Ερώτηση

35. Καλησπέρα σας & συνεχίστε την πολύ καλή δουλεία σας.
Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε εάν είναι υποχρεωτικό σε επιχείρηση εστίασης (πιτσαρία, εστιατόριο κλπ.)  να γίνεται διαχωρισμός των δαπανών αγοράς αγαθών σε εμπορεύματα και άυλες καθώς επίσης και αντιστοίχως διαχωρισμός των πωλήσεων σε εμπορεύματα & προϊόντα. Η καταχώρηση τους ως εμπορεύματα είναι λάθος;
Επιπλέον η ανακεφαλαιωτική συγκεντρωτική καταχώρηση που ορίζει η παρ.18 του αρ.4 ΚΦΑΣ  των δεδομένων της παρ.17 του οικείου άρθρου είναι υποχρεωτική και για το 2012;

Απάντηση

Σύμφωνα με τον ΚΦΑΣ άρθρο 4 παρ. 17,18  ορίζεται επακριβώς πως ακριβώς τηρείται το βιβλίο εσόδων εξόδων.

......“17. Στο βιβλίο εσόδων - εξόδων καταχωρούνται διακεκριμένα:
α) Το είδος του δικαιολογητικού, ο αύξων αριθμός και η χρονολογία έκδοσης ή λήψης του, καθώς και το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του εκδότη των στοιχείων αγορών και εξόδων.
β) Τα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων, προϊόντων, πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, από την παροχή υπηρεσίας και από λοιπές πράξεις.
γ) Οι δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριμένα και ανάλογα με τον προορισμό τους για μεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα και λοιπές πράξεις.
δ) Η αξία αγοράς και πώλησης των παγίων στοιχείων.
ε) Ο Φ.Π.Α. που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις.
στ) Οι αυτοπαραδόσεις αγαθών ή η ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών.
ζ) Τα έσοδα και έξοδα για λογαριασμό τρίτου που αφορούν πράξεις για τις οποίες εκδίδονται εκκαθαρίσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 6 του παρόντος.
η) Οι επιστροφές και οι εκπτώσεις που γίνονται με ιδιαίτερο στοιχείο επί των πιο πάνω πράξεων, οι οποίες καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες στήλες.
Το ποσό κάθε πράξης των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και στ΄ αναλύεται στον χρόνο ενημέρωσης, σε ιδιαίτερες στήλες του τηρούμενου βιβλίου ή σε καταστάσεις ανάλογα με τις ανάγκες του Φ.Π.Α..
18. Η καταχώρηση - ενημέρωση του βιβλίου εσόδων -εξόδων με τις πιο πάνω πράξεις γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέραν του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α..
Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της χρήσης λαμβάνονται στοιχεία αγοράς αγαθών πριν από την παραλαβή τους, η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται κατά την παραλαβή των αγαθών. Εφόσον στο τέλος της χρήσης λαμβάνονται στοιχεία αγοράς αγαθών που δεν έχουν ακόμα παραληφθεί, καταχωρούνται σχετικές εγγραφές σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου εσόδων - εξόδων και τακτοποιούνται με την παραλαβή των αγαθών
Επιπλέον, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους καταχωρείται ανακεφαλαιωτικά, συγκεντρωτικά και όχι ανά παραστατικό, ανάλυση των δεδομένων της παραγράφου 17 του άρθρου αυτού, ανάλογα με τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος και την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων ή καταστάσεων που ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου........

Με τις παλιότερες διατάξεις (που δεν έρχονται σε αντίθεση με το περιεχόμενο του νέου νόμου) και όσα διευκρινίστηκαν με το 1095418/636/214-11-07 έγγραφο της Διεύθυνσής ΚΒΣ, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την αγορά αγαθών τα οποία πρόκειται να μεταπωληθούν αυτούσια (εμπορεύματα), καθώς και οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την αγορά αγαθών τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή προϊόντων (α' ύλες κλπ) πρέπει να καταχωρούνται σε διακεκριμένες στήλες του βιβλίου εσόδων - εξόδων.
Τέλος, σύμφωνα με το έγγραφο 1032849/158/30.4.2009, ισχύει ότι σε περίπτωση που κατά την αγορά των αγαθών δεν είναι γνωστό ποια από αυτά θα μεταπωληθούν και ποια θα  χρησιμοποιηθούν για παραγωγή προϊόντων, αυτά πρέπει να καταχωρούνται στο σύνολό τους είτε ως αγορές εμπορευμάτων είτε ως αγορές αγαθών (α', β' υλών και υλικών συσκευασίας) για παραγωγή προϊόντων, ανάλογα με τον κύριο προορισμό τους. Στη συνέχεια, όταν ορισμένα από τα αγαθά αυτά, τα οποία έστω ότι έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο εσόδων - εξόδων ως αγορές εμπορευμάτων, χρησιμοποιηθούν για παραγωγή προϊόντων, τότε πρέπει να εκδίδεται άμεσα γι' αυτά λογιστικό σημείωμα, το οποίο θα καταχωρείται αφενός στη στήλη των αγαθών για παραγωγή προϊόντων και αφετέρου αφαιρετικά από τη στήλη των αγορών εμπορευμάτων.

Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημά σας, σύμφωνα με τις διατάξεις της εγκυκλίου 1004/2013 και σύμφωνα με το άρθρο 13 ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος Κώδικα, από την 1/1/2013.
Συνεπώς δεν είστε υπόχρεος εφαρμογής των όσων ορίζονται στο άρθρο 4 του ΚΦΑΣ για το 2012.
Βεβαίως, η ανακεφαλαίωση του προηγούμενου έτους, ήταν υποχρεωτική και με τις διατάξεις του ΚΒΣ, με εξαίρεση την περίπτωση που προέκυπτε από την τήρηση του βιβλίου. Πιο συγκεκριμένα με την παράγραφο 5 του άρθρου 6 του ΚΒΣ. Προβλεπόταν ότι:
“Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους στο βιβλίο εσόδων - εξόδων καταχωρείται ανάλυση των ακαθάριστων εσόδων από πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, με διάκριση λιανικών - χονδρικών πωλήσεων, καθώς και των εξόδων για αμοιβές προσωπικού και τρίτων, για ενοίκια, για τόκους και για λοιπά έξοδα.
Η ανάλυση αυτή δεν απαιτείται εάν προκύπτει από τον τρόπο τήρησης του βιβλίου εσόδων - εξόδων. “