Ερώτηση

738ΑΑ. Θα ήθελα να μας απαντήσετε στο ερώτημαΛογιστικό Γραφείο Ο.Ε.Χωρίς υπαλλήλους, όλοι οι εταίροι έχουν άδεια λογιστή-φοροτεχνικούΣυνεχίζει να θεωρείται ελεύθερος επαγγελματίας καιΆρα εκδίδει προς ιδιώτες απυ χειρόγραφη θεωρημένη ή έχει αλλάξει κάτι;

Απάντηση

Σύμφωνα  με την με Αρ.Πρωτ. 1068319/2004  απάντηση του Υπουργείου  με θέμα Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος λογιστή:

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43 (Σ.σ. άρθρο 48 ) του Ν. 2238/94 , εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων είναι οι αμοιβές από την άσκηση του ελευθέριου επαγγέλματος, μεταξύ άλλων και του λογιστή ή φοροτέχνη.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 28 του παραπάνω νόμου εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική επιχείρηση εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48 του ίδιου νόμου.

3. Εξάλλου, όπως έχει δεκτό από την διοίκηση (εγγ. 1001805/8/Α0012/8.1.2003, 1050788/1504/Α0012), εφόσον Λογιστής διατηρεί γραφείο όπου διενεργεί λογιστικές εργασίες, χωρίς να απασχολεί προσωπικό της ειδικότητας του ή άλλο βοηθητικό προσωπικό, το εισόδημα που αποκτά από αυτό το επάγγελμα αποτελεί και φορολογείται ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (Ζ΄ κατηγορία).Στην περίπτωση όμως που ο λογιστής διατηρεί γραφείο με τη μορφή οργανωμένης επιχείρησης, δηλαδή με την απασχόληση έμμισθου ειδικευμένου ή βοηθητικού προσωπικού, το εισόδημα αυτό αποτελεί και φορολογείται ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (Δ΄ κατηγορίας), καθόσον στην περίπτωση αυτή εκτός του κέρδους που προκύπτει από την εκμετάλλευση των ιδίων ειδικευμένων γνώσεών του αποκτά κέρδος στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας και από τη χρήση του παραγωγικού συντελεστή εργασία μέσω της απασχόλησης προσωπικού και συνεπώς εδώ πρωτεύει το κερδοσκοπικό στοιχείο και όχι το πνευματικό, το οποίο αποτελεί το κυριότερο γνώρισμα του ελευθέριου επαγγέλματος. Τα παραπάνω βέβαια δεν αναιρούνται και δεν αλλοιώνεται ο χαρακτηρισμός του εισοδήματος ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα (Ζ΄ κατηγορίας) όταν χρησιμοποιείται το αναγκαίο και στοιχειώδες για τη διοικητική λειτουργία του γραφείου βοηθητικό προσωπικό π.χ. μια γραμματέα ή καθαρίστρια κτλ.
 

Περεταίρω, με το έγγραφο 1092375/1803/Α0012/2007, προβλέπονται τα εξής:

“1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν.2238/1994, εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είναι το κέρδος που αποκτάται από ατομική ή εταιρική επιχείρηση εμπορική, βιομηχανική ή βιοτεχνική ή από την άσκηση οποιουδήποτε κερδοσκοπικού επαγγέλματος το οποίο δεν υπάγεται στα ελευθέρια επαγγέλματα που αναφέρονται στο άρθρο 48 του ίδιου νόμου.
2. Από τις διατάξεις του άρθρου 28 αυτού του νόμου, συνάγεται ότι από φορολογική άποψη η έννοια της εμπορικής επιχείρησης είναι ευρύτερη αυτής που αναφέρεται στον εμπορικό νόμο, καθόσον είναι αδιάφορο αν οι διενεργούμενες πράξεις είναι εμπορικές ή αστικές ή εάν ο φορολογούμενος έχει ή όχι την εμπορική ιδιότητα, αρκεί ότι αυτός πραγματοποίησε κέρδη από την κατά σύστημα άσκηση κερδοσκοπικού επαγγέλματος, δηλαδή απαιτείται συστηματική άσκηση επαγγέλματος που έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα (ΣτΕ 1571/1960).
3. Επίσης, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, κατονομάζονται τα επαγγέλματα εκείνα (καθηγητή, οικονομολόγου, σύμβουλου επιχειρήσεων κ.ά………) όπου οι αμοιβές από την άσκηση αυτών, αποτελούν εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων.
4. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 58 του ν.2238/94 στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών.

 

(Σ.σ. Να επισημάνουμε σε αυτό το σημείο ότι το άρθρο 58 έχει τροποποιηθεί ως ακολούθως: .Στο εισόδημα από αμοιβές ελευθέριου επαγγέλματος ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο ακαθάριστο ποσό των αμοιβών αυτών εφόσον η συναλλαγή υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ.)

