Θέµα: Πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας.
 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1.    Τα άρθρα 6 παρ. (3)(δ), (4) και (5), 13 παρ. (5), 17 παρ. (3), 22 παρ. (7), 23 παρ. (5), και 52 παρ. (3) του νόµου 3691/2008 (ΦΕΚ Α΄ 166/5.8.2008). 
2.    Τις 40 Συστάσεις του Financial Action Task Force (FATF) για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τις 9 Ειδικές Συστάσεις για τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. 
3.    Το άρθρο 29 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» όπως προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/1992. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Αρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 

1. Η απόφαση αυτή αφορά τις ακόλουθες εταιρίες (εφεξής οι «Εταιρίες»): (α) τις ανώνυµες εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, (β) τις ανώνυµες εταιρίες επενδυτικής διαµεσολάβησης, (γ) τις ανώνυµες εταιρίες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων, (δ) τις ανώνυµες εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, (ε) τις ανώνυµες εταιρίες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων σε ακίνητη περιουσία, και (στ) τις ανώνυµες εταιρίες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών. 
2. Η απόφαση αυτή αφορά επίσης τα διευθυντικά στελέχη, τους υπαλλήλους και γενικά όλα τα φυσικά πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες για λογαριασµό των Εταιριών. 

Αρθρο 2 
Μέτρα Συνήθους Δέουσας Επιµέλειας 

1.    Η πιστοποίηση και η επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη γίνεται βάσει εγγράφων, δεδοµένων ή πληροφοριών που συλλέγονται από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή σύµφωνα µε τα όσα αναφέρονται στο Παράρτηµα 1. 

2.    Οι Εταιρίες κατά την εφαρµογή των µέτρων δέουσας επιµέλειας αντιπαραβάλλουν τα στοιχεία των πελατών και δυνητικών πελατών µε κατάλογο υπόπτων προσώπων που τηρούν µε βάση τις σχετικές Οδηγίες και Κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, Αποφάσεις του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Ο κατάλογος συµπληρώνεται επίσης από ανακοινώσεις των αρµοδίων αρχών, δηµοσιεύµατα και άλλες πηγές για τον εντοπισµό υπόπτων προσώπων. 

3.    Οι Εταιρίες καθορίζουν στις γραπτές διαδικασίες τους τη µέθοδο της επικαιροποίησης των εγγράφων, που απαιτείται για την επαλήθευση των στοιχείων της ταυτότητας του πελάτη. 

4.    Οι Εταιρίες καθορίζουν την έκταση και τη συχνότητα των µέτρων δέουσας επιµέλειας, που εφαρµόζουν για τον πελάτη, ανάλογα µε τον βαθµό κινδύνου νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας. Ο βαθµός κινδύνου εξαρτάται ενδεικτικά από: 

(α) το είδος του πελάτη, 
(β) τον σκοπό και τον σχεδιαζόµενο χαρακτήρα της επιχειρηµατικής σχέσης µε τον πελάτη, 
(γ) τις παρεχόµενες επενδυτικές υπηρεσίες, 
(δ) τα χρηµατοπιστωτικά µέσα στα οποία αφορά η παροχή των υπηρεσιών ή της συγκεκριµένης συναλλαγής και 
(ε) την προέλευση των κεφαλαίων. 

5. Οι Εταιρίες προβαίνουν στην κατάταξη των πελατών τους σε δύο (2) τουλάχιστον κατηγορίες κινδύνου βάσει κριτηρίων, τα οποία αντανακλούν το βαθµό κινδύνου. Μία από τις κατηγορίες κινδύνου είναι υποχρεωτικά η κατηγορία υψηλού κινδύνου. Η κατάταξη στις κατηγορίες κινδύνου γίνεται µε έγγραφη αξιολόγηση κινδύνου ανά πελάτη ή ανά οµάδα πελατών µε όµοια χαρακτηριστικά. 

6. Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου εντάσσονται υποχρεωτικά οι πελάτες για τους οποίους εφαρµόζονται αυξηµένα µέτρα δέουσας επιµέλειας, όπως είναι τα πολιτικώς εκτιθέµενα πρόσωπα, οι υπεράκτιες εταιρίες, οι εταιρίες ειδικού σκοπού, οι εταιρίες µε ανώνυµες µετοχές (που δεν είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά), οι µη κάτοικοι, οι λογαριασµοί που ανοίγουν χωρίς φυσική παρουσία του πελάτη, οι λογαριασµοί ενώσεων προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και στερούµενα νοµικής προσωπικότητας σχήµατα ή οντότητες, που διαχειρίζονται κεφάλαια ή άλλες οµάδες περιουσιακών στοιχείων. 

