ΘΕΜΑ: Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων και περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ θεματοφύλακα και εταιρείας διαχείρισης.

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 2 και την παράγραφο 8 του άρθρου 14, το άρθρο 23, τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 37 και τις παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 60 του ν. 4099/2012 «Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/ 78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ ΕΚ, 2004/ 113/ΕK.Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία. Μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 1338/2001 και (ΕΕ) 1210/2010 περί προστασίας του ευρώ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α/250/20.12.2012).

2. Την Οδηγία 2010/43/ΕΕ της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010 «για την εφαρμογή της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις οργανωτικές απαιτήσεις, τις συγκρούσεις συμφερόντων, την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη διαχείριση κινδύνου και το περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ ενός θεματοφύλακα και μιας εταιρείας διαχείρισης».

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α/98/2005).

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
Αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί

Άρθρο 1
Αντικείμενο

1. Η παρούσα απόφαση έχει σκοπό την ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 2010/43/ΕΕ της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 2010, η οποία ορίζει λεπτομερείς κανόνες όσον αφορά τις διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες και τους λοιπούς μηχανισμούς, καθώς και τη δομή και οργάνωση για τη μείωση του κινδύνου ζημίας από συγκρούσεις συμφερόντων, που πρέπει να διαθέτουν οι ΑΕΔΑΚ για να λάβουν άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και που προβλέπονται στις περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν. 4099/2012 αντίστοιχα, τον κανονισμό συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούν οι ΑΕΔΑΚ και τα υπόχρεα πρόσωπα με βάση το άρθρο 23 του ν. 4099/2012, το περιεχόμενο της σύμβασης μεταξύ του θεματοφύλακα και της εταιρείας διαχείρισης, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 37 του ν. 4099/2012, σε περίπτωση που η εταιρεία διαχείρισης του ΟΣΕΚΑ που έχει λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα είναι εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων που πρέπει να εφαρμόζονται για τους ΟΣΕΚΑ με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 60 του ν. 4099/2012.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις ΑΕΔΑΚ. Το Κεφάλαιο Ε της απόφασης εφαρμόζεται στους θεματοφύλακες ΟΣΕΚΑ, είτε έχουν τη μορφή αμοιβαίου κεφαλαίου, είτε ΑΕΕΜΚ. Τα άρθρα 40 έως 45 εφαρμόζονται επίσης στις εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ που έχουν λάβει άδεια σύστασης ή λειτουργίας στην Ελλάδα οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος.

2. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου, το άρθρο 12 του Κεφαλαίου Β και οι διατάξεις των Κεφαλαίων Γ, Δ και ΣΤ ισχύουν αναλογικά στις ΑΕΕΜΚ που ασκούν οι ίδιες τη διαχείρισή τους. Στις περιπτώσεις αυτές, όπου στις ανωτέρω διατάξεις αναφέρεται «ΑΕΔΑΚ» νοείται και η «ΑΕΕΜΚ».

Άρθρο 3
Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, πλέον των ορισμών του ν. 4099/2012:

1. «Πελάτης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένου ΟΣΕΚΑ, στα οποία η ΑΕΔΑΚ παρέχει την υπηρεσία της διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. ν. 4099/2012 ή τις πρόσθετες υπηρεσίες της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 4099/2012.

2. «Μεριδιούχος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει ένα ή περισσότερα μερίδια ΟΣΕΚΑ.

3. «Αρμόδιο πρόσωπο» όσον αφορά την ΑΕΔΑΚ μπορεί να είναι ένα από τα ακόλουθα πρόσωπα:

α) διευθυντικό στέλεχος ή μέτοχος της ΑΕΔΑΚ,

β) υπάλληλος της ΑΕΔΑΚ, καθώς και κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων για λογαριασμό και υπό την ευθύνη της ΑΕΔΑΚ, και

γ) το φυσικό πρόσωπο που παρέχει άμεσα υπηρεσίες στην ΑΕΔΑΚ, στο πλαίσιο οποιασδήποτε μορφής σχέσης συνεργασίας του με τρίτη εταιρεία προς την οποία η ΑΕΔΑΚ έχει αναθέσει με βάση το άρθρο 22 του ν. 4099/2012 τη διεξαγωγή για λογαριασμό της μίας ή περισσοτέρων από τις λειτουργίες της που αφορούν τη διαχείριση συλλογικών χαρτοφυλακίων,

4. «Ανώτερο διευθυντικό στέλεχος»: το πρόσωπο που διευθύνει την ΑΕΔΑΚ κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4099/2012.

5. «Διοικητικό συμβούλιο»: το διοικητικό συμβούλιο της ΑΕΔΑΚ.

6. «Εποπτικό όργανο»: τα φυσικά πρόσωπα ή το όργανο που είναι υπεύθυνα για την εποπτεία των ανώτερων διευθυντικών στελεχών της ΑΕΔΑΚ και για την αξιολόγηση και περιοδική επανεξέταση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων, καθώς και των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που διαθέτει και εφαρμόζει η ΑΕΔΑΚ για τη συμμόρφωσή της στις διατάξεις του ν. 4099/2012. Σε περίπτωση μη ορισμού του από την ΑΕΔΑΚ, ως εποπτικό όργανο νοείται το διοικητικό συμβούλιο της ΑΕΔΑΚ,

7. «Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου»: ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών για τον ΟΣΕΚΑ, ο οποίος ενδέχεται να προκύψει, εάν ο αντισυμβαλλόμενος του ΟΣΕΚΑ σε μία συναλλαγή δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του έως την οριστικοποίηση/εκκαθάριση της συναλλαγής,

8. «Κίνδυνος ρευστότητας»: ο κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει, εάν μία θέση του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ δεν είναι εφικτό να ρευστοποιηθεί ή να «κλείσει» με περιορισμένο κόστος εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, με αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής η δυνατότητα συμμόρφωσης του ΟΣΕΚΑ στις υποχρεώσεις του με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν. 4099/2012.

9. «Κίνδυνος αγοράς»: ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών για τον ΟΣΕΚΑ, ο οποίος ενδέχεται να προκύψει από τη διακύμανση της αγοραίας αξίας των θέσεων του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ, λόγω μεταβολών σε παραμέτρους της αγοράς, όπως τα επιτόκια, οι ισοτιμίες ξένου συναλλάγματος, οι τιμές μετοχών και εμπορευμάτων ή η φερεγγυότητα ενός εκδότη.

10. «Λειτουργικός κίνδυνος»: ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών για τον ΟΣΕΚΑ, ο οποίος ενδέχεται να προκύψει από ανεπαρκείς εσωτερικές διαδικασίες και αδυναμίες όσον αφορά το προσωπικό και τα συστήματα της ΑΕΔΑΚ ή από εξωτερικούς παράγοντες. Στον λειτουργικό κίνδυνο περιλαμβάνονται ο νομικός κίνδυνος, ο κίνδυνος τεκμηρίωσης και ο κίνδυνος που ενδέχεται να προκύψει κατά την εκτέλεση των διαδικασιών διαπραγμάτευσης, διακανονισμού και αποτίμησης για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Διοικητικές διαδικασίες και μηχανισμοί ελέγχου

ΤΜΗΜΑ 1
Γενικές αρχές

Άρθρο 4
Γενικές απαιτήσεις όσον αφορά τις διαδικασίες και την οργάνωση

1. Η ΑΕΔΑΚ πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) θεσπίζει και τηρεί διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς και οργανωτική δομή και εσωτερικό κανονισμό, στην οποία προσδιορίζεται σαφώς και με τεκμηριωμένο τρόπο η ιεραρχία εντός της ΑΕΔΑΚ, η διαδικασία χειρισμού των θεμάτων από ανώτερη ιεραρχικά βαθμίδα και η κατανομή λειτουργιών και αρμοδιοτήτων,

β) διασφαλίζει ότι τα αρμόδια πρόσωπα γνωρίζουν τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,

γ) θεσπίζει και τηρεί κατάλληλους μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση της ΑΕΔΑΚ με τις αποφάσεις και τις διαδικασίες σε όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας της,

δ) θεσπίζει και τηρεί αποτελεσματική διαδικασία εσωτερικής πληροφόρησης και επικοινωνίας σε όλες τις βαθμίδες ιεραρχίας της, καθώς και αποτελεσματική ροή πληροφοριών από και προς τρίτα εμπλεκόμενα πρόσωπα, και

ε) τηρεί κατάλληλα και τακτικά αρχεία των εργασιών της και της εσωτερικής της οργάνωσης.

Η ΑΕΔΑΚ λαμβάνει υπόψη τη φύση, την έκταση και την πολυπλοκότητα των εργασιών της, καθώς και τη φύση και το εύρος των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που ασκεί στο πλαίσιο των εργασιών της.

2. Η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει και τηρεί συστήματα και διαδικασίες κατάλληλες για τη διαφύλαξη της ασφάλειας, της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών, λαμβανομένης υπόψη της φύσης των εκάστοτε πληροφοριών.

3. Η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει και τηρεί κατάλληλη πολιτική συνέχειας των εργασιών της που διασφαλίζει σε περίπτωση διακοπής των συστημάτων και διαδικασιών της τη διαφύλαξη των απαραίτητων δεδομένων και λειτουργιών της και τη διατήρηση των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, την έγκαιρη ανάκτηση των απαραίτητων δεδομένων και λειτουργιών και την έγκαιρη αποκατάσταση της διεξαγωγής των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων της.

4. Η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει και τηρεί λογιστικές πολιτικές και διαδικασίες, ώστε να μπορεί, όταν της το ζητήσει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, να της υποβάλλει εγκαίρως οικονομικές καταστάσεις που να αποτυπώνουν την πραγματική και ακριβή εικόνα της χρηματοοικονομικής της κατάστασης και να πληρούν όλα τα ισχύοντα λογιστικά πρότυπα και κανόνες.

5. Η ΑΕΔΑΚ παρακολουθεί και αξιολογεί τακτικά την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων, των μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και των ρυθμίσεων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 έως 4 και λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ανεπαρκειών.

6. Η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει κανόνες σχετικά με τη διαχείριση χαρτοφυλακίου των ΟΣΕΚΑ και των χαρτοφυλακίων πελατών. Στο πλαίσιο αυτό η ΑΕΔΑΚ, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, καθορίζει λεπτομερείς διαδικασίες λήψης και εκτέλεσης των επενδυτικών αποφάσεων, η οποία αφορά μεταξύ άλλων στο ρόλο της Επενδυτικής Επιτροπής, στα μέγιστα επιτρεπτά ποσοτικά όρια επένδυσης ανά Διαχειριστή και στον καθορισμό της ευθύνης για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της διαχείρισης.

Η ΑΕΔΑΚ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία του διαχειριστή και των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής της (βιογραφικό σημείωμα, πράξη διορισμού, ερωτηματολόγιο, αντίγραφο ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό μη πτώχευσης, υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986) εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από το διορισμό τους. Επίσης, η ΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τυχόν ανάκληση της πράξης διορισμού τους ή παραίτησής τους εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, αναφέροντας ταυτόχρονα τους λόγους της ανάκλησης.

7. Η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει ότι η συνομολόγηση και η επιβεβαίωση των συναλλαγών ή άλλων διαχειριστικών πράξεων για λογαριασμό των ΟΣΕΚΑ και των πελατών γίνεται από διαφορετικά πρόσωπα, έτσι ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα εκ των υστέρων μεταβολής των όρων των συναλλαγών ή άλλων διαχειριστικών πράξεων.

Άρθρο 5
Πόροι

1. Η ΑΕΔΑΚ απασχολεί προσωπικό με τις ικανότητες, τις γνώσεις και την εξειδίκευση που απαιτούνται για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους.

2. Η ΑΕΔΑΚ διαθέτει τους απαραίτητους πόρους και την τεχνογνωσία, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί αποτελεσματικά τις δραστηριότητες που διεξάγουν τρίτα πρόσωπα για λογαριασμό της κατόπιν ανάθεσης, ιδίως όσον αφορά τη διαχείριση των κινδύνων που ενδέχεται να προκύπτουν από την ανάθεση.

3. Η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει ότι η άσκηση περισσότερων λειτουργιών της από τα αρμόδια πρόσωπα δεν εμποδίζει ούτε είναι πιθανό να εμποδίσει τα πρόσωπα αυτά να ασκούν όλα τα καθήκοντά τους με επιμέλεια, εντιμότητα και επαγγελματισμό.

4. Για τους σκοπούς που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3, η ΑΕΔΑΚ λαμβάνει υπόψη τη φύση, την έκταση και την πολυπλοκότητα των εργασιών της, καθώς και τη φύση και το εύρος των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που ασκεί στο πλαίσιο των εργασιών της.

ΤΜΗΜΑ 2
Διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες

Αρθρο 6
Χειρισμός παραπόνων

1. Η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει και τηρεί αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες για τον άμεσο χειρισμό των παραπόνων των επενδυτών με κάθε επιμέλεια.

