Ερώτηση

60. ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΤΕ ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΚΔΙΔΕΙ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 

Απάντηση

Όπως έχει δεχθεί το ΔΕΚ μια εργασία χαρακτηρίζεται ως ασφαλιστική, αν από τη φύση της και τις συνθήκες τις οποίες παρέχεται συνιστά ασφαλιστική εργασία, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή ή την ιδιότητα του φορέα που την παρέχει και με βάση την ανωτέρω ερμηνεία η παροχή οδικής βοήθειας συνιστά ασφαλιστική εργασία .

Οι διατάξεις της παραγράφου 16α του άρθρου 15 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου ορίζουν ότι , οι αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων σε κάθε είδους ασφαλίσεις, υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου δύο επί τοις εκατό 2% ( πλέον εισφοράς 20% υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου), εφαρμόζονται ανάλογα και επί των αποδείξεων πληρωμής ασφαλίστρων για παροχή οδικής βοήθειας σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος οδικού οχήματος ή άλλων συναφών ατομικών υπηρεσιώνΣτο ίδιο τέλος υπόκεινται οι αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων για την παροχή υπηρεσιών οδικής βοήθειας, είτε εισπράττονται με μορφή συνδρομής, είτε εκτάκτως και ανεξάρτητα αν εισπράττονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις προσώπων.

Σύμφωνα με την παράγραφο 14 του άρθρου 6 του ΚΦΑΣ, προβλέπεται ότι “Ειδικά σε περίπτωση παροχής σε πελάτη δικαιώματος λήψης υπηρεσιών, για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, έναντι προκαθορισμένης αμοιβής, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά συγκεκριμένο ή μη πλήθος υπηρεσιών, το τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.”

Περαιτέρω, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1271/2002, ορίζεται ότι “στις περιπτώσεις που συμφωνείται καταβολή ποσού, προκειμένου ο πελάτης να αποκτήσει δικαίωμα λήψης υπηρεσιών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από το πλήθος αυτών (ορισμένο ή όχι), το τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που απαιτείται το συμφωνηθέν ποσό και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών. Εκδίδεται δηλαδή κατά το χρόνο που καταβάλλεται προκαθορισμένη αμοιβή - ποσό, ανεξάρτητα του τρόπου καταβολής (μετρητοίς, επιταγές, πιστωτικές κάρτες κ.λπ.) και πριν από την έναρξη της παροχής της υπηρεσίας ή διαρκούσης αυτής, ως προαπαίτηση για να αποκτήσει ο πελάτης το δικαίωμα λήψης ή χρήσης των υπηρεσιών, για ορισμένο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από το πλήθος αυτών (συγκεκριμένο ή όχι). Αντιθέτως, όταν η αμοιβή καθορίζεται ανά γεγονός ή ανά μονάδα παρεχόμενης υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται σύμφωνα με τις ισχύουσες λοιπές γενικές διατάξεις”

“3.6.2. Για να είναι ευχερείς οι ελεγκτικές επαληθεύσεις στα εκδιδόμενα τιμολόγια, σύμφωνα με τη νέα διάταξη, κρίνεται σκόπιμο να αναγράφονται εκτός των άλλων και τα εξής:

α) Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για το οποίο ο πελάτης απέκτησε το δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών και εφόσον υφίσταται συμφωνητικό να γίνεται μνεία σ΄ αυτό.

β) Σε περίπτωση που οι υπηρεσίες οι οποίες πρόκειται να παρασχεθούν, επεκτείνονται πέραν της διαχειριστικής περιόδου, να αναγράφονται διακεκριμένα τα ποσά που αντιστοιχούν στο τμήμα της κάθε διαχειριστικής περιόδου, ώστε να γίνεται η ενημέρωση των τηρούμενων βιβλίων για έσοδα παρούσης και επομένων χρήσεων.

γ) Εφόσον στο τιμολόγιο γίνεται μνεία συμφωνητικού, να υπάρχει στην επιχείρηση διαθέσιμο σχετικό αρχείο, το οποίο θα τίθεται άμεσα στη διάθεση του φορολογικού ελέγχου.

3.6.3. Τα ανωτέρω αναφερόμενα εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών στο κοινό (απόδειξη παροχής υπηρεσιών), “

3.6.4 Ενδεικτικές περιπτώσεις λήψης υπηρεσιών που καταλαμβάνει η διάταξη αυτή, είναι οι υπηρεσίες που παρέχονται έναντι συνδρομής από τα ινστιτούτα αισθητικής, τα γυμναστήρια, οι υπηρεσίες οδικής βοήθειας κ.λ.π.

Έτσι σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, θεωρούμε ότι μια επιχείρηση οδικής βοήθειας, έχει τη δυνατότητα είτε να εκδίδει αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων (συμβόλαιο) όπως και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις, είτε να εκδίδει τιμολόγιο και ΑΛΣ κατά περίπτωση.

Σε κάθε περίπτωση το εκδιδόμενο στοιχείο θα πρέπει να περιέχει την ημερομηνία έκδοσης αυτού, τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, την ημερομηνία της συναλλαγής, εφόσον δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης, και τα στοιχεία της συναλλαγής.

 

Η ομάδα της AST BOOKS.