Ερώτηση

75. Καλημέρα, τελικά οι φυσικοθεραπευτές κατονομάζονται ή όχι στα ελευθέρια επαγγέλματα?  Θα κόβουν αποδείξεις λιανικών συναλλαγών - υπηρεσιών προς ιδιώτες με ΦΤΜ η μηχανισμό, η όχι?
 Αν τελικά ναι, θα κόβεται με την ολοκλήρωση των θεραπειών (δηλαδή μετά από λιγότερο 15 ημέρες) ή κάθε φορά που γίνεται μια θεραπεία? Αν θα την κόβει μέσω ΦΤΜ θα αναγράφει από πίσω και το ονοματεπώνυμό του ιδιώτη?  Σε επικείμενο έλεγχο (π.χ από ΣΔΟΕ), πως αποδεικνύει ότι αυτός που κάνει θεραπεία είναι ιδιώτης (φυσικά όχι με παραπεμπτικό) και πως είναι σίγουρο ότι στο τέλος της θεραπείας θα του κόψει και την απόδειξη...?

Απάντηση

Σας παραθέτουμε αυτούσια διευκρινιστική απάντηση της Διοίκησης σε αντίστοιχο ερώτημα με το δικό σας.
Δ15Β 1047046 ΕΞ 14.3.2013
Φυσιοθεραπευτές. Υποχρεώσεις Κ.Φ.Α.Σ.
“Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. καταργήθηκαν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ., και γι’ αυτό το λόγο από 1/1/2013 οι φυσιοθεραπευτές και οι ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα παύουν να τηρούν το πρόσθετο βιβλίο πελατών, που τηρούσαν σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της περίπτωσης ιδ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.
Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι, όπως διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1036/22.2.2013 η δυνατότητα της έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό είτε χειρόγραφα από θεωρημένο στέλεχος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 παρέχεται, μεταξύ άλλων, στους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα μόνο σε αυτούς που κατονομάζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994.”
Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 48 του ΚΦΕ, προβλέπεται ότι:
 “1.Εισόδημα από υπηρεσίες ελευθερίων επαγγελμάτων είναι οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος του ιατρού, οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, .....”
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω από τη στιγμή που το επάγγελμα του φυσιοθεραπευτή, κατονομάζεται στο άρθρο 48 του ΚΦΕ, έχει τη δυνατότητα να εκδίδει τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών του, είτε μέσω ΦΤΜ, είτε μηχανογραφικά με σήμανση από ΕΑΦΔΣΣ, είτε χειρόγραφα  από θεωρημένα μπλοκ αποδείξεων παροχής υπηρεσιών.

Ο χρόνος έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, για την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ. είναι εκείνος της συνολικής ολοκλήρωσης της παροχής της υπηρεσίας
Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας η απόδειξη εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής, μη αποκλειόμενης και της προγενέστερης ή και τμηματικής έκδοσης τους, για υπηρεσία βεβαία και εκκαθαρισμένη.. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται απόδειξη κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, η απόδειξη, δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσιών από τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, η απόδειξη εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη.
Όσον αφορά το αν μπορείτε να σημειώνετε στο πίσω μέρος της απόδειξης από ΦΤΜ, σας πληροφορούμε ότι δεν απαγορεύεται στο πίσω μέρος της ΑΛΣ μέσω ΦΤΜ, η αναγραφή επιπλέον διευκρινιστικών στοιχείων.
Τέλος το ζήτημα του ελέγχου, είναι θέμα πραγματικό. Ο φορολογικός έλεγχος μπορεί να εξετάσει αρκετά στοιχεία όπως ημερολόγια με ραντεβού, πρόγραμμα φυσικοθεραπειών κτλ, ώστε να καταλήξει στο ανάλογο συμπέρασμα.