Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου, παρουσιάζεται έλλειμμα  στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 789 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 495 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και στόχου για έλλειμμα 2.630 εκατ. ευρώ. Αντίθετα επιτεύχθηκε πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 487 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 368 εκατ. ευρώ το 2012 και στόχου για έλλειμμα 1.353 εκατ. ευρώ.

 Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 8.634 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 689 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του διμήνου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2013 (7.945 εκατ. ευρώ).

 Το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 7.750 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,1% ή 235 εκατ. ευρώ, έναντι του στόχου  (7.515 εκατ. ευρώ)

 Οι κατηγορίες εσόδων οι οποίες υστέρησαν έναντι του στόχου είναι οι εξής:

α) ο Φ.Π.Α., όλων των κατηγοριών, κατά 189 εκατ. ευρώ ή 7,2%,

β) οι λοιποί έμμεσοι φόροι κατανάλωσης και ειδικότερα ο Ε.Φ.Κ. καπνού, κατά 192 εκατ. ευρώ ή 33,2% ,

γ) τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, κατά 134 εκατ. ευρώ ή 57,9%, λόγω της μικρότερης διάρκειας παράτασης που δόθηκε το φετινό Ιανουάριο έναντι του Ιανουαρίου 2012,

δ) ο Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 28 εκατ. ευρώ  ή 3,9%.

Αντίθετα, υψηλότερα του στόχου κινήθηκαν τα έσοδα από:

α) τους φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων. Για λόγους ορθής λογιστικής απεικόνισης 170 εκατ. € εμφανίζονται στους άμεσους φόρους ΠΟΕ, καθώς αφορούν εισπράξεις του 2012 (που καταβλήθηκαν το Φεβρουάριο του 2013), ενώ 10 εκατ. € εμφανίζονται στους λοιπούς άμεσους φόρους καθώς αφορούν την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

β) τους φόρους περιουσίας, κατά 122 εκατ. ευρώ ή 33,1%,

γ) τα ειδικά έσοδα από εκχώρηση αδειών και δικαιωμάτων του Δημοσίου, καθώς εισπράχτηκαν 62 εκατ. ως μέρος του τιμήματος από την παραχώρηση του δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης, διοίκησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Κέντρου  Ραδιοτηλεόρασης  (IBC).

 Οι επιστροφές φόρου διαμορφώθηκαν σε 96 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται ποσό 160 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή επιστροφών φόρων παρελθόντων ετών.

 Τα έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων επενδύσεων ανήλθαν σε 884 εκατ. ευρώ, υψηλότερα κατά 454 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (430 εκατ. ευρώ). Το γεγονός αυτό οφείλεται στις αυξημένες εισροές από την  Ε.Ε. για αιτήσεις πληρωμών που είχαν υποβληθεί στο τέλος του 2012.

 Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 9.422 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1.153 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (10.575 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 832 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 766 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 330 εκατ. ή σε ποσοστό 3,4%. Σημειώνεται ότι παρά την αύξηση των δαπανών για τόκους κατά 413 εκατ. ευρώ (λόγω του γεγονότος ότι οι τόκοι των ομολόγων μετά το PSI πληρώνονται κάθε Φεβρουάριο, αρχής γενομένης από το Φεβρουάριο του 2013), και την αύξηση των δαπανών του ΠΔΕ κατά 88 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επιτυγχάνεται μείωση των συνολικών δαπανών λόγω της σημαντικής εξοικονόμησης  στις πρωτογενείς δαπάνες, που αποτελούν και τον κύριο δείκτη της αποτελεσματικότητας της προσπάθειας περιορισμού των δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, κατά 896 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 10,4%.

Από το οριστικό δελτίο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2013 και μετά, κάτω από τον πίνακα 1 έχει προστεθεί πίνακας με επιπλέον πληροφοριακά ταμειακά στοιχεία που λαμβάνουν χώρα μέσα στην περίοδο αναφοράς του δελτίου αλλά δεν αφορούν αυτή.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται:

 

  1. Οι ταμειακές επιστροφές φόρων παρελθόντων οικ. ετών και
  1. Οι ταμειακές πληρωμές για την τακτοποίηση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων οικ. ετών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση.

 

Τα ποσά αυτά στα προηγούμενα δελτία ήδη είχαν συμπεριληφθεί και εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται και στον πίνακα 2 του δελτίου, στον οποίο προσδιορίζονται αναλυτικά οι χρηματοδοτικές ανάγκες του κρατικού προϋπολογισμού.

Επομένως, με βάση τα παραπάνω απεικονίζεται επιπλέον το τροποποιημένο πρωτογενές αποτέλεσμα και ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τις ταμειακές αυτές ροές οι οποίες δεν αφορούν όμως την τρέχουσα οικονομική χρήση.

Σημειώνεται ότι στις εκτιμήσεις και στους στόχους που περιλαμβάνονται στα πληροφοριακά στοιχεία, συμπεριλαμβάνονται ποσά 8 δις ευρώ και 3,5 δις ευρώ αντίστοιχα, που έχουν εκτιμηθεί για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους, με βάση το αναθεωρημένο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 και τον προϋπολογισμό αντίστοιχα.

Τέλος τονίζεται ότι οι ταμειακές επιστροφές φόρων παρελθόντων οικ. ετών και οι ταμειακές πληρωμές για την τακτοποίηση απλήρωτων υποχρεώσεων παρελθόντων οικ. ετών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης από την ειδική πίστωση είναι ουδέτερες ως προς το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης διότι αντιρροπούνται από την ισόποση μείωση στις απλήρωτες επιστροφές φόρων και στις απλήρωτες  υποχρεώσεις των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Η μεταβολή των απλήρωτων υποχρεώσεων και των επιστροφών φόρων σε σχέση με αυτές της 31/12 του προηγούμενου έτους, υπολογίζονται στη διαμόρφωση του ελλείμματος σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA-95).