ΠΟΛ.1023/13-02-07

Παράταση υποβολής δηλώσεων Φορολογικής Απαλλαγής (Δ.Φ.Α.) από τις επιχειρήσεις που έχουν υπαγάγει τα επενδυτικά τους σχέδια στο Ν. 3299/2004.

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 21 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, για την υποστήριξη των διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης, ελέγχου των επενδύσεων προβλέπεται η λειτουργία πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης των επενδύσεων εγκατεστημένο στους κατά τόπους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, οι οποίες και υποχρεούνται να καταγράφουν τις απαραίτητες πληροφορίες που σχετίζονται με την υλοποίηση των διατάξεων του ιδίου νόμου. Εξάλλου, η παρακολούθηση των φορολογικών ενισχύσεων, είναι αναγκαία τόσο για τη διαχείριση αυτών σε εθνικό επίπεδο όσο και για την προσαρμογή στις απαιτήσεις του Κοινοτικού θεσμικού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων.

2. Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1100384/11194/Β0012/ΠΟΛ. 1130/09.11.2006 Α.Υ.Ο., η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 20 του άρθρου 7 του Ν. 3299/2004, οι επιχειρήσεις που υπαγάγουν τα επενδυτικά τους σχέδια στο καθεστώς του Ν. 3299/2004, υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης και τη (Δ.Φ.Α.) "Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής" για κάθε ένα επενδυτικό σχέδιο χωριστά. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις εκείνες τα επενδυτικά σχέδια των οποίων είτε ολοκληρώθηκαν μέσα στο έτος 2005 είτε θα ολοκληρωθούν εντός των επομένων ετών, και ήδη υπέβαλαν εμπρόθεσμα δήλωση φορολογίας εισοδήματος, είχαν υποχρέωση υποβολής "Δήλωσης Φορολογικής Απαλλαγής" μέχρι 30/12/2006.

3. Ενόψει των ανωτέρω, και επειδή κάποιες επιχειρήσεις, που άρχισαν να πραγματοποιούν επενδυτικά σχέδια του Ν. 3299/2004 μέσα στη χρήση 2005, δεν υπέβαλαν την πιο πάνω Δήλωση Φορολογικής Απαλλαγής, με την παρούσα διαταγή