ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της απόφασης 1/506/8.4.2009 (ΦΕΚ Β/834/6.5.2009) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τα άρθρα 6 παρ. (3)(δ), (4) και (5), 13 παρ. (5), 17 παρ. (3), 22 παρ. (7), 23 παρ. (5), και 52 παρ. (3) του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ Α/166/5.8.2008).

2. Τις 40 Συστάσεις του Financial Action Task Force (FATF) για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τις 9 Ειδικές Συστάσεις για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

3. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α/98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

4. Την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 2198/1994 (ΦΕΚ Α' 43) και αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 2324/1995 (ΦΕΚ Α' 146).

5. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με αριθ. πρωτ. 1051027/20340/ΔΕ-Ε/20.4.2010 «Ορισμός εγγράφων και στοιχείων για την πιστοποίηση και επαλήθευση από τα υπόχρεα πρόσωπα της ταυτότητας των πελατών κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας του ν. 3691/2008» (ΦΕΚ Β' 605/7.5.2010),

αποφασίζει ομόφωνα:

Άρθρο 1

1. Η παράγραφος 6 του άρθρου 2 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/506/8.4.2009 (ΦΕΚ Β/834/6.5.2009) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου εντάσσονται υποχρεωτικά οι πελάτες για τους οποίους εφαρμόζονται αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας, όπως είναι τα πολιτικώς εκτιθέμενα πρόσωπα, οι υπεράκτιες Εταιρείες, οι Εταιρείες ειδικού σκοπού, οι Εταιρείες με ανώνυμες μετοχές (που δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά), οι μη κάτοικοι, οι λογαριασμοί που ανοίγουν χωρίς φυσική παρουσία του πελάτη, οι λογαριασμοί ενώσεων προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στερούμενα νομικής προσωπικότητας σχήματα ή οντότητες που διαχειρίζονται κεφάλαια ή άλλες ομάδες περιουσιακών στοιχείων. Τα αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζονται στους πελάτες της ανωτέρω κατηγορίας υψηλού κινδύνου εφαρμόζονται και κατά την άσκηση της συνεχούς εποπτείας. Αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας εφαρμόζονται και κατά την άσκηση της συνεχούς εποπτείας στις περιπτώσεις νέων προϊόντων ή τεχνολογιών που ενέχουν αυξημένους κινδύνους. Τα εν λόγω αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας περιλαμβάνουν και επικαιροποίηση των στοιχείων των πελατών τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια.».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 5 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/506/8.4.2009 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Σε κάθε περίπτωση που ο πελάτης είναι εταιρεία, οι Εταιρείες τουλάχιστον:
(α) διαπιστώνουν την πραγματική ταυτότητα και την οικονομική κατάσταση των πραγματικών δικαιούχων της εταιρίας πριν το άνοιγμα του λογαριασμού, με τη βοήθεια αξιόπιστων και ανεξάρτητων πηγών, και
(β) αν υπάρξει αλλαγή στους πραγματικούς δικαιούχους εξετάζουν τη συνέχιση της επιχειρηματικής σχέσης.»

3. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 7 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/506/8.4.2009 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Οι Εταιρείες, σε περίπτωση που κατέχουν περιουσιακά στοιχεία προσώπων ή οντοτήτων που περιλαμβάνονται στους καταλόγους που γνωστοποιούνται στην Εταιρεία ή δημοσιοποιούνται από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ν. 3932/2011), δυνάμει της περίπτωσης (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, ενημερώνουν άμεσα την ως άνω Αρχή και προβαίνουν αμελλητί σε δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των εν λόγω προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 3691/2008».

4. Μετά το εδάφιο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 1/506/8.4.2009 προστίθεται νέο εδάφιο (ε) ως εξής:

«(ε) ο βαθμός συνεργασίας των εποπτευόμενων Εταιρειών με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ν. 3932/2011).»

5. Το εδάφιο (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 αναριθμείται σε (στ) και αντικαθίσταται ως εξής:

«(στ) η τυχόν καθ' υποτροπή τέλεση παραβάσεων του ν. 3691/2008.»

