Ερώτηση

58. Καλημέρα σας,
Θα ήθελα να ρωτήσω ο σύμβουλος ψυχικής υγείας τι πρέπει να εκδίδει; ΑΠΥ θεωρημένες από την Δ.Ο.Υ ή πρέπει να εγκαταστήσει Φ.Τ.Μ; Ευχαριστώ  εκ των προτέρων.

71. Καλημέρα σας , θα ήθελα να ρωτήσω επειδή έχω μπερδευτεί , ο σύμβουλος ψυχικής υγείας , ο οποίος τηρούσε βιβλίο πελατών με έκδοση αθεώρητων ΑΠΥ, τώρα τι στοιχεία πρέπει να εκδίδει στους ιδιώτες , ΑΠΥ χειρόγραφη θεωρημένη ή από Ταμειακή μηχανή. Σας ευχαριστώ πολύ.

Απάντηση

Σύμφωνα με το Δ15Β 1047046 ΕΞ 14.3.2013, έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, ορίζεται ότι:
Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. καταργήθηκαν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ., και γι’ αυτό το λόγο από 1/1/2013 οι φυσιοθεραπευτές και οι ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα παύουν να τηρούν το πρόσθετο βιβλίο πελατών, που τηρούσαν σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της περίπτωσης ιδ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.
Περαιτέρω, σας γνωρίζουμε ότι, όπως διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1036/22.2.2013 η δυνατότητα της έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό είτε χειρόγραφα από θεωρημένο στέλεχος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με τη χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 παρέχεται, μεταξύ άλλων, στους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα μόνο σε αυτούς που κατονομάζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994 και κατά συνέπεια επειδή η μορφή της επιχείρησης σας δεν κατονομάζεται στις διατάξεις αυτές θα πρέπει να εκδίδετε τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, για τις παρεχόμενες από εσάς υπηρεσίες στο κοινό, με βάση τα άρθρα 7 και 9 των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (παρ.1, υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012-ΦΕΚ Α΄222) και το άρθρο 1 του Ν.1809/1988, ήτοι με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του νόμου αυτού, ενώ σε περίπτωση βλάβης τους από χειρόγραφα θεωρημένα στελέχη με παροχή δυνατότητας χρήσης των στελεχών αυτών και για παροχή υπηρεσιών εκτός των κύριων επαγγελματικών σας εγκαταστάσεων (έδρα ή υποκατάστημα).

Τέλος, ο χρόνος έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών, για την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό με βάση την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ. είναι εκείνος της συνολικής ολοκλήρωσης της παροχής της υπηρεσίας μη αποκλειόμενης και της προγενέστερης ή και τμηματικής έκδοσης τους, για υπηρεσία βεβαία και εκκαθαρισμένη.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, θεωρούμε ότι και ο ¨σύμβουλος ψυχικής υγείας”, πρέπει να εγκαταστήσει ΦΤΜ, ή μηχανισμούς σήμανσης ΕΑΦΔΣΣ.

Η ομάδα της AST BOOKS.