Ερώτηση

362ΑΑ. Οι επιχειρήσεις που τηρούσαν το βιβλίο αποθήκης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του προϊσχύοντος Κώδικα θα συνεχίσουν την τήρησή του από 1/1/2013, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1004/4.1.2013.  Θα τηρούν παράλληλα και βιβλίο αποθήκης και τον λογαριασμό 94?Ευχαριστώ

Απάντηση

Σύμφωνα  με την ΠΟΛ 1004/4.1.2013. αναφέρεται ρητά ότι οι επιχειρήσεις που τηρούσαν βιβλίο αποθήκης σύμφωνα με τις διατάξεις του πρoïσχύοντα Κ.Β.Σ.(άρθρο 8, παράγραφοι 1 έως 12) θα συνεχίσουν την τήρησή του από 1/1/2013 (εφόσον βέβαια υπάρχει σχετική υποχρέωση) με τον τρόπο που το τηρούσαν συμπεριλαμβανομένης και της μη τήρησης ιδιαίτερων μερίδων για τις βοηθητικές ύλες και τα υλικά συσκευασίας, τα οποία παρακολουθούνται συγκεντρωτικά σε λογαριασμούς αξίας.

Όσον αφορά την ουσία του ερωτήματος σας πρέπει να αναφερθεί αρχικά ότι με την επιφύλαξη των παραγράφων 13 και 14 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ.  , για την τήρηση των ημερολογίων και καθολικών εφαρμόζεται υποχρεωτικά το Ε.Γ.Λ.Σ.( Π.Δ. 1123/1980), μόνο ως προς τη δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και των υπογραμμισμένων τριτοβάθμιων λογαριασμών, και από τους λογαριασμούς της ομάδας 9 μόνο ο λογαριασμός 94, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις αγαθών ( λογαριασμοί 70, 71)υπερβαίνουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ ανά λογαριασμό.

  Σας αναφέρω ενδεικτικά απόσπασμα από την ΠΟΛ.1004/4.1.2013 παράγραφος 8 που αναφέρεται στην υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94.

Τήρηση λογαριασμού 94.

Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, θεσπίζεται υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94 από τον υπόχρεο που τηρεί διπλογραφικά βιβλία και τα ακαθάριστα έσοδα του από την πώληση εμπορευμάτων που καταχωρούνται σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ. στο λογαριασμό 70 και τα έσοδα από την πώληση προιόντων που καταχωρούνται στο λογαριασμό 71 υπερβαίνουν το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ ανά λογαριασμό. Ο υπόχρεος κρίνεται για την υποχρέωση του αυτή στην αρχή της εκάστοτε διαχειριστικής περιόδου με βάση τα έσοδα της προηγούμενης χρήσης και κρίνεται αυτοτελώς για την υποχρέωση του αυτή ανά λογαριασμό (κλάδος εμπορίας και επεξεργασίας). Ο υπόχρεος τήρησης του λογαριασμού 94 όταν σε κάποια διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει το όριο τήρηση του ποσού των 5 εκατομμυρίων ευρώ για ένα λογαριασμό (κλάδο εμπορίας ή επεξεργασίας) σταματά την τήρηση του από την επόμενη διαχειριστική περίοδο για τα αγαθά του λογαριασμού αυτού.

Σημειώνεται ότι η υποχρέωση αυτή αφορά όλους τους υπόχρεους ανεξάρτητα από την υποχρέωση ή μη εφαρμογής της ομάδας 9 ή την απαλλαγή τους από αυτή.

Επίσης σημειώνεται ότι κατά πάγια θέση της Διοίκησης τα ακαθάριστα έσοδα από τη συμπτωματική πώληση πρώτων υλών προσαυξάνουν τυχόν άλλα έσοδα του κλάδου εμπορίας για την τήρηση του βιββλίου αποθήκης.

Χρόνος έναρξης ισχύος.

Η υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94 αρχίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κ.Φ.Α.Σ. από 1/1/2013.Ετσι ο υπόχρεος που η διαχειριστική του περίοδος λήγει την 31/12/2012 τηρεί τον λογαριασμό αυτό από την 1/1/2013, εφόσον βέβαια τα ακαθάριστα έσοδα του υπερέβησαν το ποσό των 5 εκατομμυρίων ευρώ την προηγούμενη χρήση. Εάν η διαχειριστική του περίοδος αρχίζει μετά την ημερομηνία αυτή(1/1/2013), υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94 από 1/1/2013(ενδιάμεσα της χρήσης), έχει μόνο ο υπόχρεος ο οποίος την 31/12/2012 τηρούσε το βιβλίο αποθήκης, ο οποίος θα συνεχίσει από 1/1/2013 και μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, να τηρεί το βιβλίο αποθήκης ως υπολογαριασμό του 94 με το περιεχόμενο και στον χρόνο που αναφέρεται στην επόμενη παράγραφο και χωρίς βέβαια την υποχρέωση εγγραφής των δεδομένων του σε θεωρημένο οπτικό δίσκο. Εάν την 31/12/2012 δεν τηρεί βιβλίο αποθήκης τότε για την υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού 94 θα κριθεί από την έναρξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου που αρχίζει εντός του νέου έτους 2013 με βάση τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου.

Απο τα ανωτέρω συνάγεται πως οι επιχειρήσεις που τηρούσαν το βιβλίο αποθήκης θα συνεχίσουν να το τηρούν μέχρι τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου ως υπολογαριασμό του 94  και παράλληλα θα τηρούν μαζί και τον λογαριασμό 94 εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα τους(λογαριασμοί 70,71) είναι μεγαλύτερα των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο υπόχρεος κρίνεται για την υποχρέωση του αυτή, δηλαδή όσον αφορά την τήρηση του λογαριασμού 94, στην αρχή της εκάστοτε διαχειριστικής περιόδου με βάση τα έσοδα της προηγούμενης χρήσης και κρίνεται αυτοτελώς για την υποχρέωση ανά λογαριασμό(κλάδος εμπορίας και επεξεργασίας).

Η ομάδα της AST BOOKS.