Θέμα: Τροποποίηση της απόφασης 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» (ΦΕΚ 901Β/16.6.2004).

Έχοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 1 έως 7 του ν. 3756/2009 (ΦΕΚ 53 Α/31.3.2009) «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις».

2. Τα άρθρα 39 έως 49, 51 έως 55 και 57 έως 58 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α/30.4.1996) για τις «Επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των κινητών αξιών, επάρκεια ιδίων κεφαλαίων των επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και των πιστωτικών ιδρυμάτων και άυλες μετοχές» καθώς και το άρθρο 58 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 137 Α/11.11.1997) «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις».

3. Την υπ’αρ. 1586/28.5.2010 (αρ πρωτ. εισερχ. Ε.Κ. 8286/31.5.2010) επιστολή της εταιρίας «Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.».

4. Το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τροποποίηση της απόφασης υπ’ αριθμ. 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων» ως εξής:

Άρθρο 1
Το άρθρο 1 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 1
Ορισμοί

Για τους σκοπούς και την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού νοούνται :

1. Αγορά: οργανωμένη αγορά ή Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης που πληροί τις προϋποθέσεις του ν.3606/2007 και έχει αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εξαιρουμένης της Ηλεκτρονικής Δευτερογενούς Αγοράς Τίτλων του άρθρου 26 του ν. 2515/1997.

2. Ως αλλοδαπές κινητές αξίες νοούνται οι κινητές αξίες της παρ. 13 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 και του άρθρου 1 του ν. 3371/2005, που έχουν καταχωρηθεί σε αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και τηρούνται σε Πάροχο.

3. Ως Διαπραγματεύσιμα Αμοιβαία Κεφάλαια (Δ.Α.Κ.): νοούνται τα παρακάτω αμοιβαία κεφάλαια, των οποίων τα μερίδια είναι εισηγμένα ή για τα μερίδια των οποίων έχει κατατεθεί αίτηση εισαγωγής σε Αγορά, ήτοι: α) αμοιβαία κεφάλαια κατά την έννοια του άρθρου 24α παρ. 1 του ν. 3283/2004 και β) αμοιβαία κεφάλαια που αναπαράγουν χρηματιστηριακό δείκτη και έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους, εκτός Ελλάδος, σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου, εφόσον η εισαγωγή τους για διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά προβλέπεται στον κανονισμό τους και εφόσον πληρούνται οι όροι της απόφασης 2/435/12-7-2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

4. Ως Ειδικός Διαπραγματευτής νοείται το Μέλος το οποίο ενεργεί στο Χ.Α. ως Ειδικός Διαπραγματευτής επί εισηγμένων στο Χ.Α. κινητών αξιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στον Κανονισμό Λειτουργίας του Συστήματος Άυλων Τίτλων.

5. Ως Ειδικός Διαπραγματευτής Παραγώγων νοείται το Μέλος το οποίο ενεργεί στο Χ.Α. ως Ειδικός Διαπραγματευτής επί εισηγμένων στο Χ.Α. παραγώγων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στον παρόντα Κανονισμό.

6. Ως Ειδικός Διαπραγματευτής Μεριδίων Δ.Α.Κ. νοείται το Μέλος του Χ.Α. που έχει λάβει σχετική άδεια από το ΧΑ και διενεργεί συναλλαγές στο πλαίσιο της ειδικής διαπραγμάτευσης την οποία έχει αναλάβει δυνάμει σχετικής συμβάσεως με την εκδότρια Δ.Α.Κ. που διαχειρίζεται τα εν λόγω μερίδια.

7. Ως Ειδικός Διαπραγματευτής Σ.Χ.Π.. νοείται το Μέλος του Χ.Α. που έχει λάβει σχετική άδεια από το ΧΑ και διενεργεί συναλλαγές στο πλαίσιο της ειδικής διαπραγμάτευσης την οποία έχει αναλάβει δυνάμει σχετικής συμβάσεως με την εκδότρια ΣΧΠ που διαχειρίζεται τα εν λόγω προϊόντα.

8. Ως Εκδότρια νοείται το νομικό πρόσωπο του οποίου οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί ή έχουν ενταχθεί προς διαπραγμάτευση πρωτογενώς σε Αγορά και του οποίου οι κινητές αξίες καταχωρούνται στο Σ.Α.Τ.

9. Ως Eκδότρια Δ.Α.Κ. νοείται για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού εάν μεν πρόκειται για ελληνικά αμοιβαία κεφάλαια, η προβλεπόμενη στο ν. 3283/2004 Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (ΑΕΔΑΚ), εάν δε πρόκειται για αλλοδαπά αμοιβαία κεφάλαια, η προβλεπόμενη στην Οδηγία 85/611/ΕΟΚ Διαχειρίστρια Εταιρία.

10. Ως Εκδότρια Ελληνικών Πιστοποιητικών (ΕΛ.ΠΙΣ.) νοείται η προβλεπόμενη στην παρ. 14 του άρθρου 59 του ν. 2396/1996 όπως ισχύει, Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ., για τα ΕΛ.ΠΙΣ. που έχει εκδώσει και έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Ελληνική Αγορά Αναδυομένων Κεφαλαιαγορών (Ε.ΑΓ.Α.Κ.).

11. Ως Εκδότρια των Παριστώμενων Μετοχών νοείται η αλλοδαπή εταιρεία που εκδίδει τις μετοχές που παρίστανται με τα ΕΛ.ΠΙΣ., της οποίας μέτοχος είναι η Εκδότρια ΕΛ.ΠΙΣ., όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 59 του ν. 2396/1996 όπως ισχύει.

12. Ως Εκδότρια Σύνθετων Χρηματοοικονομικών Προϊόντων (Σ.Χ.Π.) νοείται το νομικό πρόσωπο που εκδίδει τα Σ.Χ.Π.

13. Ως ΕΛ.ΠΙΣ. νοούνται οι άυλες κινητές αξίες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 2396/1996 όπως ισχύει, οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Ε.ΑΓ.Α.Κ.

14. Ως Εντολή Διακανονισμού νοείται η εντολή που εισάγεται στο Σ.Α.Τ.:
(α) από Χειριστή για τη διενέργεια λογιστικών εγγραφών μεταφοράς αλλοδαπών κινητών αξιών μεταξύ διαφορετικών Μερίδων σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Κανονισμού.
(γ) από Γενικό Χειριστή για τη μεταφορά κινητών αξιών μεταξύ διαφορετικών Μερίδων ή τη διενέργεια σχετικών λογιστικών εγγραφών μεταφοράς με τη μέθοδο «παράδοση με την πληρωμή» ή «παράδοση χωρίς πληρωμή» σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμoύ Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή.

15. Ως Θεματοφύλακας νοείται κάθε πιστωτικό ίδρυμα που μπορεί να παρέχει νόμιμα στην Ελλάδα την υπηρεσία της φύλαξης και διακίνησης τίτλων.

16. Μέλος είναι κάθε ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο:
(α) έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την αρμόδια εποπτική αρχή, για την παροχή της υπηρεσίας που προβλέπεται στο στοιχείο (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν.3606/2007, και
(β) έχει την ιδιότητα του μέλους Αγοράς στην οποία διαπραγματεύονται κινητές αξίες οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στο Σ.Α.Τ.

17. Ως Μερίδια Δ.Α.Κ. νοούνται τα εισηγμένα σε Αγορά μερίδια Δ.Α.Κ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό της Αγοράς. Για τις ανάγκες εφαρμογής του παρόντος Κανονισμού, όπου αναφέρεται ο όρος κινητές αξίες νοούνται και τα Μερίδια Δ.Α.Κ., εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά.

18. Ως Ομόλογα νοούνται οι άυλοι τίτλοι του Ελληνικού Δημοσίου που είναι καταχωρημένοι στο Σύστημα Παρακολούθησης.
19. Ως Ομολογίες νοούνται οι τίτλοι που εκδίδονται σύμφωνα με τα άρθρα 3α έως 3γ ΚΝ 2190/1920 και 58 παρ. 2 ν. 2533/1997, όπως ισχύουν.

20. Ως Ομολογιούχος νοείται ο δικαιούχος των ομολογιών.