2. H ΑΕΔΑΚ τηρεί αρχείο για τα παράπονα των επενδυτών και για τα μέτρα που έλαβε για το χειρισμό τους.

3. Οι επενδυτές δεν επιβαρύνονται για το χειρισμό των παραπόνων τους από την ΑΕΔΑΚ, ούτε για τις πληροφορίες που δύνανται να λάβουν από την ΑΕΔΑΚ αναφορικά με τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Άρθρο 7
Ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων

1. Η ΑΕΔΑΚ διαθέτει κατάλληλα ηλεκτρονικά συστήματα που καθιστούν δυνατή την άμεση και ορθή καταγραφή κάθε συναλλαγής στο χαρτοφυλάκιο των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται και κάθε αίτησης απόκτησης ή εξαγοράς/εξόφλησης μεριδίων, με σκοπό την τήρηση των προβλεπομένων στα άρθρα 14 και 15.

2. Η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας κατά την ηλεκτρονική επεξεργασία δεδομένων, καθώς και την ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα των καταγεγραμμένων πληροφοριών.

3. Η ΑΕΔΑΚ οφείλει να διαθέτει μηχανογραφικό σύστημα το οποίο θα διασφαλίζει επιπλέον τα παρακάτω:

(α) η δυνατότητα πρόσβασης των διαφόρων χρηστών στα στοιχεία και τη λειτουργία του μηχανογραφικού συστήματος είναι προκαθορισμένη και αναφέρεται στον εσωτερικό κανονισμό,

(β) ο κωδικός κάθε μεριδιούχου ΟΣΕΚΑ δίδεται αυτόματα από το μηχανογραφικό σύστημα της ΑΕΔΑΚ και είναι μοναδικός για κάθε μεριδιούχο, και

(γ) τηρείται εφεδρικό αρχείο των αποθηκευμένων στο μηχανογραφικό της σύστημα πληροφοριών (back up).

Άρθρο 8
Λογιστικές διαδικασίες

1. Η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει και εφαρμόζει τις λογιστικές πολιτικές και διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 4 με σκοπό την προστασία των μεριδιούχων.

Η ΑΕΔΑΚ τηρεί τα λογιστικά αρχεία των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται με τρόπο που να καθιστά δυνατή την άμεση επισκόπηση ανά πάσα στιγμή όλων των επιμέρους στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, καθώς και των λειτουργικών αποτελεσμάτων εκάστου ΟΣΕΚΑ.

Σε περίπτωση ΑΕΕΜΚ με περισσότερα επενδυτικά τμήματα, τηρούνται χωριστοί λογαριασμοί για κάθε επενδυτικό τμήμα.

2. Η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει και τηρεί λογιστικές πολιτικές και διαδικασίες, σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας του κράτους μέλους καταγωγής ΟΣΕΚΑ που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος και τους οποίους διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ, ώστε να διασφαλίζεται ότι η αξία του καθαρού ενεργητικού κάθε ΟΣΕΚΑ υπολογίζεται με ακρίβεια, καθώς και ότι για την εκτέλεση των αιτήσεων απόκτησης ή εξαγοράς/εξόφλησης μεριδίων λαμβάνεται υπόψη η καθαρή τιμή του μεριδίου του ΟΣΕΚΑ, προσαρμοσμένη κατά τις προμήθειες διάθεσης ή εξαγοράς αντίστοιχα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4099/2012.

3. Η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει και τηρεί κατάλληλες διαδικασίες για την ορθή και ακριβή αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, με βάση τους κανόνες αποτίμησης του άρθρου 11 του ν. 4099/2012.

ΤΜΗΜΑ 3
Μηχανισμοί εσωτερικού ελέγχου

Άρθρο 9
Έλεγχος από ανώτερα διευθυντικά στελέχη και εποπτικό όργανο

1. Η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει ότι, κατά την κατανομή των λειτουργιών της εσωτερικά, τα ανώτερα διευθυντικά της στελέχη και, κατά περίπτωση, το εποπτικό της όργανο, είναι υπεύθυνα για τη συμμόρφωση της ΑΕΔΑΚ προς τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 4099/2012.

2. Η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει ότι τα ανώτερα διευθυντικά της στελέχη:

α) είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή της γενικής επενδυτικής πολιτικής των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ, όπως αυτή προσδιορίζεται στο ενημερωτικό δελτίο και στον κανονισμό ή στα καταστατικά έγγραφα εκάστου ΟΣΕΚΑ,

β) επιβλέπουν την έγκριση των επενδυτικών στρατηγικών για κάθε ΟΣΕΚΑ,

γ) είναι υπεύθυνα για την ύπαρξη στην ΑΕΔΑΚ μόνιμης και αποτελεσματικής λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης, σύμφωνα με το άρθρο 10, ακόμη και στην περίπτωση που η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης έχει ανατεθεί και ασκείται από τρίτα πρόσωπα,

δ) διασφαλίζουν και επιβεβαιώνουν σε τακτική βάση ότι η γενική επενδυτική πολιτική, οι επενδυτικές στρατηγικές και τα όρια κινδύνου για κάθε ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ, εφαρμόζονται ορθά και αποτελεσματικά, ακόμη και στην περίπτωση που η λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων έχει ανατεθεί και ασκείται από τρίτα πρόσωπα,

ε) εγκρίνουν και αξιολογούν σε τακτική βάση την καταλληλότητα των εσωτερικών διαδικασιών λήψης επενδυτικών αποφάσεων για κάθε ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι εν λόγω αποφάσεις είναι σύμφωνες με τις εγκεκριμένες επενδυτικές στρατηγικές, και

στ) εγκρίνουν και αξιολογούν σε τακτική βάση την πολιτική διαχείρισης κινδύνων, καθώς και τις ρυθμίσεις, διαδικασίες και τεχνικές που διαθέτει η ΑΕΔΑΚ για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 38, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος καθορισμού ορίων ως προς τους κινδύνους εκάστου ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ.

3. Η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει επίσης ότι τα ανώτερα διευθυντικά της στελέχη και, κατά περίπτωση, το εποπτικό της όργανο:

α) αξιολογούν σε τακτική βάση την αποτελεσματικότητα των πολιτικών, των ρυθμίσεων και των διαδικασιών που η ΑΕΔΑΚ έχει θεσπίσει για τη συμμόρφωσή της στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 4099/2012, και

β) λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση τυχόν ανεπαρκειών.

4. Η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει ότι τα ανώτερα διευθυντικά της στελέχη λαμβάνουν σε τακτική βάση, και τουλάχιστον ετησίως, γραπτές εκθέσεις επί θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, στις οποίες πρέπει ιδίως να αναφέρεται εάν λήφθηκαν τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν ανεπάρκειες.

5. Η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει ότι τα ανώτερα διευθυντικά της στελέχη λαμβάνουν σε τακτική βάση εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή των επενδυτικών στρατηγικών και των εσωτερικών διαδικασιών λήψης επενδυτικών αποφάσεων, σύμφωνα με τις περιπτώσεις β) έως ε) της παραγράφου 2.

6. Η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει ότι το εποπτικό της όργανο, λαμβάνει σε τακτική βάση γραπτές εκθέσεις σχετικά με τα θέματα που αναφέρονται στην παράγραφο 4.

Άρθρο 10
Μόνιμη λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης

1. Η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει και τηρεί κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για τον εντοπισμό των περιπτώσεων στις οποίες ενδέχεται να μην είναι εφικτή η τήρηση από την ΑΕΔΑΚ των υποχρεώσεών της που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 4099/2012, αλλά και των κινδύνων που ενδέχεται να ανακύπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις, καθώς και κατάλληλα μέτρα και διαδικασίες για την ελαχιστοποίηση των εν λόγω κινδύνων και τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής άσκησης του εποπτικού έργου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου, η ΑΕΔΑΚ λαμβάνει υπόψη τη φύση, την έκταση και την πολυπλοκότητα των εργασιών της, καθώς και τη φύση και το εύρος των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που ασκεί στο πλαίσιο των εργασιών της.
Η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει και τηρεί μόνιμη και αποτελεσματική λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης, η οποία είναι ανεξάρτητη από τις λοιπές λειτουργίες της ΑΕΔΑΚ και στην οποία περιλαμβάνονται οι εξής αρμοδιότητες:

α) η παρακολούθηση και η αξιολόγηση σε τακτική βάση της καταλληλότητας και της αποτελεσματικότητας των μέτρων, των πολιτικών και των διαδικασιών της παραγράφου 1, καθώς και των ενεργειών για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης αδυναμίας της ΑΕΔΑΚ να τηρεί τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τις διατάξεις του ν. 4099/2012, και

β) η παροχή συμβουλών και συνδρομής στα αρμόδια πρόσωπα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τηρούνται οι σχετικές διατάξεις του ν. 4099/2012.
Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της ανεξαρτησίας της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης της παραγράφου 2, η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης διαθέτει τις αρμοδιότητες, τους πόρους και την τεχνογνωσία που απαιτούνται, καθώς και πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες,

β) έχει οριστεί υπεύθυνος κανονιστικής συμμόρφωσης που είναι αρμόδιος για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης, καθώς και για την τακτική υποβολή εκθέσεων επί θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Στις εκθέσεις αυτές πρέπει ιδίως να αναφέρεται, αν η ΑΕΔΑΚ έλαβε κατάλληλα διορθωτικά μέτρα στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν ανεπάρκειες,

γ) τα αρμόδια πρόσωπα που συμμετέχουν στη λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης δεν ασκούν ταυτόχρονα υπηρεσίες ή δραστηριότητες τις οποίες παρακολουθούν, και

δ) η μέθοδος προσδιορισμού της αμοιβής των αρμοδίων προσώπων που συμμετέχουν στη λειτουργία κανονιστικής συμμόρφωσης δεν επηρεάζει ούτε ενδέχεται να επηρεάσει την αντικειμενικότητά τους.

Η ΑΕΔΑΚ δεν υποχρεούται στην τήρηση των αναφερομένων υπό γ) και δ), εφόσον αποδείξει ότι, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την έκταση και την πολυπλοκότητα των εργασιών της καθώς και τη φύση και το εύρος των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων που ασκεί στο πλαίσιο των εργασιών της, η αναφερόμενη υπό γ) και δ) προϋπόθεση δεν είναι αναλογική και ότι δεν επηρεάζεται η αποτελεσματικότητα της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης.
Η ΑΕΔΑΚ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία του υπευθύνου κανονιστικής συμμόρφωσης (βιογραφικό σημείωμα, πράξη διορισμού, ερωτηματολόγιο, αντίγραφο ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό μη πτώχευσης, υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986) εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από το διορισμό του. Επίσης, η ΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τυχόν ανάκληση της πράξης διορισμού του ή παραίτησής του εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, αναφέροντας ταυτόχρονα τους λόγους της ανάκλησης.

Άρθρο 11
Μόνιμη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου

1. Η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει και τηρεί λειτουργία εσωτερικού ελέγχου ανεξάρτητη από τις άλλες λειτουργίες και δραστηριότητές της, εφόσον αυτό είναι σκόπιμο και αναλογικό λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την έκταση και την πολυπλοκότητα των εργασιών της και τη φύση και το εύρος των δραστηριοτήτων διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων.

2. Στη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου της παραγράφου 1 περιλαμβάνονται οι εξής αρμοδιότητες:

α) η θέσπιση και τήρηση προγράμματος εσωτερικού ελέγχου για την εξέταση και αξιολόγηση της καταλληλότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων, μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου και ρυθμίσεων της ΑΕΔΑΚ,

β) η διατύπωση συστάσεων με βάση τα αποτελέσματα των εργασιών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με την περίπτωση α),

γ) η εξακρίβωση της συμμόρφωσης της ΑΕΔΑΚ με τις συστάσεις της περίπτωσης β), και

δ) η υποβολή εκθέσεων για θέματα εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 9.

Ο υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου θα έχει πρόσβαση στο σύστημα μηχανογράφησης σε ευρεία και επαρκή έκταση για τη διεκπεραίωση του έργου του,

3. Η ΑΕΔΑΚ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα στοιχεία του υπευθύνου εσωτερικού ελέγχου (βιογραφικό σημείωμα, πράξη διορισμού, ερωτηματολόγιο, αντίγραφο ποινικού μητρώου, πιστοποιητικό μη πτώχευσης, υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986) εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από το διορισμό του. Επίσης, η ΑΕΔΑΚ γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τυχόν ανάκληση της πράξης διορισμού του ή παραίτησης του εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, αναφέροντας ταυτόχρονα τους λόγους της ανάκλησης.

Άρθρο 12
Μόνιμη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων

1. Η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει και τηρεί μόνιμη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων.

2. Η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων της παραγράφου 1 είναι ιεραρχικά και λειτουργικά ανεξάρτητη από τις άλλες λειτουργίες της ΑΕΔΑΚ, εκτός εάν η ΑΕΔΑΚ αποδείξει ότι η παρέκκλιση από την ως άνω υποχρέωση είναι σκόπιμη και αναλογική λόγω της φύσης, της έκτασης και της πολυπλοκότητας των εργασιών της και των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται.

Η ΑΕΔΑΚ οφείλει να αποδείξει ότι έχουν ληφθεί κατάλληλα μέτρα και δικλείδες ασφαλείας για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων προκειμένου να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων, καθώς και ότι η διαδικασία διαχείρισης κινδύνων πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 60 του ν. ν. 4099/2012.