7. Οι Εταιρίες πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι η έκταση των µέτρων δέουσας επιµέλειας, που εφαρµόζουν, είναι ανάλογη µε το βαθµό κινδύνου που ενέχει κάθε επιχειρηµατική σχέση και συναλλαγή. 

8. Τα µέτρα δέουσας επιµέλειας ως προς τον πελάτη περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων τη δηµιουργία του οικονοµικού /συναλλακτικού προφίλ του πελάτη, στο οποίο περιλαµβάνονται τουλάχιστον: 
•    ο σκοπός για τον οποίο ανοίγεται ο επενδυτικός λογαριασµός, 
•    το προβλεπόµενο ύψος των κεφαλαίων προς επένδυση, 
•    τα είδη των συναλλαγών που µπορεί να γίνουν, 
•    ο τραπεζικός λογαριασµός στον οποίο επιστρέφονται τα κεφάλαια, 
•    οι πηγές και το µέγεθος των εισοδηµάτων και των περιουσιακών στοιχείων του πελάτη, 
•    η περιγραφή της επαγγελµατικής ή επιχειρηµατικής δραστηριότητας του πελάτη. 
•    9. Οι Εταιρίες, πέραν των στοιχείων πιστοποίησης και επαλήθευσης ταυτότητας που τους γνωστοποιούν τα τρίτα µέρη, µεριµνούν για τη λήψη απευθείας από τον πελάτη ή τον πραγµατικό δικαιούχο ή και τρίτες πηγές όποιων πρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών απαιτούνται για τη διαµόρφωση και επικαιροποίηση του οικονοµικού /συναλλακτικού προφίλ του, ανάλογα µε το βαθµό κινδύνου. 

Αρθρο 3 
Χρόνος εφαρµογής Μέτρων Δέουσας Επιµέλειας ως προς τους υπάρχοντες πελάτες 

Οι Εταιρίες εφαρµόζουν τα µέτρα δέουσας επιµέλειας και ως προς τους υπάρχοντες πελάτες σε περιοδική βάση ανάλογα µε τον βαθµό κινδύνου κάθε πελάτη καθώς και σε έκτακτη βάση την κατάλληλη χρονική στιγµή. Ενδεικτικά παραδείγµατα κατάλληλης χρονικής στιγµής είναι: 
(α) όταν ο πελάτης κάνει µία σηµαντική για τα δεδοµένα του συναλλαγή, 
(β) όταν επέλθει µία ουσιαστική αλλαγή στα στοιχεία του πελάτη, 
(γ) όταν αλλάξει ο τρόπος που κινείται ο λογαριασµός του πελάτη και 
(δ) όταν η Εταιρία αντιληφθεί ότι λείπουν αρκετές πληροφορίες για έναν υφιστάµενο πελάτη. 

Αρθρο 4 
Απλουστευµένη Δέουσα Επιµέλεια ως προς τον πελάτη 

Για τις περιπτώσεις 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3691/2008 οι Εταιρίες συγκεντρώνουν τουλάχιστον τα στοιχεία ταυτότητας των νοµίµων εκπροσώπων και όλων των ατόµων που είναι εξουσιοδοτηµένα να χειρίζονται το λογαριασµό του πελάτη καθώς και τα πρακτικά των αποφάσεων των αρµοδίων οργάνων του πελάτη για την εκπροσώπησή του και τον χειρισµό του λογαριασµού του. 

Αρθρο 5 
Νοµικά Πρόσωπα 

1    Όταν ο πελάτης είναι νοµικό πρόσωπο εκτός των εταιριών των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3691/2008, οι Εταιρίες λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε να διαπιστώσουν τον τρόπο λειτουργίας του νοµικού προσώπου καθώς και ποιος ασκεί ουσιαστικά τον έλεγχο σε αυτό. 

2    Όταν ο πελάτης είναι εταιρία µε ανώνυµες µετοχές οι Εταιρίες τουλάχιστον: 

(α)     διαπιστώνουν την πραγµατική ταυτότητα και την οικονοµική κατάσταση των 
πραγµατικών δικαιούχων της εταιρίας πριν το άνοιγµα του λογαριασµού, µε τη 
βοήθεια αξιόπιστων και ανεξάρτητων πηγών, και 
(β)     αν υπάρξει αλλαγή στους πραγµατικούς δικαιούχους εξετάζουν τη συνέχιση της επιχειρηµατικής σχέσης. 

