Ερώτηση

384ΑΑ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΟΥ ΣΕ ΠΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΑΡΟΤΙ ΕΧΕΙ ΥΠΕΡΒΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΩΝ 150000,00ΕΥΡΩ.

 

Απάντηση

Οι εξαιρέσεις που αναζητάτε ορίζονται στην ΠΟΛ 1134/2004 και έχουν να κάνουν με το αντικείμενο εργασιών των επιχειρήσεων.Σας παραθέτουμε αυτούσια την εγκύκλιο. 

ΠΟΛ 1134//28.12.2004

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή ορισμένων κατηγοριών Επιτηδευματιών. της δεύτερης κατηγορίας βιβλίων από την τήρηση βιβλίου απογραφών και τη σύνταξη απογραφής την 31.12.2004 και στο εξής.

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 6 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α') «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων», όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α').

2. Τις διατάξεις της υποπερ. για' της περ. γ' του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'), όπως προστέθηκε με την παρ. 34 του άρθρου 43 του Ν.2214/1994 (ΦΕΚ 75/Α').

3. Τις διατάξεις της περ. στ' του άρθρου 38 του Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α').

4. Την υπ' αριθ. 14650/Δ10Ε85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί «καθορισμού αρμοδιοτήτων Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών».

5. Οτι υπάρχουν κατηγορίες επιτηδευματιών που είτε αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα για τη σύνταξη απογραφής λόγω του μικρού μεγέθους του αντικειμένου των εργασιών τους ή του μεγάλου αριθμού των ειδών που εμπορεύονται είτε επειδή δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα αγαθών στο τέλος της χρήσης και η απογραφή τους δεν παρουσιάζει ουσιαστικό φορολογικό ενδιαφέρον.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Α. Οι επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του ΚΒΣ έχουν δε ως κύριο αντικείμενο των εργασιών τους (άνω του 50% του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων) μία από τις πιο κάτω δραστηριότητες, απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων (αποθεμάτων) κατά την 31η Δεκεμβρίου 2004 και στο εξής:

1. Εκμετάλλευση λατομείου (απλή εξόρυξη αργών λίθων επεξεργασία λατομικών προϊόντων).

2. Κατασκευή ή εμπορία σφραγίδων, επιγραφών, σημάτων.

3. Εκμετάλλευση τυπογραφείου γενικά.

4. Φωτογραφείο και εργαστήριο εμφανίσεως Φίλμς - Εκτυπώσεις φωτογραφιών γενικό.

5. Επιχειρήσεις εκδόσεως εφημερίδων και περιοδικών.

6. Βιβλιοδετείο.

7. Εργαστήριο φωτοτυπιών και πολυγραφήσεων.

8. Αρτοποιείο, πρατήριο άρτου, ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

9. Γαλακτοζαχαροπλαστείο και γαλακτοπώλης γενικά (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

10. Εμπορία ειδών διατροφής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

11. Εμπορία νωπών και κατεψυγμένων ιχθύων (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

12. Οπωρολαχανοπώλης (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

13. Ελαιοτριβείο.

14. Αλευρόμυλος.

15. Εμπορία ρακών ή απορριμμάτων.

16. Εμπορία ψιλικών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

17. Πρακτορείο εφημερίδων και περιοδικών γενικά.

18. Ανθοπωλείο.

19. Ο Επιτηδευματίας που διατηρεί Εστιατόριο, Ζαχαροπλαστείο, Κέντρο Διασκέδασης, Μπαρ, Καφετέρια, κυλικείο, αναψυκτήριο και λοιπά συναφή.

20. Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

21. Ο Επιτηδευματίας που ασχολείται με την κατασκευή ιδιωτικών ή δημόσιων τεχνικών έργων (τεχνικές επιχειρήσεις).

(Η περίπτωση αυτή καταργήθηκε με ΠΟΛ.1152/14.12.2007)

22. Εμπορία ειδών βιβλιοπωλείου (πώληση χονδρική - λιανική).

23. Εμπορία ειδών Χαρτοπωλείου (φάκελοι, γραφική ύλη, κ.λπ.) ειδών σχεδιάσεως και συναφών οργάνων (πώληση χονδρική - λιανική).

24. Επιχειρήσεις εκδόσεως βιβλίων γενικά.

25. Ο Επιτηδευματίας που ενεργεί επεξεργασία για λογαριασμό τρίτων (φασόν).

26. Ο Επιτηδευματίας που πωλεί αγαθά για λογαριασμό τρίτων.

27. Εργαστήρια τυροπιτών και συναφών ειδών (πώληση χονδρική - λιανική).

28. Φαρμακείο.

29. Ο Επιτηδευματίας που πωλεί ηλεκτρονικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα (χονδρική - λιανική).

30. Υλικά ραπτικής και υποδηματοποιίας (χονδρική - λιανική).