3. Η μόνιμη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων:

α) εφαρμόζει την πολιτική και τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων,

β) εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με το σύστημα καθορισμού ορίων ως προς τους κινδύνους των ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης και τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 41, 42 και 43,

γ) παρέχει συμβουλές προς το διοικητικό συμβούλιο όσον αφορά τον προσδιορισμό του προφίλ κινδύνου για κάθε ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ,

δ) υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο διοικητικό συμβούλιο και στο εποπτικό όργανο σχετικά με:
i) τη συνέπεια αναφορικά με τα επίπεδα κινδύνου των θέσεων του χαρτοφυλακίου κάθε ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ σε συγκεκριμένη ημερομηνία αναφοράς και στο προφίλ κινδύνου του εν λόγω ΟΣΕΚΑ,
ii) τη συμμόρφωση κάθε ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ με τα συστήματα καθορισμού των ορίων κινδύνων που έχουν τεθεί για κάθε ΟΣΕΚΑ, και
iii) την καταλληλότητα και αποτελεσματικότητα της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων, με επισήμανση εάν λήφθηκαν κατάλληλα διορθωτικά μέτρα στις περιπτώσεις που διαπιστώθηκαν ανεπάρκειες,

ε) υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη, στις οποίες προσδιορίζεται το επίπεδο κινδύνου των θέσεων του χαρτοφυλακίου κάθε ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ τη συγκεκριμένη ημερομηνία αναφοράς, καθώς και αν υπήρξαν ή υπάρχουν ενδείξεις ότι θα υπάρξουν περιπτώσεις μη τήρησης των ορίων κινδύνων που έχουν τεθεί για κάθε ΟΣΕΚΑ, προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα λήψης άμεσων και κατάλληλων μέτρων, και

στ) επανεξετάζει και ενισχύει, όπου κρίνει απαραίτητο, τις ρυθμίσεις και τις διαδικασίες για την αποτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων σύμφωνα με το άρθρο 44.

4. Η μόνιμη λειτουργία διαχείρισης κινδύνων έχει τις απαιτούμενες αρμοδιότητες και διαθέτει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εκπλήρωση των αναφερομένων στην παράγραφο 3 καθηκόντων της.

Άρθρο 13
Προσωπικές συναλλαγές

1. Η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει και τηρεί κατάλληλες ρυθμίσεις, ώστε να αποτρέπεται η διενέργεια των δραστηριοτήτων που απαριθμούνται κατωτέρω υπό α), β) και γ) από κάθε αρμόδιο πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει σε δραστηριότητες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων ή το οποίο έχει πρόσβαση, λόγω των καθηκόντων που ασκεί για λογαριασμό της ΑΕΔΑΚ, σε προνομιακές πληροφορίες κατά την έννοια του άρθρου 6 του ν. 3340/2005 ή σε άλλες εμπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν τους ΟΣΕΚΑ ή συναλλαγές με τους ΟΣΕΚΑ ή για λογαριασμό των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ:

α) κάθε προσωπική συναλλαγή, στην οποία συντρέχει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:
i) απαγορεύεται στο αρμόδιο πρόσωπο να πραγματοποιήσει την προσωπική συναλλαγή με βάση τα προβλεπόμενα στον ν. 3340/2005, ή
ii) η συναλλαγή εμπεριέχει την κατάχρηση ή αθέμιτη γνωστοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών, ή
iii) η συναλλαγή αντίκειται ή ενδέχεται να αντίκειται σε υποχρέωση που υπέχει η ΑΕΔΑΚ με βάση τις διατάξεις του ν. 4099/2012 ή του ν. 3606/2007,

β) η παροχή, εκτός των καθηκόντων του, συμβουλών ή συνδρομής σε άλλο πρόσωπο να προβεί σε συναλλαγή επί χρηματοπιστωτικών μέσων, η οποία, εάν διενεργούνταν από το ίδιο το αρμόδιο πρόσωπο για ίδιο λογαριασμό, θα αποτελούσε απαγορευμένη προσωπική συναλλαγή κατά την έννοια της περίπτωσης α) της παρούσας παραγράφου ή κατά την έννοια των περιπτώσεων α) ή β) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της απόφασης 2/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή θα συνιστούσε για άλλο λόγο κατάχρηση πληροφοριών σχετικά με εκκρεμείς εντολές, και

γ) η ανακοίνωση, εκτός των καθηκόντων του και με την επιφύλαξη της περίπτωσης α) του άρθρου 4 του ν. 3340/2005, κάθε πληροφορίας ή γνώμης σε άλλο πρόσωπο, εφόσον το αρμόδιο πρόσωπο γνωρίζει ή όφειλε εύλογα να γνωρίζει ότι μετά την ανωτέρω ανακοίνωση το άλλο πρόσωπο θα προβεί ή είναι πιθανό να προβεί σε μία από τις ακόλουθες ενέργειες:
i) να προβεί σε συναλλαγή επί χρηματοπιστωτικών μέσων, η οποία, εάν διενεργούνταν από το ίδιο το αρμόδιο πρόσωπο για ίδιο λογαριασμό, θα αποτελούσε απαγορευμένη προσωπική συναλλαγή κατά την έννοια της περίπτωσης α) της παρούσας παραγράφου ή κατά την έννοια των περιπτώσεων α) ή β) της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της απόφασης 2/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή θα συνιστούσε για άλλο λόγο κατάχρηση πληροφοριών σχετικά με εκκρεμείς εντολές, ή
ii) να παράσχει συμβουλές ή συνδρομή σε άλλο πρόσωπο να προβεί στην ανωτέρω συναλλαγή.

2. Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 1 διασφαλίζουν, ιδίως, ότι:

α) κάθε αρμόδιο πρόσωπο, για το οποίο εφαρμόζεται η παράγραφος 1, γνωρίζει τους περιορισμούς που αφορούν στις προσωπικές συναλλαγές, καθώς και τα μέτρα που έχουν θεσπισθεί από την ΑΕΔΑΚ όσον αφορά στις προσωπικές συναλλαγές και τις γνωστοποιήσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 1,

β) η ΑΕΔΑΚ ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση για κάθε προσωπική συναλλαγή αρμόδιου προσώπου, είτε με γνωστοποίηση της συναλλαγής αυτής από το ίδιο το αρμόδιο πρόσωπο είτε με άλλες διαδικασίες που επιτρέπουν στην ΑΕΔΑΚ να λαμβάνει γνώση των προσωπικών συναλλαγών, και

γ) τηρείται αρχείο των προσωπικών συναλλαγών που κοινοποιούνται στην ΑΕΔΑΚ ή εντοπίζονται με άλλες διαδικασίες από την ΑΕΔΑΚ, στο οποίο καταγράφεται και κάθε έγκριση ή απαγόρευση προσωπικής συναλλαγής.

Για τους σκοπούς της περίπτωσης β) του πρώτου εδαφίου, σε περίπτωση που η ΑΕΔΑΚ έχει αναθέσει σε τρίτα πρόσωπα τη διεξαγωγή ορισμένων λειτουργιών της, η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει ότι τα τρίτα πρόσωπα τηρούν αρχείο για τις προσωπικές συναλλαγές αρμοδίων προσώπων και παρέχει χωρίς καθυστέρηση τις σχετικές πληροφορίες στην ΑΕΔΑΚ, εφόσον αυτή το ζητήσει.

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών συναλλαγών:

α) προσωπικές συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της υπηρεσίας της διαχείρισης χαρτοφυλακίων επενδύσεων κατά τη διακριτική ευχέρεια της ΑΕΔΑΚ της περίπτωσης α) της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του ν. 4099/2012, εφόσον δεν υπάρχει προηγούμενη επικοινωνία σχετικά με την εν λόγω συναλλαγή μεταξύ του διαχειριστή του χαρτοφυλακίου και του αρμοδίου προσώπου ή του άλλου προσώπου για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται η συναλλαγή, και

β) προσωπικές συναλλαγές επί μεριδίων ΟΣΕΚΑ ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων που υπόκεινται σε εποπτεία βάσει της σχετικής νομοθεσίας του κράτους μέλους καταγωγής, στην οποία προβλέπεται αντίστοιχη υποχρέωση διασποράς κινδύνου στα στοιχεία του ενεργητικού τους, εφόσον το αρμόδιο πρόσωπο και κάθε άλλο πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιούνται οι συναλλαγές, δεν συμμετέχει στη διαχείριση των ΟΣΕΚΑ ή των άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.

4. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1, 2 και 3, ο όρος «προσωπική συναλλαγή» έχει την ίδια έννοια όπως στο άρθρο 11 της απόφασης 2/452/1.11.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Άρθρο 14
Καταγραφή συναλλαγών στο χαρτοφυλάκιο ΟΣΕΚΑ

1. Η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει ότι, για κάθε συναλλαγή στο χαρτοφυλάκιο ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, τηρείται αρχείο στο οποίο καταχωρούνται χωρίς καθυστέρηση όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την αναπαραγωγή κάθε στοιχείου της εντολής και της πραγματοποιηθείσας συναλλαγής.

2. Το αναφερόμενο στην παράγραφο 1 αρχείο περιλαμβάνει:

α) την ονομασία/επωνυμία του ΟΣΕΚΑ και το όνομα του αρμοδίου προσώπου που ενήργησε για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ,

β) το χρηματοπιστωτικό μέσο που αφορούσε η συναλλαγή,

γ) την ποσότητα,

δ) το είδος της εντολής ή της συναλλαγής,

ε) την τιμή,

στ) για τις εντολές, την ημερομηνία και την ακριβή ώρα της διαβίβασης της εντολής και τα στοιχεία του προσώπου, το οποίο παρέλαβε την εντολή, και για τις συναλλαγές, την ημερομηνία και την ακριβή ώρα που η ΑΕΔΑΚ έλαβε την απόφαση να προβεί στην συναλλαγή καθώς και την ημερομηνία και την ακριβή ώρα πραγματοποίησης της συναλλαγής,

ζ) τα στοιχεία του προσώπου που διαβίβασε την εντολή ή που πραγματοποίησε τη συναλλαγή,

η) εάν ανακλήθηκε μία εντολή, τους λόγους ανάκλησής της, και

θ) για τις πραγματοποιηθείσες συναλλαγές, πληροφορίες για τον αντισυμβαλλόμενο και τον τόπο εκτέλεσης.

Για τους σκοπούς της περίπτωσης θ) του πρώτου εδαφίου, ως «τόπος εκτέλεσης» νοείται η οργανωμένη αγορά της περίπτωσης 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007, ο πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης της περίπτωσης 11 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007, ο συστηματικός εσωτερικοποιητής της περίπτωσης 4 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 ή ο ειδικός διαπραγματευτής ή άλλος πάροχος ρευστότητας ή μια οντότητα που ασκεί σε τρίτη χώρα λειτουργίες παρόμοιες με αυτές που ασκούν τα ανωτέρω πρόσωπα.

Άρθρο 15
Καταγραφή αιτήσεων απόκτησης και εξαγοράς/εξόφλησης μεριδίων ΟΣΕΚΑ

1. Η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει ότι οι αιτήσεις απόκτησης και εξαγοράς ή εξόφλησης μεριδίων ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται συγκεντρώνονται και καταγράφονται αμέσως μετά την παραλαβή τους.

2. Το αρχείο της παραγράφου 1 περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα:

α) τον ΟΣΕΚΑ, μερίδια του οποίου αποκτήθηκαν ή εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν,

β) το πρόσωπο που υπέβαλε την αίτηση απόκτησης ή εξαγοράς ή εξόφλησης, καθώς και το πρόσωπο που διαβίβασε τις εν λόγω αιτήσεις,

γ) το αρμόδιο πρόσωπο που παρέλαβε την αίτηση,

δ) την ημερομηνία και την ώρα υποβολής της αίτησης,

ε) τους όρους και τον τρόπο καταβολής της αξίας των μεριδίων,

στ) το είδος της αίτησης,

ζ) την ημερομηνία απόκτησης ή εξαγοράς ή εξόφλησης μεριδίων ΟΣΕΚΑ,

η) τον αριθμό των μεριδίων που αποκτήθηκαν ή εξαγοράστηκαν ή εξοφλήθηκαν,

θ) την τιμή διάθεσης ή εξαγοράς ή εξόφλησης εκάστου μεριδίου,

ι) τη συνολική αξία της απόκτησης ή εξαγοράς ή εξόφλησης των μεριδίων,

ια) την ακαθάριστη αξία της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας διάθεσης, ή την καθαρή αξία της συναλλαγής μετά την αφαίρεση της προμήθειας εξαγοράς ή εξόφλησης.

Άρθρο 16
Απαιτήσεις τήρησης αρχείων

1. Η ΑΕΔΑΚ τηρεί τα αρχεία που αναφέρονται στα άρθρα 14 και 15 για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να απαιτεί από την ΑΕΔΑΚ να τηρεί ορισμένα ή όλα τα αρχεία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ανάλογα με το είδος του χρηματοπιστωτικού μέσου ή της συναλλαγής, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική άσκηση του εποπτικού της έργου κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4099/2012.

2. Εάν ανακληθεί η άδεια λειτουργίας μίας ΑΕΔΑΚ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτήσει από την ΑΕΔΑΚ να τηρεί τα αρχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για το υπόλοιπο της περιόδου μέχρι να συμπληρωθούν τα πέντε (5) έτη.