21. Ως Πάροχος νοείται πρόσωπο από τα οριζόμενα στις περιπτώσεις (α) και (β) που συνδέεται με τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3756/2009 για την τήρηση και την παρακολούθηση με λογιστικές εγγραφές στο Σ.Α.Τ. αλλοδαπών κινητών αξιών.
(α) Αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών που εποπτεύεται σύμφωνα με το δίκαιο που το διέπει από εποπτική αρχή η οποία έχει συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το οποίο έχει δημιουργήσει συνδέσμους με τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. και έχει συνάψει τις σχετικές συμφωνίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
(β) Πιστωτικό ίδρυμα που δικαιούται να παρέχει την υπηρεσία της φύλαξης και διακίνησης τίτλων και λειτουργεί ως θεματοφύλακας του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. κατά την έννοια του άρθρου 5 του ν.3756/2009.

22. Ως Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) νοείται το μηχανογραφικό - λειτουργικό σύστημα καταχώρισης και παρακολούθησης σε λογιστική μορφή κινητών αξιών, παρακολούθησης των επ’ αυτών μεταβολών, το οποίο έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται η Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Εκκαθάρισης, Διακανονισμού & Καταχώρησης (Ε.Χ.Α.Ε.). Οι εγγραφές στο Σ.Α.Τ. θεωρούνται εγγραφές στο αρχείο της Ε.Χ.Α.Ε. Όπου στον παρόντα Κανονισμό προβλέπεται ο όρος Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. νοείται η Ε.Χ.Α.Ε.

23. Ως Σύστημα Παρακολούθησης νοείται το Σύστημα Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Tίτλων με Λογιστική Μορφή, που έχει συσταθεί με το άρθρο 5 του Ν. 2198/1994 και του οποίου διαχειριστής είναι η Τράπεζα της Ελλάδος.

24. Ως Σύνθετα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα (Σ.Χ.Π) νοούνται οι κινητές αξίες που ορίζονται ως τέτοιες με την προβλεπόμενη στην περίπτωση (ζ) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3371/2005 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

25. Ως «Τ» νοείται η ημέρα κατάρτισης συναλλαγής σε Αγορά. Οι ημέρες Τ+1, Τ+2 και Τ+3 αντιστοιχούν στην πρώτη, δεύτερη και Τρίτη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα κατάρτισης της συναλλαγής.

26. Ως Φορείς νοούνται οι φορείς του Συστήματος Παρακολούθησης κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 2198/1994, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του (ΠΔΤΕ υπ΄ αριθμ. 314A/30-05-1995, όπως κάθε φορά ισχύει).

27. Χειριστής είναι πρόσωπο από τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α) έως δ), το οποίο δικαιούται να κινεί Λογαριασμό Χειριστή σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό και διαθέτει τα κατάλληλα τεχνολογικά και λειτουργικά μέσα που απαιτούνται για την διασύνδεση και επικοινωνία του με το Σ.Α.Τ.
(α) Μέλος
(β) Θεματοφύλακας
(γ) Αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών το οποίο εποπτεύεται σύμφωνα με το δίκαιο που το διέπει από εποπτική αρχή η οποία έχει συνάψει πρωτόκολλο συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το οποίο έχει δημιουργήσει συνδέσμους με τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. και έχει συνάψει τις σχετικές συμφωνίες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό. Το αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο αξιών πρέπει να πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του ως Χειριστής του Σ.Α.Τ.
(δ) η Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών Εκκαθάρισης, Διακανονισμού και Καταχώρησης (Ε.Χ.Α.Ε.), η οποία θεωρείται Χειριστής αποκλειστικά και μόνο για τις ενέργειες που ρητά προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό και στον Κανονισμό Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή.

28. Γενικός Χειριστής είναι ο Χειριστής ο οποίος δικαιούται να δίνει Εντολές Διακανονισμού στον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. για τη μεταφορά αξιών μεταξύ διαφορετικών μερίδων σύμφωνα με τον Κανονισμό Εκκαθάρισης και Διακανονισμού Συναλλαγών επί Κινητών Αξιών σε Λογιστική Μορφή. Δικαίωμα εισαγωγής στο Σ.Α.Τ. Εντολών Διακανονισμού σύμφωνα με τα ανωτέρω έχουν:
(α) ο Χειριστής της περίπτωσης α) ή β) της παρ. 27, εφόσον έχει εποπτικά ίδια κεφάλαια τουλάχιστον είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ
(β) ο Χειριστής της περίπτωσης γ) της παρ. 27

29. Ως ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων νοείται η ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στα αρχεία του Σ.Α.Τ. επενδυτής προκειμένου να είναι δικαιούχος της εταιρικής πράξης, όπως αυτή η ημερομηνία ανακοινώνεται από την Εκδότρια, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (record date).».

Άρθρο 2
Στο άρθρο 2 του Κανονισμού οι παράγραφοι 1,3 και 5 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

1. Οι άυλες αξίες που εισάγονται ή εντάσσονται προς διαπραγμάτευση σε Αγορά ή είναι εισηγμένες ή ενταγμένες προς διαπραγμάτευση σε Αγορά καταχωρούνται υποχρεωτικώς στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.). Επίσης, στο Σ.Α.Τ. δύνανται να τηρούνται και παρακολουθούνται με λογιστικές εγγραφές αλλοδαπές κινητές αξίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 1-6 του ν.3756/2009. Η καταχώρηση, τήρηση και παρακολούθηση με λογιστικές εγγραφές των κινητών αξιών στο Σ.Α.Τ. γίνεται με τη δημιουργία Μερίδων και Λογαριασμών σε αυτό.
………………………………………………………………………………………………………………………

3. Ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. έχει την υποχρέωση ορθής καταχώρησης των χορηγηθέντων σε αυτόν στοιχείων. Ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. έχει την υποχρέωση να ελέγχει ότι ο αριθμός των αξιών κάθε έκδοσης, εφόσον αυτή έχει στο σύνολό της καταχωρηθεί στο ΣΑΤ, ταυτίζεται με τον αριθμό των άυλων τίτλων που έχουν καταχωρηθεί στα αρχεία του. Στην περίπτωση αλλοδαπών κινητών αξιών, ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. οφείλει κάθε χρονική στιγμή να διασφαλίζει ότι ο αριθμός των αξιών που τηρούνται και παρακολουθούνται με λογιστικές εγγραφές στα αρχεία του Σ.Α.Τ. ισούται με τον αριθμό των αξιών που ο διαχειριστής του ΣΑΤ τηρεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό τρίτων δικαιούχων σε συγκεντρωτικούς λογαριασμούς σε Πάροχο.
………………………………………………………………………………………………………………………
5. Ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του τον Κανονισμό Λειτουργίας του Σ.Α.Τ. καθώς και τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. με τις οποίες ορίζονται τα δικαιώματα του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. για την αποϋλοποίηση ή ακινητοποίηση κινητών αξιών, την έκδοση πιστοποιητικών κατάθεσης, την καταχώριση στα αρχεία του Σ.Α.Τ. των άυλων αξιών, την καταχώριση των πάσης φύσης μεταβολών επί των άυλων αξιών για οποιαδήποτε αιτία, την παρακολούθηση κινητών αξιών με λογιστικές εγγραφές, την μεταφορά αξιών, τη διενέργεια αντίστοιχων λογιστικών εγγραφών επί παρακολουθούμενων αξιών, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων καταχώρησης πράξεων διακανονισμού αξιών, την παροχή πληροφοριών, τη γνωστοποίηση στοιχείων σε εκδότριες, Χειριστές, επενδυτές και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο φορέα, που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δικαιούται να λάβει πληροφορίες για τις καταχωρήσεις και λογιστικές εγγραφές στο ΣΑΤ., την έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων και την παροχή πάσης φύσεως υπηρεσιών. Ο Διαχειριστής του ΣΑΤ γνωστοποιεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χωρίς υπαίτια βραδύτητα τις αποφάσεις του με τις οποίες ορίζονται διαδικαστικοί ή τεχνικοί φύσεως όροι για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού. ».

