Ερώτηση

37. Παιδίατρος εκδίδει εντός του ιατρείου του αθεώρητες αποδείξεις Π.Υ και εκτός θεωρημένες. Φροντιστήριο ξένων γλωσσών εκδίδει αθεώρητες αποδείξεις Π.Υ σωστά ενεργούν και οι δύο!!!!!

Απάντηση

Όσον αφορά και τον παιδίατρο και το φροντιστήριο ορθά εκδίδουν τις αποδείξεις τους διότι σύμφωνα με την ΠΟΛ 1083/2003 Απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης φορολογικών στοιχείων οι υπόχρεοι επιτηδευματίες που τηρούν πρόσθετα βιβλία που ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του ΚΒΣ.
Επιπλέον, τα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής απαλλάσσονται της θεώρησης μόνον των φορολογικών στοιχείων αξίας του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), στα οποία απεικονίζονται συναλλαγές που καταχωρούνται στα τηρούμενα πρόσθετα βιβλία και υποχρεούνται να αναγράφουν σ' αυτά την αξία και τον αύξοντα αριθμό του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου μέχρι το τέλος της επόμενης ημέρας από την έκδοσή του.
“Πέραν των ανωτέρω, σημειώνεται ότι τα βιβλία του άρθρου 4 του παρόντος Κώδικα, τηρούνται αθεώρητα, με εξαίρεση τα έντυπα καταχώρισης ασφαλών πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 του Κώδικα αυτού, τα οποία τηρούνται θεωρημένα ή με σήμανση από μηχανισμό Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 (με Α.Υ.Ο. καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της σήμανσης με μηχανισμούς Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. του Ν.1809/1988 των εν λόγω εντύπων).” ΠΟΛ 1004/2013
Σύμφωνα λοιπόν με την εγκύκλιο, οι ως άνω υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών για τις συναλλαγές που καταχωρούνται στα θεωρημένα έντυπα παροχής πρόσθετων πληροφοριών, εκδίδουν τις ΑΠΥ αθεώρητες, ενώ για τις συναλλαγές που δεν καταχωρούνται σε αυτά τα έντυπα (εκτός εγκατάστασης, άμεση έκδοση κτλ) εκδίδουν τις αποδείξεις είτε με σήμανση από μηχανισμό του ν. 1809/1988, είτε από θεωρημένα χειρόγραφα μπλοκ.

Η ομάδα της AST BOOKS.