Εάν αντικατασταθεί η ΑΕΔΑΚ από νέα εταιρεία διαχείρισης, αναφορικά με τη διαχείριση ΟΣΕΚΑ, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να απαιτήσει από την παλαιά ΑΕΔΑΚ να προβεί στις απαραίτητες ρυθμίσεις, ώστε η νέα εταιρεία διαχείρισης που αναλαμβάνει τη διαχείριση του ΟΣΕΚΑ να έχει πρόσβαση στα αρχεία των τελευταίων πέντε (5) ετών.

3. Τα αρχεία τηρούνται σε μέσο που επιτρέπει την αποθήκευση των πληροφοριών με τρόπο που να καθιστά εφικτή την πρόσβαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε μελλοντικό χρόνο, με μορφή και τρόπο που ικανοποιούν τα ακόλουθα κριτήρια:

α) η πρόσβαση στα αρχεία είναι ευχερής και επίσης είναι δυνατή η αναπαραγωγή των βασικών σταδίων επεξεργασίας κάθε συναλλαγής,

β) είναι ευχερής ο εντοπισμός τυχόν διορθώσεων ή άλλων τροποποιήσεων, καθώς και η επισκόπηση του περιεχομένου των αρχείων πριν από τις εν λόγω διορθώσεις ή τροποποιήσεις,

γ) δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε άλλη παραποίηση ή επέμβαση στο περιεχόμενο των αρχείων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
Σύγκρουση Συμφερόντων

Άρθρο 17
Κριτήρια για τον εντοπισμό των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων

1. Για τον προσδιορισμό των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων που ενδέχεται να προκύψουν κατά την παροχή των υπηρεσιών και την άσκηση των δραστηριοτήτων της ΑΕΔΑΚ και οι οποίες είναι πιθανό να επιφέρουν ζημία στα συμφέροντα των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, η ΑΕΔΑΚ εξακριβώνει, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα ελάχιστα κριτήρια που έχει προβλέψει για το σκοπό αυτό στις διαδικασίες της, εάν η ίδια η ΑΕΔΑΚ ή αρμόδιο πρόσωπο ή πρόσωπο συνδεόμενο άμεσα ή έμμεσα με την ΑΕΔΑΚ με σχέση ελέγχου βρίσκεται, είτε ως αποτέλεσμα της παροχής υπηρεσιών διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων είτε με άλλο τρόπο, σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α) η ΑΕΔΑΚ ή το πρόσωπο αυτό είναι πιθανό να αποκομίσει οικονομικό όφελος ή να αποφύγει οικονομική ζημία, σε βάρος του ΟΣΕΚΑ,

β) η ΑΕΔΑΚ ή το πρόσωπο αυτό έχει, ως προς την έκβαση μιας υπηρεσίας ή δραστηριότητας που παρέχεται στον ΟΣΕΚΑ ή σε άλλον πελάτη ή ως προς την έκβαση μιας συναλλαγής που πραγματοποιείται για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή άλλου πελάτη, συμφέρον το οποίο είναι διαφορετικό από το συμφέρον του ΟΣΕΚΑ στην ίδια περίπτωση,

γ) η ΑΕΔΑΚ ή το πρόσωπο αυτό έχει οικονομικό ή άλλο κίνητρο να ευνοήσει τα συμφέροντα άλλου πελάτη ή ομάδας πελατών σε βάρος των συμφερόντων του ΟΣΕΚΑ,

δ) η ΑΕΔΑΚ ή το πρόσωπο αυτό παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες που παρέχει στον ΟΣΕΚΑ και σε άλλο πελάτη που δεν είναι ΟΣΕΚΑ,

ε) η ΑΕΔΑΚ ή το πρόσωπο αυτό λαμβάνει ή πρόκειται να λάβει από άλλο πρόσωπο, διαφορετικό από τον ΟΣΕΚΑ, αντιπαροχή σχετιζόμενη με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων στον ΟΣΕΚΑ, υπό μορφή χρημάτων, αγαθών ή υπηρεσιών, πέραν των προβλεπομένων προμηθειών ή αμοιβών για τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
Η ΑΕΔΑΚ, κατά τον προσδιορισμό των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων, λαμβάνει υπόψη:

α) τα συμφέροντα της ΑΕΔΑΚ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που απορρέουν από το γεγονός ότι η ΑΕΔΑΚ ανήκει σε όμιλο εταιρειών ή αυτών που απορρέουν από τις υπηρεσίες και δραστηριότητες της ΑΕΔΑΚ, τα συμφέροντα των πελατών και τις υποχρεώσεις της ΑΕΔΑΚ έναντι των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, και

β) τα συμφέροντα δύο ή περισσοτέρων ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ.
Η ΑΕΔΑΚ προσδιορίζει τις εργασίες και τα καθήκοντα των αρμοδίων προσώπων που ενδέχεται να δημιουργήσουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των ΟΣΕΚΑ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΕΔΑΚ ορίζει ασυμβίβαστα για τις συγκεκριμένες ιδιότητες οι οποίες μπορεί να δημιουργήσουν καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων διαχείρισης επενδύσεων συλλογικών χαρτοφυλακίων και χαρτοφυλακίων πελατών. Ειδικότερα η ΑΕΔΑΚ κατ' ελάχιστον διασφαλίζει τα παρακάτω:

(α) η ΑΕΔΑΚ ορίζει διαφορετικούς διαχειριστές επενδύσεων για τα συλλογικά χαρτοφυλάκια και τα χαρτοφυλάκια πελατών που διαχειρίζεται, και

(β) Οι διαχειριστές επενδύσεων συλλογικών χαρτοφυλακίων και χαρτοφυλακίων πελατών της ΑΕΔΑΚ δεν μπορούν να είναι:
(αα) μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή υπάλληλοι εταιρίας της οποίας κινητές αξίες περιλαμβάνονται σε χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται η ΑΕΔΑΚ,
(ββ) μέλη του διοικητικού συμβουλίου πιστωτικού ιδρύματος ή ΑΕΠΕΥ ή ασφαλιστικής επιχείρησης, και
(γγ) διαχειριστές επενδύσεων σε πιστωτικό ίδρυμα ή σε ΑΕΠΕΥ ή σε ασφαλιστική επιχείρηση ή σε άλλη ΑΕΔΑΚ ή εταιρεία διαχείρισης.
Ο διαχειριστής επενδύσεων δεν αποδέχεται την άσκηση καθηκόντων που θα μπορούσαν να παρεμποδίσουν την ανεξάρτητη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τα καθήκοντά του, εκτός εάν έχει ενημερώσει και έχει λάβει ειδική προς τούτο έγκριση από το διοικητικό συμβούλιο της ΑΕΔΑΚ. Επίσης, δεν μπορεί να δέχεται αμοιβές, παροχές ή άλλα προνόμια από οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Άρθρο 18
Πολιτική σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων

1. Η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει και τηρεί αποτελεσματική πολιτική σχετικά με τις συγκρούσεις συμφερόντων. Η πολιτική αυτή καταρτίζεται εγγράφως και είναι κατάλληλη για το μέγεθος και την οργάνωση της ΑΕΔΑΚ, καθώς και για τη φύση, την έκταση και την πολυπλοκότητα των εργασιών της.

Σε περίπτωση που η ΑΕΔΑΚ είναι μέλος ομίλου εταιρειών, η πολιτική αυτή λαμβάνει υπόψη τις περιστάσεις, τις οποίες η ΑΕΔΑΚ γνωρίζει ή όφειλε να γνωρίζει ότι είναι πιθανό να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων λόγω της δομής και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων άλλων μελών του ομίλου.

2. Η πολιτική για την αποφυγή της σύγκρουσης συμφερόντων της παραγράφου 1 περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) τον προσδιορισμό, σε σχέση με τις υπηρεσίες διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων που παρέχει η ΑΕΔΑΚ ή τρίτα πρόσωπα για λογαριασμό της, των περιστάσεων που συνιστούν ή είναι πιθανό να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων, η οποία θα έχει σαν αποτέλεσμα ουσιαστικό κίνδυνο ζημίας των συμφερόντων του ΟΣΕΚΑ ή ενός ή περισσοτέρων άλλων πελατών, και

β) τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη διαχείριση των συγκρούσεων αυτών.

Άρθρο 19
Ανεξαρτησία στη διαχείριση των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων

1. Οι διαδικασίες και τα μέτρα που προβλέπονται στην περίπτωση β) της παραγράφου 2 του άρθρου 18 διασφαλίζουν ότι τα αρμόδια πρόσωπα που συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες που συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων, ασκούν τις δραστηριότητες αυτές με τρόπο ανεξάρτητο, σε βαθμό κατάλληλο για το μέγεθος και τις δραστηριότητες της ΑΕΔΑΚ και του ομίλου στον οποίο αυτή ανήκει και για τον κίνδυνο ζημίας των συμφερόντων πελατών.

2. Οι διαδικασίες και τα μέτρα που θεσπίζονται σύμφωνα με την περίπτωση β) της παραγράφου 2 του άρθρου 18 περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία, στο βαθμό που είναι απαραίτητα και κατάλληλα για να διασφαλίζει η ΑΕΔΑΚ τον απαιτούμενο βαθμό ανεξαρτησίας:

α) αποτελεσματικές διαδικασίες για την αποφυγή ή τον έλεγχο της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων προσώπων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων που συνεπάγονται κίνδυνο σύγκρουσης συμφερόντων, όταν η ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών ενδέχεται να επιφέρει ζημία στα συμφέροντα ενός ή περισσοτέρων πελατών,

β) χωριστή εποπτεία των αρμοδίων προσώπων, των οποίων τα κύρια καθήκοντα περιλαμβάνουν την άσκηση δραστηριοτήτων διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων για λογαριασμό πελατών ή επενδυτών ή την παροχή υπηρεσιών σε αυτούς, εφόσον τα συμφέροντα των εν λόγω πελατών ή επενδυτών ενδέχεται να συγκρούονται ή εφόσον οι εν λόγω πελάτες ή επενδυτές εκπροσωπούν διαφορετικά συμφέροντα που είναι πιθανό να συγκρουστούν, περιλαμβανομένων των συμφερόντων της ΑΕΔΑΚ,

γ) εξάλειψη κάθε άμεσης σύνδεσης μεταξύ αφενός της αμοιβής αρμοδίων προσώπων που ασκούν κατά κύριο λόγο μια δραστηριότητα και αφετέρου της αμοιβής ή των εσόδων που δημιουργούν διαφορετικά αρμόδια πρόσωπα που ασκούν κατά κύριο λόγο άλλη δραστηριότητα, όταν ενδέχεται να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων σε σχέση με τις δραστηριότητες αυτές,

δ) μέτρα για την αποφυγή ή τον περιορισμό της άσκησης ανάρμοστης επιρροής στον τρόπο με τον οποίο ένα αρμόδιο πρόσωπο ασκεί δραστηριότητες διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων, και

ε) μέτρα για την αποφυγή ή τον έλεγχο της ταυτόχρονης ή διαδοχικής συμμετοχής ενός αρμοδίου προσώπου σε διαφορετικές δραστηριότητες διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων, όταν η συμμετοχή αυτή ενδέχεται να αποβεί επιζήμια για την ορθή διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων.

Στην περίπτωση που η πρόβλεψη ή και η εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων από αυτά τα μέτρα και τις διαδικασίες δεν διασφαλίζει τον απαιτούμενο βαθμό ανεξαρτησίας, η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει εναλλακτικά ή και πρόσθετα μέτρα και διαδικασίες, τα οποία είναι απαραίτητα και κατάλληλα για το σκοπό αυτό.

Άρθρο 20
Διαχείριση δραστηριοτήτων που προκαλούν επιζήμιες συγκρούσεις συμφερόντων

1. Η ΑΕΔΑΚ τηρεί και επικαιροποιεί τακτικά αρχείο για κάθε δραστηριότητα διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων που ασκήθηκε από την ίδια την ΑΕΔΑΚ ή από τρίτα πρόσωπα για λογαριασμό της και ως προς την οποία έχει προκύψει σύγκρουση συμφερόντων που συνεπάγεται ουσιαστικό κίνδυνο ζημίας των συμφερόντων ενός ή περισσοτέρων ΟΣΕΚΑ ή άλλων πελατών, ή, στην περίπτωση δραστηριότητας διαχείρισης συλλογικών χαρτοφυλακίων που παρέχεται σε διαρκή βάση, ως προς την οποία ενδέχεται να προκύψει σύγκρουση συμφερόντων.

2. Στην περίπτωση που οι οργανωτικές ή διοικητικές ρυθμίσεις που έχουν θεσπισθεί από την ΑΕΔΑΚ για τη διαχείριση των συγκρούσεων συμφερόντων δεν επαρκούν για να εξασφαλισθεί, με εύλογη βεβαιότητα, η πρόληψη του κινδύνου ζημίας των συμφερόντων του ΟΣΕΚΑ ή των μεριδιούχων του, τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη ή άλλο αρμόδιο εσωτερικό όργανο της ΑΕΔΑΚ ενημερώνονται χωρίς καθυστέρηση προκειμένου να λάβουν τις απαιτούμενες αποφάσεις για να διασφαλισθεί ότι σε κάθε περίπτωση η ΑΕΔΑΚ ενεργεί προς το συμφέρον του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του.