Άρθρο 3
Το άρθρο 3 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 3
Προσδιορισμός Μερίδων και Λογαριασμών

1. Στο Σ.Α.Τ. δημιουργούνται Μερίδες Επενδυτή, Εκδότριας, Μέλους, Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή, Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων, Ειδικού Διαπραγματευτή Μεριδίων Δ.Α.Κ., Ειδικού Διαπραγματευτή Σ.Χ.Π, Παρόχου και Διαχειριστή Σ.Α.Τ. Σε καθεμιά από τις παραπάνω μερίδες τηρούνται οι παρακάτω Λογαριασμοί μέσω των οποίων γίνεται η κίνηση των αξιών και η παρακολούθησή τους με λογιστικές εγγραφές:
α. Στη Μερίδα Επενδυτή τηρείται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός. Κατ’ εξαίρεση στην περίπτωση μη εμφανισθέντος μετόχου σύμφωνα με το άρθρο 56 στη Μερίδα Επενδυτή τηρείται μόνο Ειδικός Λογαριασμός.
β. Στη Μερίδα Εκδότριας τηρούνται Λογαριασμός Αξιών, Ειδικός Λογαριασμός και Μεταβατικός Λογαριασμός.
γ. Στη Μερίδα Μέλους τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός.
δ. Στη Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός.
ε. Στη Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός.
στ. Στη Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Δ.Α.Κ. τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός.
ζ. Στη Μερίδα Ειδικού Διαπραγματευτή Σ.Χ.Π. τηρούνται Λογαριασμός Αξιών και Ειδικός Λογαριασμός.
η. Στη Μερίδα Παρόχου τηρείται Τεχνικός Λογαριασμός.
θ. Στη Μερίδα του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. τηρούνται Τεχνικός Λογαριασμός και Μεταβατικός Λογαριασμός .

2. Κάθε Λογαριασμός Αξιών περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους Λογαριασμούς Χειριστών. Κάθε Λογαριασμός Χειριστή αφορά συγκεκριμένο Χειριστή, ο οποίος μπορεί να τον κινεί.

3. Στο Σ.Α.Τ. τηρούνται τεχνικοί λογαριασμοί στους οποίους δεν καταχωρούνται αξίες αλλά απεικονίζονται χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα σε αξίες ή/και χρήματα για τους σκοπούς της ορθής λογιστικής παρακολούθησης των καταχωρήσεων και των κινήσεων στο Σ.Α.Τ. Ο Τεχνικός Λογαριασμός της Μερίδας Παρόχου και της Μερίδας του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. συνιστά τεχνικό λογαριασμό κατά την έννοια που αποδίδεται σε αυτόν σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.»

Άρθρο 4
Μετά το άρθρο 3 του Κανονισμού προστίθεται άρθρο 3α ως ακολούθως:

« Άρθρο 3α
Προσδιορισμός Χρηματικών Λογαριασμών

1. Κάθε Χειριστής υποχρεούται να τηρεί σε πιστωτικό ίδρυμα, που καλείται Τράπεζα Χρηματικού Διακανονισμού και ορίζεται από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ., χρηματικούς λογαριασμούς, για το χρηματικό διακανονισμό οι οποίοι διακρίνονται σε κατηγορίες με βάση τα προβλεπόμενα στις σχετικές αποφάσεις του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. και χρησιμοποιούνται για τον διακανονισμό των προκυπτουσών από την εκκαθάριση χρηματικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων του Χειριστή. Απεικόνιση των εν λόγω Λογαριασμών εμφανίζεται και στο Σ.Α.Τ. και παρουσιάζει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι Λογαριασμοί καθώς και το χρεωστικό ή πιστωτικό χρηματικό υπόλοιπο, το οποίο είτε οφείλει να καταβάλλει, είτε εισπράττει ο Χειριστής από αυτούς.

2. Κάθε Χειριστής οφείλει να γνωστοποιεί στο Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. τους αριθμούς των Λογαριασμών Χρηματικού Διακανονισμού, μέσω των οποίων θα εκπληρώνει τις χρηματικές υποχρεώσεις του προς το διακανονισμό, ως και σε σχέση με την καταβολή των δικαιωμάτων υπέρ του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ., ή τρίτων για τους οποίους ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ., έχει ορισθεί αρμόδιος προς είσπραξη.

3. Κάθε Χειριστής που έχει συνάψει με το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. συμφωνία για την παροχή από τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. υπηρεσιών καταχώρησης αλλοδαπών αξιών σε Λογαριασμούς αξιών στο Σ.Α.Τ., υποχρεούται να τηρεί στα πιστωτικά ιδρύματα που ορίζονται από τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. χρηματικούς λογαριασμούς σε αλλοδαπά νομίσματα που χρησιμοποιούνται για την καταβολή και είσπραξη μέσω αυτών των πάσης φύσεως οφειλόμενων ή εισπραττόμενων σε αλλοδαπό νόμισμα ποσών.».

Άρθρο 5
Μετά τα στοιχεία α.αα.ix. και α.ββ.xi της παρ.2 του άρθρου 4 προστίθενται στοιχεία x. και xii. αντοιστοίχως ως εξής:

«Η ένδειξη τυχόν ειδικών κατηγοριών στις οποίες εντάσσεται η μερίδα, οι οποίες εκάστοτε καθορίζονται και εξειδικεύονται από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.»

Άρθρο 6
Οι παράγραφοι 1,2 και 4 του άρθρου 8 του Κανονισμού αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 8
Μερίδα Εκδότριας

1. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. δημιουργεί Μερίδα Εκδότριας για κάθε εταιρεία της οποίας οι αξίες είναι εισηγμένες σε Αγορά καθώς και για κάθε εταιρεία της οποίας οι αξίες πρόκειται να εισαχθούν σε Αγορά, εφόσον αυτή του έχει κοινοποιήσει την έγκριση του ενημερωτικού της δελτίου από την Ε.Κ.. ή το πληροφοριακό της έγγραφο από το Διαχειριστή Αγοράς, κατά περίπτωση.

2. Οι Εκδότριες οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. για τυχόν μεταβολή των στοιχείων των Μερίδων τους και για οποιοδήποτε Εταιρικό Γεγονός.

……………………………………………………………………………………………………………………….

4. Τα στοιχεία της προηγούμενης παραγράφου γνωστοποιούνται στο Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. από το Χ.Α. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. εκδίδει σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 57 του ν.2396/1996 τον μοναδικό διεθνή Κωδικό Αξίας (ISIN) για την αξία ή το δικαίωμα αυτό σύμφωνα με τις παραπάνω γνωστοποιήσεις.»

Άρθρο 7
Μετά το άρθρο 10 του Κανονισμού προστίθεται άρθρο 10α ως ακολούθως:

« Άρθρο 10α
Μερίδα Παρόχου και Μερίδα Διαχειριστή Σ.Α.Τ.

1. Για κάθε Πάροχο τηρείται στο Σ.Α.Τ. υποχρεωτικώς Μερίδα Παρόχου η οποία δημιουργείται από τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. Η Μερίδα Παρόχου τηρείται ανεξαρτήτως των τυχόν άλλων Μερίδων που ο Πάροχος μπορεί να τηρεί ως επενδυτής ή Ειδικός Διαπραγματευτής σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. Ο Πάροχος δικαιούται να τηρεί μία και μόνο Μερίδα Παρόχου. Για τη δημιουργία Μερίδας Παρόχου απαιτούνται να έχουν προσκομισθεί στον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 4. Ως προς τη Μερίδα Παρόχου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3756/2009.

2. Στη Μερίδα Παρόχου τηρούνται ένας ή περισσότεροι Τεχνικοί Λογαριασμοί που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την παρακολούθηση και συμφωνία των κινήσεων που πραγματοποιούνται, και των αντιστοίχων υπολοίπων, στους συγκεντρωτικούς λογαριασμούς τους οποίους τηρεί ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. στον Πάροχο σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 του ν. 3576/2009. Σε κάθε συγκεντρωτικό λογαριασμό που τηρεί ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. στον Πάροχο αντιστοιχεί ένας και μόνον Τεχνικός Λογαριασμός και αντίστροφα.

3. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. τηρεί μία και μόνο Μερίδα Διαχειριστή Σ.Α.Τ. στο πλαίσιο της λογιστικής παρακολούθησης αλλοδαπών κινητών αξιών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3756/2009 και κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό.