Άρθρο 2

Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιογοράς 1/506/8.4.2009 (ΦΕΚ Β' 834/6.5.2009) αντικαθίσταται ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
1. Τα στοιχεία που απαιτούνται κατ' ελάχιστον για την πιστοποίηση της ταυτότητας των πελατών (φυσικών και νομικών προσώπων) των Εταιριών και τα απαιτούμενα έγγραφα για την επαλήθευση των εν λόγω στοιχείων είναι ενδεικτικά τα εξής:
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ (ΔΙΑΖΕΥΚΤΙΚΑ Η ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΑ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)
 

Α. Φυσικά Πρόσωπα

 • Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο
 • Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και εκδούσα αρχή
 • Ημερομηνία και τόπος γέννησης
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Διαβατήριο σε ισχύ
 • Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις
 • Παρούσα διεύθυνση κατοικίας
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας
 • Μισθωτήριο Συμβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ.
 • Άδεια διαμονής ή παραμονής σε ισχύ
- Ασκούμενο επάγγελμα (ανεξαρτήτως αν πρόκειται για ιδιώτη ή επαγγελματία)
 • Βεβαίωση του εργοδότη
 • Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ.
 • Αντίγραφο πρόσφατης μισθοδοσίας
 • Επαγγελματική ταυτότητα
 • Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα
- Αριθμός φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) - Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ.
 

Β. Ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.) και εταιρίες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.)

 • Επωνυμία, έδρα, σκοπός, ονόματα των μελών του διοικητικού συμβουλίου και, προκειμένου για Ε.Π.Ε., τα ονόματα των εταίρων της
 • Νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρίας και τα στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητάς τους, καθώς και των τυχόν πραγματικών
 • ΦΕΚ όπου έχει δημοσιευθεί περίληψη του καταστατικού και η εκπροσώπηση της Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., καθώς και τυχόν τροποποιήσεις του καταστατικού ή της εκπροσώπησης
 • Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον Πίνακα Α (για τους νομίμους εκπροσώπους και τυχόν πραγματικούς
 

 

δικαιούχων, όπως ορίζονται στον Πίνακα Α,

- Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

δικαιούχους) - Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ. (για το νομικό πρόσωπο)

   

Γ. Προσωπικές εταιρίες

 • Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός, ονόματα εταίρων
 • Νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρίας και τα στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητας τους, καθώς και των τυχόν πραγματικών δικαιούχων
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
 • Αντίγραφο του αρχικού καταστατικού που έχει κατατεθεί στο Πρωτοδικείο, καθώς και των τυχόν τροποποιήσεών του
 • Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον Πίνακα Α (για τους νομίμους εκπροσώπους και τυχόν πραγματικούς δικαιούχους)

- Εκκαθαριστικό σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ. (για το νομικό πρόσωπο)

 

Δ. Λοιπά Νομικά Πρόσωπα ή σχήματα ή οντότητες χωρίς νομική προσωπικότητα

 • Επωνυμία, έδρα, διάρκεια, σκοπός
 • Νόμιμοι εκπρόσωποι, διευθυντικά όργανα και τα στοιχεία πιστοποίησης της ταυτότητάς τους καθώς και των τυχόν πραγματικών δικαιούχων, όπως αυτά ορίζονται στον Πίνακα Α
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
 • Αντίγραφα των προβλεπόμενων νομιμοποιητικών εγγράφων, καθώς και των τυχόν τροποποιήσεών τους
 • Τα κατά περίπτωση οριζόμενα έγγραφα στον Πίνακα Α (για τους νομίμους εκπροσώπους και τυχόν πραγματικούς δικαιούχους)

- Εκκαθαριστικό σημείωμα ή λοιπά έγγραφα εκδόσεως Δ.Ο.Υ. (για το νομικό πρόσωπο)

 

2. Σε περίπτωση που ο συμβαλλόμενος ή συναλλασσόμενος ενεργεί για λογαριασμό τρίτου προσώπου, φυσικού ή νομικού, εκτός από την απόδειξη της δικής του ταυτότητας κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο, απαιτείται και η πιστοποίηση και επαλήθευση των στοιχείων ταυτότητας του τρίτου προσώπου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ίδια παράγραφο.

3. Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή σχήμα ή οντότητα χώρας του εξωτερικού, ως προς την πιστοποίηση της ταυτότητας έχουν ανάλογη εφαρμογή τα οριζόμενα στο Παράρτημα αυτό. Ως έγγραφα επαλήθευσης μπορούν να γίνονται δεκτά οποιαδήποτε νομιμοποιητικά έγγραφα εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας προέλευσης του πελάτη, συμπεριλαμβανομένων βεβαιώσεων ή εγγράφων των αρμοδίων αρχών που τηρούν σχετικά Μητρώα και δεδομένα, ή άλλα αποδεικτικά εν γένει έγγραφα, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας αυτής. Τα υπόχρεα πρόσωπα μπορούν να ζητούν μετάφραση των απαιτούμενων εγγράφων για την κατανόηση του περιεχομένου τους.».

Άρθρο 3

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Θ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