3. Η ΑΕΔΑΚ κοινοποιεί τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 καταστάσεις στους επενδυτές με κάθε πρόσφορο σταθερό μέσο και αιτιολογεί την απόφασή της.

Άρθρο 21
Στρατηγικές για την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου

1. Η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει κατάλληλες και αποτελεσματικές στρατηγικές για τον προσδιορισμό του χρόνου και του τρόπου άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από χρηματοπιστωτικά μέσα που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, προς το αποκλειστικό συμφέρον του εκάστοτε ΟΣΕΚΑ.

2. Η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 στρατηγική περιλαμβάνει μέτρα και διαδικασίες για:

α) την παρακολούθηση αντίστοιχων εταιρικών γεγονότων,

β) τη διασφάλιση της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου σύμφωνα με τον επενδυτικό σκοπό και την επενδυτική πολιτική του εκάστοτε ΟΣΕΚΑ,

γ) την πρόληψη ή διαχείριση συγκρούσεων συμφερόντων λόγω της άσκησης των δικαιωμάτων ψήφου.

3. Συνοπτική περιγραφή των αναφερομένων στην παράγραφο 1 στρατηγικών καθίσταται διαθέσιμη στους επενδυτές.
Λεπτομέρειες για τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν βάσει των εν λόγω στρατηγικών διατίθενται στους μεριδιούχους δωρεάν και κατόπιν αιτήματός τους.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ
Κανονισμός Συμπεριφοράς

ΤΜΗΜΑ 1
Γενικές αρχές

Άρθρο 22
Υποχρέωση εξυπηρέτησης των συμφερόντων του ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων του

1. Η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει ότι οι μεριδιούχοι των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται τυγχάνουν δίκαιης μεταχείρισης.

Η ΑΕΔΑΚ δεν προκρίνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων οποιασδήποτε ομάδας μεριδιούχων σε βάρος των συμφερόντων οποιασδήποτε άλλης ομάδας μεριδιούχων.

2. Η ΑΕΔΑΚ εφαρμόζει κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την πρόληψη αθέμιτων πρακτικών που είναι πολύ πιθανό ότι θα επηρεάσουν αρνητικά τη σταθερότητα και την ακεραιότητα της αγοράς.

3. Με την επιφύλαξη της τήρησης λοιπών σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται δίκαια, ορθά και διαφανή πρότυπα τιμολόγησης και συστήματα αποτίμησης για τους ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, προς το σκοπό εξυπηρέτησης των συμφερόντων των μεριδιούχων. Η ΑΕΔΑΚ πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι τα χαρτοφυλάκια των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται έχουν αποτιμηθεί ορθά και με ακρίβεια.

4. Η ΑΕΔΑΚ μεριμνά ώστε να αποτρέπεται η επιβολή αδικαιολόγητων επιβαρύνσεων στον ΟΣΕΚΑ και στους μεριδιούχους του.

Άρθρο 23
Απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας

1. Η ΑΕΔΑΚ επιδεικνύει υψηλό επίπεδο επιμέλειας κατά την επιλογή και παρακολούθηση των επενδύσεων, προς το συμφέρον του ΟΣΕΚΑ και για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της αγοράς.

2. Η ΑΕΔΑΚ διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και κατανόηση των χρηματοπιστωτικών μέσων που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται.

3. Η ΑΕΔΑΚ καταρτίζει γραπτές πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με τη δέουσα επιμέλεια και εφαρμόζει αποτελεσματικές ρυθμίσεις, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι επενδυτικές αποφάσεις για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ λαμβάνονται σύμφωνα με τον επενδυτικό σκοπό, την επενδυτική στρατηγική και τα όρια κινδύνου του ΟΣΕΚΑ.

4. Η ΑΕΔΑΚ, κατά την εφαρμογή της πολιτικής για τη διαχείριση κινδύνων, και εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο με βάση τη φύση της σκοπούμενης επένδυσης, διατυπώνει προβλέψεις και εκπονεί αναλύσεις αναφορικά με τη συμμετοχή της επένδυσης στη σύνθεση, τη ρευστότητα και το προφίλ κινδύνου και απόδοσης του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ πριν από την πραγματοποίηση της επένδυσης. Οι αναλύσεις εκπονούνται μόνον βάσει αξιόπιστων και επικαιροποιημένων πληροφοριών, από ποσοτικής και ποιοτικής απόψεως.

Η ΑΕΔΑΚ ενεργεί με την απαιτούμενη επιδεξιότητα, προσοχή και επιμέλεια όταν συνάπτει, διαχειρίζεται ή καταγγέλλει οποιαδήποτε συμφωνία με τρίτα πρόσωπα αναφορικά με δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων. Πριν από τη σύναψη των συμφωνιών αυτών, η ΑΕΔΑΚ λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να εξακριβώσει ότι τα τρίτα πρόσωπα διαθέτουν τις ικανότητες και τα προσόντα για να ασκούν τις δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνων με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και αποτελεσματικότητα. Η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει μεθόδους για τη διαρκή αξιολόγηση της απόδοσης των τρίτων προσώπων.

ΤΜΗΜΑ 2
Διεκπεραίωση αιτήσεων απόκτησης και εξαγοράς/εξόφλησης μεριδίων

Άρθρο 24
Υποχρέωση ενημέρωσης σχετικά με τη διεκπεραίωση αιτήσεων απόκτησης και εξαγοράς/εξόφλησης μεριδίων

1. Όταν η ΑΕΔΑΚ διεκπεραιώνει μία αίτηση απόκτησης ή εξαγοράς/εξόφλησης μεριδίων, αποστέλλει χωρίς καθυστέρηση στον μεριδιούχο με σταθερό μέσο τη διεκπεραίωση της αίτησης, το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά τη διεκπεραίωση ή, εφόσον η ΑΕΔΑΚ ενημερώνεται για τη διεκπεραίωση από τρίτο πρόσωπο, το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την ενημέρωση της ΑΕΔΑΚ από το τρίτο πρόσωπο.

Η ΑΕΔΑΚ απαλλάσσεται από την υποχρέωση του πρώτου εδαφίου, όταν ο μεριδιούχος ενημερώνεται για τη διεκπεραίωση της αίτησής του με τον ίδιο τρόπο από τρίτο πρόσωπο.

2. Η ενημέρωση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τις ακόλουθες πληροφορίες:

α) την επωνυμία της ΑΕΔΑΚ,

β) τα στοιχεία του μεριδιούχου,

γ) την ημερομηνία και ώρα παραλαβής της αίτησης και τον τρόπο καταβολής της αξίας των μεριδίων,

δ) την ημερομηνία διεκπεραίωσης της αίτησης,

ε) την ονομασία/επωνυμία του ΟΣΕΚΑ,

στ) το είδος της αίτησης (απόκτηση ή εξαγορά/εξόφληση),

ζ) τον αριθμό των μεριδίων,

η) την τιμή διάθεσης ή εξαγοράς/εξόφλησης αντίστοιχα εκάστου μεριδίου,

θ) την ημερομηνία αναφοράς για τον προσδιορισμό της αξίας του μεριδίου,

ι) την ακαθάριστη αξία της συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών διάθεσης, ή την καθαρή αξία μετά την αφαίρεση των προμηθειών εξαγοράς/εξόφλησης, και

ια) το συνολικό ποσό των προμηθειών και εξόδων με τα οποία επιβαρύνθηκε ο μεριδιούχος, και, εάν το ζητήσει, ανάλυση των επιβαρύνσεων.

3. Σε περίπτωση που η ΑΕΔΑΚ διεκπεραιώνει αιτήσεις ενός μεριδιούχου σε τακτική βάση, η ΑΕΔΑΚ είτε προβαίνει σε επιβεβαίωση της διεκπεραίωσης εκάστης αίτησης σύμφωνα με την παράγραφο 1, είτε γνωστοποιεί στον μεριδιούχο τις πληροφορίες της παραγράφου 2 συνολικά, για την εκτέλεση περισσοτέρων αιτήσεων, τουλάχιστον κάθε έξι (6) μήνες.

4. Η ΑΕΔΑΚ παρέχει στο μεριδιούχο, κατόπιν αιτήματος, πληροφορίες σχετικά με την πορεία της αίτησής του.

ΤΜΗΜΑ 3
Βέλτιστη εκτέλεση

Άρθρο 25
Διενέργεια συναλλαγών για λογαριασμό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ

1. Η ΑΕΔΑΚ εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, όταν λαμβάνει αποφάσεις για διενέργεια συναλλαγών (εκτέλεση εντολών) για λογαριασμό των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, στο πλαίσιο της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου τους.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η ΑΕΔΑΚ λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως την τιμή, το κόστος, την ταχύτητα, την πιθανότητα εκτέλεσης και διακανονισμού, τον όγκο και τη φύση της εντολής που δίνει για τη διενέργεια συναλλαγής ή οποιονδήποτε άλλο παράγοντα αφορά την εκτέλεση της εντολής. Η βαρύτητα των ανωτέρω παραγόντων διαμορφώνεται σε συνάρτηση με τα ακόλουθα κριτήρια:

α) τον επενδυτικό σκοπό, την επενδυτική πολιτική και τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένος ο ΟΣΕΚΑ, με βάση τα αναφερόμενα στο ενημερωτικό δελτίο και στον κανονισμό, ή κατά περίπτωση, στα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ,

β) τα χαρακτηριστικά της εντολής,

γ) τα χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών μέσων που αφορά η εντολή, και

δ) τα χαρακτηριστικά των τόπων εκτέλεσης, στους οποίους μπορεί να προωθηθεί η εντολή προς εκτέλεση.

3. Η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει και τηρεί αποτελεσματικές ρυθμίσεις για την τήρηση των αναφερομένων στην παράγραφο 2. Ειδικότερα, η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει και εφαρμόζει πολιτικές που διασφαλίζουν ότι θα επιτυγχάνει, για τις εντολές που αφορούν συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο των ΟΣΕΚΑ, το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα, σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Η ΑΕΔΑΚ λαμβάνει την προηγούμενη συναίνεση της ΑΕΕΜΚ, για την οποία έχει οριστεί ως η εταιρεία διαχείρισής της, σχετικά με την πολιτική εκτέλεσης εντολών. Η ΑΕΔΑΚ καθιστά διαθέσιμη στους μεριδιούχους του ΟΣΕΚΑ, μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της, κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με την πολιτική εκτέλεσης εντολών που διαθέτει και οποιασδήποτε ουσιαστικής αλλαγής επέρχεται στην πολιτική αυτή.

4. Η ΑΕΔΑΚ παρακολουθεί τακτικά την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων και της πολιτικής εκτέλεσης εντολών που διαθέτει, ώστε να εντοπίζει και, όταν είναι απαραίτητο, να διορθώνει τυχόν ανεπάρκειες.

Επιπλέον, η ΑΕΔΑΚ επανεξετάζει την πολιτική εκτέλεσης εντολών σε ετήσια βάση. Η επανεξέταση πραγματοποιείται επίσης κάθε φορά που μία ουσιαστική αλλαγή επηρεάζει την ικανότητα της ΑΕΔΑΚ να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τους υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ.

5. Η ΑΕΔΑΚ πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι οι εντολές που εκτέλεσε για συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο των ΟΣΕΚΑ είναι σύμφωνες με την πολιτική εκτέλεσης εντολών της ΑΕΔΑΚ.

Άρθρο 26
Εκτέλεση από τρίτα πρόσωπα εντολών για συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ

1. Η ΑΕΔΑΚ εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, όταν διαβιβάζει σε τρίτα πρόσωπα προς εκτέλεση εντολές που αφορούν συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο των ΟΣΕΚΑ στο πλαίσιο της διαχείρισης του χαρτοφυλακίου τους.

2. Η ΑΕΔΑΚ λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για να επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως την τιμή, το κόστος, την ταχύτητα, την πιθανότητα εκτέλεσης και διακανονισμού, τον όγκο και τη φύση της εντολής ή οποιονδήποτε άλλο παράγοντα αφορά την εκτέλεση της εντολής. Η βαρύτητα των ανωτέρω παραγόντων διαμορφώνεται σε συνάρτηση με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 25.

Για τους σκοπούς αυτούς, η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει και εφαρμόζει πολιτική που διασφαλίζει την τήρηση του πρώτου εδαφίου. Η πολιτική αυτή προσδιορίζει, για κάθε κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων, τα τρίτα πρόσωπα στα οποία μπορούν να διαβιβάζονται οι εντολές προς εκτέλεση. Η ΑΕΔΑΚ συνάπτει συμφωνίες για διαβίβαση εντολών προς εκτέλεση, μόνον εφόσον οι συμφωνίες αυτές συνάδουν με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο. Η ΑΕΔΑΚ καθιστά διαθέσιμη στους μεριδιούχους του ΟΣΕΚΑ, μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της, κατάλληλη πληροφόρηση σχετικά με την πολιτική εκτέλεσης εντολών από τρίτα πρόσωπα που διαθέτει και οποιασδήποτε ουσιαστικής αλλαγής επέρχεται στην πολιτική αυτή.