1.    Όταν ο πελάτης είναι υπεράκτια εταιρία (offshore), οι Εταιρίες πέραν των µέτρων της προηγούµενης παραγράφου λαµβάνουν κατά τη σύναψη επιχειρηµατικών σχέσεων και ιδίως κατά την κατάρτιση της σύµβασης παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, δήλωση του πελάτη σχετικά µε την ταυτότητα του πραγµατικού δικαιούχου και την σχέση που συνδέει τον πελάτη µε τον πραγµατικό δικαιούχο, σύµφωνα µε το συνηµµένο στην παρούσα Παράρτηµα ΙΙ. Για τον καθορισµό των χωρών στις οποίες λειτουργούν υπεράκτιες εταιρείες λαµβάνεται υπόψη η απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµικών 1108437/2565/ΔΟΣ (ΦΕΚ Β. 1590/16.11.2005). Η Εταιρία εφαρµόζει τα µέτρα δέουσας επιµέλειας και ως προς τον πραγµατικό δικαιούχο. 

2.    Όταν ο πελάτης είναι νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι Εταιρίες: 

(α) βεβαιώνονται για τη νοµιµότητα των καταστατικών σκοπών του πελάτη, και 
(β) διασφαλίζουν ότι η επιχειρηµατική σχέση ή οι συναλλαγές εµπίπτουν στους καταστατικούς σκοπούς του πελάτη. 

Αρθρο 6 
Εφαρµογή των µέτρων δέουσας επιµέλειας από τρίτα µέρη 

Οι Εταιρίες διαπιστώνουν εγγράφως µε αιτιολογηµένη έκθεση του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης τη συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 23 του νόµου 3691/2008, εφόσον βασίζονται σε τρίτα µέρη για την επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη και του πραγµατικού δικαιούχου. 

Αρθρο 7 
Ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές ή δραστηριότητες 

1.    Οι Εταιρίες εξετάζουν µε ιδιαίτερη προσοχή κάθε ύποπτη ή ασυνήθη συναλλαγή εφαρµόζοντας αυξηµένα µέτρα δέουσας επιµέλειας. 
2.    Τα αποτελέσµατα της εξέτασης των ύποπτων ή ασύνηθων συναλλαγών τηρούνται εγγράφως ή σε ηλεκτρονική µορφή για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε ετών από το τέλος της επιχειρηµατικής σχέσης µαζί µε τα σχετικά έγγραφα τεκµηρίωσης. 
3.    Οι Εταιρίες εφαρµόζουν επιπρόσθετες διαδικασίες συνεχούς παρακολούθησης των επιχειρηµατικών σχέσεων και συναλλαγών µε πελάτες που προέρχονται από χώρες που χαρακτηρίζονται από τη FATF ως µη συνεργάσιµες ή χώρες που δεν εφαρµόζουν επαρκώς τις συστάσεις της FATF. 

Αρθρο 8 
Υπεύθυνος Συµµόρφωσης 

1    Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης για την πρόληψη της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του νόµου 3691/2008, επιµελείται για τη συµµόρφωση της Εταιρίας µε τις υποχρεώσεις της για την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. 

2    Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης έχει τουλάχιστον τα παρακάτω καθήκοντα: 

