Ερώτηση

Στα συνεργεία αυτοκινήτων και στα ηλεκτρονικά εργαστήρια, μετά την κατάργηση των πρόσθετων βιβλίων από τον Κ.Φ.Α.Σ., υποχρεούνται κατά την είσοδο του Ι.Χ.αυτοκινήτου για επισκευή ή της τηλεόρασης αντίστοιχα να κόβουν Δελτίο Αποστολής οι υπόχρεοι συναλλαγών. Εάν πρέπει να κόβουν Δελτίο Αποστολής τότε ποιό είναι το νόημα της κατάργησης του πρόσθετου βιβλίου;

Απάντηση

Όπως προβλεπόταν με τον προϊσχύοντα ΚΒΣ Άρθρο 10 παρ.5ζ
ο επισκευαστής ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων, μηχανών και μηχανημάτων, όταν παραλαμβάνει στην επαγγελματική του εγκατάσταση αγαθά για επισκευή που δεν συνοδεύονται με στοιχείο διακίνησης που προβλέπεται από τον Κώδικα αυτόν τηρεί βιβλίο ή δελτίο επισκευής αγαθών, στο οποίο καταχωρούνται με την παραλαβή των αγαθών η χρονολογία της παραλαβής, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα και η διεύθυνση του αποστολέα, το είδος και η ποσότητα των αγαθών που παραλαμβάνονται
Όμως με τον ΚΦΑΣ 4093/2012 και την ερμηνευτική 1004/2013 από 01/01/2013 καταργούνται τα πρόσθετα βιβλία που προβλέπονταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις των παραγράφων 1 και 5.
Πλέον οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που δεν υποχρεούνται στην παροχή ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4. ενώ είχαν την αντίστοιχη υποχρέωση τήρησης ορισμένων πρόσθετων βιβλίων της παρ. 5 του άρθρου 10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ δεν έχουν πλέον αντίστοιχη υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ

Ακόμη, στο άρθρο 5 παρ.1δ του ΚΦΑΣ ορίζεται ότι :
Με την περίπτωση δ΄, επίσης της παραγράφου 1, ορίζεται ότι οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών εκδίδουν δελτίο αποστολής όταν παραλαμβάνουν εμπορεύσιμα ή πάγια αγαθά από οποιονδήποτε τρίτο, για αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, χρήση, καθώς και για επεξεργασία, στην περίπτωση που αποστολέας είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., τα οποία δεν συνοδεύονται από στοιχείο διακίνησης.

Πουθενά στην ως άνω παράγραφο δεν ορίζει παραλαβή για επισκευή.

Συνεπώς λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως η επιχείρηση στην οποία αναφέρεστε δεν είναι υποχρεωμένηνα εκδίδει Δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή αγαθών προς επισκευή. Βεβαίως είναι υπόχρεη έκδοση ΑΛΣ κατά την παράδοση του επισκευασμένου αγαθού.

Η ομάδα της AST BOOKS.