3. Η ΑΕΔΑΚ παρακολουθεί τακτικά την αποτελεσματικότητα της πολιτικής που έχει θεσπίσει σύμφωνα με την παράγραφο 2 και, ιδίως, την ποιότητα της εκτέλεσης των τρίτων προσώπων στα οποία έχει διαβιβάσει εντολές προς εκτέλεση και, εφόσον είναι απαραίτητο, διορθώνει τυχόν ανεπάρκειες.

Επιπλέον, η ΑΕΔΑΚ επανεξετάζει την πολιτική της σε ετήσια βάση. Η επανεξέταση αυτή πραγματοποιείται επίσης κάθε φορά που κάποια ουσιαστική αλλαγή επηρεάζει την ικανότητα της ΑΕΔΑΚ να εξακολουθήσει να επιτυγχάνει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για τους υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ.

4. Η ΑΕΔΑΚ πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει ότι διαβίβασε τις εντολές για συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται σύμφωνα με την πολιτική που έχει θεσπίσει δυνάμει της παραγράφου 2.

ΤΜΗΜΑ 4
Χειρισμός εντολών

Άρθρο 27
Γενικές αρχές
Η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει και εφαρμόζει διαδικασίες και ρυθμίσεις που διασφαλίζουν την άμεση, δίκαιη και ταχεία πραγματοποίηση των συναλλαγών στο χαρτοφυλάκιο των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται.

Οι διαδικασίες και οι ρυθμίσεις πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) διασφαλίζουν ότι οι εκτελεσθείσες εντολές που αφορούν συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ καταγράφονται και επιμερίζονται στους ΟΣΕΚΑ χωρίς καθυστέρηση και με ακρίβεια, και

β) διασφαλίζουν ότι κατά τα λοιπά συγκρίσιμες εντολές εκτελούνται χωρίς καθυστέρηση, με τη σειρά που λαμβάνονται, εκτός εάν τα χαρακτηριστικά της εντολής ή οι συνθήκες της αγοράς που επικρατούν δεν το επιτρέπουν, ή εάν τα συμφέροντα του ΟΣΕΚΑ απαιτούν διαφορετικό χειρισμό.

Χρηματοπιστωτικά μέσα ή χρηματικά ποσά που εισπράττονται μετά το διακανονισμό της εκτελεσθείσας εντολής, πιστώνονται χωρίς καθυστέρηση και με ακρίβεια στους λογαριασμούς του ΟΣΕΚΑ που αφορούν.
Η ΑΕΔΑΚ δεν κάνει κατάχρηση των πληροφοριών που αφορούν εκκρεμείς εντολές για συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται και λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποφευχθεί η κατάχρηση των πληροφοριών αυτών από τα αρμόδια πρόσωπα.

Άρθρο 28
Ομαδοποίηση και επιμερισμός εντολών για συναλλαγές

1. Η ΑΕΔΑΚ δεν επιτρέπεται να ομαδοποιεί εντολές που αφορούν συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο ενός ΟΣΕΚΑ μαζί με εντολές που αφορούν συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο άλλου ΟΣΕΚΑ ή μαζί με εντολές για λογαριασμό άλλου πελάτη ή μαζί με εντολές για ίδιο λογαριασμό, εκτός αν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) η ομαδοποίηση των εντολών δεν είναι πιθανό να επιφέρει ζημία στα συμφέροντα οποιουδήποτε ΟΣΕΚΑ ή πελάτη, των οποίων οι εντολές πρόκειται να ομαδοποιηθούν,

β) η ΑΕΔΑΚ έχει θεσπίσει και εφαρμόζει πολιτική για τον επιμερισμό των εντολών, στην οποία καθορίζεται με επαρκώς σαφείς όρους ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται ο δίκαιος επιμερισμός των ομαδοποιημένων εντολών, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο ο όγκος και η τιμή των εντολών επηρεάζει τον επιμερισμό και το χειρισμό της μερικής εκτέλεσης εντολών.

2. Όταν η ΑΕΔΑΚ ομαδοποιεί εντολές που αφορούν συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο ενός ΟΣΕΚΑ μαζί με εντολές που αφορούν συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο άλλου ΟΣΕΚΑ ή άλλου πελάτη και η ομαδοποιημένη εντολή εκτελείται μερικώς, επιμερίζει τις σχετικές συναλλαγές σύμφωνα με την πολιτική της για τον επιμερισμό των εντολών.

3. Η ΑΕΔΑΚ που έχει ομαδοποιήσει εντολές για ίδιο λογαριασμό μαζί με εντολές που αφορούν συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο ΟΣΕΚΑ ή άλλων πελατών, δεν επιμερίζει τις σχετικές συναλλαγές κατά τρόπο επιζήμιο για τον ΟΣΕΚΑ ή τον άλλον πελάτη.

4. Όταν μια ΑΕΔΑΚ ομαδοποιεί εντολές που αφορούν συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιο ενός ΟΣΕΚΑ ή άλλου πελάτη με εντολές για ίδιο λογαριασμό και η ομαδοποιημένη εντολή εκτελείται μερικώς, η ΑΕΔΑΚ επιμερίζει τις σχετικές συναλλαγές κατά προτεραιότητα στον ΟΣΕΚΑ ή στον άλλον πελάτη.

Ωστόσο, αν η ΑΕΔΑΚ είναι σε θέση να αποδείξει στον ΟΣΕΚΑ ή στον άλλον πελάτη ευλόγως ότι χωρίς την ομαδοποίηση δεν θα ήταν δυνατή η εκτέλεση των εντολών του με τόσο ευνοϊκούς όρους ή και καθόλου, η ΑΕΔΑΚ δύναται να επιμερίσει τις συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό αναλογικά, σύμφωνα με την πολιτική που αναφέρεται στην περίπτωση β) της παραγράφου 1.

ΤΜΗΜΑ 5
Αντιπαροχές

Άρθρο 29
Διαφύλαξη των συμφερόντων των ΟΣΕΚΑ

1. Η ΑΕΔΑΚ δεν θεωρείται ότι ενεργεί με έντιμο, δίκαιο και επαγγελματικό τρόπο για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων ενός ΟΣΕΚΑ εάν, στο πλαίσιο των υπηρεσιών της διαχείρισης επενδύσεων και της παροχής διοικητικών υπηρεσιών προς τον ΟΣΕΚΑ, καταβάλλει ή λαμβάνει οποιαδήποτε αμοιβή ή προμήθεια, ή παρέχει ή δέχεται οποιοδήποτε μη χρηματικό όφελος, εκτός από:

α) την αμοιβή, την προμήθεια ή το μη χρηματικό όφελος που καταβάλλεται ή παρέχεται στον ή από τον ΟΣΕΚΑ ή τρίτο πρόσωπο για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ,

β) την αμοιβή, την προμήθεια ή το μη χρηματικό όφελος που καταβάλλεται ή παρέχεται σε ή από τρίτο πρόσωπο ή πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
i) η ύπαρξη, η φύση και το ποσό της αμοιβής, της προμήθειας ή του οφέλους ή, εάν το ποσό δεν μπορεί να προσδιορισθεί, η μέθοδος υπολογισμού του, γνωστοποιούνται στον ΟΣΕΚΑ, με πλήρη, ακριβή και κατανοητό τρόπο, πριν από την παροχή της σχετικής υπηρεσίας, και
ii) η καταβολή της αμοιβής ή της προμήθειας ή η παροχή του μη χρηματικού οφέλους αποσκοπεί στην ενίσχυση της ποιότητας της σχετικής υπηρεσίας και δεν εμποδίζει την τήρηση από την ΑΕΔΑΚ της υποχρέωσής της να υπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα του ΟΣΕΚΑ,

γ) τις κατάλληλες αμοιβές που επιτρέπουν ή είναι αναγκαίες για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα φύλαξης, τα τέλη διακανονισμού και τα χρηματιστηριακά τέλη, τα τέλη προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και λοιπές εποπτικές αρχές ή τα νομικά έξοδα, και οι οποίες δεν μπορούν από τη φύση τους να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά την υποχρέωση της ΑΕΔΑΚ να ενεργεί με έντιμο, δίκαιο και επαγγελματικό τρόπο για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των συμφερόντων του ΟΣΕΚΑ.

2. Για τους σκοπούς της υποπερίπτωσης i) της περίπτωσης β) της παραγράφου 1, η ΑΕΔΑΚ επιτρέπεται να γνωστοποιήσει τους βασικούς όρους των ρυθμίσεων για τις αμοιβές, τις προμήθειες ή τα μη χρηματικά οφέλη με συνοπτική μορφή, υπό τον όρο ότι η ΑΕΔΑΚ δεσμεύεται να γνωστοποιήσει περαιτέρω λεπτομέρειες εφόσον το ζητήσει ο μεριδιούχος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε
Στοιχεία της σύμβασης μεταξύ θεματοφύλακα και εταιρείας διαχείρισης

Άρθρο 30
Στοιχεία σχετικά με τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζουν τα συμβαλλόμενα μέρη

Ο θεματοφύλακας και η εταιρεία διαχείρισης, που στο παρόν Κεφάλαιο αναφέρονται ως τα «συμβαλλόμενα μέρη», συμπεριλαμβάνουν στη γραπτή σύμβαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 37 του ν. 4099/2012, τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουν και τις διαδικασίες που θα εφαρμόζουν:

α) περιγραφή των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που αφορούν τη φύλαξη, οι οποίες θα εφαρμόζονται για κάθε στοιχείο του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ που η φύλαξή του έχει ανατεθεί στον θεματοφύλακα,

β) περιγραφή των διαδικασιών που θα εφαρμόζονται, όταν η εταιρεία διαχείρισης εξετάζει το ενδεχόμενο τροποποίησης του κανονισμού ή του ενημερωτικού δελτίου του ΟΣΕΚΑ, καθώς και προσδιορισμός του χρόνου κατά τον οποίο θα ενημερώνεται ο θεματοφύλακας, ή αναφορά των περιπτώσεων στις οποίες προϋπόθεση για την τροποποίηση είναι η προηγούμενη συναίνεση του θεματοφύλακα,

γ) περιγραφή των μέσων και των διαδικασιών, τις οποίες ο θεματοφύλακας θα εφαρμόζει για να διαβιβάζει στην εταιρεία διαχείρισης τις πληροφορίες που χρειάζεται για την εκτέλεση των καθηκόντων της, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των μέσων και των διαδικασιών που αφορούν την άσκηση δικαιωμάτων που απορρέουν από χρηματοπιστωτικά μέσα, καθώς και των μέσων και των διαδικασιών που εφαρμόζονται προκειμένου η εταιρεία διαχείρισης και ο ΟΣΕΚΑ να έχουν έγκαιρη και με ακρίβεια πρόσβαση σε όλες σε πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς του ΟΣΕΚΑ,

δ) περιγραφή των μέσων και των διαδικασιών με βάση τις οποίες ο θεματοφύλακας θα έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για την εκτέλεση των καθηκόντων του,

ε) περιγραφή των διαδικασιών με βάση τις οποίες ο θεματοφύλακας θα μπορεί να διερευνά τις εργασίες της εταιρείας διαχείρισης και να αξιολογεί την ποιότητα των διαβιβαζομένων πληροφοριών, μεταξύ άλλων και με επιτόπιες επισκέψεις, και

στ) περιγραφή των διαδικασιών με βάση τις οποίες η εταιρεία διαχείρισης μπορεί να εξετάζει την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων του θεματοφύλακα.

Άρθρο 31
Στοιχεία σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και τις υποχρεώσεις σχετικά με την εμπιστευτικότητα και την αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

1. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμπεριλαμβάνουν στη σύμβαση τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών και τις υποχρεώσεις σχετικά με την εμπιστευτικότητα και την αποτροπή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες:

α) έναν κατάλογο όλων των πληροφοριών που πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ του ΟΣΕΚΑ, της εταιρείας διαχείρισής του και του θεματοφύλακα σχετικά με την απόκτηση, την εξαγορά/εξόφληση, την έκδοση και την ακύρωση μεριδίων του ΟΣΕΚΑ,

β) τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που ισχύουν για τα συμβαλλόμενα μέρη, και

γ) πληροφορίες σχετικά με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των συμβαλλομένων μερών όσον αφορά τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την αποτροπή της νομιμοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

2. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στην περίπτωση β) της παραγράφου 1 δεν επιτρέπεται να δυσχεραίνουν την πρόσβαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή των αρμοδίων αρχών του κράτους μέλους καταγωγής της εταιρείας διαχείρισης στα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες.

Άρθρο 32
Στοιχεία σχετικά με την ανάθεση σε τρίτα πρόσωπα

Σε περίπτωση που ο θεματοφύλακας ή η εταιρεία διαχείρισης εξετάζουν το ενδεχόμενο ανάθεσης της εκτέλεσης των καθηκόντων τους σε τρίτα πρόσωπα, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη συμπεριλαμβάνουν στη σύμβαση τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) δήλωση των συμβαλλομένων μερών ότι θα παρέχουν τακτικά λεπτομέρειες σχετικά με τα τρίτα πρόσωπα στα οποία έχουν αναθέσει την εκτέλεση των καθηκόντων τους,

β) δήλωση ότι, κατόπιν αιτήματος ενός εκ των μερών, το άλλο μέρος θα παράσχει πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια επιλογής του τρίτου προσώπου και τις ενέργειες για την εποπτεία των δραστηριοτήτων που ασκεί το τρίτο πρόσωπο, και

γ) δήλωση ότι η ευθύνη του θεματοφύλακα κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 38 του ν. 4099/2012 παραμένει ακέραιη, ακόμη και στην περίπτωση ανάθεσης σε τρίτα πρόσωπα της εκτέλεσης των καθηκόντων του για το σύνολο ή τμήμα του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ που έχει υπό τη φύλαξή του.

