Ερώτηση

9. Η διάθεση αεροπορικών εισιτηρίων από πράκτορες ή τουριστικά γραφεία θα γίνεται με την χρήση ΦΤΜ ή με απόδειξη λιανικών συναλλαγών αθεώρητη?

Απάντηση

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1102/1993, ισχύουν τα εξής:

“Ορίζουμε από 1ης Μαίου 1993 και στο εξής την έκδοση ειδικών στοιχείων από τους πράκτορες και τουριστικά - ταξιδιωτικά γραφεία, για την πώληση εισιτηρίων αεροπορικών εταιριών και τις λαμβανόμενες προμήθειες, και από τις αεροπορικές εταιρίες για τις χορηγούμενες εκπτώσεις, καθώς και την υποβολή στη φορολογική Αρχή ορισμένων στοιχείων, ως ακολούθως:
Οι πράκτορες και τα τουριστικά-ταξιδιωτικά γραφεία, κατά την πώληση αεροπορικών εισιτηρίων ή την έκδοση M.C.O. (Miscellaneous Charge Order) ή την πώληση εισιτηρίων και υπηρεσιών (πακέτο), εκδίδουν διπλότυπη θεωρημένη απόδειξη πώλησης, το πρώτο αντίτυπο της οποίας, μαζί με το εισιτήριο, και τα λοιπά στοιχεία παραδίδεται στον αγοραστή, ανεξάρτητα αν η πώληση γίνεται μετρητοίς ή επί πιστώσει. Στην απόδειξη αυτή αναγράφονται, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται από την παράγρ. 5 του άρθρου 18 του Κ.Β.Σ., το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία και η διεύθυνση του αγοραστή, ο αριθμός του εισιτηρίου, η αεροπορική εταιρία, ο τόπος αναχώρησης και προορισμού και η αξία πώλησης. Σε περίπτωση ακύρωσης του εισιτηρίου ή των πωληθεισών μαζί με αυτό υπηρεσιών εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο, με περιεχόμενο αντίστοιχο της πιο πάνω απόδειξης πώλησης, κατ΄ ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της παραγρ. 13 του άρθρου 12 του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα αν η πώληση που ακυρώνεται είχε γίνει σε επιτηδευματία ή σε ιδιώτη πελάτη. Ως αξία αναγράφεται στο πιστωτικό τιμολόγιο το ποσό, που επιστρέφεται στον πελάτη, λόγω ακύρωσης του εισιτηρίου ή των τυχόν άλλων υπηρεσιών. “

Ακόμη με την  ΠΟΛ. 1096/2008, προβλέπεται ότι:
“Εναλλακτικά και λαμβανομένων υπόψη του νέου τρόπου έκδοσης των αεροπορικών εισιτηρίων που θα εφαρμόζεται από 1.6.2008 σύμφωνα με τη σχετική οδηγία της ΙΑΤΑ, του γεγονότος ότι οι αεροπορικές εταιρίες χρησιμοποιούν το Διεθνές Σύστημα Κρατήσεων υπό την εποπτεία και τους κανόνες της ΙΑΤΑ, καθώς και το ότι τα αεροπορικά εισιτήρια εκδίδονται αθεώρητα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του ΚΒΣ, για τη διευκόλυνση των νέων μορφών συναλλαγών, καθώς και των υπόχρεων και όσον αφορά ειδικότερα την έκδοση σε φυσική μορφή (εκτύπωση σε χαρτί) του εισιτηρίου και την παράδοσή του στον πελάτη, γίνεται δεκτό στις περιπτώσεις συναλλαγών με πελάτη (ιδιώτη ή επιτηδευματία) για τις οποίες ακολουθείται η διαδικασία έκδοσης που περιγράφεται στην παράγραφο 4 του παρόντος, το αντίτυπο του αεροπορικού εισιτηρίου που προορίζεται για τον πελάτη να μην εκτυπώνεται και να μην παραδίδεται σε αυτόν (εφόσον δεν ζητηθεί από αυτόν), με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση θα εκδίδεται ΑΠΕ θεωρημένη ή με σήμανση (ακόμη και στις περιπτώσεις που το αεροπορικό εισιτήριο πωλείται στην ονομαστική του αξία), η οποία θα παραδίδεται ή θα αποστέλλεται στον πελάτη (ιδιώτη ή επιτηδευματία) εμπρόθεσμα για τις ανάγκες εκπλήρωσης των φορολογικών ή των ενοχικών ενδεχομένως υποχρεώσεών του και θα αποτελεί το δικαιολογητικό εγγραφής στα βιβλία του ΚΒΣ, που υποχρεούνται να τηρούν οι επιτηδευματίες.”
Περαιτέρω, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον ΚΦΑΣ και στην ερμηνευτική εγκύκλιο ΠΟΛ 1004/2013, οι αποδείξεις λιανικής για την πώληση ή την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 7 του παρόντος Κώδικα, εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄ 222) βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου αυτού.
Στις περιπτώσεις που προκύπτει εξαίρεση από τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή Η/Υ για την έκδοσή τους σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με Υπουργικές Αποφάσεις ή με ερμηνευτικές εγκυκλίους κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1809/1988 (ενδεικτικά αναφέρονται οι εξαιρέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/12-2-1992 , περιπτώσεις βλάβης ή ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος, πωλήσεις εκτός των κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής, οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών εκδίδονται αθεώρητες, ενώ εάν αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες.

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω, θεωρούμε ότι η ΑΠΕ που περιγράφεται στις παραπάνω αποφάσεις, δεν μπορεί να εκδίδεται από ΦΤΜ, μιας και χρειάζεται αναγραφή πλήθους στοιχείων.
Τέλος, γνώμη μας είναι ότι μπορείτε να εκδίδετε τις εν λόγω αποδείξεις:
α) Μέσω Η/Υ με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 ή
β) την έκδοση χειρόγραφων θεωρημένων ΑΠΕ , βάσει των όσων αναφέρονται παραπάνω.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.