Ερώτηση

494ΑΑ. Ερώτημα για στοιχεία λογοθεραπευτή
Ο λογοθεραπευτής από 1/1/2013 έχει υποχρέωση να εκδίδει ΑΤΜ η αποδ. από μηχανισμό προς του ιδιώτες .
Όταν παραδίδαμε στον πελάτη αποδ. παρ. υπηρ . με το παλιό καθεστώς , εκδίδαμε αθεωρ. απ. παρ. υπηρ. βάση ΠΟΛ 1083/2003 με το συνολικό αριθμό συνεδριών λογοθεραπείας συνήθως στο τέλος του μήνα . Με το νέο καθεστώς μπορούμε  να εκδίδουμε με τον ίδιο τρόπο πχ κάθε τέλος του μήνα για το σύνολο των συνεδριών ΑΠΥ από ΑΤΜ . 
Η ερμηνευτ. ΠΟΛ 1004 /2013 αναφέρει σχετικά με τον χρόνο έκδοση αποδ. ότι δεν υπάρχει καμιά μεταβολή .

Το αρθ. 13 παρ. 3 το οποίο παραπέμπει στην παρ. 14 & 15 του αρθ. 12 χρόνος έκδοσης της ΑΠΥ είναι με την ολοκλήρωση παρ. υπηρ. Όταν η παροχή διαρκεί ,εκδίδεται το στοιχείο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής .....    Αναφέρει παρακάτω ότι σε περίπτωση προκαθορισμένης αμοιβής (που ισχύει στην περίπτωση
μας) το στοιχείο εκδίδεται κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή .
Μπορούμε κατ' εξαίρεση να εκδώσουμε χειρόγραφη ΑΠΥ θεωρημένη εφόσον  ο δικαιούχος θα κάνει χρήση της ΑΠΥ σε ασφαλιστικό ταμείο ,επειδή οι υπηρεσίες αυτές απαιτούν επί πλέον στοιχεία ; Ευχαριστώ
 
Απάντηση

Όπως ορίζεται στην  ΠΟΛ 1271/12-12-2002 Παράγραφος 17.:
(.......)
Τήρηση «Βιβλίου πελατών» από τους ασκούντες παραϊατρικό επάγγελμα (ισχύς 1.1.2003).
Με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής συμπληρώνεται η περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 και από 1.1.2003 η τήρηση του βιβλίου πελατών επεκτείνεται ακόμη (εκτός από τους φυσιοθεραπευτές) και στους επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες, παραϊατρικών επαγγελμάτων, δηλαδή υπηρεσίες υγείας (θεραπείας, συμβουλών κ.λπ.) και δεν είναι γιατροί, όπως:
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος, ψυχολόγος, λογοθεραπευτής - λογοπεδικός, μασέρ, ρεφλεξιολόγος, μαία, εργοθεραπευτής, κ.λπ.
Το βιβλίο πελατών τηρείται και από τους ασκούντες παραϊατρικό επάγγελμα με ανάλογο τρόπο όπως και από τους φυσιοθεραπευτές.
Διευκρινίζεται ότι οι ανωτέρω επιτηδευματίες από 1.1.2003 εκδίδουν αθεώρητες αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1166/29.5.2002 για τους πελάτες που καταχωρούνται σ΄ αυτό.

Έπιπλέον από τη διοίκηση διευκρινίστηκε ή έγινε δεκτό ότι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι οι ορκωτοί λογιστές (Α 27607/57 και Γνωμ. ΝΣΚ 348/1987), τα παραϊατρικά επαγγέλματα, οι μαλάκτες (μασέρ) (Κ 3825/59), ο θεραπευτής κάλων, οστράκων, νυχιών κ.λπ. ως παραϊατρικό επάγγελμα (Μ 262/87), ο αναλογιστής ασφαλιστικών επιχειρήσεων (ΠΟΛ 127/87) οι σχεδιαστές υφασμάτων (η μεταφορά του σχεδίου σε ύφασμα τρίτων με δικά του μέσα είναι εργασία φασόν) (ΠΟΛ 298/87), μεταφραστές γραπτού λόγου (Α 12367 ΠΟΛ 160/73), κοινωνιολόγοι (Δ 5725 ΠΟΛ 257/71), ψυχολόγοι – παιδοψυχολόγοι (Ε 11990 ΠΟΛ 132/83) και βιολόγοι, Γεωλόγοι, Ωκεανογράφοι (Εγκ Α 9553/84).

Επιπροσθέτως σύμφωνα με την ΠΟΛ 1037/92 παρέχετε η δυνατότητα της μη χρησιμοποίησης φορολογικής ταμειακής μηχανής του Ν. 1809/1988, για την έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών,στις παρακάτω κατηγορίες επιτηδευματιών, σε ολόκληρη τη χώρα:
α) στους επιτηδευματίες που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του Ν.Δ. 3323/1955.(.........)

Για τους ελεύθερους επαγγελματίας όπως ορίζεται στην ΠΟΛ 1036/2013:
“Με τις διατάξεις του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζεται ότι, οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, αναγράφουν στις εκδιδόμενες από αυτούς αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη. Επίσης με τις διατάξεις της 1014655/185/0015/ ΠΟΛ. 1037/12.2.1992 (ΦΕΚ 128 Β΄), η οποία εξακολουθεί να ισχύει, ορίζεται ότι, οι επιτηδευματίες που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του Ν.Δ. 3323/1955 (νυν παράγραφος 1 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994 ) εξαιρούνται από την χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών, για την έκδοση αποδείξεων λιανικής.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, μόνο στους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα από αυτούς που κατονομάζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του Ν. 2238/1994 παρέχεται η δυνατότητα της έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό είτε χειρόγραφα από θεωρημένο στέλεχος, με θεώρηση του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με την χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν. 1809/1988, αναγράφοντας και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη.”

Άποψή μας, είναι ότι από τη στιγμή που η φύση της δουλειάς σας προσιδιάζει στα ελευθέρια επαγγέλματα και μέχρι τώρα έχει γίνει δεκτό ότι το εισόδημα που αποκτάτε, θεωρείται εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα, θεωρούμε ότι θα έπρεπε να μπορείτε να εκδίδετε τις ΑΠΥ σας όπως και οι υπόλοιποι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Βεβαίως, από τη διατύπωση που υπάρχει στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1036/22.2.2013, που σας παραθέσαμε πιο πάνω, συνάγεται ότι μόνο οι κατονομαζόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν αυτή τη δυνατότητα.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει συγκεκριμένο – γραπτό ερώτημα στο υπουργείο Οικονομικών, ώστε να κληθεί να πάρει συγκεκριμένη θέση στο θέμα.

Όσον αφορά τα επιπλέον στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται στις αποδείξεις που εκδίδετε, θα σας προτείναμε να χρησιμοποιήσετε Η/Υ και σήμανση από μηχανισμούς ΕΑΦΔΣΣ. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει κάποια διάταξη νόμου που να απαγορεύει την αναγραφή επιπλέον στοιχείων στο πίσω μέρος μιας απόδειξης ταμιακής μηχανής

Τέλος όσον αφορά το χρόνο της της έκδοσης των αποδείξεων, ισχύουν αυτά που αναφέρετε, δηλαδή τα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες εκδίδονται με την ολοκλήρωση της παρεχόμενης υπηρεσίας. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί εκδίδεται φορολογικό στοιχείο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής για το “μέρος” της υπηρεσίας που παρασχέθηκε.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.