Άρθρο 33
Στοιχεία σχετικά με τις τροποποιήσεις και τη λύση της σύμβασης

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμπεριλαμβάνουν στη σύμβαση τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία σχετικά με τις τροποποιήσεις και τη λύση της σύμβασης:

α) τη διάρκεια της σύμβασης,

β) τους όρους τροποποίησης ή λύσης της σύμβασης, και

γ) τους όρους για την ανάληψη της θεματοφυλακής από άλλον θεματοφύλακα και τη διαδικασία με την οποία ο πρώην θεματοφύλακας διαβιβάζει τις απαιτούμενες πληροφορίες στον νέο θεματοφύλακα.

Άρθρο 34
Ισχύον δίκαιο

Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν ρητά στη σύμβαση ότι εφαρμόζεται το ελληνικό δίκαιο.

Άρθρο 35
Ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών

Στις περιπτώσεις στις οποίες τα συμβαλλόμενα μέρη συναινούν στην ηλεκτρονική διαβίβαση του συνόλου ή μέρους των πληροφοριών που ανταλλάσσουν μεταξύ τους, η σύμβαση περιλαμβάνει διατάξεις που διασφαλίζουν ότι τηρείται αρχείο των πληροφοριών που διαβιβάζονται ηλεκτρονικά.

Άρθρο 36
Πεδίο εφαρμογής της σύμβασης

Η σύμβαση δύναται να αφορά έναν ή περισσότερους ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται η εταιρεία διαχείρισης. Σε κάθε περίπτωση, στη σύμβαση αναφέρονται αναλυτικά όλοι οι ΟΣΕΚΑ στους οποίους εφαρμόζεται.

Άρθρο 37
Συμφωνία επιπέδου υπηρεσιών

Τα συμβαλλόμενα μέρη δύνανται είτε να συμπεριλάβουν στη σύμβαση λεπτομέρειες των μέσων και διαδικασιών που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ) και δ) του άρθρου 30 είτε να συνάψουν ξεχωριστή σύμβαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ
Διαχείριση κινδύνων

ΤΜΗΜΑ 1
Πολιτική διαχείρισης κινδύνων και μέτρηση κινδύνου

Άρθρο 38
Πολιτική διαχείρισης κινδύνων

1. Η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει και τηρεί κατάλληλη και τεκμηριωμένη πολιτική διαχείρισης κινδύνων, στην οποία προσδιορίζονται οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν οι ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται.

Η πολιτική διαχείρισης κινδύνων περιλαμβάνει διαδικασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου η ΑΕΔΑΚ να μπορεί να αξιολογεί την έκθεση εκάστου ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται στους κινδύνους αγοράς, ρευστότητας και αντισυμβαλλομένου, καθώς και την έκθεση σε άλλους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών κινδύνων, που μπορεί να είναι ουσιαστικοί για τον εκάστοτε ΟΣΕΚΑ.

Η ΑΕΔΑΚ περιλαμβάνει στην πολιτική διαχείρισης κινδύνων τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:

α) τις τεχνικές, τα εργαλεία και τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 40 και 41, και

β) την κατανομή εντός της ΑΕΔΑΚ των αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση κινδύνων.

2. Η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει ότι η πολιτική διαχείρισης κινδύνων της παραγράφου 1 προσδιορίζει τους όρους, τα περιεχόμενα και τη συχνότητα υποβολής εκθέσεων σχετικά με τη λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων που αναφέρεται στο άρθρο 12, στο διοικητικό συμβούλιο, στα ανώτερα διευθυντικά στελέχη και στο εποπτικό της όργανο.

3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, η ΑΕΔΑΚ λαμβάνει υπόψη τη φύση, την έκταση και την πολυπλοκότητα των εργασιών της, καθώς και των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται.

Άρθρο 39
Αξιολόγηση, παρακολούθηση και επανεξέταση της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων

1. Η ΑΕΔΑΚ αξιολογεί, παρακολουθεί και επανεξετάζει τακτικά:

α) την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων και των ρυθμίσεων, των διαδικασιών και των τεχνικών που αναφέρονται στα άρθρα 40 και 41,

β) το επίπεδο συμμόρφωσης της ΑΕΔΑΚ με την πολιτική διαχείρισης κινδύνων και με τις ρυθμίσεις, τις διαδικασίες και τις τεχνικές που αναφέρονται στα άρθρα 40 και 41, και

γ) την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έλαβε για να αντιμετωπίσει ανεπάρκειες στη λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων.

2. Η ΑΕΔΑΚ κοινοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε ουσιαστική αλλαγή στη διαδικασία διαχείρισης κινδύνων.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει την τήρηση των αναφερομένων στην παράγραφο 1 κατά τη διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας στην ΑΕΔΑΚ, αλλά και μεταγενέστερα, καθ' όλη τη διάρκεια λειτουργίας της.

ΤΜΗΜΑ 2
Διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων, έκθεση σε κίνδυνο αντισυμβαλλομένου και συγκέντρωση σε έναν εκδότη

Άρθρο 40
Μέτρηση και διαχείριση κινδύνων

1. Η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει και τηρεί κατάλληλες και αποτελεσματικές ρυθμίσεις, διαδικασίες και τεχνικές προκειμένου:

α) να υπολογίζει και να διαχειρίζεται ανά πάσα στιγμή τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν οι ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται, και

β) να διασφαλίζει την τήρηση των περιορισμών αναφορικά με τη συνολική έκθεση και τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου, σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 43.

Οι εν λόγω ρυθμίσεις, διαδικασίες και τεχνικές ανταποκρίνονται στη φύση, την έκταση και την πολυπλοκότητα των εργασιών της ΑΕΔΑΚ και των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται και είναι σύμφωνες με το προφίλ κινδύνου των ΟΣΕΚΑ.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η ΑΕΔΑΚ λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για κάθε ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται:

α) εφαρμόζει ρυθμίσεις, διαδικασίες και τεχνικές μέτρησης κινδύνου που να διασφαλίζουν ότι οι κίνδυνοι από τις θέσεις που λαμβάνονται για τους ΟΣΕΚΑ και η συμμετοχή τους στο γενικό προφίλ κινδύνου υπολογίζονται με ακρίβεια, βάσει ορθών και αξιόπιστων δεδομένων, και ότι οι ρυθμίσεις, διαδικασίες και τεχνικές μέτρησης κινδύνου τεκμηριώνονται επαρκώς,

β) πραγματοποιεί, όπου είναι απαραίτητο, τακτικούς αναδρομικούς ελέγχους (back tests), για να επαναξιολογήσει την καταλληλότητα των ρυθμίσεων μέτρησης κινδύνων, στις οποίες περιλαμβάνονται προβλέψεις και εκτιμήσεις που βασίζονται σε μοντέλα,

γ) πραγματοποιεί, όπου είναι απαραίτητο, τακτικούς ελέγχους με προσομοίωση ακραίων καταστάσεων (stress tests) και ανάλυση σεναρίων για την αντιμετώπιση κινδύνων από πιθανές μεταβολές στις συνθήκες της αγοράς, οι οποίες ενδέχεται να έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους ΟΣΕΚΑ,

δ) θεσπίζει και τηρεί τεκμηριωμένο σύστημα εσωτερικών ορίων αναφορικά με τα μέτρα που θα εφαρμόζονται για τη διαχείριση και τον έλεγχο των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένος ο εκάστοτε ΟΣΕΚΑ, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους κινδύνους οι οποίοι ενδέχεται να είναι ουσιαστικοί για τον ΟΣΕΚΑ όπως αναφέρεται στο άρθρο 38 και διασφαλίζοντας τη συμφωνία/συνέπεια με το προφίλ κινδύνου του ΟΣΕΚΑ,

ε) διασφαλίζει ότι το εκάστοτε επίπεδο κινδύνου συμφωνεί με το σύστημα καθορισμού των ορίων κινδύνων που προβλέπεται στην περίπτωση δ) για κάθε ΟΣΕΚΑ, και

στ) θεσπίζει και τηρεί κατάλληλες διαδικασίες οι οποίες, σε περίπτωση πραγματικών ή αναμενόμενων παραβάσεων στο σύστημα καθορισμού των ορίων κινδύνων του ΟΣΕΚΑ, έχουν ως αποτέλεσμα την έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων προς το συμφέρον των μεριδιούχων.

3. Η ΑΕΔΑΚ εφαρμόζει κατάλληλη διαδικασία διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι για κάθε ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται είναι σε θέση να τηρεί ανά πάσα στιγμή την υποχρέωση της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 4099/2012.

Εφόσον είναι απαραίτητο, η ΑΕΔΑΚ πραγματοποιεί ελέγχους με προσομοίωση ακραίων καταστάσεων, με σκοπό την αξιολόγηση του κινδύνου ρευστότητας του ΟΣΕΚΑ υπό εξαιρετικές συνθήκες.

4. Η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει ότι το προφίλ ρευστότητας των επενδύσεων κάθε ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται συμφωνεί με την πολιτική εξαγοράς/ εξόφλησης των μεριδίων του που προβλέπεται στο ενημερωτικό δελτίο και στον κανονισμό, ή κατά περίπτωση, στα καταστατικά έγγραφα των ΟΣΕΚΑ.

Άρθρο 41
Υπολογισμός της συνολικής έκθεσης ΟΣΕΚΑ σε κίνδυνο

1. Η ΑΕΔΑΚ υπολογίζει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο των ΟΣΕΚΑ που διαχειρίζεται όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 60 του ν. 4099/2012 με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

α) λαμβάνοντας υπόψη την πρόσθετη έκθεση σε κίνδυνο και τη μόχλευση λόγω της χρήσης παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων παραγώγων που αναφέρονται στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του ν. 4099/2012, τα οποία δεν μπορούν να υπερβαίνουν το σύνολο της αξίας του καθαρού ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ, ή

β) λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο αγοράς του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ.

2. Η ΑΕΔΑΚ υπολογίζει τη συνολική έκθεση ενός ΟΣΕΚΑ σε κίνδυνο τουλάχιστον σε ημερήσια βάση.

3. Η ΑΕΔΑΚ δύναται να υπολογίζει τη συνολική έκθεση σε κίνδυνο εφαρμόζοντας τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων(commitment approach), τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει της δυνητικής ζημίας (value at risk) ή άλλες προηγμένες μεθόδους μέτρησης κινδύνου που κρίνει κατάλληλες. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ως «δυνητική ζημία» νοείται η μέγιστη αναμενόμενη ζημία σε δεδομένο διάστημα εμπιστοσύνης για συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει ότι η μέθοδος που έχει υιοθετήσει για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο είναι κατάλληλη, λαμβανομένης υπόψη της επενδυτικής στρατηγικής που εφαρμόζει ο ΟΣΕΚΑ, της κατηγορίας και πολυπλοκότητας των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία επενδύει, καθώς και του ποσοστού του χαρτοφυλακίου του ΟΣΕΚΑ που επενδύεται σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.

4. Σε περίπτωση που ένας ΟΣΕΚΑ χρησιμοποιεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 60 του ν. 4099/2012, τεχνικές και μέσα, συμπεριλαμβανομένων των συμφωνιών επαναγοράς ή των πράξεων δανεισμού τίτλων, προκειμένου να δημιουργηθεί πρόσθετη μόχλευση ή έκθεση στον κίνδυνο αγοράς, η ΑΕΔΑΚ λαμβάνει υπόψη τις εν λόγω συναλλαγές κατά τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο.

5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να εξειδικεύει περαιτέρω κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 42
Προσέγγιση βάσει των υποχρεώσεων

1. Σε περίπτωση που η ΑΕΔΑΚ χρησιμοποιεί τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, εφαρμόζει την προσέγγιση αυτή σε όλες τις θέσεις σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων των ενσωματωμένων παραγώγων που αναφέρονται στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του ν. 4099/2012, είτε η επένδυση σε αυτά πραγματοποιείται στο πλαίσιο της γενικής επενδυτικής πολιτικής του ΟΣΕΚΑ με σκοπό τη μείωση του κινδύνου, είτε η επένδυση στα εν λόγω μέσα στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου του κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 60 του ν. 4099/2012.

2. Σε περίπτωση που η ΑΕΔΑΚ χρησιμοποιεί τη μέθοδο της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων για τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο, μετατρέπει κάθε θέση παράγωγου χρηματοπιστωτικού μέσου στην αγοραία αξία ισοδύναμης θέσης στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο του παραγώγου αυτού (τυποποιημένη προσέγγιση βάσει των υποχρεώσεων).

