ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ το Μάρτιο η αποκλιμάκωση των επιτοκίων καταθέσεων, σύμφωνα με στοιχεία της ΤτΕ, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο. Έτσι, το επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στις 3,06 εκατοστιαίες μονάδες. 
Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων από νοικοκυριά με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος παρουσίασε περαιτέρω πτώση κατά 13 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,36%. Το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων μειώθηκε κατά 6 μονάδες βάσης, στο 2,72%. 

Όσον αφορά τα δάνεια, το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασε περαιτέρω άνοδο κατά 4 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 7,56%, ενώ το μέσο επιτόκιο της αντίστοιχης κατηγορίας των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 10,02%. 
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε πτώση κατά 18 μονάδες βάσης, στο 7,18% για δάνεια μέχρι 250.000 ευρώ, άνοδο κατά 9 μονάδες βάσης στο 6,25% για δάνεια από 250.000 μέχρι 1 εκατ. ευρώ, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ παρουσίασε μικρή πτώση 4 μονάδων βάσεως, στο 5,80%. 

Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων για δάνεια με επιτόκιο κυμαινόμενο ή σταθερό έως 1 έτος παρουσίασε άνοδο κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 3,18%. Το μέσο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο, το Μάρτιο του 2013, στο 5,78%. 
Τα μέσα επιτόκια στα υφιστάμενα υπόλοιπα των καταθέσεων από νοικοκυριά και των καταθέσεων από επιχειρήσεις με συμφωνημένη διάρκεια έως 2 έτη παρουσίασαν πτώση κατά 5 και 20 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκαν στο 4,51% και 4,31% αντίστοιχα. 

Το μέσο επιτόκιο στα υφιστάμενα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων με διάρκεια άνω των 5 ετών παρουσίασε οριακή μεταβολή και διαμορφώθηκε στο 3,19%. Οριακή μεταβολή παρουσίασε και το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων, που διαμορφώθηκε στο 6,03%, ενώ το επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων παρουσίασε άνοδο κατά 14 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,80%. 
Ταυτόχρονα, το μέσο επιτόκιο του συνόλου των καταθέσεων (συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων μιας ημέρας) μειώθηκε στο 2,93%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των δανείων παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητο στο 5,83%.

πηγή: www.express.gr