Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Δελτίο Τύπου

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Α’ 3Μήνου 2013

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου, παρουσιάζεται έλλειμμα  στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.366 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 7.279 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 4.185 εκατ. ευρώ. Αντίθετα επιτεύχθηκε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 508 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 334 εκατ. ευρώ το 2012 και στόχου για έλλειμμα 2.338 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 12.348 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 995 εκατ. ευρώ ή 8,8% έναντι του τριμηνιαίου στόχου 2013 (11.353 εκατ. ευρώ).

Το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 10.721 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 158 εκατ. ευρώ ή 1,5%, έναντι του στόχου  (10.563 εκατ. ευρώ).

Κατηγορίες εσόδων οι οποίες υστέρησαν έναντι του στόχου είναι οι εξής:

α) ο Φ.Π.Α., όλων των κατηγοριών, κατά 260 εκατ. ευρώ ή 7,3%, εκ των οποίων 126 εκατ. € προέρχονται από τον Φ.Π.Α. πετρελαιοειδών

β) οι λοιποί έμμεσοι φόροι κατανάλωσης και ειδικότερα ο Ε.Φ.Κ. καπνού, κατά 144 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι, οι εισπράξεις από τον Ε.Φ.Κ καπνού αν και εξακολουθούν να είναι μειωμένες φαίνεται να ανακάμπτουν σταδιακά και η απόκλιση από το στόχο έχει περιοριστεί στο 19,8% έναντι 33,2% του πρώτου διμήνου.

γ) το Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 55 εκατ. ευρώ  ή 5,1%.

Αντίθετα, υψηλότερα του στόχου κινήθηκαν τα έσοδα από:

α) τους φόρους εισοδήματος κατά 31 εκατ. ευρώ ή 1,5%,

β) τους φόρους περιουσίας, κατά 101 εκατ. ευρώ ή 16,6%,

γ) τους έμμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 99 εκατ. ευρώ ή 75,8%, κυρίως λόγω καθυστερημένων πληρωμών Φ.Π.Α.

Οι επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν σε 213 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ποσό 570 εκατ. ευρώ που διατέθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2013 για την αποπληρωμή επιστροφών φόρων παρελθόντων ετών.

Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων ανήλθαν σε 1.627 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 837 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (790 εκατ. ευρώ). Το γεγονός αυτό οφείλεται στις αυξημένες εισροές από την  Ε.Ε. για αιτήσεις πληρωμών που είχαν υποβληθεί στο τέλος του 2012.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 13.714 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.824 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (15.538 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 1.153 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 1.073 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 6.404 εκατ. ή σε ποσοστό 31,8%. Το ποσό αυτό σχετίζεται με τη μείωση στο σύνολο των πρωτογενών δαπανών κατά 1.380 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 11% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 5.071 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 73% σε σχέση με την περυσινή αντίστοιχη περίοδο.

Σημειώνεται ότι η μείωση των δαπανών για τόκους οφείλεται στο γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρους των δεδουλευμένων τόκων των ομολόγων που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα Εθελοντικής Ανταλλαγής Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (PSI), καταβλήθηκε στο α΄ τρίμηνο του 2012.