Η ΑΕΔΑΚ δύναται να εφαρμόζει άλλες μεθόδους υπολογισμού αντίστοιχες με την τυποποιημένη προσέγγιση βάσει των υποχρεώσεων.

3. Η ΑΕΔΑΚ κατά τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο δύναται να συμψηφίζει θέσεις (netting) και να λαμβάνει υπόψη θέσεις που αντισταθμίζουν κινδύνους (hedging), εφόσον οι εν λόγω ρυθμίσεις δεν παραβλέπουν προφανείς και ουσιαστικούς κινδύνους, και έχουν ως αποτέλεσμα τη σαφή μείωση της έκθεσης σε κίνδυνο.

4. Σε περίπτωση που η χρήση των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων δεν δημιουργεί πρόσθετη έκθεση σε κίνδυνο για τον ΟΣΕΚΑ, η υποκείμενη έκθεση δεν απαιτείται να συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό των υποχρεώσεων.

5. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείται η μέθοδος της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων, οι προσωρινές συμφωνίες δανεισμού οι οποίες συνομολογούνται για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 85 του ν. 4099/2012 δεν απαιτείται να συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης σε κίνδυνο.

6. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να εξειδικεύει περαιτέρω κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 43
Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου και συγκέντρωση σε έναν εκδότη

1. Η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει ότι για τον κίνδυνο αντισυμβαλλομένου που προκύπτει από θέση σε εξωχρηματιστηριακό παράγωγο χρηματοπιστωτικό μέσο ισχύουν τα επενδυτικά όρια του άρθρου 61 του ν. 4099/2012.

2. Κατά τον υπολογισμό της έκθεσης ενός ΟΣΕΚΑ σε κίνδυνο αντισυμβαλλομένου με βάση τα όρια των παραγράφων 1 και 2 και της περίπτωσης β) της παραγράφου 6 του άρθρου 61 του ν. 4099/2012, η ΑΕΔΑΚ λαμβάνει τη θετική τρέχουσα αγοραία τιμή της σύμβασης του εξωχρηματιστηριακού παραγώγου με τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο.

Η ΑΕΔΑΚ δύναται να συμψηφίζει τις θέσεις παραγώγων ενός ΟΣΕΚΑ με τον ίδιο αντισυμβαλλόμενο, υπό τον όρο ότι είναι σε θέση να επιβάλλει νομότυπα την εφαρμογή συμφωνιών συμψηφισμού με τον αντισυμβαλλόμενο για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ. Ο συμψηφισμός επιτρέπεται μόνον σε σχέση με εξωχρηματιστηριακά παράγωγα μέσα με τον ίδιο αντισυμβαλλόμενο και όχι σε σχέση με άλλες εκθέσεις σε κίνδυνο που ενδέχεται να έχει ο ΟΣΕΚΑ με τον ίδιο αντισυμβαλλόμενο.

3. Η ΑΕΔΑΚ δύναται να μειώνει την έκθεση του ΟΣΕΚΑ σε έναν αντισυμβαλλόμενο μιας συναλλαγής εξωχρηματιστηριακών παραγώγων με την παραλαβή εγγυήσεων. Οι εγγυήσεις που λαμβάνονται πρέπει να διαθέτουν επαρκή ρευστότητα, ώστε να είναι δυνατή η άμεση πώλησή τους σε τιμή που προσεγγίζει στην τιμή αποτίμησής τους.

4. Η ΑΕΔΑΚ λαμβάνει υπόψη τις εγγυήσεις, κατά τον υπολογισμό της έκθεσης σε κίνδυνο αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 και την περίπτωση β) της παραγράφου 6 του άρθρου 61 του ν. 4099/2012, όταν η ΑΕΔΑΚ παρέχει εγγυήσεις σε αντισυμβαλλομένους που μετέχουν σε πράξεις εξωχρηματιστηριακών παραγώγων για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ. Οι εγγυήσεις που παρέχονται μπορούν να λαμβάνονται υπόψη σε καθαρή (net) βάση, μόνον αν η ΑΕΔΑΚ είναι σε θέση να επιβάλλει νομότυπα την εφαρμογή συμφωνιών συμψηφισμού με τον εν λόγω αντισυμβαλλόμενο για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ.

5. Η ΑΕΔΑΚ υπολογίζει τα όρια επένδυσης/συγκέντρωσης στον ίδιο εκδότη κατά το άρθρο 61 του ν. 4099/2012 βάσει της υποκείμενης έκθεσης που προκύπτει από τη χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων δυνάμει της μεθόδου της προσέγγισης βάσει των υποχρεώσεων.

6.Όσο ν αφορά την έκθεση λόγω των συναλλαγών εξωχρηματιστηριακών παραγώγων, για τους σκοπούς της παραγράφου 5 του άρθρου 61 του ν. 4099/2012, η ΑΕΔΑΚ συμπεριλαμβάνει στον υπολογισμό κάθε έκθεση σε κίνδυνο αντισυμβαλλομένου λόγω πράξεων σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα.

ΤΜΗΜΑ 3
Διαδικασίες για την αποτίμηση των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων

Άρθρο 44
Διαδικασίες για την αποτίμηση της αξίας των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων

1. Η ΑΕΔΑΚ επιβεβαιώνει ότι οι εκθέσεις των ΟΣΕΚΑ σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα αποτιμώνται σε δίκαιες τιμές οι οποίες δεν στηρίζονται αποκλειστικά στις τιμές που δηλώνονται στην αγορά από το αντισυμβαλλόμενο μέρος των εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών και οι οποίες πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 της απόφασης 8/505/3.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η ΑΕΔΑΚ θεσπίζει και τηρεί ρυθμίσεις και διαδικασίες που διασφαλίζουν την κατάλληλη, διαφανή και δίκαιη αποτίμηση των εκθέσεων του ΟΣΕΚΑ σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα.

Η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει ότι η δίκαιη τιμή των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων υπόκειται σε κατάλληλη, ακριβή και ανεξάρτητη αξιολόγηση.

Οι ρυθμίσεις και οι διαδικασίες αποτίμησης είναι κατάλληλες και αντίστοιχες προς τη φύση και την πολυπλοκότητα των εν λόγω εξωχρηματιστηριακών παραγώγων.

Η ΑΕΔΑΚ συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 και στο τρίτο και επόμενα εδάφια της παραγράφου 4 του άρθρου 23, όταν οι ρυθμίσεις και οι διαδικασίες αναφορικά με την αποτίμηση των εξωχρηματιστηριακών παραγώγων αφορούν την άσκηση δραστηριοτήτων από τρίτα πρόσωπα.

3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, όταν ανατίθεται η λειτουργία διαχείρισης κινδύνων, γίνεται ρητή αναφορά στα καθήκοντα που θα ασκεί κάθε αρμόδιο πρόσωπο.

4. Οι κατά την παράγραφο 2 ρυθμίσεις και διαδικασίες αποτίμησης τεκμηριώνονται επαρκώς.

ΤΜΗΜΑ 4
Διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα

Άρθρο 45
Εκθέσεις σχετικά με παράγωγα μέσα

1. Η ΑΕΔΑΚ υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τουλάχιστον ετησίως, εκθέσεις οι οποίες περιέχουν πληροφορίες που αντικατοπτρίζουν την πραγματική και ακριβή εικόνα των κατηγοριών των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων που χρησιμοποιούνται για κάθε ΟΣΕΚΑ, των υποκείμενων κινδύνων, των ποσοτικών ορίων και των μεθόδων που έχει επιλέξει για την εκτίμηση των κινδύνων που συνδέονται με τις συναλλαγές σε παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα.

2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξετάζει την τήρηση των αναφερομένων στην παράγραφο 1 και δύναται να απαιτεί από την ΑΕΔΑΚ την υποβολή πρόσθετων πληροφοριών ή την αύξηση της συχνότητας υποβολής, αν το κρίνει αναγκαίο.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να εξειδικεύει περαιτέρω κάθε λεπτομέρεια ή τεχνικό θέμα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ
Ανακοινώσεις και διαφημίσεις ΟΣΕΚΑ

Αρθρο 46

1. Η ΑΕΔΑΚ διασφαλίζει ότι όλες οι πληροφορίες τις οποίες απευθύνει σε επενδυτές ή διαδίδει με οποιονδήποτε τρόπο (περιλαμβανομένων των διαφημιστικών ανακοινώσεων) είναι ακριβείς, σαφείς και μη παραπλανητικές. Επίσης:

(α) απαγορεύεται η άμεση επικοινωνία (π.χ. κατ' οίκον επίσκεψη, τηλεφωνική και ηλεκτρονική επικοινωνία, fax, κλπ) προς κάθε επενδυτή που έχει δηλώσει την αντίθεσή του προς τούτο, και

(β) η δήλωση της παραγράφου 3 του άρθρου 79 του ν. 4099/2012 πρέπει να μεταδίδεται ευκρινώς όταν πρόκειται για ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό μήνυμα.

2. Αναφορικά με τις αποδόσεις των ΟΣΕΚΑ ισχύουν τα ακόλουθα:

(α) οι αποδόσεις τους υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΕ) 583/2010,

(β) οι ΟΣΕΚΑ επιτρέπεται να διαφημίζουν την ποσοστιαία απόδοση του τελευταίου δωδεκαμήνου που λήγει την τελευταία ημέρα του αμέσως προηγούμενου ημερολογιακού μήνα, σωρευτικές αποδόσεις ακέραιων πολλαπλασίων του έτους (διετίας, τριετίας κλπ) και επιπροσθέτως, την απόδοσή τους για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου εκάστου έτους έως την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα, από την ημερομηνία της έκδοσης του διαφημιστικού εντύπου ή ανακοίνωσης,

(γ) ΟΣΕΚΑ οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει δωδεκάμηνη περίοδο λειτουργίας δεν επιτρέπεται να διαφημίζουν την απόδοσή τους, και

(δ) ΟΣΕΚΑ οι οποίοι έχουν αλλάξει κατηγορία, καθώς και ΟΣΕΚΑ των οποίων ο επενδυτικός σκοπός και η επενδυτική τους πολιτική έχουν υποστεί ουσιαστικές αλλαγές, δεν επιτρέπεται να διαφημίζουν σωρευτικές αποδόσεις που αφορούν περίοδο κατά την οποία εντάσσονταν σε διαφορετική κατηγορία ή είχαν διαφορετικό επενδυτικό σκοπό και επενδυτική πολιτική. Οι εν λόγω ΟΣΕΚΑ εξακολουθούν ωστόσο να διαφημίζουν τις παρελθούσες ετήσιες αποδόσεις τους, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 583/2010, με την επισήμανση ότι οι εν λόγω αποδόσεις επετεύχθησαν υπό διαφορετικές συνθήκες οι οποίες δεν ισχύουν πλέον.

3. Το διοικητικό συμβούλιο της ΑΕΔΑΚ καθορίζει με τρόπο σαφή και εντός των ορίων που προβλέπει ο κανονισμός ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ την πολιτική προμηθειών με τις οποίες επιβαρύνονται οι μεριδιούχοι. Η πολιτική προμηθειών βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της ΑΕΔΑΚ. Η ΑΕΔΑΚ μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις να διαφοροποιεί προς τα κάτω τις προμήθειες διάθεσης και εξαγοράς.

4. Η ΑΕΔΑΚ αναγράφει τόσο στην αίτηση συμμετοχής όσο και στην αίτηση εξαγοράς το ακριβές ποσοστό προμήθειας, με το οποίο επιβαρύνεται ο μεριδιούχος κατά τη διάθεση και την εξαγορά ή εξόφληση των μεριδίων, αντίστοιχα.

5. Η ΑΕΔΑΚ ενημερώνει τους μεριδιούχους των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ για την επένδυσή τους σε τακτική βάση, τουλάχιστον ανά εξάμηνο, αποστέλλοντάς τους σχετική ενημέρωση στην οποία περιλαμβάνονται, κατ" ελάχιστον, τα παρακάτω:

(α) ο αριθμός μεριδίων που κατέχει ο μεριδιούχος, ανά ΟΣΕΚΑ, η αξία κτήσης τους καθώς και η τρέχουσα καθαρή αξία τους την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ημερολογιακού εξαμήνου,

(β) η ποσοστιαία απόδοση των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ από την αρχή του ημερολογιακού έτους μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου ημερολογιακού εξαμήνου,

(γ) η ποσοστιαία σωρευτική απόδοση των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ για την περίοδο των τριών (3) τελευταίων ετών με ημερομηνία λήξης την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου ημερολογιακού εξαμήνου, και

(δ) το ποσοστό της προμήθειας διαχείρισης και της προμήθειας θεματοφυλακής που επιβάρυναν το ενεργητικό του ΟΣΕΚΑ κατά τη διάρκεια του αντίστοιχου ημερολογιακού εξαμήνου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
Τελικές διατάξεις

Αρθρο 47
Έναρξη ισχύος και καταργούμενες διατάξεις
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η απόφαση 1/462/7.2.2008 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η Γραμματέας
Χριστίνα Νικολιά

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Μποτόπουλος

Η Α' Αντιπρόεδρος
Βασιλική Λαζαράκου

Ο Β' Αντιπρόεδρος
Ξενοφών Αυλωνίτης

Τα μέλη
Γεώργιος Μούζουλας
Σωκράτης Λαζαρίδης
Δημήτριος Αυγητίδης