Ερώτηση

30. Καλό μεσημέρι,
Σας παραθέτω τα παρακάτω ερωτήματα που αφορούν τις νέες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. και παρακαλώ για την άμεση απάντησή σας.
1. Στα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών καταργείται το θεωρημένο Βιβλίο Εκπαιδευόμενων και σύμφωνα με τις νέες διατάξεις θα πρέπει να εκδίδεται θεωρημένη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών. Ο κύκλος εκπαίδευσης των υποχρεωτικών ωρών ολοκληρώνεται σε 7 ημέρες από 3 ώρες μαθήματος την κάθε ημέρα.
Η Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών για κάθε εκπαιδευόμενο θα πρέπει να εκδίδεται κάθε ημέρα για 3 ώρες ή στο τέλος του κύκλου εκπαίδευσης των συνολικά 21 ωρών?
2. Το Βιβλίο Εκπαιδευόμενων Οδηγών που τηρούσαν οι εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών επί αυτοκινήτου καταργήθηκε και σύμφωνα με τις νέες διατάξεις οφείλουν να εκδίδουν θεωρημένη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών από στέλεχος που θα τηρείται στο αυτοκίνητο.
Η έκδοση της θεωρημένης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών θα γίνεται μετά από κάθε ώρα μαθήματος ή κατά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης για το σύνολο των ωρών που εκπαιδεύτηκε ο μαθητής?
3. Επιχείρηση εμπορίας και επισκευής Η/Υ είχε την υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Επισκευών κατά την παραλαβή ειδών προς επισκευή στην εγκατάσταση της,  από ιδιώτες και γενικά μη υπόχρεους ή αρνούμενους την έκδοση Δελτίου Αποστολής. Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις το βιβλίο αυτό καταργείται.
Στις αντίστοιχες περιπτώσεις παραλαβής ειδών προς επισκευή στην εγκατάσταση της επιχείρησης χωρίς συνοδευτικό στοιχείο (Δελτίο Αποστολής), υπάρχει η υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Αποστολής από την εν λόγω επιχείρηση ή αρκεί η έκδοση θεωρημένης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών κατά την ολοκλήρωση της επισκευής και την παραλαβή του είδους από την εγκατάσταση της επιχείρησης?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων,

Απάντηση

Όσον αφορά τα 2 πρώτα ερωτήματά σας ισχύουν τα εξής:
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ΚΦΑΣ προβλέπεται ότι για το χρόνο έκδοσης των ΑΠΥ, ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται για το χρόνο έκδοσης των τιμολογίων. Πιο συγκεκριμένα:
“Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία.”
Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω είστε υποχρεωμένος να εκδώσετε ΑΠΥ κατά το χρόνο που είναι απαιτητό το μέρος της αμοιβής σας κάτι που συνάγεται από πραγματικά περιστατικά.
Ακόμη όσον αφορά την έκδοση των αποδείξεων, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι  σύμφωνα με το έγγραφο Δ15Α 1032874 ΕΞ 2013, ισχύουν τα εξής:
Με τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. καταργήθηκαν οι διατάξεις του Κ.Β.Σ. και έτσι από 1/1/2013 ο εκπαιδευτής οδηγών αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών παύει να τηρεί το πρόσθετο βιβλίο «εκπαιδευομένων οδηγών» που τηρούσε σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ. για την πρακτική εκπαίδευση των οδηγών καθώς και το πρόσθετο βιβλίο «μητρώο μαθητών» της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ., που τηρούσε για τη θεωρητική εκπαίδευση αυτών. Όπως διευκρινίστηκε δε με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1004/4.1.2013 το εν λόγω πρόσωπο δεν είναι υπόχρεο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ., για τη θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευομένων οδηγών ούτε βέβαια και για τη πρακτική κατάρτιση αυτών.
Η εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. είναι καθολική και ως εκ τούτου το αίτημά σας για αναστολή των διατάξεων του Κώδικα αυτού για τη μεμονωμένη αυτή κατηγορία υπόχρεων, οι οποίοι σημειωτέον με τις νέες διατάξεις απαλλάσσονται από υποχρεώσεις, δεν δύνανται να ικανοποιηθεί.
Άλλωστε η κατάργηση των προαναφερομένων διατάξεων του Κ.Β.Σ. από τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ., καταργεί την υποχρέωση τήρησης των εν λόγω πρόσθετων βιβλίων από φορολογικής πλευράς και δεν καταργεί την υποχρέωση τήρησης βιβλίων με το ίδιο περιεχόμενο, που έχει θεσπιστεί από διατάξεις άλλων νόμων, όπως του ΠΔ 208/2002, αρμοδιότητας άλλων υπουργείων (Μεταφορών, κλπ.).
Τέλος, όσον αφορά την έκδοση φορολογικών στοιχείων, επισημαίνεται ότι, όπως άλλωστε διευκρινίστηκε και με την εγκύκλιό μας ΠΟΛ.1004/4.1.2013, με την οποία παρασχέθηκαν οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (υποπερ. Ε1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012-ΦΕΚ Α΄222), οι αποδείξεις των εκπαιδευτών οδηγών αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, ανεξαρτήτως εάν αφορούν την παροχή υπηρεσιών θεωρητικής ή πρακτικής εκπαίδευσης (διακριτά ή «πακέτο»), εκδίδονται, από 1.1.2013 (με προθεσμία προσαρμογής έως 28/2/2013 – ΠΟΛ.1004/4.1.2013), σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. και του άρθρου 1 του ν.1809/1988, ήτοι με τη χρήση Φ.Τ.Μ. ή μηχανισμού σήμανσης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν.1809/1988 και σε περίπτωση βλάβης τους χειρόγραφα θεωρημένες, με παροχή δυνατότητας έκδοσης θεωρημένων χειρόγραφων αποδείξεων για παροχή υπηρεσιών στο κοινό εκτός κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων.

