ΠΟΛ.1004/05-01-07

Τέλη Μηχανημάτων Εργων

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρων 6 και 10, παρ. 8 του Ν. 3481/2006 (ΦΕΚ 162 Α`) "Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση έργων και μελετών και άλλες διατάξεις" και σας παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους, αναφορικά με θέματα αρμοδιότητάς μας.

Ι. 1. Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ανωτέρω νόμου αντικαθίσταται το άρθρο 20 του Ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α`) και τα τέλη που επιβάλλονται στα μηχανήματα έργων (Μ.Ε.), όπως αυτά αναφέρονται στα άρθρα 84, 87, 88 και 90 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57 Α`), ανακαθορίζονται ως εξής:

α. Για τη χορήγηση έγκρισης του τύπου των Μ.Ε. 250 Ευρώ (από 150 Ευρώ που ίσχυε έως σήμερα).

β. Για την απογραφή - ταξινόμηση, τη χορήγηση άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας των Μ.Ε. 150 Ευρώ (από 90 Ευρώ που ίσχυε έως σήμερα).

γ. Για την αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας ή πινακίδων κυκλοφορίας Μ.Ε. ή αμφοτέρων 75 Ευρώ (από 45 Ευρώ που ίσχυε έως σήμερα).

δ. Ετήσιο τέλος χρήσης Μ.Ε. 1,50 Ευρώ (αντί του 1 Ευρώ που ίσχυε έως σήμερα) ανά Αγγλικό ίππο, η ισχύς του οποίου μετράται σε DIN και δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 150 Ευρώ (από 100 Ευρώ που ίσχυε έως σήμερα). Αν το μηχάνημα διαθέτει δύο ή περισσότερους κινητήρες, για τον υπολογισμό του τέλους αυτού λαμβάνεται υπόψη μόνο ο κινητήρας με τη μεγαλύτερη ιπποδύναμη.

Εξάλλου, με τις διατάξεις του ίδιου άρθρου και νόμου, από την επιβολή των τελών χρήσης απαλλάσσονται τα ερπυστριοφόρα πάσης φύσεως, οι κυλιόμενοι κύλινδροι και τα περονοφόρα, ανεξάρτητα αν κινούνται με κινητήρες ηλεκτρικούς ή εσωτερικής καύσης. Στις περιπτώσεις αυτές τίθεται ειδική επισημείωση στην άδεια κυκλοφορίας του οχήματος περί απαγόρευσης κυκλοφορίας του στις οδούς της χώρας.

Τα ανωτέρω τέλη εισπράττονται, αποδίδονται και εφαρμόζονται κατά τα ισχύοντα στο άρθρο 20 του Ν. 2052/1992, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην 1058991/4668/0014/ΠΟΛ 1190/15-9-1992 Εγκύκλιό μας.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 10 του ανωτέρω νόμου, τα νέα τέλη χρήσης των μηχανημάτων έργων εφαρμόζονται από το ημερολογιακό έτος 2007 και επομένων.

ΙΙ. Για την εφαρμογή των ανωτέρω, σας αποστέλλουμε σχετικά σημειώματα καταβολής των τελών, τελών χαρτοσήμου, Ο.Γ.Α. χαρτοσήμου και τους αντίστοιχους