Ερώτηση 

410AA. ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  ΑΠΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  ΑΠΑΛΛΑΣΟΝΤΑΙ;

Απάντηση

Σύμφωνα με το έγγραφο Δ15Α 1032874 ΕΞ 25.2.2013, προβλέπονται τα εξής:

Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. καταργήθηκαν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. και έτσι από 1/1/2013 ο εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών παύει να τηρεί το πρόσθετο βιβλίο «εκπαιδευομένων οδηγών» που τηρούσε σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. για την πρακτική εκπαίδευση των οδηγών καθώς και το πρόσθετο βιβλίο «μητρώο μαθητών» της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., που τηρούσε για τη θεωρητική εκπαίδευση αυτών. Όπως διευκρινίστηκε δε με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1004/4.1.2013 το εν λόγω πρόσωπο δεν είναι υπόχρεο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ., για τη θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευομένων οδηγών ούτε βέβαια και για τη πρακτική κατάρτιση αυτών.

Άλλωστε η κατάργηση των προαναφερομένων διατάξεων του Κ.Β.Σ. από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., καταργεί την υποχρέωση τήρησης των εν λόγω πρόσθετων βιβλίων από φορολογικής πλευράς και δεν καταργεί την υποχρέωση τήρησης βιβλίων με το ίδιο περιεχόμενο, που έχει θεσπιστεί από διατάξεις άλλων νόμων, όπως του ΠΔ 208/2002, αρμοδιότητας άλλων υπουργείων (Μεταφορών, κλπ.).

Ακόμη, με την παράγραφο 1 του άρθρου 9,  του ΠΔ 208/2002, προβλέπεται ότι:

 «Πριν την έναρξη κάθε μαθήματος θεωρητικής εκπαίδευσης, καταχωρούνται στο βιβλίο μητρώου μαθητών, το οποίο υποχρεωτικά τηρείται στη Σχολή ή στο Κέντρο, θεωρημένο από την οικεία υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου (όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας), καθώς και η ώρα έναρξης και λήξης του μαθήματος και η συμφωνημένη αμοιβή ανά ώρα.”

 

Περαιτέρω, με την παράγραφο 3, του άρθρου 9, του ΠΔ 208/2002, προβλέπεται ότι:

“Κάθε Σχολή Οδηγών επιπλέον τηρεί υποχρεωτικά, για κάθε όχημα που έχει νόμιμα στην κατοχή της ή στη χρήση της και χρησιμοποιεί για την πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγώνένα βιβλίο, που βρίσκεται μέσα στο όχημα καθ` όλη τη διάρκεια της πρακτικής εκπαίδευσης του υποψήφιου. Στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται, κάθε φορά, τα στοιχεία του υποψήφιου και η ώρα έναρξης (κατά την έναρξη) και λήξης (κατά τη λήξη) του μαθήματος, καθώς και τα στοιχεία του εκπαιδευτή.”

Έτσι, σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, δεν απαλλάσσεστε από την τήρηση όλων των βιβλίων (π.χ. Βιβλίο Μητρώου Μαθητών), παρά μόνο από την τήρηση τους για φορολογικούς λόγους.