(α)     Παραλαµβάνει από υπαλλήλους της Εταιρίας αναφορές µε πληροφορίες για ύποπτες ή ασυνήθεις συναλλαγές καθώς και για κάθε γεγονός του οποίου λαµβάνουν γνώση οι υπάλληλοι και το οποίο θα µπορούσε να αποτελέσει ένδειξη για νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. Οι αναφορές των υπαλλήλων πρέπει να είναι αιτιολογηµένες και καταχωρούνται σε ειδικό αρχείο και φέρουν ηµεροµηνία και την υπογραφή του υπαλλήλου. 
(β)     Αξιολογεί και εξετάζει τις πληροφορίες µε αναφορά σε άλλες διαθέσιµες πηγές. Η αξιολόγηση των πληροφοριών που περιέχονται στις αναφορές που υποβάλλονται στον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης πρέπει να γίνεται σε ιδιαίτερο έντυπο, το οποίο πρέπει επίσης να αρχειοθετείται στο σχετικό φάκελο των αναφορών. Εάν από την αξιολόγηση προκύψουν σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, τότε πρέπει να ετοιµάσει αναφορά η οποία πρέπει να υποβληθεί στην Επιτροπή καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας το συντοµότερο δυνατό. Εάν ως αποτέλεσµα της αξιολόγησης αποφασίσει να µην προβεί σε αναφορά στην εν λόγω Επιτροπή, τότε πρέπει να αιτιολογήσει, στο σχετικό φάκελο, πλήρως τους λόγους για αυτήν την απόφαση. 
(γ)     Ενεργεί ως το πρώτο σηµείο επαφής µε την Επιτροπή καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας τόσο κατά την έναρξη όσο και καθ' όλη τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης που εξετάζεται µετά την υποβολή της γραπτής αναφοράς, ανταποκρίνεται σε όλα τα ερωτήµατα και τις ζητούµενες διευκρινήσεις της εν λόγω Επιτροπής και αποφασίζει κατά πόσον τα ερωτήµατα ή οι διευκρινίσεις σχετίζονται άµεσα µε την αναφορά που έχει υποβάλει, οπότε και παρέχει όλες τις ζητούµενες πληροφορίες και συνεργάζεται πλήρως µε την εν λόγω Επιτροπή. 
(δ)     Αξιολογεί σε ετήσια βάση τους κινδύνους που προέρχονται από υφιστάµενους και νέους πελάτες, υφιστάµενα και νέα προϊόντα ή υπηρεσίες και προτείνει στο Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας την λήψη συγκεκριµένων µέτρων µε προσθήκες και αλλαγές στα συστήµατα και τις διαδικασίες που εφαρµόζει η Εταιρία για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των εν λόγω κινδύνων. 
(ε)     Σε περίπτωση χρηµατοπιστωτικού οµίλου, επιβάλλεται ο ορισµός ενός Υπεύθυνου Συµµόρφωσης από τη µεγαλύτερη εταιρία του οµίλου ως υπεύθυνου για την εξασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του νόµου και της παρούσας από τις επί µέρους εταιρίες του οµίλου. Προς τούτο, το στέλεχος αυτό συνεργάζεται, συντονίζει και ανταλλάσσει πληροφορίες µε τους Υπεύθυνους Συµµόρφωσης των εταιριών του οµίλου, που ορίζονται κατά τα ανωτέρω. 

Αρθρο 9 
Αξιολόγηση Εσωτερικών Διαδικασιών 

1    Οι εξωτερικοί ελεγκτές της Εταιρίας (τακτικοί ή µη) υποβάλλουν κάθε τρία χρόνια το αργότερο εντός του µηνός Ιουνίου έκθεση η οποία αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών, που εφαρµόζονται για την αποτροπή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. Αντίγραφο της έκθεσης υποβάλλεται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 

2    Η πρώτη υποβολή της έκθεσης γίνεται το αργότερο τον Ιούνιο του 2009. 

Αρθρο 10 Παροχή Πληροφοριών 

1. Σε περίπτωση µεταβολής του Υπεύθυνου Συµµόρφωσης ή σε περίπτωση σηµαντικών µεταβολών στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και επικοινωνίας, οι Εταιρίες υποχρεούνται να γνωστοποιούν εγγράφως στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός 10 εργασίµων ηµερών από τις µεταβολές αυτές αντίστοιχα τα παρακάτω: 
(α)     το ονοµατεπώνυµο, τη θέση και τα στοιχεία της πράξης διορισµού του αρµόδιου διευθυντικού στελέχους ως Υπεύθυνου Συµµόρφωσης και του αναπληρωτή του και 
(β)     αντίγραφο των εσωτερικών διαδικασιών ελέγχου και επικοινωνίας που έχουν θεσπίσει εγγράφως για να προλαµβάνουν και εµποδίζουν τη διενέργεια συναλλαγών που συνδέονται µε νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας. 

2. Ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης συντάσσει κάθε χρόνο Ετήσια Έκθεση προς το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρίας. Το Διοικητικό Συµβούλιο αξιολογεί την Ετήσια Έκθεση και, αφού την εγκρίνει, την υποβάλλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός του µηνός Ιουνίου. Η Ετήσια Έκθεση περιλαµβάνει τις πιο κάτω πληροφορίες: 
(α)     συνοπτικές πληροφορίες για τα σηµαντικά µέτρα που λήφθηκαν και διαδικασίες που υιοθετήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους, 
(β)     τους ελέγχους που διενεργήθηκαν για την αξιολόγηση της επάρκειας των διαδικασιών δέουσας επιµέλειας, καθώς και το πεδίο αυτών των ελέγχων (διαδικασίες, συναλλαγές, βαθµός κατάρτισης υπαλλήλων κ.λπ.), 
(γ)     τις τυχόν σηµαντικές ελλείψεις και αδυναµίες που έχουν εντοπιστεί, ιδίως στις διαδικασίες εσωτερικής αναφοράς ύποπτων και ασύνηθων συναλλαγών ή συναλλαγών χωρίς προφανή οικονοµικό ή νόµιµο σκοπό, στην ποιότητα των αναφορών και στην έγκαιρη διεκπεραίωση τους, καθώς και τις ενέργειες και εισηγήσεις που έχουν γίνει για λήψη διορθωτικών µέτρων, 
(δ)     τον αριθµό αναφορών ύποπτων και ασύνηθων συναλλαγών που υποβλήθηκαν από υπαλλήλους της Εταιρίας προς τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης, καθώς και τον κατά προσέγγιση χρόνο που µεσολαβεί από την συναλλαγή µέχρι την αποστολή της αναφοράς στον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης, 
(ε)     τον αριθµό αναφορών ύποπτων και ασύνηθων συναλλαγών που υποβλήθηκαν από τον Υπεύθυνο Συµµόρφωσης στην Επιτροπή καταπολέµησης της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας, καθώς και τον κατά προσέγγιση χρόνο που µεσολαβεί από τη λήψη της αναφοράς από τους υπαλλήλους της Εταιρίας µέχρι την αποστολή της στην εν λόγω Επιτροπή, 
(στ)     Τον αριθµό πελατών υψηλού κινδύνου µε τους οποίους η Εταιρία διατηρεί επιχειρηµατική σχέση, καθώς και αυτών µε τους οποίους την διέκοψε και τις αντίστοιχες χώρες προέλευσής τους, 
(ζ)     τα εκπαιδευτικά σεµινάρια που παρακολούθησε ο Υπεύθυνος Συµµόρφωσης και το περιεχόµενο τους, και 
(η)     πληροφορίες αναφορικά µε την εκπαίδευση και επιµόρφωση που έγινε στο προσωπικό κατά τη διάρκεια του έτους, αναφέροντας τον αριθµό των σεµιναρίων που παρακολουθήθηκαν, τη διάρκεια τους, τον αριθµό και τη θέση των υπαλλήλων που συµµετείχαν. 

Αρθρο 11 
Κριτήρια Επιµέτρησης Προστίµων 

1. Κατά την επιµέτρηση των προστίµων που επιβάλλονται σύµφωνα µε το νόµο 3691/2008, συνεκτιµώνται µεταξύ άλλων: 
(α)     ο κίνδυνος που ενέχει η συγκεκριµένη παράβαση των διατάξεων για τη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές ενέργειες και χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας για την ακεραιότητα της αγοράς και το ευρύτερο επενδυτικό κοινό, 
(β)     το τυχόν επιτευχθέν οικονοµικό όφελος, 
(γ)     η αξία των παράνοµων συναλλαγών, 
(δ)     ο βαθµός συνεργασίας των εποπτευόµενων Εταιριών µε την Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου από την τελευταία, και (ε) η τυχόν καθΆ υποτροπή τέλεση παραβάσεων του νόµου 3691/2008. 
2. Αντίστροφα, λαµβάνονται υπόψη παράγοντες που µειώνουν την επικινδυνότητα της παράβασης και, εποµένως, το ύψος του προστίµου, όπως ενδεικτικά, η πρόθεση επανόρθωσης της παράβασης ή παράλειψής της στο µέλλον. 

Αρθρο 12 
1    Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Β΄). 
2    Η παρούσα ισχύει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
3    Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισµού. 
4    Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η απόφαση 23/404/22.11.2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 

Ο Γραµµατέας 
Ο Πρόεδρος Ο Α΄ Αντιπρόεδρος Ο Β΄ Αντιπρόεδρος 
Αλέξιος Α. Πιλάβιος Γιάγκος Χαραλάµπους Αναστάσιος Θ. Γαβριηλίδης 
Τα Μέλη 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Στοιχεία της ταυτότητας του πελάτη που πρέπει να συλλέγονται από τις Εταιρίες και τα έγγραφα στα οποία µπορούν ενδεικτικά να βασίζονται οι Εταιρίες κατά την εφαρµογή των µέτρων δέουσας επιµέλειας. 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
 