 Όσον αφορά το 3ο ερώτημα
Όπως προβλεπόταν με τον προϊσχύοντα ΚΒΣ Άρθρο 10 παρ.5ζ
ο επισκευαστής ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών, επίπλων, μηχανών και μηχανημάτων, όταν παραλαμβάνει στην επαγγελματική του εγκατάσταση αγαθά για επισκευή που δεν συνοδεύονται με στοιχείο διακίνησης που προβλέπεται από τον Κώδικα αυτόν τηρεί βιβλίο ή δελτίο επισκευής αγαθών, στο οποίο καταχωρούνται με την παραλαβή των αγαθών η χρονολογία της παραλαβής, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα και η διεύθυνση του αποστολέα, το είδος και η ποσότητα των αγαθών που παραλαμβάνονται
Όμως με τον ΚΦΑΣ 4093/2012 και την ερμηνευτική 1004/2013 από 01/01/2013 καταργούνται τα πρόσθετα βιβλία που προβλέπονταν από τις προϊσχύουσες διατάξεις των παραγράφων 1 και 5.
Πλέον οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών που δεν υποχρεούνται στην παροχή ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4. ενώ είχαν την αντίστοιχη υποχρέωση τήρησης ορισμένων πρόσθετων βιβλίων της παρ. 5 του άρθρου 10 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ δεν έχουν πλέον αντίστοιχη υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ

Ακόμη, στο άρθρο 5 παρ.1δ του ΚΦΑΣ ορίζεται ότι :
Με την περίπτωση δ΄, επίσης της παραγράφου 1, ορίζεται ότι οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών εκδίδουν δελτίο αποστολής όταν παραλαμβάνουν εμπορεύσιμα ή πάγια αγαθά από οποιονδήποτε τρίτο, για αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, χρήση, καθώς και για επεξεργασία, στην περίπτωση που αποστολέας είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., τα οποία δεν συνοδεύονται από στοιχείο διακίνησης.

Πουθενά στην ως άνω παράγραφο δεν ορίζει παραλαβή για επισκευή.

Συνεπώς λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω συμπεραίνουμε πως η επιχείρηση στην οποία αναφέρεστε δεν είναι υποχρεωμένηνα εκδίδει Δελτίο αποστολής κατά την παραλαβή αγαθών προς επισκευή. Βεβαίως είναι υπόχρεη έκδοση ΑΛΣ κατά την παράδοση του επισκευασμένου αγαθού.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.