.

 

Παράδειγμα συμπλήρωσης πίνακα Κ (Ε3) - Απλογραφικά βιβλία

Έστω ότι στην Ο.Ε. με την επωνυμία «Αλέξιος Αλεξίου & ΣΙΑ Ο.Ε.» με απλογραφικά βιβλία, προέκυψαν κατά το φορολογικό έτος 2015 τα παρακάτω δεδομένα:

Είδος Ευρώ
Πωλήσεις εμπορευμάτων 200.000
Επιστροφές πωλήσεων 20.000
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών από υπηρεσίες (εμπεριέχονται 4.000 ευρώ που παρείχε η επιχείρηση, τα οποία θα φορολογηθούν κατά το έτος 2016 οπότε και είναι απαιτητά) 15.000
Έσοδα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων 8.000
Έσοδα από επιστροφές δασμών 500
Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων 1.300
Ζημίες από πώληση παγίων 3.000
Ζημία από συναλλαγματικές διαφορές 500
Κέρδη από εκποίηση παγίων 7.000
Αγορές εμπορευμάτων 130.000
Επιστροφές αγορασθέντων εμπορευμάτων 10.000
Μισθοδοσία προσωπικού (συμπεριλαμβάνονται οι εργοδ. εισφορές, τα 4.100 αφορούν σε έσοδα από παροχή υπηρεσίας)) 10.000
Παροχές σε είδος στο προσωπικό 1.200
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων 2.000
Αποσβέσεις παγίων 12.000
Τόκοι και συναφή έξοδα 1.500
Διάφορα λοιπά έξοδα (εκ των οποίων τα 3.000 € δεν αναγνωρίζονται φορολογικά) 20.000
ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος από το ΦΠΑ εκροών (εκ των οποίων τα 1.000 € είναι μη εκπιπτόμενος και από τη φορολογία εισοδήματος) 3.500
Λοιποί φόροι και τέλη 1.500
Πρόστιμα και προσαυξήσεις 1.500
Έξοδα ΕΙΧ αυτοκινήτων (εκ των οποίων τα 2.000 € δεν αναγνωρίζονται φορολογικά) 7.000
Λοιπές προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες 3.000
Δαπάνες ψυχαγωγίας (εκ των οποίων τα 500 € δεν αναγνωρίζονται φορολογικά) 2.500
Τεκμαρτό ενοίκιο λόγω ιδιοχρησιμοποίησης 8.000
Τέλος επιτηδεύματος 1.000
Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία (εκ των οποίων τα 1.500 ευρώ δεν έχουν καταβληθεί και τα 7.000 ευρώ αφορούν δόσεις ρύθμισης παλιότερων εισφορών) 17.500

Περαιτέρω, η εν λόγω επιχείρηση για τη χρήση 2014 δεν ήταν υπόχρεη σε απογραφή (τζίρος <150.000 €) και είχε υπολογίσει για φορολογικούς σκοπούς 10% των αγορών εκείνης της χρήσης, ήτοι 17.000 €, ως τελικό απόθεμα χρήσης.

Κατά τις 31/12/2015 η επιχείρηση κάνει υποχρεωτικά φυσική απογραφή των αποθεμάτων της, από την οποία προκύπτει πραγματικό τελικό απόθεμα χρήσης 20.000 €.

Με βάση τα παραπάνω ζητείται να συμπληρωθούν τα έντυπα Ε3 και Ν.

