.

Άρθρο 46

1. α) Οι θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ειδικότητας ΠΕ Αρχαιολόγων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Π.δ. 104/2014 (Α΄ 171), όπως ισχύει, κατανέμονται στις ειδικότητες:

αα) ΠΕ Αρχαιολόγων Προϊστορικών - Κλασικών,
ββ) ΠΕ Αρχαιολόγων Βυζαντινών - Μεταβυζαντινών,
γγ) ΠΕ Αρχαιολόγων Ιστορικών Τέχνης,
δδ) ΠΕ Αρχαιολόγων Μουσειολόγων,
εε) ΠΕ Αρχαιολόγων Επιγραφολόγων,
στστ) ΠΕ Αρχαιολόγων Νομισματολόγων,
ζζ) ΠΕ Αρχαιολόγων Πολιτιστικής Διαχείρισης,
ηη) ΠΕ Αρχαιολόγων Αρχαιοζωολόγων,
θθ) ΠΕ Αρχαιολόγων Αρχαιοβοτανολόγων.

β) Οι θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), ειδικότητας ΠΕ Ιστορικών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σύμφωνα με το άρθρο 62 του Π.δ. 104/ 2014 (Α΄ 171) όπως ισχύει, κατανέμονται στις ειδικότητες:

αα) ΠΕ Ιστορικών Αρχαίων Χρόνων
ββ) ΠΕ Ιστορικών Μεσαιωνικών Χρόνων,
γγ) ΠΕ Ιστορικών Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας,

γ) Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατατάσσονται οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου σε θέσεις των προβλεπομένων ειδικοτήτων. Για την κατάταξη στις ειδικότητες λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών στις οποίες έχουν υπηρετήσει μέχρι της κατατάξεως τους στις ειδικότητες, η εμπειρία και η ειδίκευσή τους, όπως αυτή προκύπτει από επιστημονικές δημοσιεύσεις, ο μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχος των συγκεκριμένων ειδικοτήτων, η προτίμηση του κάθε ενδιαφερόμενου κ.λπ.. Ειδικά για την κατάταξη στις ειδικότητες ΠΕ Αρχαιολόγων Ιστορικών Τέχνης, ΠΕ Αρχαιολόγων Μουσειολόγων, ΠΕ Αρχαιολόγων Επι-γραφολόγων, ΠΕ Αρχαιολόγων Νομισματολόγων, ΠΕ Αρχαιολόγων Πολιτιστικής Διαχείρισης, ΠΕ Αρχαιολόγων Αρχαιοζωολόγων και ΠΕ Αρχαιολόγων Αρχαιοβοτανολόγων απαιτείται υποχρεωτικά μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχος των συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Αλλαγή της ειδικότητας αρχαιολόγου και ιστορικού επιτρέπεται μόνο μια φορά ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και απόφαση του αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω.