.

Ν.4369/2016
Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ Α'33/27.2.2016

Πρόσφατη Κωδικοποίηση: Νόμος 4403/2016, ΦΕΚ Α’125/7.7.2016

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Άρθρο 1. Σύσταση Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης
Άρθρο 2. Εγγραφή στο Μητρώο
Άρθρο 3. Διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Τήρηση Μητρώου
Άρθρο 4. Υπηρεσιακή κατάσταση μελών Μητρώου
Άρθρο 5. Διαγραφή από το Μητρώο
Άρθρο 6. Θέσεις φορέων κεντρικής διοίκησης που στελεχώνονται από μέλη του Μητρώου
Άρθρο 7. Διαδικασία επιλογής Γενικών Γραμματέων, αναπληρωτών Γενικών Γραμματέων και Ειδικών Γραμματέων
Άρθρο 8. Θέσεις ευρύτερου δημόσιου τομέα που στελεχώνονται από μέλη του Μητρώου Διαδικασία επιλογής
Άρθρο 9. Υποχρεώσεις επιλεγμένων μελών σε θέσεις ευθύνης
Άρθρο 10. Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (Ε.Σ.Ε.Δ.)
Άρθρο 11. Υπηρεσιακή κατάσταση επιλεγμένων μελών σε θέσεις ευθύνης
Άρθρο 12. Υποστήριξη του Ε.Σ.Ε.Δ. από το Α.Σ.Ε.Π.
Άρθρο 13. Μεταβατικές διατάξεις Τελικές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αξιολόγηση, Στοχοθεσία, Κοινωνική λογοδοσία και συμμετοχή

Άρθρο 14. Πεδίο εφαρμογής
Άρθρο 15. Αξιολογητές
Άρθρο 16. Έκθεση αξιολόγησης
Άρθρο 17. Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης υπαλλήλων
Άρθρο 18. Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων
Άρθρο 19. Συμβουλευτική Συνέντευξη
Άρθρο 20. Ενστάσεις
Άρθρο 21. Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης
Άρθρο 22. Στοχοθεσία
Άρθρο 23. Ολομέλειες Διεύθυνσης και Τμήματος
Άρθρο 24. Λογοδοσία και κοινωνικός έλεγχος - Παρατηρητήριο δημόσιας διοίκησης

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ

Άρθρο 25. Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων
Άρθρο 26. Βαθμολογική ένταξη - Αναγνώριση προϋπηρεσίας
Άρθρο 27. Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 28. Τελικές Καταργούμενες διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ

Άρθρο 29. Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων Διαδικασία και κριτήρια επιλογής προϊσταμένων
Άρθρο 30. Μεταβατικές διατάξεις
Άρθρο 31. Τελικές Καταργούμενες Διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 32.
Άρθρο 33.
Άρθρο 34.
Άρθρο 35.
Άρθρο 36.
Άρθρο 37.
Άρθρο 38.
Άρθρο 39.
Άρθρο 40.
Άρθρο 41.
Άρθρο 42.
Άρθρο 43.
Άρθρο 44.
Άρθρο 45.
Άρθρο 46.
Άρθρο 47.
Άρθρο 48.
Άρθρο 49.
Άρθρο 50.
Άρθρο 51. Θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Άρθρο 52. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015
Άρθρο 53.
Άρθρο 54. Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εξωτερικών
Άρθρο 55.
Άρθρο 56.
Άρθρο 57. Παράταση χρηματοδότησης Ξενώνων ΕΚΚΑ
Άρθρο 58.
Άρθρο 59.
Άρθρο 60. Επείγουσες ρυθμίσεις για τη μεταφορά μαθητών
Άρθρο 61.
Άρθρο 62.
Άρθρο 63.
Άρθρο 64.
Άρθρο 65.
Άρθρο 66.
Άρθρο 67.
Άρθρο 68.
Άρθρο 69.
Άρθρο 70.
Άρθρο 71.
Άρθρο 72.
Άρθρο 73.
Άρθρο 74. Έναρξη ισχύος
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2016