31. Έμπορος σιδηρικών εργαλείων χειρός και ειδών κιγκαλερίας (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

32. Είδη υγιεινής διατροφής (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

33. Παλαιοσίδερα, σίδηρος και παλαιά μέταλλα (σκραπ).

34. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων και λοιπών αυτοκινούμενων μηχανημάτων (που αγοράζονται με το Βάρος). Σε περίπτωση σύνταξης απογραφής των ειδών αυτών, αυτή μπορεί να διενεργείται με το βάρος και όχι κατ' είδος.

35. Εμπορία Ψιλικών και Ζαχαρωδών προϊόντων (πώληση χονδρική - λιανική).

36. Εμπορία παλαιών γραμματοσήμων και συναφών.

37. Έμπορος ψιλικών - κλωστικών ραφής και πλεξίματος, νημάτων, εργόχειρων, κεντημάτων και συναφών ειδών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

38. Αγρότες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

39. Παλαιοπώλης (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

40. Έμπορος μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υφασμάτων λαϊκής κατανάλωσης (που αγοράζονται ή πωλούνται με το βάρος).

41. Έμπορος ψευδοκοσμημάτων γενικά (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

42. Έμπορος αγαθών που προέρχονται από πλειστηριασμούς.

43. Πρατηριούχος καπνοβιομηχανιών προϊόντων.

44. Έμπορος ωδικών πτηνών, μικρών ζώων, τροφών και εξαρτημάτων αυτών, διακοσμητικών ψαριών, πτηνών, ζώων και συναφών (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

45. Έμπορος ψευδοκοσμημάτων γενικώς (πώληση χονδρική ή κυρίως χονδρική).

46. Έμπορος χρωμάτων βερνικιών στόκων και λοιπών συναφών (λιανικώς ή κυρίως λιανικώς).

47. Κτηνιατρικά φαρμακεία.

48. Πώληση Τηλεκαρτών.

49. Πώληση Καρτών κινητής τηλεφωνίας.

50. Κρεοπώλες (πώληση λιανική ή κυρίως λιανική).

51. Εκμεταλλευτής περιπτέρου.

52. Πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως, καθώς και ο αγρότης που πωλεί τα προϊόντα παραγωγής του από λαϊκές αγορές.

(Οι περιπτώσεις 51 και 52 τέθηκαν όπως προστέθηκαν με την ΠΟΛ.1198/27.12.2010)

Β. Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων και ο επιτηδευματίας του μητρώου (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.) − πωλητής πετρελαίου θέρμανσης, που τηρεί βιβλία Β΄ κατηγορίας και εμπορεύεται βενζίνη, πετρέλαιο, λιπαντικά, τσιγάρα και άλλα είδη (αξεσουάρ, μικροανταλλακτικά, αναψυκτικά και λοιπά συναφή), για την υποχρέωση σύνταξης απογραφής της 31−12−2010 και εφεξής, για τη βενζίνη, το πετρέλαιο, τα λιπαντικά και τα τσιγάρα κρίνεται με βάση τα συνολικά ακαθάριστα έσοδά του από την πώληση όλων των αγαθών που εμπορεύεται, για δε τα λοιπά εμπορευόμενα είδη (πλην βενζίνης, πετρελαίου, λιπαντικών και τσιγάρων) η υποχρέωση σύνταξης απογραφής κρίνεται αυτοτελώς με βάση τα ακαθάριστα έσοδα από την πώληση αυτών, κατά τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 6 του Κώδικα.

(Η παράγραφος Β τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την ΠΟΛ.1198/27.12.2010)

Γ. Ο επιτηδευματίας που ασχολείται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών και τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής εμπορεύσιμων περιουσιακών στοιχείων για τη δραστηριότητα αυτή. Στη περίπτωση που πουλάει και άλλα αγαθά, για την υποχρέωση τήρησης ή μη βιβλίου απογραφών και την κατάρτιση απογραφής γι' αυτά κρίνεται αυτοτελώς με βάση τα ακαθάριστα έσοδά του από την πώληση αυτών.

(Η παράγραφος Γ τέθηκε όπως προστέθηκε με την ΠΟΛ.1152/14.12.2007)

Δ. Η απογραφή των εμπορεύσιμων αγαθών των επιτηδευματιών της δεύτερης κατηγορίας μπορεί να καταχωρείται χειρόγραφα ή μηχανογραφικά, σε χωριστές σελίδες της μηνιαίας κατάστασης του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή των θεωρημένων και μη χρησιμοποιημένων μηχανογραφικών εντύπων του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή σε ιδιαίτερες σελίδες του χειρόγραφα τηρούμενου βιβλίου.

(Η παράγραφος Γ αναριθμείται σε Δ με την ΠΟΛ.1152/14.12.2007)

 

Σας παραπέμπουμε και στο βιβλίο μας ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ  σελ. 113 – 117.

Η ομάδα της AST BOOKS.