4. Στη Μερίδα Διαχειριστή Σ.Α.Τ. τηρείται ένας και μόνο Τεχνικός Λογαριασμός που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παρακολούθηση και συμφωνία των καταχωρήσεων που διενεργούνται στους λογαριασμούς αξιών που τηρούνται επ’ ονόματι ενός εκάστου δικαιούχου στο Σ.Α.Τ.

5. Στο Μεταβατικό Λογαριασμό της Μερίδας Διαχειριστή Σ.Α.Τ. διενεργούνται από τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. αποκλειστικά προσωρινές εγγραφές που αφορούν αλλοδαπές κινητές αξίες για όσο χρονικό διάστημα εκκρεμεί η διανομή τους στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων τους συνεπεία των εταιρικών πράξεων των άρθρων 98 και 99 του παρόντος Κανονισμού. Οι ως άνω προσωρινές εγγραφές στον Μεταβατικό Λογαριασμό Διαχειριστή Σ.Α.Τ. διαγράφονται με τη διενέργεια αντιστοίχων εγγραφών ή διαγραφών στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων των σχετικών αξιών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 98 και των παρ. 6 και 11 του άρθρου 99 του παρόντος Κανονισμού.

6. Οι Λογαριασμοί της Μερίδας Παρόχου και της Μερίδας Διαχειριστή Σ.Α.Τ. τελούν υπό την αποκλειστική διαχείριση του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

Άρθρο 8
Η παρ. 2 του άρθρου 17 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι Μερίδες Εκδότριας, Μέλους, Ειδικού Διαπραγματευτή, Παρόχου και Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ενεργοποιούνται από τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. αμέσως μετά τη δημιουργία τους.».

Άρθρο 9
Η παρ. 2 του άρθρου 20 του Κανονισμού διαγράφεται.

Άρθρο 10
Η παρ. 1 του  άρθρου 21 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι μεταφορές αξιών μεταξύ διαφορετικών μερίδων πραγματοποιούνται από το διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ως εξής:
(α) Αυτόματα, λόγω διακανονισμού συναλλαγών , οι οποίες καταρτίζονται σε Αγορά, από σύστημα κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού του άρθρου 72 του ν. 3606/2007
(β) Κατόπιν εντολής εκδοτριών λόγω επέλευσης εταιρικών γεγονότων ή για λόγους διόρθωσης εσφαλμένων καταχωρήσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 36 του παρόντος Κανονισμού.
(γ) Κατόπιν εντολής επενδυτών.
(δ) Κατόπιν εντολής Χειριστών για τη μεταφορά αξιών μεταξύ των μερίδων που ο Χειριστής διατηρεί στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, καθώς και μεταξύ της μερίδας που το Μέλος τηρεί ως επενδυτής και εκείνης που τηρεί ως μέλος.
(ε) Κατόπιν εντολής Γενικών Χειριστών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό εκκαθάρισης και διακανονισμού της Ε.Χ.Α.Ε..
(στ) Κατόπιν εντολής Χειριστών για το διακανονισμό συναλλαγών επί αλλοδαπών αξιών που διαβιβάζεται σε Πάροχο μέσω του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. και εκτελείται εκτός του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 91 του παρόντος Κανονισμού
(ζ) Κατόπιν εντολής Χειριστών για το διακανονισμό συναλλαγών επί αλλοδαπών αξιών που εκτελείται στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό εκκαθάρισης και διακανονισμού της Ε.Χ.Α.Ε.
(η) Κατόπιν εντολής Γενικού Χειριστή για τη μεταφορά κινητών αξιών του ιδίου δικαιούχου λόγω αλλαγής θεματοφύλακα (reregistration).»

Άρθρο 11
Το άρθρο 23 του Κανονισμού αντικαθίσταται ως εξής:

« Άρθρο 23
Ενημέρωση Επενδυτή
Ο Επενδυτής μπορεί να πληροφορηθεί τις καταχωρήσεις, λογιστικές εγγραφές και κινήσεις που έγιναν στους Λογαριασμούς του ως εξής:
α. Από τον αντίστοιχο Χειριστή, για καταχωρήσεις, λογιστικές εγγραφές και κινήσεις σε Λογαριασμό Χειριστή.
β. Από τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ., για καταχωρήσεις, λογιστικές εγγραφές και κινήσεις είτε στον Ειδικό Λογαριασμό είτε στο Λογαριασμό Αξιών του. Τις πληροφορίες αυτές δύναται να λάβει απευθείας, είτε μέσω τρίτου προσώπου συμβεβλημένου με τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.».

Άρθρο 12
Μετά το Μέρος Θ' του Κανονισμού προστίθενται Μέρη Ι' και ΙΑ' ως ακολούθως:

"Μέρος Ι'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΤΟ Σ.Α.Τ. ΣΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

Άρθρο 86
Κινητές αξίες που έχουν καταχωρηθεί σε αλλοδαπά Κεντρικά Αποθετήρια Αξιών καταχωρούνται και παρακολουθούνται με λογιστικές εγγραφές στο Σ.Α.Τ., και στους Λογαριασμούς Αξιών που τηρούνται σε αυτό κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα Κανονισμό σύμφωνα με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 87 έως 101 του παρόντος Μέρους. Για τις ανάγκες του παρόντος, ως αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών νοείται εκείνο στο οποίο έχουν αποϋλοποιηθεί ή ακινητοποιηθεί οι αλλοδαπές κινητές αξίες που καταχωρούνται και παρακολουθούνται με λογιστικές εγγραφές στο Σ.Α.Τ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ, ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ Σ.Α.Τ.

Άρθρο 87
Τήρηση συγκεντρωτικών λογαριασμών επ’ ονόματι του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. σε Πάροχο

1. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. δύναται να τηρεί επ’ ονόματί του, αλλά για λογαριασμό τρίτων εγγεγραμμένων στο Σ.Α.Τ. δικαιούχων, έναν ή και περισσότερους συγκεντρωτικούς λογαριασμούς επί αλλοδαπών κινητών αξιών σε Πάροχο κατά την έννοια του παρόντος, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 του ν. 3756/2009 και τις διατάξεις του παρόντος Μέρους..

2. Η τήρηση των σχετικών αξιών μπορεί να διενεργείται με έναν από τους παρακάτω περιοριστικά προβλεπόμενους τρόπους:
α) Με την απόκτηση από τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. της ιδιότητας του μέλους ή συμμετέχοντος στο αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο δίκαιο που το διέπει, και της απευθείας τηρήσεως ενός ή περισσοτέρων συγκεντρωτικών λογαριασμών επ’ ονόματι του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. στο αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών ,
β) Με την τήρηση ενός ή περισσοτέρων συγκεντρωτικών λογαριασμών επ’ ονόματι του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. στο αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο μέσω Παρόχου που είναι μέλος ή συμμετέχων στο αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και λειτουργεί ως θεματοφύλακας του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. και,
γ) Με την τήρηση ενός ή περισσοτέρων συγκεντρωτικών λογαριασμών επ’ ονόματι του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. σε πιστωτικό ίδρυμα που έχει πρόσβαση άμεσα ή έμμεσα στο αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και ενεργεί ως θεματοφύλακας του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

3. Η τήρηση επ’ ονόματι του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. των συγκεντρωτικών λογαριασμών και η κίνησή τους μπορεί να επιτυγχάνεται και να εξυπηρετείται μέσω ηλεκτρονικών συνδέσμων που αναπτύσσονται μεταξύ του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. και του Παρόχου.

4. Με συμφωνίες που συνάπτει ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. με τους Παρόχους καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες συμμετοχής και πρόσβασης του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. στον Πάροχο και τήρησης συγκεντρωτικών λογαριασμών σε αυτόν, οι όροι λειτουργίας των συγκεντρωτικών λογαριασμών οι διαδικασίες που διέπουν τους συνδέσμους που ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. αναπτύσσει καθώς και το είδος και η έκταση των υπηρεσιών οι οποίες παρέχονται στον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. από τον Πάροχο, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που εξυπηρετούν την άσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων των επενδυτών που τηρούν στο Σ.Α.Τ. Λογαριασμούς Αξιών στους οποίους παρακολουθούνται με λογιστική μορφή αλλοδαπές κινητές αξίες.