Φυσικά Πρόσωπα
-Ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο -Αριθµός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου και εκδούσα αρχή -Ηµεροµηνία και τόπος γέννησης -Υπόδειγµα υπογραφής πελάτη -Δελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας -Διαβατήριο σε ισχύ -Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώµατα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάµεις
-Παρούσα διεύθυνση κατοικίας -Τηλέφωνο επικοινωνίας -Πρόσφατος λογαριασµός Οργανισµού ΚοινήςΩφελείας -Μισθωτήριο Συµβόλαιο που έχει κατατεθεί σε Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία(ΔΟΥ) -Παραστατικά έγγραφα εκδόσεως ΔΟΥ-¶δεια διαµονής ή παραµονής σε ισχύ
-Ασκούµενο επάγγελµα και παρούσα επαγγελµατική διεύθυνση -Βεβαίωση του εργοδότη -Παραστατικά έγγραφα εκδόσεως ΔΟΥ (για επαγγελµατική διεύθυνση) -Αντίγραφο πρόσφατης µισθοδοσίας -Δήλωση έναρξης επιτηδεύµατος-Επαγγελµατική ταυτότητα -Παραστατικό Ασφαλιστικού Φορέα
-Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) -Παραστατικά έγγραφα εκδόσεως ΔΟΥ
 
Ανώνυµες εταιρίες και εταιρίες περιορισµένης ευθύνης
-Επωνυµία, έδρα, σκοπός, ονόµατα των µελών του διοικητικού συµβουλίου και, προκειµένου για Ε.Π.Ε., τα ονόµατα των διαχειριστών της-Τρόπος εκπροσώπησης της εταιρίας -Αριθµός και χρονολογία της απόφασης της αρχής που ενέκρινε τη σύσταση της ανώνυµης εταιρίας ή προκειµένου για Ε.Π.Ε., τον αριθµό της πράξης καταχώρισης της εταιρικής σύµβασης -Τα στοιχεία ταυτότητας των νοµίµων εκπροσώπων και όλων των ατόµων που είναι εξουσιοδοτηµένα να χειρίζονται το λογαριασµό της εταιρίας -ΦΕΚ όπου έχει δηµοσιευθεί περίληψη του καταστατικού και η εκπροσώπηση της Α.Ε. ή της Ε.Π.Ε. -ΦΕΚ όπου έχουν δηµοσιευθεί τυχόν σχετικές τροποποιήσεις του καταστατικού-Έγγραφα επαλήθευσης ταυτότητας φυσικών προσώπων
-Επωνυµία, έδρα, σκοπός, ονόµατα εταίρων-Τα στοιχεία ταυτότητας των νοµίµων εκπροσώπων και όλων των προσώπων που είναι εξουσιοδοτηµένα να χειρίζονται το λογαριασµό της εταιρίας -Επικυρωµένο αντίγραφο του αρχικού εταιρικού συµφώνου που έχει κατατεθεί στο πρωτοδικείο και τυχόν τροποποιήσεις του -Έγγραφα επαλήθευσης ταυτότητας φυσικών προσώπων
 
Λοιπά Νοµικά Πρόσωπα ή οντότητες χωρίς νοµική προσωπικότητα
-Επωνυµία, έδρα, σκοπός, ονόµατα µελών διευθυντικών οργάνων -Στοιχεία ταυτότητας των νοµίµων εκπροσώπων και όλων των προσώπων που είναι εξουσιοδοτηµένα να χειρίζονται το λογαριασµό του νοµικού προσώπου ή της οντότητας -Νοµιµοποιητικά έγγραφα επικυρωµένα από Δηµόσια Αρχή -Έγγραφα επαλήθευσης ταυτότητας φυσικών προσώπων

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
Ο κάτωθι υπογράφων, ενεργώντας ως ο νόµιµος εκπρόσωπος, της εταιρίας .............. .............. ...........................................................................δηλώνω µε την παρούσα (σηµειώσατε µε Χ) ότι:
□ είµαι ο πραγµατικός δικαιούχος των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας
□ ο πραγµατικός δικαιούχος των περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας είναι: 
Ονοµατεπώνυµο: ................................................................. 
Διεύθυνση: ................................................................................ .................................................. ................................................................................... 
Στοιχεία Ταυτότητος / Διαβατηρίου: .....................................
Ο κάτωθι υπογράφων αναλαµβάνει την υποχρέωση να ενηµερώνει την Εταιρία αµελλητί για κάθε αλλαγή του πραγµατικού δικαιούχου ή των στοιχείων του.
Ηµεροµηνία: ........................................................ Ονοµατεπώνυµο του εκπροσώπου της εταιρίας: ..........
Υπογραφή: ...........................................