ΠΟΛ.1031/23-02-07

Παράταση προθεσμίας υποβολής εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2006 που λήγει την 25η Φεβρουαρίου 2007. Οροι και προϋποθέσεις υποβολής της εμπρόθεσμης πιστωτικής ή μηδενικής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet) των υποκειμένων, των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος έληξε την 31-12-2006.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Εχοντας υπόψη:

1. Τις παρακάτω διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. που κυρώθηκε με το Ν. 2859/7-11 - 2000 (ΦΕΚ 248 Α΄) όπως ισχύουν:

α) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4, της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9 και της παραγράφου 11 του άρθρου 36,

β) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2, 9 και 11 του άρθρου 38,

γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59,

δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις των παρακάτω αποφάσεων του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών:

α) 1001235/7266/1355/0014/ΠΟΛ. 1001/8-1 -2004 (ΦΕΚ 42 Β΄) και

β) 1113389/10463/1943/0014/ΠΟΛ. 1147/21 -12-2007 (ΦΕΚ 1945 Β΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ. 16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) περί αποδεικτικών εισπράξεως.

5. Την 37930/ΔΙΟΕ 1264/14-10-2005(ΦΕΚ 1432 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, περί καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την όμοια 5733/ΔΙΟΕ 179/9-2-2006 (ΦΕΚ 204 Β΄).

6. Την ανάγκη διευκόλυνσης των υποκειμένων στο Φ.Π.Α. για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

Παράταση

Παρατείνεται μέχρι την 12η Μαρτίου 2007 η προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. έτους 2006, η οποία λήγει την 25η Φεβρουαρίου 2007, των υποκειμένων που τηρούσαν βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου και το τελευταίο ψηφίο του Αριθμού Φορολογικού τους Μητρώου (Α.Φ.Μ.) λήγει σε 1. Ακολουθούν ανά εργάσιμη ημέρα οι λήξεις των προθεσμιών των υποκειμένων που ο Α.Φ.Μ. τους τελειώνει στα επόμενα του ανωτέρω ψηφία ως εξής:

ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΨΗΦΙΟ ΑΦΜ

2. Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 1. 3. Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 2. 4. Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 3. 5. Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 4. 6. Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 5. 7. Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 6. 8. Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 7. 9. Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 8. 10-50 Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 9. 60-100 Την επόμενη εργάσιμη ημέρα της προθεσμίας για το ψηφίο 10-50.

Οι ανωτέρω προθεσμίες ισχύουν τόσο για τις δηλώσεις που υποβάλλονται στις Δ.Ο.Υ., όσο και για τις ηλεκτρονικά υποβαλλόμενες με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στα επόμενα άρθρα της παρούσας.

Αρθρο 2

Υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet)

Οι υποκείμενοι των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε την 31-12-2006, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις αρχικές, εμπρόθεσμες, πιστωτικές ή μηδενικές εκκαθαριστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. έτους 2006 με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet), εφόσον για τη διαχειριστική περίοδο αυτή έχουν υποβάλει όλες τις περιοδικές δηλώσεις (εμπρόθεσμες, εκπρόθεσμες και τροποποιητικές) Φ.Π.Α. μέχρι και την 12η Φεβρουαρίου 2007 (ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα). Εξαιρούνται της παραπάνω δυνατότητας οι υποκείμενοι, που:

1. Υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση έτους 2006 με επιφύλαξη.

2. Η διαχειριστική τους περίοδος ήταν υπερδωδεκάμηνη.

3. Η διαχειριστική τους περίοδος έληξε σε ημερομηνία διαφορετική από την 31- 12-2006.

4. Εχουν υποβάλει ειδική δήλωση Φ.Π.Α. για ακίνητα.

5. Εχουν υποβάλει δήλωση μεταβολής και έχουν τεθεί σε εκκαθάριση ή πτώχευση ή αδράνεια.

6. Εχουν υποβάλει δήλωση διακοπής εργασιών εντός του έτους 2006.

7. Εχουν αλλαγή κατηγορίας βιβλίων Κ.Β.Σ. μετά την 1-1-2006.

8. Η αρμόδια Δ.Ο.Υ φορολογίας τους την 31-12-2006 ήταν η Δ.Ο.Υ Πλοίων ή η Δ.Ο.Υ Αγίου Αθανασίου.

