Αριθμ. Πρωτ. Γ99/1/46 - 16/02/2009

ΘΕΜΑ : «Συμπλήρωση - Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) εργοδοτών οι οποίοι ασφάλιζαν το προσωπικό τους μέχρι 31/7/08 στο τ. ΤΑΞΥ»

ΣΧΕΤ. : Εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 75/2008.

Μετά την από 1/8/2008 ένταξη του κλάδου Ασθενείας του Ταμείου Ασφάλισης Ξενοδοχοϋπαλλήλων (ΤΑΞΥ), στον κλάδο Ασθένειας του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα, κυρίως απεικόνιση ασφαλιστικών στοιχείων εργαζομένων στις Α.Π.Δ. που υποβάλλουν οι αναφερόμεοι στο θέμα εργοδότες, κρίνεται αναγκαίο να δοθούν περαιτέρω οδηγίες – διευκρινίσεις ως προς την συμπλήρωση των Α.Π.Δ.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ
Οι νέοι κωδικοί ειδικότητας που προστέθηκαν στους ΚΑΔ 5512 και 5522 είναι οι 423050, 423055, 724100, 724110, 425000 και 332060 με Κ.Π.Κ. 4160, 4156, 4830, 4829, 4605 και 210 αντίστοιχα.

Οι Αναλυτικές περιγραφές των Κωδικών Ειδικότητας αναγράφονται στο συνημμένο πίνακα και αναφέρονται σε μισθολογικές περιόδους από 1/8/2008.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ (Κ.Π.Κ.)
Οι Κ.Π.Κ. 4114 και 4112 που αποδόθησαν στου Κωδικούς Ειδικότητας 727010 με περιγραφή «Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάσεων και Συναφών Ηλεκτρολογικών Εργασιών με πτυχίο και άδεια» και 727020 με περιγραφή «Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάσεων και Συναφών Ηλεκτρολογικών Εργασιών χωρίς πτυχίο» των ΚΑΔ 5512 και 5522, αντικαθίστανται με τους σωστούς Κ.Π.Κ. 4116 και 4110 αντίστοιχα, λόγω της από 1/6/2008 ένταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Η.Ε.) στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ.

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ  1  :     Τα στοιχεία απασχόλησης και ασφάλισης για Ηλεκτροτεχνίτη (µε     πτυχίο  και  άδεια)  σε  ξενοδοχειακή  επιχείρηση (ασφαλισµένος  τ. ΤΑΞΥ)  µισθολογικής περιόδου  5/08  -  8/08 καταχωρούνται στην Α.Π.∆. ως εξής : 

Μαϊ-08    
     
Κωδικός Ειδικότητας 727010  
Κωδικός Πακέτου Κάλυψης   (Κ.Π.Κ.) 114  
Τύπος Αποδοχών 01  
     
6/2008 - 7/2008     
     
Κωδικός Ειδικότητας 727010  
Κωδικός Πακέτου Κάλυψης   (Κ.Π.Κ.) 116  
Κωδικός Ειδικής Περίπτωσης Ασφάλισης 10  
Τύπος Αποδοχών 01  
     
Αυγ-08    
     
  Α΄  εγγραφή Β΄ εγγραφή
Κωδικός Ειδικότητας 727010 933371
Κωδικός Πακέτου Κάλυψης   (Κ.Π.Κ.) 4116 4171
Τύπος Αποδοχών 01 36

Εάν  έχουν  ήδη  υποβληθεί  Α.Π.∆.     µε  τον  Κ.Π.Κ.     4114  και  έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες εισφορές, σύµφωνα µε τα ανωτέρω ο εργοδότης δεν έχει άλλη υποχρέωση παρά µόνο στην καταβολή των επιπλέον εισφορών λόγω διαφοράς 
ασφαλίστρου (8%)  χωρίς  την  επιβολή  κυρώσεων (Π.Ε.Π.Τ.,  Π.Ε.Π.Ε.Ε.)  εάν καταβληθούν µέχρι 30/4/09 (αφορά εισφορές µισθ. περ. 8/08 - 2/09). 

Σε περίπτωση που ενώ έχει υποβληθεί Α.Π.∆. µε τον Κ.Π.Κ. 4114   έχουν όµως καταβληθεί εισφορές βάσει του Κ.Π.Κ. 4116 (49,46%), ο εργοδότης δεν θα προβαίνει σε καµία ενέργεια. 
 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ 2 :    Τα στοιχεία απασχόλησης και ασφάλισης για Ηλεκτροτεχνίτη (χωρίς πτυχίο)  σε  ξενοδοχειακή  επιχείρηση    (ασφαλισµένος  τ.  ΤΑΞΥ)µισθολογικής περιόδου 5/08 - 8/08 καταχωρούνται στην Α.Π.∆. ως εξής :

Μαϊ-08    
     
Κωδικός Ειδικότητας 727020  
Κωδικός Πακέτου Κάλυψης   (Κ.Π.Κ.) 112  
Τύπος Αποδοχών 1  
     
6/2008 - 7/2008     
     
Κωδικός Ειδικότητας 727020  
Κωδικός Πακέτου Κάλυψης   (Κ.Π.Κ.) 110  
Κωδικός Ειδικής Περίπτωσης Ασφάλισης 10  
Τύπος Αποδοχών 1  
     
Αυγ-08    
     
  Α΄  εγγραφή Β΄ εγγραφή
Κωδικός Ειδικότητας 727020 933371
Κωδικός Πακέτου Κάλυψης   (Κ.Π.Κ.) 4110 4171
Τύπος Αποδοχών 1 36