Ερώτηση

750AA. Ατομική επιχείρηση εκμάθησης βρεφικής κολύμβησης , Αqua Αerobic,Αqua Pilates,  με έδρα το σπίτι εκμίσθωσε για τη πραγματοποίηση του σκοπού της την αποκλειστική χρήση για ορισμένες ώρες και ημέρες της εβδομάδας τη πισίνα ξενοδοχείου.
Στο υπόγειο του ξενοδοχείου που βρίσκεται η πισίνα , σε διαφορετικά διαμορφωμένο χώρο βρίσκονται το γυμναστήριο και η σάουνα .
Το ερώτημα είναι εάν θεωρείται υποκατάστημα ,
εάν υπάρχει η υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών με καταχώρηση αυτών στο « έντυπο των πληροφοριών της παρ.23 αρθρ.4» και
εάν το ξενοδοχείο πρέπει να αναγράφει και στο δικό του « έντυπο των πληροφοριών της παρ.23 αρθρ.4» τους πελάτες της παραπάνω ατομικής επιχείρησης που εισέρχονται στο χώρο της πισίνας ?

Απάντηση

Όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 9 της ΠΟΛ3/1992, υποκατάστημα θεωρείται η εκτός της έδρας (κεντρικού) επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία (φυσικού ή νομικού προσώπου), στην οποία διενεργείται οποιαδήποτε συναλλακτική ή παραγωγική δραστηριότητα.
Συναλλακτική δραστηριότητα θεωρείται κάθε δοσοληψία, την οποία ενεργεί το υποκατάστημα με κάθε τρίτο, όπως η αγορά ή η πώληση αγαθών, η καταβολή ή η είσπραξη χρημάτων, η έκδοση ή η αποδοχή συναλλαγματικών. Δεν θεωρείται συναλλακτική δραστηριότητα η απλή παραλαβή ή παράδοση αγαθών από επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία (π.χ. αποθηκευτικός χώρος).
Παραγωγική δραστηριότητα θεωρείται όπως αυτή καθορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1α του άρθρου 3 του Κώδικα, δηλαδή ή η κατεργασία, ή ο εξευγενισμός, ή η συναρμολόγηση, ή η διασκευή-συσκευασία κ.λ.π. αγαθών, ιδίων ή τρίτων.

Στο 1063679/437/6.6.1999 έγγραφό της διοίκησης αναφέρεται
(..........)
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992) για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα αυτού υποκατάστημα είναι οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα. Κατ' εξαίρεση δεν θεωρούνται υποκαταστήματα οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι, καθώς οι λοιπές πρόσκαιρες εγκαταστάσεις που  λειτουργούν για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.
 
2. Με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του ιδίου άρθρου και Κώδικα ορίζεται ότι δεν υπάρχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων υποκαταστήματος στις οποιεσδήποτε πρόσκαιρες εγκαταστάσεις και ενδεικτικά αναφέρονται τα εργοτάξια κατασκευαστικών επιχειρήσεων, οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι κ.λπ. Τα στοιχεία των συναλλαγών των εγκαταστάσεων της περίπτωσης αυτής καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας ή του υποκαταστήματος στο οποίο ανήκουν το αργότερο μέχρι την δεκάτη πέμπτη (15η) ημέρα από την έκδοση ή τη λήψη τους κατά περίπτωση.

3. Με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. ορίζεται ότι ο εκμεταλλευτής κάθε φύσης επιχείρησης με χαρακτήρα διδακτικό ή επαγγελματικής κατάρτισης τηρεί μητρώο μαθητών στην επαγγελματική εγκατάσταση που ασκείται η
επαγγελματική δραστηριότητα (έδρα ή υποκατάστημα ή υποκατάστημα-πρόσκαιρη  εγκατάσταση). Συνεπώς, η υποχρέωση τήρησης πρόσθετου βιβλίου σε άλλο χώρο εξαρτάται από το εάν ο χώρος αυτός χαρακτηρίζεται ως υποκατάστημα ή όχι.
(..........)
5. Με βάση τα όσα προαναφέρονται συνάγεται ότι οι χώροι που το συγκεκριμένο Κ.Ε.Κ μισθώνει ή του παραχωρούνται δωρεάν χώροι και των οποίων έχει την αποκλειστική χρήση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πέραν των τριάντα ημερών (π.χ. 3 μήνες) προκειμένου να υλοποιήσει τα προγράμματα κατάρτισης, συνιστούν υποκαταστήματα, θεωρούνται όμως για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ. πρόσκαιρες εγκαταστάσεις και σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ανωτέρω Κώδικα δεν υφίσταται υποχρέωση τήρησης σ αυτούς βιβλίων υποκαταστήματος. Στις πρόσκαιρες εγκαταστάσεις υφίσταται μόνο υποχρέωση τήρησης των πρόσθετων βιβλίων της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. (μητρώο μαθητών). “

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 4 του ΚΦΑΣ προβλέπεται ότι Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών της παραγράφου αυτής, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί, εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι, παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους μέχρι την έκδοση του στοιχείου, για το οποίο έχουν υποχρέωση, όπου και αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη. Η διασφάλιση των πληροφοριών αυτών γίνεται είτε με την καταχώριση χειρόγραφα σε θεωρημένα έντυπα ή, επί μηχανογραφικής τήρησης, με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του νόμου 1809/1988 .
Εκμεταλλευτής γυμναστηρίου, θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες εκγύμνασης που σχετίζονται με τον καλλωπισμό και γενικά με την περιποίηση του σώματος, όπως απλή γυμναστική, αερόμπικ, body building, κ.λπ. “
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, γνώμη μας είναι ότι θεωρείται πρόσκαιρη εγκατάσταση και υπάρχει η υποχρέωση τήρησης των πρόσθετων πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4.
Όσον αφορά το ερώτημα σας σχετικά με το βιβλίο πρόσθετων πληροφοριών του ξενοδοχείου,  θεωρούμε πως εάν το ξενοδοχείο είναι υπόχρεο τήρησης των ασφαλών πληροφοριών ως εκμεταλλευτής γυμναστηρίου, θα πρέπει να αναγράψει και στα δικά του έντυπα τους πελάτες σας.
Βεβαίως, σας προτείνουμε να απευθυνθείτε και στο Υπουργείο Οικονομικών για μεγαλύτερη διασφάλιση σας.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.