ΘΕΜΑ: Παράταση της προθεσμίας υποβολής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για το έτος 2012 της έκθεσης των εξωτερικών ελεγκτών των Εταιρειών του πεδίου εφαρμογής της απόφασης 1/506/8.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών τους για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 6 παρ. (3)(δ), (4) και (5), 13 παρ. (5), 17 παρ. (3), 22 παρ. (7), 23 παρ. (5), και 52 παρ. (3) του νόμου 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α΄/5.8.2008).

2. Τις 40 Συστάσεις του Financial Action Task Force (FATF) για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τις 9 Ειδικές Συστάσεις για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

3. Την παρ. 1 του άρθρου 9 της απόφασης 1/506/8.4.2009 (ΦΕΚ 834/Β΄/6.5.2009) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».

4. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, ΦΕΚ 98/Α΄/2204.2005), 

αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1

Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 9 της απόφασης 1/506/8.4.2009 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εντός της οποίας οι εξωτερικοί ελεγκτές των Εταιρειών του πεδίου εφαρμογής της ανωτέρω απόφασης υποβάλλουν κάθε τρία χρόνια έκθεση για την αξιολόγηση της επάρκειας και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που εφαρμόζονται για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παρατείνεται για το έτος 2012 έως την 31η Ιουλίου 2012.

 

Άρθρο 2

1. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2012

Ο Πρόεδρος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