Λύση

1) Πίνακας συμφωνίας λογιστικής - φορολογικής βάσης

Περιγραφή Λογιστική βάση Φορολογική βάση Διαφορά Χαρακτηρισμός διαφοράς
Πωλήσεις εμπορευμάτων 200.000 200.000 0  
Επιστροφές πωλήσεων -20.000 -20.000 0  
Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών 15.000 11.000 -4.000 Προσωρινή
Έσοδα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων 0 8.000 8.000 Μόνιμη
Έσοδα από επιστροφές δασμών 500 500 0  
Έσοδα από καταπτώσεις εγγυήσεων 1.300 1.300 0  
Ζημίες από πώληση παγίων -3.000 -3.000 0  
Ζημία από συναλλαγματικές διαφορές -500 -500 0  
Κέρδη από εκποίηση παγίων 7.000 7.000 0  
Αγορές εμπορευμάτων (μείον τελικό απόθεμα απογραφής) -110.000 -110.000 0  
Επιστροφές αγορασθέντων αγαθών 10.000 10.000 0  
Μισθοδοσία προσωπικού -10.000 -10.000 0  
Παροχές σε είδος στο προσωπικό -1.200 -1.200 0  
Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων -2.000 -2.000 0  
Αποσβέσεις παγίων -12.000 -12.000 0  
Τόκοι και συναφή έξοδα -1.500 -1.500 0  
Διάφορα λοιπά έξοδα (εκ των οποίων τα 3.000 αφορούν τιμολόγια άνω των 500 ευρώ που δεν εξοφλήθηκαν με τραπεζικό μέσο πληρωμής) -20.000 -17.000 3.000 Μόνιμη
ΦΠΑ μη εκπιπτόμενος από το ΦΠΑ εκροών (εκ των οποίων τα 1.000 € είναι μη εκπιπτόμενος και από τη φορολογία εισοδήματος) -3.500 -2.500 1.000 Μόνιμη
Λοιποί φόροι και τέλη -1.500 -1.500 0  
Πρόστιμα και προσαυξήσεις -1.500 0 1.500 Μόνιμη
Έξοδα ΕΙΧ αυτοκινήτων (εκ των οποίων τα 2.000 € δεν αναγνωρίζονται φορολογικά) -7.000 -5.000 2.000 Μόνιμη
Λοιπές προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες -3.000 0 3.000 Μόνιμη
Δαπάνες ψυχαγωγίας (εκ των οποίων τα 500 € δεν αναγνωρίζονται φορολογικά) -2.500 -2.000 500 Μόνιμη
Τεκμαρτό ενοίκιο λόγω ιδιοχρησιμοποίησης 0 -8.000 -8.000 Μόνιμη
Τέλος επιτηδεύματος -1.000 0 1.000 Μόνιμη
Ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία (εκ των οποίων τα 1.500 ευρώ δεν έχουν καταβληθεί και τα 7.000 ευρώ αφορούν δόσεις ρύθμισης εισφορών 2014) -10.500 -16.000 -5.500 Προσωρινή
Κέρδη (Ζημίες) προ φόρων / Φορολογητέα κέρδη / Διαφορά βάσεων 23.100 25.600 2.500  

 

2) Υπολογισμός λογιστικών και φορολογητέων κερδών, φόρου εισοδήματος και καθαρών λογιστικών κερδών της περιόδου

Λογιστικά κέρδη 23.100
Φορολογητέα κέρδη 25.600
Φόρος εισοδήματος 2015 25.600 x 26% = 6.656
Καθαρά λογιστικά κέρδη 23.100 - 6.656 = 16.444

 

3) Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης

Αλέξιος Αλεξίου & ΣΙΑ Ο.Ε.

Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2015

 
  2015
Κύκλος εργασιών (καθαρός) (200.000 - 20.000) 180.000
Λοιπά συνήθη έσοδα (15.000 + 500) 15.500
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)

(0 - 20.000)

20.000
Αγορές εμπορευμάτων και υλικών (130.000 - 10.000) -120.000
Παροχές σε εργαζόμενους (10.000 + 1.200) -11.200
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων -12.000
Λοιπά έξοδα και ζημιές (3.000 + 500 + 2.000 + 20.000 + 3.500 + 1.500 + 1.500 + 7.000 + 3.000 + 2.500 + 1.000 + 10.500) -56.000
Λοιπά έσοδα και κέρδη (1.300 + 7.000) 8.300
Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό) -1.500
Αποτέλεσμα προ φόρων 23.100
Φόροι -6.656
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους 16.444

 

4) Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων

Αλέξιος Αλεξίου
Προσάρτημα επί των οικονομικών καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2015

(βάσει των διατάξεων του Ν. 4308/2014, όπως ισχύει)