5. Στις συμφωνίες που συνάπτει ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. με τον Πάροχο και γνωστοποιούνται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3756/2009, μεταξύ άλλων, καθορίζονται ενδεικτικά τα θέματα:
α) Υποκείμενων στην συμφωνία κινητών αξιών
β) Ανοίγματος και τήρησης των συγκεντρωτικών λογαριασμών κινητών αξιών
γ) Διαδικασίας και όρων λειτουργίας των συγκεντρωτικών λογαριασμών κινητών αξιών
δ) Ανοίγματος και τήρησης χρηματικών λογαριασμών
ε) Διαδικασίας και όρων λειτουργίας χρηματικών λογαριασμών
στ) Παρεχόμενων υπηρεσιών
ζ) Μεθοδολογίας και διαδικασίας διαβιβάσεως εντολών μεταφοράς κινητών αξιών
η) Διαδικασίας διαχωρισμού περιουσιακών στοιχείων
θ) Αποζημιώσεων
ι) Προσβασιμότητας

6. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. εκδίδει τα σχετικά Λειτουργικά Εγχειρίδια με τα οποία εξειδικεύονται οι λειτουργικές λεπτομέρειες του συνδέσμου και η διαδικασία εκτέλεσης των εκάστοτε διαδικασιών στο πλαίσιο της άνω συμφωνίας.

Άρθρο 88
Καταχώρηση αλλοδαπών κινητών αξιών σε συγκεντρωτικούς λογαριασμούς του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

1. Η καταχώρηση αλλοδαπών κινητών αξιών στους συγκεντρωτικούς λογαριασμούς που τηρεί ο Διαχειριστής του Σ.A.Τ. επ’ ονόματι των δικαιούχων τους στον Πάροχο διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους κανόνες καταχώρησης του αλλοδαπού Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών.

2. Για την παρακολούθηση των αξιών στο Σ.Α.Τ. με λογιστικές εγγραφές, εφαρμόζεται η διαδικασία των άρθρων 89 έως 101 του παρόντος Μέρους.

Άρθρο 89
Λογιστική παρακολούθηση στο Σ.Α.Τ. αλλοδαπών κινητών αξιών

1. Η λογιστική παρακολούθηση στο Σ.Α.Τ. των δικαιούχων αλλοδαπών κινητών αξιών γίνεται μέσω της καταχωρήσεως των αξιών τους στους σχετικούς Λογαριασμούς Αξιών που τηρούνται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό στο Σ.Α.Τ. επ’ ονόματι ενός εκάστου εξ αυτών.

2. Μεταβολές των υπολοίπων των λογαριασμών που τηρούνται επ’ ονόματι ενός εκάστου δικαιούχου κινητών αξιών αλλοδαπών αξιών διενεργούνται:
α) Κατόπιν σχετικών εντολών των δικαιούχων απευθείας ή μέσω των Χειριστών των Λογαριασμών Αξιών τους
β) Λόγω επέλευσης εταιρικών γεγονότων κατόπιν γνωστοποίησης του εταιρικού γεγονότος σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του παρόντος Κανονισμού
γ) Λόγω διακανονισμού συναλλαγών από σύστημα κεντρικού αντισυμβαλλομένου, εκκαθάρισης και διακανονισμού του άρθρου 72 του ν. 3606/2007.
δ) Για λόγους διόρθωσης εσφαλμένων καταχωρήσεων σε Λογαριασμό Αξιών μερίδας επενδυτή, κατόπιν αιτήματος του Παρόχου. Διόρθωση δεν επιτρέπεται αν οι εσφαλμένα καταχωρηθείσες αξίες έχουν ήδη μεταβιβασθεί περαιτέρω σε τρίτον ή έχει λάβει χώρα οποιαδήποτε άλλη εμπράγματη δικαιοπραξία επί αυτών, όπως η σύσταση βάρους και δουλείας. Η διόρθωση ενεργεί έναντι του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. μόνο για το μέλλον και δεν δύναται να έχει αναδρομικά αποτελέσματα στους Λογαριασμούς των δικαιούχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

Άρθρο 90
Διαδικασία μεταβολής υπολοίπων Λογαριασμών Αξιών επί αλλοδαπών κινητών αξιών βάσει Εντολών Διακανονισμού

1. Η μεταβολή των υπολοίπων Λογαριασμών Αξιών κατόπιν σχετικών εντολών των δικαιούχων μέσω των Χειριστών των Λογαριασμών Αξιών τους διενεργείται βάσει Εντολών Διακανονισμού.

2. Δικαίωμα εισαγωγής εντολών διακανονισμού επί αλλοδαπών κινητών αξιών έχουν οι Χειριστές του Σ.Α.Τ.

3. Για την μεταβολή των υπολοίπων των Λογαριασμών Αξιών που διενεργείται κατόπιν εντολής Χειριστή για το διακανονισμό συναλλαγών επί αλλοδαπών αξιών που εκτελείται στο Σ.Α.Τ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους 7 της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού εκκαθάρισης και διακανονισμού της Ε.Χ.Α.Ε.

4. Για την μεταβολή των υπολοίπων των Λογαριασμών αξιών που διενεργείται κατόπιν εντολής Χειριστή για το διακανονισμό συναλλαγών επί αλλοδαπών αξιών που διαβιβάζεται σε Πάροχο μέσω του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. και εκτελείται εκτός του Σ.Α.Τ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 91 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 91
Διαδικασία μεταβολής υπολοίπων Λογαριασμών Αξιών επί αλλοδαπών κινητών αξιών βάσει Εντολών Διακανονισμού που διαβιβάζονται προς εκτέλεση σε Πάροχο και εκτελούνται εκτός του Σ.Α.Τ.

1. Η εισαγωγή Εντολών Διακανονισμού, περιλαμβανομένου και κάθε σχετικού όρου ή στοιχείου ή εντολής που αφορά στη λειτουργία τους κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν Μέρος, γίνεται δεκτή στο Σ.Α.Τ., εφόσον λάβει χώρα εντός του ωραρίου εισαγωγής τους.

2. Ως προς τους όρους αποδοχής Εντολής Διακανονισμού, το περιεχόμενο, τη μορφή και τον τρόπο διαβίβασης των Εντολών Διακανονισμού, τις συνέπειες σε περίπτωση μη πλήρωσης των όρων διακανονισμού τους, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τους ειδικότερους όρους διακανονισμού με την εφαρμογή των μεθόδων «παράδοση με την πληρωμή» και «παράδοση χωρίς πληρωμή», τους τυχόν ειδικότερους τεχνικούς όρους ως προς τη διενέργεια δεσμεύσεων ή προσωρινών εγγραφών δέσμευσης ή διενέργειας λογιστικής εγγραφής επί αλλοδαπών κινητών αξιών, τη διευθέτηση του διακανονισμού σε περίπτωση μερικής επάρκειας ή ανεπάρκειας αλλοδαπών κινητών αξιών ή χρηματικών διαθεσίμων για την ολοκλήρωση του διακανονισμού, την τροποποίηση ή την ακύρωση Εντολής Διακανονισμού, τους κύκλους των Εντολών Διακανονισμού, τους κύκλους και το προγραμματισμένο ωράριο λειτουργίας του Σ.Α.Τ. για την εκτέλεση Εντολών Διακανονισμού, τις περιπτώσεις και τον τρόπο ενημέρωσης των Χειριστών μέσω του Σ.Α.Τ. για την εκτέλεση στο Σ.Α.Τ. των διαβιβαζόμενων από αυτούς Εντολών Διακανονισμού εφαρμόζονται οι διατάξεις του Μέρους 7 της Ενότητας ΙΙ του Κανονισμού εκκαθάρισης και διακανονισμού της Ε.Χ.Α.Ε. σε συνάρτηση με τους ειδικότερους κανόνες, όρους, περιορισμούς και χρονικά όρια που προσδιορίζονται από τον Πάροχο ή το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. και επιβάλλονται από τους κανόνες καταχώρησης που ισχύουν στο Αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών στο οποίο είναι καταχωρημένη η αλλοδαπή κινητή αξία.

3. Οι Εντολές Διακανονισμού ελέγχονται από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ως προς την πλήρωση των προβλεπομένων στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου όρων και, εφόσον έχει διασφαλιστεί η εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων από το Χειριστή υποχρεώσεων παράδοσης αξιών ή χρημάτων, διαβιβάζονται από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ προς εκτέλεση στον Πάροχο.

