ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 14/593/8.8.2011

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑφού έλαβε υπόψη:

1. Την περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991 (ΦΕΚ Α΄ 167).

2. Την απόφαση 1/509/15.5.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών» (ΦΕΚ Β΄ 1076).

3. Την αριθ. 14/593/9.8.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Τροποποίηση της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/509/15.5.2009 «Ανοικτές πωλήσεις μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών» (ΦΕΚ Β΄ 1800/9.8.2011), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 1/599/29.9.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2352/21.10.2011) και 605/8.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2796/9.12.2011).
4. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν.2166/1993 (ΦΕΚ Α΄ 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α΄ 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α΄ 146).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του ΠΔ 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98).
6. Τις εξαιρετικές συνθήκες που επικρατούν στην ελληνική κεφαλαιαγορά και την ανάγκη διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς.
7. Τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές και το ενδεχόμενο άμεσων εξελίξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις των εποπτικών αρχών Γαλλίας Ιταλίας, Ισπανίας, Ιρλανδίας και Βελγίου,

αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1
Η ισχύς της απόφασης 14/593/9.8.2011 (ΦΕΚ Β΄1800/9.8.2011) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή παρατάθηκε με τις αποφάσεις 1/599/29.9.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2352/21.10.2011) και 605/8.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2796/9.12.2011) παρατείνεται εκ νέου έως και την 25η Ιουλίου 2012.

Άρθρο 2
Ισχύς

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη λήψη της.

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