9. Υπάγονταν στις διατάξεις περί μετασχηματισμού, μετατροπής, συγχώνευσης, διάσπασης ή απορρόφησης εντός του έτους 2006.

10. Μετατάχθηκαν την 1-1-2006 από το απαλλασσόμενο ή από το ειδικό καθεστώς, στο κανονικό καθεστώς με βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

Αρθρο 3

Πιστοποίηση των υποκειμένων στο φόρο

Οι υποκείμενοι στο φόρο που έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. έτους 2006, μετά από αίτηση -εγγραφή τους στο ειδικό δίκτυο (TAXISnet) πιστοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων και λαμβάνουν όνομα και κωδικό χρήστη. Η πρόσβαση στο TAXISnet για την υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων είναι εφικτή με τη χρήση των κωδικών αυτών. Η διαδικασία αυτή δεν απαιτείται για τους υποκειμένους, που έχουν ήδη πιστοποιηθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. και έχουν λάβει κωδικούς για την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

Στην περίπτωση που οι υποκείμενοι έχουν πιστοποιηθεί και έχουν λάβει κωδικούς για άλλη εφαρμογή (Εισόδημα, Κ.Β.Σ, V.I.E.S.), εισάγουν στο σύστημα αυτούς τους κωδικούς και υποβάλλουν συμπληρωματική αίτηση, προκειμένου να τους χορηγηθούν κωδικοί για υποβολή των δηλώσεων Φ.Π.Α.

Αρχικές ή συμπληρωματικές αιτήσεις για πιστοποίηση στη Γ.Γ.Π.Σ. υποβάλλονται ηλεκτρονικά δέκα (10) ημέρες πριν την υποβολή της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α.

Ο συνδυασμός του ονόματος και του κωδικού χρήστη ταυτοποιεί τον συγκεκριμένο υποκείμενο, αποτελεί απόρρητο προσωπικό στοιχείο και επιτρέπεται μόνο στον ίδιο να τον διαχειρίζεται και να τον μεταβάλλει, έτσι ώστε μόνο ο υποκείμενος ή πρόσωπα της επιλογής του να είναι σε γνώση αυτού και να έχουν τη δυνατότητα χρήσης του.

Για την περίπτωση αναστολής της πιστοποίησης ισχύουν τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4 της Α.Υ.Ο. 1023240/1107/163/0014/ΠΟΛ. 1055/2-3-2001.

Η ηλεκτρονική μορφή της δήλωσης διαβιβάζεται κρυπτογραφημένη και ταυτοποιείται μονοσήμαντα με το όνομα και τον κωδικό χρήστη.

Αρθρο 4

Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής

Στην περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2006 ισχύουν οι προθεσμίες, που καθορίζονται από τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 της Α.Υ.Ο.Ο. 1001235/7266/1355/0014/ΠΟΛ. 1001/8-1-2004, όπως παρατείνονται με το άρθρο 1 της παρούσας.

Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης αυτής στο σύστημα TAXISnet, με αυτόματη απόδοση στον αποστολέα - υποκείμενο μοναδικού αριθμού καταχώρησης δήλωσης.

Η εμφάνιση στην οθόνη της δήλωσης συσχετισμένης με το μοναδικό αριθμό καταχώρησης και την ημερομηνία υποβολής της ή η εκτύπωσή της μέσω του συστήματος TAXISnet αποτελούν για τον υποκείμενο την πληροφορία ή το αντίγραφο υποβολής της αντίστοιχα.

Αρθρο 5

Ελεγχος

Η αρμόδια Δ.Ο.Υ. έχει την δυνατότητα εκτύπωσης των δηλώσεων που παρελήφθησαν μέσω του συστήματος TAXISnet και μπορεί να τις διαχειριστεί, όπως τις δηλώσεις που παρέλαβε μηχανογραφικά τοπικά στη Δ.Ο.Υ. μέσω ΤΑΧΙS ή χειρόγραφα.

Στην περίπτωση διπλής υποβολής για την ίδια διαχειριστική περίοδο μέσω TAXISnet και μέσω Δ.Ο.Υ. δεκτή γίνεται η υποβληθείσα στη Δ.Ο.Υ., ενώ απορρίπτεται η υποβληθείσα μέσω TAXISnet.

Αρθρο 6