5. Με την 2662/1970 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που κοινοποιήθηκε με την Ε.19942/ΠΟΛ.321/8.12.1970 διαταγή μας, κρίθηκε ότι, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994, (τότε ν.δ.3323/55) το εισόδημα που προέρχεται από υπηρεσίες που παρέχονται από προσωπική εταιρία (ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη) δια των μελών της και οι οποίες ανάγονται στα αναφερόμενα στο παραπάνω άρθρο επαγγέλματα, φέρει το χαρακτήρα εισοδήματος από υπηρεσίες ελευθέριων επαγγελμάτων. Δηλαδή για να αποκτά η Ο.Ε. ή η Ε.Ε. εισόδημα Ζ΄ κατηγορίας, απαιτείται όλα τα μέλη των παραπάνω εταιριών, να φέρουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν.2238/1994.
6. Κατόπιν των ανωτέρω, κατονομαζόμενο πρόσωπο του άρθρου 48 του ν.2238/1994, προκειμένου να θεωρηθεί ότι αποκτά εισόδημα Δ΄ κατηγορίας (εμπορικές επιχειρήσεις), πρέπει να πρωτεύει το κερδοσκοπικό στοιχείο και όχι το πνευματικό, το οποίο αποτελεί το κυριότερο γνώρισμα του ελευθέριου επαγγέλματος δηλαδή, εκτός του κέρδους που προκύπτει από την εκμετάλλευση των ιδίων ειδικευμένων γνώσεων να αποκτά κέρδος στα πλαίσια της επαγγελματικής του δραστηριότητας και από τη χρήση του παραγωγικού συντελεστή εργασίας μέσω της απασχόλησης έμμισθου ειδικευμένου και βοηθητικού προσωπικού.
Τα παραπάνω, βέβαια, δεν αναιρούνται και δεν αλλοιώνεται ο χαρακτηρισμός εισοδήματος, ως εισόδημα που αποκτάται από ελευθέριο επάγγελμα (Ζ΄ κατηγορίας) όταν χρησιμοποιείται το αναγκαίο και στοιχειώδες για τη διοικητική λειτουργία του γραφείου προσωπικό, όπως: μπορεί να είναι για παράδειγμα οι υπηρεσίες εκπαίδευσης ή οι υπηρεσίες συμβούλου επιχειρήσεων (1052784/1255/Α0012/8.11.2006 και 1008981/145/Α0012/10.2.2006 έγγραφά μας).
Επίσης, αποκτάται εισόδημα Ζ΄ κατηγορίας (από ελευθέρια επαγγέλματα) ως μη οργανωμένη κερδοσκοπική επιχείρηση και η περίπτωση λογιστή με βοηθητικό προσωπικό δύο φυσικά πρόσωπα υπαλλήλους, με την ειδικότητα του βοηθού λογιστή το ένα και του απλού υπαλλήλου το άλλο (1093869/2169/Α0012/26.10.2006 έγγραφο).
Τα παραπάνω ως θέματα πραγματικά ανάγονται στην εξελεγκτική εξουσία του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, στον οποίο πρέπει να απευθύνεται ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου, αφού συνεκτιμηθούν τα προαναφερόμενα, να κριθεί σε κάθε περίπτωση, η κατηγορία του εισοδήματος.”

Όσον αφορά την απόδειξη παροχής υπηρεσιών προς ιδιώτες, με την ΠΟΛ.1036/2013 δόθηκαν οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

 

«ΠΟΛ.1036/22.2.2013

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)»

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ν. 4093/2012, άρθρο πρώτο, υποπαρ. Ε1 - ΦΕΚ 222 Α') και σε συνέχεια της εγκυκλίου μας ΠΟΛ.1004/4.1.2013, διευκρινίζονται συμπληρωματικά με την παρούσα τα εξής:

1. Έκδοση Αποδείξεων Λιανικών Συναλλαγών από ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα

Με τις διατάξεις του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζεται ότι, οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, αναγράφουν στις εκδιδόμενες από αυτούς αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη. Επίσης με τις διατάξεις της 1014655/185/0015/ΠΟΛ.1037/12.2.1992 (ΦΕΚ 128 Β'), η οποία εξακολουθεί να ισχύει, ορίζεται ότι, οι επιτηδευματίες που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, κατονομαζόμενο στην παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν.δ. 3323/1955 (νυν παράγραφος 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994) εξαιρούνται από την χρησιμοποίηση φορολογικών ταμειακών μηχανών, για την έκδοση αποδείξεων λιανικής.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, μόνο στους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα από αυτούς που κατονομάζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 παρέχεται η δυνατότητα της έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών στο κοινό είτε χειρόγραφα από θεωρημένο στέλεχος, με θεώρηση του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με την χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988, αναγράφοντας και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη.

Σημειώνεται ότι, τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ως άνω ελεύθερους επαγγελματίες που ενώ με τις προϋσχύουσες διατάξεις του Κ.Β.Σ. υποχρεούντο στην τήρηση πρόσθετων βιβλίων, με τις νέες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. δεν υποχρεούνται στην παροχή ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κώδικα αυτού (π.χ. φυσιοθεραπευτές).

Ακόμη, σημειώνεται ότι, όσοι από τους ως άνω ελεύθερους επαγγελματίες τηρούν με τις νέες διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. τις ασφαλείς πληροφορίες της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κώδικα αυτού (π.χ. γιατροί και οδοντίατροι) εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών για την παροχή υπηρεσιών προς το κοινό αθεώρητες βάσει των διατάξεων της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1083/2.6.2003 (εγκύκλιος ΠΟΛ.1004/4.1.2013, άρθρο 9).

Επισημαίνεται, τέλος ότι, για τις επαγγελματικές παροχές των υπηρεσιών τους βάσει των διατάξεων των άρθρων 6 και 9 του Κ.Φ.Α.Σ. όλοι οι προαναφερόμενοι ελεύθεροι επαγγελματίες εκδίδουν σε κάθε περίπτωση αθεώρητα τιμολόγια για την παροχή υπηρεσιών.»

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες από την εταιρία σας παρέχεται η δυνατότητα της έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών είτε χειρόγραφα από θεωρημένο στέλεχος, με θεώρηση του στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., είτε (προαιρετικά) μηχανογραφικά με την χρήση Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του ν. 1809/1988, αναγράφοντας και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη.
 

Η ομάδα της AST BOOKS.