 
Διάταξη και περίληψή της Ενδεικτική Απάντηση
Επωνυμία (Άρ. 29 παρ. 3α) Αλέξιος Αλεξίου
Νομικός τύπος (Άρ. 29 παρ. 3β) Ατομική επιχείρηση
Περίοδος αναφοράς (Άρ. 29 παρ. 3γ) 01/01/2015 – 31/12/2015
Έδρα (Άρ. 29 παρ. 3δ) Αγησιλάου 10, Αθήνα
Δημόσιο Μητρώο (Άρ. 29 παρ. 3ε) Γ.Ε.ΜΗ αρ. μητρώου 10546
Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα (Άρ. 29 παρ. 3στ) Η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας
Υπό εκκαθάριση (Άρ. 29 παρ. 3ζ) Η οντότητα δεν τελεί υπό εκκαθάριση
Κατηγορία Οντότητας (Άρ. 29 παρ. 3η) Πολύ μικρή οντότητα
Συμφωνία των χρηματ/κων καταστάσεων με το ν. 4308/14 (Άρ. 29 παρ. 3θ) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με το νόμο 4308/14
Καταστάσεις που καταρτίζονται (Άρ. 29 παρ. 34) Η οντότητα κάνει χρήση της επιλογής να καταρτίζει μόνο την Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6 του ν. 4308/14.
Σημειώσεις: -  
   
Ο επιχειρηματίας Ο λογιστής

 

5) Συμπλήρωση Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης

α/α

(1)

ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

(2)

ΚΩΔΙΚΟΣ

(3)

ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

(4)

1. Τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους (περ. α' άρθρου 23) 2001  
2. Δαπάνη για αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών άνω των 500 ευρώ χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής (περ.β' άρθρου 23) 2002 3.000,00
3. Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές (περ.γ' άρθρου 23) 2003  
4. Μη εκπιπτόμενες προβλέψεις (περ.δ' άρθρου 23) 2004  
5. Πρόστιμα, ποινές και προσαυξήσεις (περ.ε' άρθρου 23) 2005 1.500,00
6. Παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα (περ.στ' άρθρου 23) 2006  
7. Φόροι & τέλη που δεν εκπίπτουν (περ.ζ' άρθρου 23) 2007 2.000,00
8. Τεκμαρτό μίσθωμα κατά το μέτρο που υπερβαίνει το 3% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου (περ.η' άρθρου 23) 2008  
9. Δαπάνες για οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων (περ.θ' άρθρου 23) 2009  
10. Δαπάνες για διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων (περιπτ.ι' άρθρου 23) 2010  
11. Δαπάνες ψυχαγωγίας (περ. ια' άρθρου 23) 2011 500,00
12. Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (περιπτ.ιβ' άρθρου 23) 2012 5.000,00
13. Δαπάνες προς φορολογικούς κατοίκους με έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο ή με προνομιακό φορολογικό καθεστώς  (περ.ιγ' άρθρου 23) 2013  
14. Δαπάνες που αφορούν ενδοομιλικά μερίσματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 48 (παρ.4 άρθρου 48) 2014  
15. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες τόκων - Υποκεφαλαιοδότηση (άρθρο 49 ν.4172/2013) 2015  
16. Μη εκπιπτόμενες δαπάνες αποσβέσεων από υπεραξία λόγω συγχώνευσης (άρθρα 52 & 54 ν.4172/2013) 2016  
17. Δαπάνες φορέων Γενικής Κυβέρνησης που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας 2017  
18. Δαπάνες ναυτιλιακών επιχ/σεων που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας 2018  
19. Δαπάνες απαλλασσόμενων Ν.Π. 2019  
20. Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση 2020
21. Δαπάνες αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών που αφορούν έσοδα μη υποκείμενα στο φόρο 2021  
22. Δαπάνες Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας 2022  
   ΣΥΝΟΛΟ 2100 12.000,00

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν συμπεριλάβαμε στην Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης τις μη καταβληθείσες εισφορές διότι, ως προσωρινές διαφορές, τις αναγράψαμε στον Πίνακα Κ του Ε3. Θεωρούμε πως, ελλείψει διευκρινίσεων από τη Διοίκηση και δεδομένης της ύπαρξης του κωδ. 2003 στην Κ.Φ.Α., οι εν λόγω δαπάνες μπορούν να αναγραφούν και στην Κ.Φ.Α.

 

6) Συμπλήρωση 2ης σελίδας Ε3
1

7) Συμπλήρωση Πίνακα Κ΄ Ε3
2

8) Συμπλήρωση 2ης σελίδας (έως κωδ. 024)
3