4. Ο Πάροχος εκτελεί τις Εντολές Διακανονισμού που του διαβιβάστηκαν κατά τα ανωτέρω και προβαίνει στην παράδοση αξιών ή χρημάτων στους αντίστοιχους συγκεντρωτικούς λογαριασμούς που τηρεί ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. ενημερώνοντας σχετικά τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

5. Με την λήψη ενημέρωσης από τον Πάροχο, ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. προβαίνει στην παράδοση αξιών στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων τους και την πληρωμή των χρηματικών ποσών στους λογαριασμούς χρηματικού διακανονισμού των Χειριστών, σύμφωνα με τις Εντολές Διακανονισμού που έχουν διαβιβαστεί από τους Χειριστές σύμφωνα με τα οριζόμενα τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Σ.Α.Τ.

Άρθρο 92
Γεγονότα που αφορούν την Εκδότρια

1. Γεγονότα που αφορούν την Εκδότρια αλλοδαπών κινητών αξιών και επηρεάζουν τις καταχωρήσεις στο Σ.A.T. είναι ιδίως η τροποποίηση του καταστατικού της, η αύξηση ή η μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου, η σύγκληση γενικής συνέλευσης, η διανομή κερδών και άλλα παρόμοια γεγονότα, τα οποία λαμβάνουν χώρα με πρωτοβουλία της εταιρείας (εταιρικά γεγονότα).

2. Στις περιπτώσεις που λαμβάνουν χώρα εταιρικά γεγονότα, ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. έχει υποχρέωση να προβεί στις αναγκαίες μεταβολές των καταχωρημένων στο Σ.Α.Τ. στοιχείων. Συγκεκριμένα, αν το γεγονός έχει ως συνέπεια την απλή μεταβολή των καταχωρημένων στο Σ.Α.Τ. στοιχείων, ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. προβαίνει στην απλή ενημέρωση, τροποποίηση, συμπλήρωση ή άλλη μεταβολή των στοιχείων αυτών. Αν το γεγονός έχει ως συνέπεια τη δημιουργία νέων καταχωρήσεων επί κινητών αξιών ή δικαιωμάτων, ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. προβαίνει στις αναγκαίες μεταβολές των υπολοίπων των Λογαριασμών. Αν τέλος πρόκειται για γεγονός που απαιτεί δέσμευση των αξιών, που παρακολουθούνται με λογιστικές εγγραφές στο Σ.Α.Τ., ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. προβαίνει στις απαιτούμενες εγγραφές δέσμευσης.

Άρθρο 93
Γνωστοποίηση εταιρικών γεγονότων στον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

1. Για τη διενέργεια από τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. οποιασδήποτε από τις αναφερόμενες στο άρθρο 92 του παρόντος μεταβολές λόγω εταιρικού γεγονότος απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση του εταιρικού γεγονότος από τον Πάροχο ή, εάν οι σχετικές αξίες είναι εισηγμένες σε Αγορά, και από το Διαχειριστή Αγοράς.

2. Η γνωστοποίηση πρέπει να περιέχει πλήρη και ακριβή στοιχεία του εταιρικού γεγονότος, αναλυτική περιγραφή των σταδίων εκτέλεσής του και το χρονοδιάγραμμα μέσα στο οποίο θα συντελεστούν οι επιμέρους ενέργειες από πλευράς Παρόχου, καθώς και το χρόνο έναρξης ισχύος των μεταβολών που επιφέρει το εταιρικό γεγονός.

3. Η γνωστοποίηση από τον Πάροχο πρέπει να περιέλθει άμεσα στον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

4. Ο Πάροχος φέρει την πλήρη ευθύνη για την εμπρόθεσμη, πλήρη και ακριβή γνωστοποίηση στον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. εταιρικών γεγονότων.

Άρθρο 94
Ενημέρωση και λοιπές τροποποιήσεις των καταχωρημένων στο Σ.Α.Τ. στοιχείων

Σε περίπτωση κατά την οποία εταιρικά γεγονότα έχουν ως συνέπεια τη μεταβολή κάποιου από τα στοιχεία των Μερίδων και Λογαριασμών των δικαιούχων των αλλοδαπών κινητών αξιών, ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ., προβαίνει στην αντίστοιχη καταχώρηση της μεταβολής στους Λογαριασμούς των δικαιούχων των αλλοδαπών κινητών αξιών μόνο μετά από την καταχώρηση της μεταβολής των στοιχείων στους συγκεντρωτικούς λογαριασμούς που τηρεί στον Πάροχο.

Άρθρο 95
Διαδικασία μεταβολής των υπολοίπων των Λογαριασμών των δικαιούχων αλλοδαπών κινητών αξιών

1. Σε περίπτωση που το εταιρικό γεγονός έχει ως αποτέλεσμα την διενέργεια νέων λογιστικών εγγραφών επί νέων αλλοδαπών αξιών ή δικαιωμάτων που παρακολουθούνται με λογιστικές εγγραφές στο Σ.Α.Τ., ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ., μετά από τη σχετική γνωστοποίηση του εταιρικού γεγονότος από τον Πάροχο και υπό την προϋπόθεση ότι οι νέες αλλοδαπές αξίες ή δικαιώματα έχουν καταχωρηθεί στους συγκεντρωτικούς λογαριασμούς που τηρεί στον Πάροχο προβαίνει στην αντίστοιχη καταχώρηση της μεταβολής του στοιχείου στον Τεχνικό Λογαριασμό Παρόχου που αντιστοιχεί στους συγκεντρωτικούς λογαριασμούς ως και στον Μεταβατικό Λογαριασμό Διαχειριστή Σ.Α.Τ.

2. Στη συνέχεια, διενεργούνται οι εγγραφές σε Λογαριασμό Αξιών του δικαιούχου με αντίστοιχες διαγραφές στο Μεταβατικό Λογαριασμό Διαχειριστή Σ.Α.Τ. Η διαδικασία λογιστικής εγγραφής επί των νέων αλλοδαπών αξιών εξαρτάται, κατά τις διακρίσεις των επόμενων άρθρων, από το αν η λογιστική εγγραφή επί νέων αλλοδαπών αξιών επιφέρει ή όχι και μεταβολή του αριθμού των καταχωρημένων στο Σ.Α.Τ. αλλοδαπών αξιών και των δικαιούχων.

Άρθρο 96
Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων αλλοδαπών κινητών αξιών

Το Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων αλλοδαπών κινητών αξιών δημιουργείται από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. κάθε φορά που για την εκτέλεση εταιρικής πράξης απαιτείται η καταγραφή των δικαιούχων και τα δικαιωμάτων που τους αναλογούν, όπως ενδεικτικά στις περιπτώσεις:
α. Διανομής νέων αλλοδαπών αξιών.
β. Κλασματικών υπολοίπων αξιών.
γ. Δικαιωμάτων προτίμησης.
δ. Μερίσματος και λοιπών χρηματικών καταβολών.

Άρθρο 97
Αντικατάσταση λογιστικών εγγραφών επί αλλοδαπών αξιών (χωρίς μεταβολή του αριθμού των ήδη εγγεγραμμένων αξιών)

Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με απόφαση της Εκδότριας αλλοδαπών κινητών αξιών πρέπει να διενεργηθούν λογιστικές εγγραφές στο Σ.Α.Τ. για την αντικατάσταση εγγραφών που έχουν ήδη διενεργηθεί επί αλλοδαπών κινητών αξιών, ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. μεταβάλλει τα καταχωρημένα στοιχεία κατά τη διαδικασία του άρθρου 95 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 98
Λογιστικές εγγραφές επί αλλοδαπών αξιών σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού τους χωρίς μεταβολή των προσώπων των δικαιούχων

1. Αν η διενέργεια νέων λογιστικών εγγραφών επί αλλοδαπών αξιών επιφέρει μεταβολή του αριθμού τους, χωρίς να μεταβάλλονται οι δικαιούχοι τους οι οποίοι είναι καταχωρημένοι στο Σ.Α.Τ., η μεταβολή των υπολοίπων των Λογαριασμών στο Σ.Α.Τ. γίνεται κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

2. Ο Πάροχος παρέχει στο Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. πλήρη, ακριβή και αναλυτική περιγραφή των σταδίων εκτέλεσης και του χρονοδιαγράμματος μέσα στο οποίο θα συντελεστούν οι επιμέρους ενέργειες από πλευράς αλλοδαπής Εκδότριας και Παρόχου. Ο Πάροχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ιδίως, την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων της εταιρικής πράξης, την ημερομηνία καταχώρησης της εταιρικής πράξης στους συγκεντρωτικούς λογαριασμούς που τηρεί ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. καθώς και την αναλογία νέων αξιών ή δικαιωμάτων προς τις ήδη κατεχόμενες από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

3. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. διαβιβάζει μέσω του Σ.Α.Τ. τις ανωτέρω πληροφορίες στους Χειριστές του Σ.Α.Τ.

