ΘΕΜΑ : Εκθέσεις εξωτερικών ελεγκτών.

 

Ειδική Υπηρεσιακή Μονάδα Για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Προς τις Εποπτευόμενες Εταιρείες

Σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση υποβολής εκ μέρους σας προς την υπηρεσία μας αντιγράφου της έκθεσης των εξωτερικών ελεγκτών, η οποία θα αξιολογεί την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των διαδικασιών για την αποτροπή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 15 της αποφ. 23/404/2006 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

 

Η ανωτέρω έκθεση θα πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου 2009.

Για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Βασίλειος Σπαράκης

Επικεφαλής της Ειδικής Υπηρεσιακής Μονάδας