναι δυνατή η διεκπεραίωση της υπόθεσής του εντός της οριζόμενης προθεσμίας   5 ημέρες πριν την εκπνοή της προθεσμίας   
 Ικανοποίηση ή απόρριψη αιτήματος πρόσβασης σε έγγραφα   20 ημέρες   
 Ανασύσταση απολεσθέντος φακέλου    30 ημέρες  
 Έκδοση απόφασης – γνωστοποίηση στον προσφεύγοντα επί ενδικοφανούς προσφυγής (απόφαση Τ.Δ.Ε.)      3 μήνες  
 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικού (γενικά)   24 ώρες
Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου (ειδικά)       48 ώρες  
 Αποστολή αυτεπάγγελτα αναζητηθέντος δικαιολογητικού  (γενικά) 48 ώρες
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου 3 ημέρες
Πιστοποιητικά Υπουργείου Δικαιοσύνης 5 ημέρες 
 Απόφαση συνταξιοδότησης και Απόφαση αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας    (ειδικά)  5 ημέρες 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η Προϊσταμένη του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Διοικητικής Μέριμνας

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