Αρ. πρωτ. 525/Δ3Β/21-5813 - 21/01/2009

ΘΕΜΑ: Περί υποβολής χρήσεων λογισμικού για εταιρίες με προσωπικό από 10 έως 14 υπαλλήλους ή που θα προσκληθούν από την υπηρεσία μας, ανεξάρτητα αριθμού απασχολουμένων. 

Θέμα:«Πρόσκληση υποβολής φωτοαντιγράφων: 
α.   των αδειών χρήσης των προγραμμάτων λογισμικού [SOFTWARE] και
β.   των  αντίστοιχων  τιμολογίων  αγοράς  τους.
 
Αξιότιμες/οι  Κυρίες/οι,

 
1.  Με το παρόν έγγραφό μας, σας ενημερώνουμε ότι,  εντός  τριάντα  [30]  ημερολογιακών ημερών από της λήψεως της παρούσης πρόσκλησης  και  σύμφωνα  με  τις  ισχύουσες  διατάξεις,  στα  πλαίσια  των  αρμοδιοτήτων  της  ΥΠ.Ε.Ε.,  να συμπληρώσετε, την  προσαρτημένη στο  παρόν,  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ απογραφής των αδειών χρήσης των προγραμμάτων λογισμικού [SOFTWARE] που είναι εγκατεστημένα στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές [Η/Υ] και διακομιστές [SERVERS] που  χρησιμοποιεί  η  εταιρείας σας,    και να την υποβάλετε στην  υπηρεσία  μας,     με  συστημένη  επιστολή  ή  με ταχυδρομείο  ταχυμεταφορών   και  με   συνημμένα φωτοαντίγραφα ευκρινώς αναγνώσιμα  [όχι  κακέκτυπα],:

α.  των  άδειών χρήσης τελικού  χρήστη,  όλων των σε  λειτουργία  προγραμμάτων λογισμικού (λειτουργικών και εφαρμογών), που  είναι  εγκατεστημένα  στους  Η/Υ  και  servers,  της  εταιρείας  σας.  Σε  περιπτώσεις αδειών  πολλαπλής  χρήσης  φωτοαντίγραφο  της  σύμβασης  όπου  θα  πρέπει  να  αναφέρεται  και  ο  αριθμός  των  Η/Υ  ή  SERVERS. που  μπορούν  να  εγκατασταθούν  τα  εν  λόγω  προγράμματα.

β των  αντίστοιχων  τιμολογίων  αγοράς  τους   και
γ.  του  ισολογισμού  χρήσης  2007  της εταιρείας σας,  μόνο στη  περίπτωση  που  υποβάλλετε  ισολογισμό,    με  βάση  τις  ισχύουσες  διατάξεις,       στην αρμόδια,  για  τη  φορολογία  σα;,    Δ.Ο.Υ,   

 
2. Διευκρινίζουμε ότι, για τις περιπτώσεις προεγκαταστημένων προγραμμάτων  λογισμικού (ΟΕΜ PRODUCT) στους Η/Υ, κατά την αγορά τους, που  δεν  συνοδεύονται  από  άδεια  χρήσης  τελικού  χρήστη  , αρκεί  η  υποβολή  φωτοαντιγράφων  των τιμολογίων αυτών,  εφόσον  βέβαια  φαίνεται,  στο  εν  λόγω  τιμολόγιο,  τόσο η αγορά των Η/Υ (HARDWARE) όσο και η αγορά του σχετικού προγράμματος λογισμικού (SOFTWARE),  διαφορετικά  [δηλαδή  στη περίπτωση που στα εν λόγω τιμολόγια δεν αναφέρονται λεπτομερή στοιχεία για τα προεγκατεστημένα προγράμματα], θα προβαίνετε στην απογραφή των πιστοποιητικών αυθεντικότητας, που είναι επικολλημένα στους Η/Υ , αναφέροντας όλα  τα  στοιχεία  αυτών  και  ιδιαίτερα  τον   14ψήφιο   αριθμό  σειράς  του  προγράμματος  [όχι  τον  αριθμό  κλειδιού  {product  key ) ].

 
3. Επισημαίνουμε ότι μετά τη παρέλευση του προαναφερομένου χρονικού διαστήματος, η υπηρεσία μας σύμφωνα και με το πρόγραμμα REGDATA, θα διενεργήσει επιτόπιους  φυσικούς  ελέγχους,  τόσο των πάσης φύσεως φορολογικών στοιχείων όσο και του χρησιμοποιούμενου λογισμικού στους Η/Υ και SERVERS, κατά προτεραιότητα στις εταιρείες,  που  δεν  θα  ανταποκριθούν στην  παρούσα  πρόσκλησή  μας καθώς και σε αυτές που  θα  υποβάλλουν  ανακριβή  ή  ελλιπή  στοιχεία. 

4. Η  υπεύθυνη δήλωση απογραφής θα πρέπει να περιλαμβάνει  αφενός  όλα τα εγκατεστημένα προγράμματα λογισμικού που είναι σε χρήση σήμερα στην εταιρεία σας,  χωριστά τα  λειτουργικά προγράμματα των Η/Υ με  τα  προγράμματα εφαρμογών τους  καθώς  επίσης  χωριστά τα  λειτουργικά προγράμματα των SERVERS με  τα  προγράμματα εφαρμογών τους   και   αφετέρου να συμπληρωθούν όλες οι  κάθετες  στήλες   της   εν λόγω υπεύθυνης   δήλωσης, σύμφωνα με τη γραμμογράφησή μας. 

5. Τέλος σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και υπενθυμίζουμε ότι για οποιαδήποτε, σχετική με το θέμα  πληροφορία, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα  που  αναφέρονται  στο  παρόν  έγγραφό  μας  τις  εργάσιμες  ημέρες  και  ώρες,    από   08.00    έως   14.00.

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

 ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