4. Την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων η οποία γνωστοποιείται στον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. κατά τα ανωτέρω, ο Πάροχος ενημερώνει το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. για τον ακριβή αριθμό των νέων αξιών οι οποίες θα καταχωρηθούν στους συγκεντρωτικούς Λογαριασμούς που τηρεί ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ.

5. Την ίδια ημέρα ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. δημιουργεί Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων βάσει των καταχωρημένων υπολοίπων στους λογαριασμούς αξιών επενδυτών.

6. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. διενεργεί ταυτόχρονα στον Τεχνικό Λογαριασμό του Παρόχου και στον Μεταβατικό Λογαριασμό του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. προσωρινή εγγραφή των νέων αξιών που πρόκειται να εκδοθούν από την Εκδότρια αλλοδαπών κινητών αξιών και να καταχωρηθούν στους συγκεντρωτικούς λογαριασμούς που τηρεί ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. Οι προσωρινές εγγραφές στον Τεχνικό Λογαριασμό του Παρόχου και στον Μεταβατικό Λογαριασμό του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. αίρονται και γίνονται οριστικές εφόσον επιβεβαιωθεί από τον Πάροχο η καταχώρηση των νέων αξιών στους συγκεντρωτικούς Λογαριασμούς που τηρεί ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ.

7. Ο Πάροχος με την ολοκλήρωση της καταχώρησης των νέων αξιών στους συγκεντρωτικούς Λογαριασμούς που τηρεί ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. αποστέλλει σχετική επιβεβαίωση της καταχώρησης στο Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

8. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της καταχώρησης των νέων αξιών στους συγκεντρωτικούς Λογαριασμούς του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ., ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. διενεργεί αντίστοιχες με τις ως άνω εγγραφές στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων που περιλαμβάνονται στο Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων και τους αποδίδει το προϊόν της εταιρικής πράξης, εφαρμόζοντας αλγόριθμο κατανομής, ο οποίος αποτυπώνει την γνωστοποιηθείσα σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος άρθρου αναλογία.

9. Αν από την εφαρμογή του αλγόριθμου κατανομής προκύψουν στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. κλασματικά υπόλοιπα αξιών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 100 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 99
Λογιστικές εγγραφές επί αλλοδαπών αξιών σε περίπτωση μεταβολής του αριθμού τους και μεταβολής των προσώπων των δικαιούχων τους

1. Για τη διενέργεια λογιστικών εγγραφών επί αλλοδαπών αξιών με τις οποίες επέρχεται μεταβολή του αριθμού των αλλοδαπών κινητών αξιών που παρακολουθούνται μέσω λογιστικών εγγραφών στο Σ.Α.Τ. και των προσώπων των δικαιούχων τους, η μεταβολή των υπολοίπων των Λογαριασμών στο Σ.Α.Τ. γίνεται κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

2. Ο Πάροχος παρέχει στο Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. πλήρη, ακριβή και αναλυτική περιγραφή των σταδίων εκτέλεσης και του χρονοδιαγράμματος μέσα στο οποίο θα συντελεστούν οι επιμέρους ενέργειες από πλευράς αλλοδαπής Εκδότριας και Παρόχου. Ο Πάροχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ιδίως, την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων της εταιρικής πράξης, τα χρονικά όρια δήλωσης βούλησης επενδυτή για συμμετοχή στην εταιρική πράξη και άσκησης του δικαιώματός του, την ημερομηνία καταχώρησης της εταιρικής πράξης στους συγκεντρωτικούς λογαριασμούς που τηρεί ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. καθώς και την αναλογία νέων αξιών ή δικαιωμάτων προς τις ήδη κατεχόμενες από το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

3. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. διαβιβάζει μέσω του Σ.Α.Τ. τις ανωτέρω πληροφορίες στους Χειριστές του Σ.Α.Τ.

4. Την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων η οποία γνωστοποιείται στον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. κατά τα ανωτέρω, ο Πάροχος ενημερώνει το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. για τον ακριβή αριθμό των νέων αξιών οι οποίες θα καταχωρηθούν στους συγκεντρωτικούς Λογαριασμούς που τηρεί ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ.

5. Την ίδια ημέρα ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. δημιουργεί Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων βάσει των καταχωρημένων υπολοίπων στους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων.

6. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. διενεργεί ταυτόχρονα στον Τεχνικό Λογαριασμό του Παρόχου και στον Μεταβατικό Λογαριασμό του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. προσωρινή εγγραφή των δικαιωμάτων προτίμησης επί νέων αξιών που πρόκειται να εκδοθούν και να καταχωρηθούν στους συγκεντρωτικούς λογαριασμούς που τηρεί ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. Οι προσωρινές εγγραφές στον Τεχνικό Λογαριασμό του Παρόχου και στον Μεταβατικό Λογαριασμό του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. αίρονται και γίνονται οριστικές εφόσον επιβεβαιωθεί από τον Πάροχο η καταχώρηση των δικαιωμάτων προτίμησης στους συγκεντρωτικούς Λογαριασμούς που τηρεί ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ.

7. Ο Πάροχος με την ολοκλήρωση της καταχώρησης των νέων δικαιωμάτων στους συγκεντρωτικούς Λογαριασμούς που τηρεί ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. αποστέλλει σχετική επιβεβαίωση της καταχώρησης στο Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

8. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της καταχώρησης των νέων δικαιωμάτων στους συγκεντρωτικούς Λογαριασμούς του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ., ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. διενεργεί αντίστοιχες με τις ως άνω εγγραφές στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων που περιλαμβάνονται στο Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων και τους αποδίδει τα δικαιώματα προτίμησης που τους αναλογούν.

9. Εντός των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί από τον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ο δικαιούχος δικαιωμάτων προτίμησης, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμά του, προβαίνει μέσω του Χειριστή του σε δέσμευση των δικαιωμάτων του στο Σ.Α.Τ., λαμβάνει βεβαίωση της ιδιότητάς του ως δικαιούχου στην οποία αναγράφεται και ο αριθμός των δικαιωμάτων που έχει δεσμεύσει και καταβάλλει μέσω του Χειριστή του στους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού του Χειριστή, το ποσό που αντιστοιχεί στην άσκηση του δικαιώματος.

10. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. συγκεντρώνει τις δηλώσεις των δικαιούχων μέσω των Χειριστών, δημιουργεί νέο Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων και συμμετέχει στην εταιρική πράξη εντός των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί από τον Πάροχο, καταβάλλοντας στον Πάροχο τα ποσά που αντιστοιχούν στα δικαιώματα που έχουν δεσμευτεί και έχουν καταβληθεί σύμφωνα με την παρ. 9 του παρόντος άρθρου στους Λογαριασμούς Χρηματικού Διακανονισμού των Χειριστών.

11. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. διενεργεί ταυτόχρονα στον Τεχνικό Λογαριασμό του Παρόχου και στον Μεταβατικό Λογαριασμό του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. προσωρινή εγγραφή των νέων αξιών που πρόκειται να εκδοθούν από την Εκδότρια αλλοδαπών κινητών αξιών και να καταχωρηθούν στους συγκεντρωτικούς λογαριασμούς που τηρεί ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. Οι προσωρινές εγγραφές στον Τεχνικό Λογαριασμό του Παρόχου και στον Μεταβατικό Λογαριασμό του Διαχειριστή Σ.Α.Τ. αίρονται και γίνονται οριστικές εφόσον επιβεβαιωθεί από τον Πάροχο η καταχώρηση των νέων αξιών που προέκυψαν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης στους συγκεντρωτικούς Λογαριασμούς που τηρεί ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ.

