Ερώτηση

51. Καλησπέρα, Παρακαλώ  να  μας απαντήσετε εάν οι επιτηδευματίες που ασχολούνται με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου  όπως: Ξυλουργοί , Σιδηρουργοί,  Υδραυλικοί,  Ηλεκτρολόγοι,  Κτίστες  κλπ,  θα πρέπει   να   εκδίδουν τις   ΑΛΠ χειρόγραφες, θεωρημένες ή αθεώρητες, σύμφωνα με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ> 1037/12-2-1992 ?

Απάντηση

Όπως ορίζεται στην ΠΟΛ 1004/2013, ισχύουν τα εξής:

Οι αποδείξεις λιανικής για την πώληση ή την παροχή υπηρεσιών του άρθρου 7 του παρόντος Κώδικα, εκδίδονται υποχρεωτικά με τη χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά με τη χρήση Η/Υ και με σήμανση από φορολογικό μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ Α΄ 222) βάσει των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου αυτού. Στις περιπτώσεις που προκύπτει εξαίρεση από τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής ή Η/Υ για την έκδοσή τους σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει δεκτά από τη Διοίκηση με Υπουργικές Αποφάσεις ή με ερμηνευτικές εγκυκλίους κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.1809/1988 (ενδεικτικά αναφέρονται οι εξαιρέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/12-2-1992 , περιπτώσεις βλάβης ή ώρες μη λειτουργίας του καταστήματος, πωλήσεις εκτός των κύριων επαγγελματικών εγκαταστάσεων κ.λπ.), εκδίδονται χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής, οι οποίες εφόσον αφορούν πώληση αγαθών εκδίδονται αθεώρητες, ενώ εάν αφορούν παροχή υπηρεσιών εκδίδονται θεωρημένες.

Περαιτέρω με την Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1037/12-2-1992, παρέχεται η δυνατότητα μη έκδοσης των ΑΛΠ από ΦΤΜ:
...................................................................................
δ) στους επιτηδευματίες που ασχολούνται με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου όπως:
Ξυλουργοί,
Σιδηρουργοί,
Υδραυλικοί,
Ηλεκτρολόγοι,
Κτίστες και
Γενικά όσοι ασχολούνται με οικοδομικές εργασίες.

Όσοι από τους πιο πάνω επιτηδευματίες, εκτός από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα για την οποία τους παρέχεται η δυνατότητα να μη χρησιμοποιούν φ.τ.μ. διατηρούν μόνιμη επαγγελματική εγκατάσταση (κατάστημα), από την οποία πωλούν λιανικώς αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες στο κοινό (π.χ. ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, που πωλούν ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά είδη), ή από την επαγγελματική τους εγκατάσταση ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα για την οποία υπάρχει υποχρέωση χρησιμοποίησης φ.τ.μ. (π.χ. ράπτης ή ράπτρια που πωλεί και έτοιμα ενδύματα ή εσώρουχα κ.λπ.), υποχρεούνται να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, τουλάχιστον για τη δραστηριότητά τους αυτή, με τη χρήση φορολογικής ταμειακής μηχανής.

Θεωρούμε ότι απαλλάσσεστε από τη υποχρέωση έκδοσης των αποδείξεων μέσω ΦΤΜ, μόνο στο βαθμό που θεωρείστε επιτηδευματίας που ασχολείται με την κατασκευή οποιουδήποτε τεχνικού έργου, που προβλέπεται από την περίπτωση δ της παραγράφου 1 της  ΠΟΛ. 1037/12-2-1992.
Ακόμη,  θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι σύμφωνα με έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών που αναφέρονται βέβαια σε διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, προβλέπονται τα εξής:

Χαρακτηρισμός τεχνικού έργου
1. Σύμφωνα με τη διοικητική και δικαστηριακή νομολογία, η οποία υφίσταται για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34 του ν.2238/1994, ως τεχνικό έργο νοείται κάθε έργο το οποίο συνδέεται με οποιοδήποτε τρόπο με το έδαφος, το υπέδαφος, ή τον υποθαλάσσιο χώρο, όπως το οικοδομικό, λιμενικό, υδραυλικό, σιδηροδρομικό έργο, το έργο γεφυροποιίας και το έργο υπαίθρου γενικά.

2. Ειδικότερα επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 της αρ. 173/1957 εγκυκλίου διαταγής μας «περί καθορισμού του ποσοστού προκαταβολής φόρου εισοδήματος εργοληπτών κ.λπ.», στην έννοια των τεχνικών έργων, επί της αξίας των οποίων προκαταβάλλεται φόρος εισοδήματος εργοληπτών περιλαμβάνονται σε οικοδομικές κυρίως εργασίες και αυτές που αφορούν ξυλουργικές εργασίες, υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, ελαιοχρωματισμοί κ.λπ.. Όμως, για να θεωρηθεί ότι οι εργασίες αυτές αποτελούν τεχνικά έργα πρέπει να εκτελούνται σε οικοδομές που ανεγείρονται και να βρίσκονται σε συνάρτηση με τη κύρια εργολαβία εκτέλεσης της οικοδομικής εργασίας. Ως τεχνικό έργο θεωρείται και η εργασία προσθήκης κάποιου στοιχείου ή ιδιότητας επί υπάρχοντος ήδη πράγματος, ανεξάρτητα αν τα συνδεόμενα θα αποτελέσουν ενιαίο ή όχι πράγμα (π.χ. εγκατάσταση μηχανημάτων).

3. Σημειώνεται ότι στην έννοια του τεχνικού έργου δεν περιλαμβάνονται οι ασκούντες εμπορική ή βιοτεχνική επιχείρηση προμηθευτές των προϊόντων, οι οποίοι πέραν της πώλησης αυτών προβαίνουν και στην τοποθέτησή τους στα πλαίσια του όλου εκτελούμενου έργου, καθόσον στην περίπτωση αυτή το κυρίαρχο στοιχείο είναι εκείνο της πώλησης και όχι της ανάληψης κατασκευής έργου. Για αυτό εφαρμόζονται οι περί πωλήσεων διατάξεις, κατά τις οποίες δικαιούνται σε απόληψη τιμήματος (αριθ.513 Α.Κ.) και όχι αμοιβής (Υπ.Οικον.Α.6691/ΠΟΛ.214/12.7.1971). (1059808/1105/Α0012/10.6.2008)

Φορολόγηση τεχνικών επιχειρήσεων - Τεχνικά έργα.
(....) 2. Σύμφωνα με την πάγια θέση της διοίκησης ως τεχνικά έργα θεωρούνται και οι επί μέρους εργολαβικές εργασίες, εφόσον αυτές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του έργου και εκτελούνται επί ανεγειρόμενων οικοδομών ή έχουν σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία συστατικών μερών του κύριου πράγματος όπου για την τοποθέτηση τους απαιτούνται κατασκευαστικές εργασίες που εκτελούνται σε οικοδομές που ανεγείρονται και βρίσκονται σε συνάρτηση με την κύρια εργολαβία εκτέλεσης της οικοδομικής εργασίας. Δηλαδή δεν αποτελούν τεχνικά έργα οι εργασίες συντήρησης ή επισκευής σε ήδη υφιστάμενη εγκατάσταση, ούτε όταν εκτελούνται εργασίες από επιχειρήσεις κατασκευής και πώλησης συγκεκριμένων ειδών (στην τιμή πώλησης περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση) καθόσον στην περίπτωση αυτή η τοποθέτηση είναι παρακολουθηματική και παρεπόμενη εργασία της πώλησης. (1017040/261/Α0012/2008)
 

Η ομάδα της AST BOOKS.