.

ΔΔΘΤΟΚ Β 1030078 ΕΞ 25.2.2016
Κοινοποίηση Απόφασης αριθ. 1/2015 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Δημοκρατίας της Μολδαβίας, της 18ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την εφαρμογή του τίτλου V της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας της Μολδαβίας (2015/2445).

ΣΧΕΤ: Η αριθ. πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β 5027242 ΕΞ 17.11.2014 ΔΥΟ (Παροχή οδηγιών επί της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου).

Σας κοινοποιούμε με την παρούσα, για ενημέρωση και εφαρμογή, την Απόφαση αριθ. 1/2015 του Συμβουλίου Σύνδεσης ΕΕ-Δημοκρατίας της Μολδαβίας, της 18/12/2015, σχετικά με την εφαρμογή του τίτλου V της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφετέρου, σε ολόκληρη την επικράτεια της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L 336/23.12.2015).

Με την ανωτέρω σχετική είχαν δοθεί οδηγίες επί της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Δημοκρατίας της Μολδαβίας, η οποία εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Σεπτεμβρίου 2014. Ειδικότερα, στις διατάξεις της συμφωνίας ορίζεται ότι το εδαφικό πεδίο εφαρμογής της περιορίζεται στις περιοχές εκείνες επί των οποίων η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η συμφωνία να μην εφαρμόζονταν αρχικά στην περιοχή της Υπερδνειστερίας (Transnistria).

Στη συνέχεια, η Δημοκρατία της Μολδαβίας γνωστοποίησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι είναι σε θέση να εξασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή και επιβολή του τίτλου V (Εμπόριο και Συναφή με το εμπόριο θέματα) της συμφωνίας σύνδεσης σε ολόκληρη την επικράτειά της από την 1η Ιανουαρίου 2016. Κατόπιν αυτού το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Δημοκρατίας της Μολδαβίας εξέδωσε την κοινοποιούμενη Απόφαση στην οποία ορίζονται τα κάτωθι:

Ο τίτλος V (Εμπόριο και συναφή με το εμπόριο θέματα) της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Δημοκρατίας της Μολδαβίας, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι διατάξεις αρμοδιότητάς μας, εφαρμόζεται στο σύνολο της επικράτειας της Μολδαβίας από την 1η Ιανουαρίου 2016, ήτοι και στην περιοχή της Υπερδνειστερίας (Transnistria).

Το Συμβούλιο Σύνδεσης ΕΕ-Δημοκρατίας της Μολδαβίας, θα επανεξετάσει την εφαρμογή του τίτλου V της Συμφωνίας Σύνδεσης, στο σύνολο της επικράτειας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, εντός 10 μηνών από την έκδοση της κοινοποιούμενης Απόφασης και στη συνέχεια μια φορά ετησίως.

Η κοινοποιούμενη Απόφαση αρχίζει να ισχύει την ημερομηνία της έκδοσής της.

Οι επαγγελματικοί ή συνδικαλιστικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα με τα συνημμένα της, παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