12. Ο Πάροχος με την ολοκλήρωση της καταχώρησης των νέων αξιών που προέκυψαν από την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης στους συγκεντρωτικούς Λογαριασμούς που τηρεί ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. αποστέλλει σχετική επιβεβαίωση της καταχώρησης στο Διαχειριστή του Σ.Α.Τ.

13. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της καταχώρησης των νέων αξιών στους συγκεντρωτικούς Λογαριασμούς του Διαχειριστή του Σ.Α.Τ., ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. διενεργεί αντίστοιχες προς τις ως άνω εγγραφές στους Λογαριασμούς Αξιών των δικαιούχων που περιλαμβάνονται στο Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων και τους αποδίδει το προϊόν της εταιρικής πράξης.

Άρθρο 100
Διευθέτηση κλασμάτων νέων αξιών

1. Αν από την εφαρμογή του αλγορίθμου κατανομής, όπως αυτός καθορίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 98 του παρόντος Κανονισμού, προκύψουν κλάσματα νέων αξιών σε δικαιούχους, ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. για την κατανομή των κλασμάτων αξιών στους δικαιούχους ακολουθεί την εξής διαδικασία:
α. Τα κλάσματα νέων αξιών αθροίζονται συνολικά ανά Μερίδα Δικαιούχου.
β. Εφόσον από την άθροιση αυτών των κλασμάτων αξιών προκύπτουν ακέραιες μονάδες, αυτές πιστώνονται προσωρινά υπό τον χειρισμό Χειριστή της Μερίδας του δικαιούχου, ο οποίος εμφανίζεται να έχει τη μεγαλύτερη ποσότητα αξιών και
γ. Τα κλασματικά υπόλοιπα, που έχουν απομείνει από την ως άνω άθροιση και είναι μικρότερα της μονάδας, παραμένουν στον Μεταβατικό Λογαριασμό Διαχειριστή Σ.Α.Τ..

2. Εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ., προβαίνει σε πώληση του συνόλου των κλασματικών υπολοίπων της περίπτωσης γ της προηγουμένης παραγράφου και καταβάλλει στους δικαιούχους τους που είναι καταχωρημένοι στο Σ.Α.Τ., κατά την αναλογία τους το ποσό που αντιστοιχεί στα κλασματικών υπόλοιπα αξιών τους με τιμή την τιμή που είχαν οι αξίες από τις οποίες προέκυψαν τα κλασματικά υπόλοιπα κατά την ημερομηνία καταχώρησης των νέων αξιών ή δικαιωμάτων στους συγκεντρωτικούς Λογαριασμούς που τηρεί ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 97 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 101
Ακύρωση αλλοδαπών αξιών λόγω μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου

Σε περίπτωση κατά την οποία η Εκδότρια αλλοδαπών κινητών αξιών αποφασίζει τη μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου με ακύρωση μέρους των αξιών της, οι αξίες αυτές ακυρώνονται στους συγκεντρωτικούς λογαριασμούς που τηρεί ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. Εν συνεχεία ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. ενημερώνει τους Λογαριασμούς Αξιών που τηρούνται επ’ ονόματι των δικαιούχων τους στο Σ.Α.Τ. διενεργώντας αντίστοιχες διαγραφές.

Άρθρο 102
Πράξεις δικαιούχου επί αλλοδαπών κινητών αξιών

Για τις πράξεις του δικαιούχου αλλοδαπών κινητών αξιών εφαρμόζονται κατά περίπτωση αναλογικά τα άρθρα 43 έως 50 του παρόντος Κανονισμού.

Άρθρο 103
Χρηματικές καταβολές σε δικαιούχους αλλοδαπών κινητών αξιών

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εκδότρια αλλοδαπών κινητών αξιών αποφασίζει την καταβολή χρηματικών ποσών στους δικαιούχους τους για οποιαδήποτε αιτία, συμπεριλαμβανομένης της διανομής μερίσματος, η καταβολή τους στους δικαιούχους τους γίνεται κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις επόμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

2. Ο Πάροχος παρέχει στο Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. πλήρη, ακριβή και αναλυτική περιγραφή των σταδίων εκτέλεσης και του χρονοδιαγράμματος μέσα στο οποίο θα συντελεστούν οι επιμέρους ενέργειες από πλευράς αλλοδαπής Εκδότριας και Παρόχου για την καταβολή των χρηματικών ποσών. Ο Πάροχος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ιδίως, την ημερομηνία προσδιορισμού των δικαιούχων της χρηματικής καταβολής, την ημερομηνία πληρωμής καθώς και το ύψος των χρηματικών ποσών που θα καταβληθούν από την εκδότρια.

3. Ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. διαβιβάζει μέσω του Σ.Α.Τ. τις ανωτέρω πληροφορίες στους Χειριστές του Σ.Α.Τ.

4. Την ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων η οποία γνωστοποιείται στον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. κατά τα ανωτέρω, ο Πάροχος ενημερώνει το Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. για το ακριβές χρηματικό ποσό το οποίο θα καταβληθεί στον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ. και αντιστοιχεί στις αξίες οι οποίες είναι καταχωρημένες στους συγκεντρωτικούς του λογαριασμούς.

5. Την ίδια ημέρα ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. δημιουργεί Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων βάσει των καταχωρημένων υπολοίπων στους λογαριασμούς αξιών επενδυτών.

6. Ο Πάροχος με την ολοκλήρωση της καταβολής των χρηματικών ποσών στους χρηματικούς λογαριασμούς που τηρεί ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. αποστέλλει σχετική επιβεβαίωση της καταβολής στον Διαχειριστή του Σ.Α.Τ

7. Το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία επιβεβαίωσης της καταβολής στους χρηματικούς λογαριασμούς που τηρεί ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ., ο Διαχειριστής του Σ.Α.Τ. αποδίδει μέσω των Χειριστών τους στους δικαιούχους που περιλαμβάνονται στο Αρχείο Προσδιορισμού Δικαιούχων τους τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούν στις αξίες τους.

ΜΕΡΟΣ ΙΑ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟ Σ.Α.Τ. ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ Χ.Α.

Άρθρο 104
Καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. άυλων αλλοδαπών κινητών αξιών με αρχικό σύστημα καταχώρησης το Σ.Α.Τ. (Πρωτογενής καταχώρηση στο Σ.Α.Τ.)

Για την καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. κινητών αξιών αλλοδαπών εκδοτών οι οποίες εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε Αγορά εφόσον δεν έχει προηγηθεί καταχώρησή τους σε αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 1 έως 8,12,13,15 έως 51 και 57 του παρόντος Κανονισμού. Όπου στις παραπάνω διατάξεις αναφέρεται ο όρος «Εκδότρια» ή «Εκδότρια Εταιρεία» νοείται η αλλοδαπή Εκδότρια κινητών αξιών που καταχωρούνται πρωτογενώς στο Σ.Α.Τ. Όπου αναφέρονται ο όροι «επενδυτής» ή «μέτοχος» ή «δικαιούχος» νοείται ο Δικαιούχος κινητών αξιών αλλοδαπής εκδότριας που καταχωρούνται πρωτογενώς στο Σ.Α.Τ. και όπου αναφέρονται σε αξίες νοούνται οι κινητές αξίες αλλοδαπής εκδότριας που καταχωρούνται πρωτογενώς στο Σ.Α.Τ.

Άρθρο 105
Καταχώρηση στο Σ.Α.Τ. άυλων αλλοδαπών κινητών αξιών οι οποίες έχουν προηγουμένως καταχωρηθεί σε αλλοδαπό κεντρικό αποθετήριο (Δευτερογενής καταχώρηση στο Σ.Α.Τ.)

Αλλοδαπές κινητές αξίες οι οποίες έχουν ήδη καταχωρηθεί σε αλλοδαπό Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών και εισάγονται προς διαπραγμάτευση σε Αγορά παρακολουθούνται με λογιστικές εγγραφές στο Σ.Α.Τ., και στις Μερίδες στο Σ.Α.Τ. σύμφωνα με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 87 έως 103 του παρόντος Κανονισμού. »

Άρθρο 13
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού.

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη λήψη της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος
Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης

Ο Β΄ Αντιπρόεδρος
Ξενοφών Δ. Αυλωνίτης